kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы Жа?а технология – сапалы білім кепілі

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?т?бе облысы, Шал?ар каласы,           

                                                                                                                                                №12 балаба?шасыны?          

                                                                                                                                              ?діскері 

                                                                                                 Берденова Света Жайшылык?ызы                                                                                                                         Жа?а технология – сапалы білім кепілі

?аза?стан Республикасыны? Білім туралы За?ында: «Білім беру ж?йесіні? басты міндеті- ?лтты? ж?не жалпы адамзатты? ??ндылы?тар, ?ылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды ?алыптастыру?а ж?не к?сіби шы?дау?а ба?ыттал?ан білім алу ?шін ?ажетті жа?дайлар жасау; о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? ?аламды?  коммуникациялы?  желілерге шы?у» — деп білім беру ж?йесін одан ?рі дамыту міндеттерін к?здейді. Б?л міндеттерді шешу ?шін, ?рбір білім беру мекемедегі ?жымыны?, ?рбір м??алімні? к?нделікті ізденісі ар?ылы, барлы? жа?алы?тар мен ?айта ??ру, ?згерістерге батыл жол ашарлы? жа?а практика?а, жа?а ?арым-?атынас?а ?ту ?ажеттігі туындайды. Осы жайттарды ескере отырып ?азіргідей жа?андану д?уірінде саба?  ?дерісінде жа?а  инновациялы?  технологияларды  ?олдана  отырып  саба?  ?ткізу о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттырады.

?азіргі та?да ?здіксіз  білім беру ж?йесінде білім беруді дамыту, д?ниеж?зілік  білім беру ке?істігіне  кіру ма?сатында елімізде білім  беруді? жа?а ж?йесі  ??рылып жатыр. Білім беруді дамыту негізінде жалпы о?ыту ?рдісіне ж?ктеліп  отыр?ан жа?аша талап, міндеттер жо?ар?ы о?у орны о?ытушыларына  да  ?ойылуда. Сонды?тан о?ытушы іс-?рекетін  жа?а талап т?р?ысынан ?йымдастыру – б?гінгі  к?нні? ?зекті м?селесі.

«Технология» ??ымы со??ы кездері  педагогикалы? ?дебиеттегі е? к?п ?олданылатын ??ымдарды? біріне айналды. Технология ??ымыны? дидактикалы? ??ымдармен байланысы сан алуан: о?ытуды? технологиясы, педагогикалы? технология, білім беру технологиясы.

Осы т?р?ыдан ?зім ж?мыс жасайтын Ал?а ?аласында?ы № 1 мектепте ?р саба?ымды т?рлендіріп, де?гейлеп – саралап о?ыту, сын т?р?ысынан ойлау технологиясын ?олдана отырып ?ткіземін. Ойын ар?ылы саба?ты т?рлендіре ?ткізу тиімді деп ойлаймын.Т?менгі сыныптарда саба? ?ызы?ты ?ту ?шін мынадай ойын т?рлерін ?олданамын.

Осындай слайд  ар?ылы бала ?з ойын суретке ?арап отырып айтып жеткізеді. Б?дан о?ушыны? ойлау, с?здік ?оры жетіледі ?рі ?ызы?ушылы?ы оянады. ?аза? тілі саба?тарында саба?ты бекіткен кезде семантикалы? карта, ребус, жо?ар?ы сыныпта тыныс белгісін ажырату сия?ты т?рлерін  ?олданып отырамын.

О?ытуды? жа?а технологиясын пайдалану- сапалы білім негізі. «Адам ?рпа?ымен мы? жасайды» — дейді хал?ымыз. ?рпа? жал?асты?ымен адамзат баласы мы? емес миллионда?ан жылдар жасап келеді. Жа?сылы??а бастайтын жары? ж?лдыз-о?у. «Надан ж?ртты? к?ні –?ара?, келешегі т?ман»,-деп М.Дулатов айт?андай, егеменді елімізді? тірегі-білімді ?рпа?. Сусыз, ??р?а?, таса к?ле?ке жерге д?н ексе? ?нбейтіні сия?ты, жас ?рпа?тарымызды т?рбиелемесек ?спейді, ?нбейді. ?азіргі м??алімдерді? алдында т?р?ан басты міндет- о?ушыларды? шы?армашылы? білім да?дыларын ?алыптастыру. Б?гінгі та?да жас ?рпа??а п?нді тиімді ??ындыруды? бірі­­­­-жа?а технология негіздері болып табылады. Сонымен бірге ?скеле? ?рпа?ты? а?парат ??ралдарымен ж?мыстана білуіне назар аудар?ан ж?н. О?ушы ?ызметін активтендіру негізінде педагогикалы? технологияларыны? бірі-де?гейлік саралау технологиясыны? элементін ?олдану. Де?гейлеп о?ыту технологиясыны? ма?саты: ?рбір о?ушы ?зіні? даму де?гейінде о?у материалын ме?гергенін ?амтамасыз етеді.

1) Де?гейлеп о?ыту ?р о?ушы?а ?з м?мкіндіктерін пайдалана отырып, білім алуына жа?дай жасау?а м?мкіндік береді.

2) Де?гейлеп о?ыту ?р т?рлі категорияда?ы балалар?а, олармен саралай ж?мыс істеуге м?мкіндік береді.

3) Де?гейлеп-саралап о?ыту ??рылымында білімді игеруді? ?ш де?гейі ?арастырылады: е? т?менгі де?гей (базалы?), ба?дарламалы?, к?рделенген де?гей сонды?тан ?рбір о?ушы ме?геруі тиіс.

О?ытуда  мультимедиялы? ??ралдарды пайдалану тимділігі орасан зор. Сонды?тан м?мкіндіме ?арай  саба?та а?паратты? ??ралдар мен электронды о?улы?ты жиі ?олданамын.

А?паратты? технологияларды? ішіндегі мультемедиялы? ??ралдарда саба? кезе?дерінде пайдалану кезіндегі  б?л ??ралдарды? тиімді т?старын атап к?рсетсек, олар:

·         О?ушыны? п?нге деген жеке ?ызы?ушылы?ын оятады;

·         Тынымды? ?абілетін ?алыптастырады;

·         Этнопедагокикалы? т?рбие береді;

·         О?ушыны шы?армашылы? ж?мыс?а баулиды;

·         О?ытушыны? уа?ытын ?немдейді;

·         О?улы?тан тыс, ?осымша м?ліметтер береді;

Білім беру ?дерісіндегі со??ы уа?ыттарда к?п ?олданылып,о? н?тижесін к?рсеткен модульдік о?ыту технологиясы туралы айту?а болады.Модульдік технологияларды? ерекшелігі: тек білімді ме?герту емес, о?ушыны? танымды? ?абілетін ж?не танымды? процестерді жадыны? алуан т?рлерін есту, к?ру, ?имыл ойлауды, ынтаны ?абылдау ?абілетін дамытып, оны бекіту, шы?армашылы? де?гейін арттыру. Саба?ты? ?ызы?ты, сапалы ?туі тікелей м??алімні? шеберлігіне байланысты болады. Осы орайда белгілі ?алым Ахмет Байт?рсын?лы «Шеберлікті? белгісі – т?рлі ?дісті болу», — деген ?ткен ?асырда айтыл?ан с?здері ой?а оралады. Бір саба?ты? ?р кезе?дері т?рлі ?дістері орнымен пайдалану ар?ылы к?п н?тижеге жетуге болады. О?ушы санасына білімді ж?йелі т?рде ме?геруіне ж?не ?абілет де?гейлерін дамыту. М.Жанпейісованы? «Модульдік о?ыту технологиясыны?» ма?ызы ерекше екені м?лім. Себебі аталмыш технология ?дістері о?ушыларды ?з бетімен ж?мыс істеуге, ?орытынды жасау?а, ж?йелі білім алу?а жетелейді, ?зін-?зі ?згені де ба?алай білуге ?йретеді.

О?ушылар?а білім  беруде  жа?ашыл  технологияларын ?олдану  инновациялы? ба?ытта  ж?мыс жасау  заман а?ымына  сай талап  етілуде.  О?у ?рдісінде  осындай  жа?ар?ан  озы? т?жірибелерді белсенді  пайдалану  ж?не  ?олдану  кейінгі  жылдары айтарлы?тай  о? т?жірибе  беріп  отыр.  Б?гінде ?о?амны? жеке т?л?алы, дамы?ан адамын т?рбиелейтін маман?а ?зіні? ?здіксіз шы?армашылы?  ізденуі,  о?ытуда жа?а педагогикалы?  технологиялар мен инновациялы? ?діс-т?сілдерді ме?геруі, к?сіби  ??зырлы?ыны?  жо?ары де?гейде болуы ?ажет. ?азіргі кезде белгілі бір білім к?лемімен ?амтамасыз ету жеткіліксіз. О?ушыны білім алу?а, о?у?а, ?йретуге к?п м?н берілуі тиіс.О?ушыларды  к?сіптік білім алуымен  ?атар шешендік шеберлігі мен баяндау ж?йелілігі ?алыптас?ан,?з пікірін ашы? білдіретін саналы ?рпа?  етіп т?рбиелеу керек.

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы Жа?а технология – сапалы білім кепілі»

Ақтөбе облысы, Шалқар каласы,

№12 балабақшасының

әдіскері

Берденова Света Жайшылыкқызы Жаңа технология – сапалы білім кепілі

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті- ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық  коммуникациялық  желілерге шығу» — деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, әрбір білім беру мекемедегі ұжымының, әрбір мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Осы жайттарды ескере отырып қазіргідей жаһандану дәуірінде сабақ  үдерісінде жаңа  инновациялық  технологияларды  қолдана  отырып  сабақ  өткізу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады.

Қазіргі таңда үздіксіз  білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік  білім беру кеңістігіне  кіру мақсатында елімізде білім  берудің жаңа жүйесі  құрылып жатыр. Білім беруді дамыту негізінде жалпы оқыту үрдісіне жүктеліп  отырған жаңаша талап, міндеттер жоғарғы оқу орны оқытушыларына  да  қойылуда. Сондықтан оқытушы іс-әрекетін  жаңа талап тұрғысынан ұйымдастыру – бүгінгі  күннің өзекті мәселесі.

«Технология» ұғымы соңғы кездері  педагогикалық әдебиеттегі ең көп қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. Технология ұғымының дидактикалық ұғымдармен байланысы сан алуан: оқытудың технологиясы, педагогикалық технология, білім беру технологиясы.

Осы тұрғыдан өзім жұмыс жасайтын Алға қаласындағы № 1 мектепте әр сабағымды түрлендіріп, деңгейлеп – саралап оқыту , сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдана отырып өткіземін. Ойын арқылы сабақты түрлендіре өткізу тиімді деп ойлаймын.Төменгі сыныптарда сабақ қызықты өту үшін мынадай ойын түрлерін қолданамын.

Осындай слайд  арқылы бала өз ойын суретке қарап отырып айтып жеткізеді. Бұдан оқушының ойлау, сөздік қоры жетіледі әрі қызығушылығы оянады. Қазақ тілі сабақтарында сабақты бекіткен кезде семантикалық карта , ребус , жоғарғы сыныпта тыныс белгісін ажырату сияқты түрлерін  қолданып отырамын.

Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану- сапалы білім негізі. «Адам ұрпағымен мың жасайды» — дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз-оқу. «Надан жұрттың күні –қараң, келешегі тұман»,-деп М.Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі-білімді ұрпақ. Сусыз, құрғақ, таса көлеңке жерге дән ексең өнбейтіні сияқты, жас ұрпақтарымызды тәрбиелемесек өспейді, өнбейді. Қазіргі мұғалімдердің алдында тұрған басты міндет- оқушылардың шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі­­­­-жаңа технология негіздері болып табылады. Сонымен бірге өскелең ұрпақтың ақпарат құралдарымен жұмыстана білуіне назар аударған жөн. Оқушы қызметін активтендіру негізінде педагогикалық технологияларының бірі-деңгейлік саралау технологиясының элементін қолдану. Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты: әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгергенін қамтамасыз етеді.

1) Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып, білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді.

2) Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы балаларға, олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

3) Деңгейлеп-саралап оқыту құрылымында білімді игерудің үш деңгейі қарастырылады: ең төменгі деңгей (базалық), бағдарламалық, күрделенген деңгей сондықтан әрбір оқушы меңгеруі тиіс.

Оқытуда  мультимедиялық құралдарды пайдалану тимділігі орасан зор. Сондықтан мүмкіндіме қарай  сабақта ақпараттық құралдар мен электронды оқулықты жиі қолданамын.

Ақпараттық технологиялардың ішіндегі мультемедиялық құралдарда сабақ кезеңдерінде пайдалану кезіндегі  бұл құралдардың тиімді тұстарын атап көрсетсек, олар:

  • Оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;

  • Тынымдық қабілетін қалыптастырады;

  • Этнопедагокикалық тәрбие береді;

  • Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;

  • Оқытушының уақытын үнемдейді;

  • Оқулықтан тыс, қосымша мәліметтер береді;

Білім беру үдерісіндегі соңғы уақыттарда көп қолданылып,оң нәтижесін көрсеткен модульдік оқыту технологиясы туралы айтуға болады.Модульдік технологиялардың ерекшелігі: тек білімді меңгерту емес, оқушының танымдық қабілетін және танымдық процестерді жадының алуан түрлерін есту, көру, қимыл ойлауды, ынтаны қабылдау қабілетін дамытып, оны бекіту, шығармашылық деңгейін арттыру. Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты болады. Осы орайда белгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу», — деген өткен ғасырда айтылған сөздері ойға оралады. Бір сабақтың әр кезеңдері түрлі әдістері орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады. Оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және қабілет деңгейлерін дамыту. М.Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясының» маңызы ерекше екені мәлім. Себебі аталмыш технология әдістері оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге, қорытынды жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді, өзін-өзі өзгені де бағалай білуге үйретеді.

Оқушыларға білім  беруде  жаңашыл  технологияларын қолдану  инновациялық бағытта  жұмыс жасау  заман ағымына  сай талап  етілуде.  Оқу үрдісінде  осындай  жаңарған  озық тәжірибелерді белсенді  пайдалану  және  қолдану  кейінгі  жылдары айтарлықтай  оң тәжірибе  беріп  отыр.  Бүгінде қоғамның жеке тұлғалы, дамыған адамын тәрбиелейтін маманға өзінің үздіксіз шығармашылық  ізденуі,  оқытуда жаңа педагогикалық  технологиялар мен инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеруі, кәсіби  құзырлығының  жоғары деңгейде болуы қажет. Қазіргі кезде белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушыны білім алуға, оқуға, үйретуге көп мән берілуі тиіс.Оқушыларды  кәсіптік білім алуымен  қатар шешендік шеберлігі мен баяндау жүйелілігі қалыптасқан,өз пікірін ашық білдіретін саналы ұрпақ  етіп тәрбиелеу керек.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Та?ырыбы Жа?а технология – сапалы білім кепілі

Автор: Берденова Света Жайшылык?ызы

Дата: 26.02.2016

Номер свидетельства: 299127

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства