kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ШЫ?АРМАШЫЛЫ? Ж?МЫС. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ? ШЫ?АРМАШЫЛЫ? ?АБІЛЕТІН ТЕАТР Т?РЛЕРІН ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ ?ОЛДАНУ

Нажмите, чтобы узнать подробности

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ? ШЫ?АРМАШЫЛЫ? ?АБІЛЕТІН ТЕАТР Т?РЛЕРІН ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ ?ОЛДАНУ?детте адамны? жеке басыны? ?асиеттері бес жас?а дейін ?алыптасады екен. Сонды?танда да баланы? жан-жа?ты ?алыптасуы ?шін мектеп жасына дейінгі б?лдіршіндерді? бойына жа?сы, жа?ымды ?асиеттерді сі?іре білу керек. 
Бала ?р н?рсеге ??мар, ?ызы??ыш, ол ?зіні? айналасында болып жат?ан ?згерісті, тамаша ??былыстарды сезінуге тырысады. 
Оны? жан-жа?ты дамып, жеке т?л?а болып т?рбиеленуіне, тіліні? дамуын театрландырыл?ан ойындар ар?ылы жетілдіруге болады. 
Ал, театрландырыл?ан ойындарды балалар ?ызы?тап ойнайды. 

Театрландырыл?ан ойындар желелі р?лдік ойындардан тек желісі ?ана емес, сондай-а? ойнау іс-?рекетіні? сипатымен ерекшеленетіні ай?ындал?ан. 
Театрландырыл?ан ойындар ойын – ?ойылымдары болып саналады, б?л жерде балалар?а арнал?ан к?ркемдік шы?армаларды сахналы? ?ойылымдар?а айналдырып, оларды кейіпкер ретінде ?атыстыруды? ма?ызы зор. Баланы сахнада кейіпкер ретінде ойната отырып, оны? жеке т?л?асын жан-жа?ты дамыту. Оны? бойында ?дебиетке, м?дениетке, ?нерге деген ??штарлы?ты ояту. 
Б?лдіршіндер сахнада ша?ын р?лдерде ойнау ар?ылы байланыстыра с?йлеуге, ?демі киініп, жина?ы ж?руге, ?лкендермен ж?не ?зге де балалармен тіл табыса білуге ?йренеді. Жетілген диалог балаларды? ?з пікірін жеткізе білуге жетелейді.

Ойын барысында ойын ситуациясына бейімделу, ал?аш?ы да жекелеген элементерді, кейінен р?лді толы?ымен ойнау ар?ылы баланы? ой-?рісі,?иялы дамиды. Р?лді ойнау ар?ылы ?з кейіпкерін алдына елестетіп ?ана ?оймай, бала оны? ?рекеттерін, сезімдерін сезінеді. 

Осындай эмоциялы? к?йлер баланы б?рын бай?ама?ан ?мір к?ріністеріне та? ?алдырып,?з сезімін мимика, ым-ишара, та?ы бас?а к?ріністер ар?ылы біреуге ?йретеді.Театрландырыл?ан ойындар балаларды? ой-?рісін ке?ейтеді, балаларды ??гімеге араласу?а, спектакль туралы ата-аналарына, жолдастарына ??гімелеп беруге итермелейді. Б?ны? б?рі с?йлеу ?абілетіні? дамуына, диалог т?рінде с?йлеуге ?зі ал?ан ?серін монолог т?рінде с?йлеп жеткізуге септігін тигізеді.

Балаба?шада?ы театрландырыл?ан іскерлік ба?дарламасы: 5 б?лімнен т?рады.

Театрландырыл?ан ойын. Кез келген ?мірлік м?н жайда ?з ??рбыластарымен ж?не ?лкендермен ?арым-?атынас жасай білуге, кез-келген ж?мыс?а шы?армашылы? ?абілетпен ?арау?а, эстетикалы? сезіммен ойнау ар?ылы мінез ??л?ын дамыту. Б?л б?лімдегі ойын 3-ке б?лінеді:
- дамытушылы?
-?семділік
- театрлы?.

Ыр?а?ты иілгішті (ритмопластика)– б??ан кешенді (комплекст) ыр?а?тылы?, музыкалы?, иілгіштік ойындар мен жатты?улар кіреді. Дене ?оз?алысыны? на?тылы?ымен еркіндігін дамытуда, ?зіні? денесіні? сырт?ы ?орша?ан ортамен байланыс?ан ?арым-?атынасын сезінуге балаларды эстетикалы?, психологиялы? ?абілетін дамытады.

С?з м?дениеті ж?не техникасы. Ойындар мен жатты?улар с?йлеу логикасы мен дикциясын д?рыс артикуляциясын ме?гере білуге, с?йлеу ??рылымын еркін айту?а, тыныс алуын дамыту?а ба?ыттал?ан. Б?л б?лімге с?здермен айтылатын ойындар кіргізілген. Бейнелеу ар?ылы с?йлетуін дамыту, шы?армашылы? фантазиясын дамыту, ша?ын ??гіме ж?не ертегі ??растыра білуге ?йретеді. 
Жатты?улар 3-ке б?лінеді:тынысалу ж?не артикуляциялы?,дикциялы? ж?не интонациялы? с?здер мен шы?армашылы? ойындар.

Театр м?дениеті: Балалар?а театр ?неріні? шынайы сезімдерін ме?герту. Б?лімні? негізгі та?ырыптары: театр ?неріні? ерекшеліктері, театр ?неріні? т?рлері, ?ойылымны? жасалуы, сырт?ы ж?не ішкі театр, к?рермендер м?дениеттілігі.

?ойылыммен ж?мыс – жанама б?лім, авторлы? саханалау?а негізделген. О?ан кіретін та?ырыптар.
-?ойылыммен таныстыру
- ?ойылымды мазм?ндап, талдау, кейіпкерлендіру.
-?ойылым?а ?ажетті ??ралдар дайындау. К?ріністі безендіру.
-Дайынды?
?ойылымды саханалау.

Театрландырыл?ан ойынны? жіктелуі.

Драматизация Режиссерлы?

Драматизациялы? ойында бала – артист, интоноция, мимика, пантомима ар?ылы ?з бетімен бейне жасайды, ?зіндік ?рекет етіп р?лді ойнайды. Б?рыннан жасал?ан саханалы? ?ойылымда бала ойын – драматизациясында ?андай бір сюжетте ойнайды. Ойын драматизациясы к?рерменсіз музыкалы? сипатта?ы орындау болады.

Драматизация т?рлері: 
жануарлар, адамдар, ертегілер бейнесіндегі кейіпкерлер ойыны;
м?тін бойынша негізделген диалог, маналог, р?лдік ойындар;
шы?армашылы? к?рсетілім;
бір немесе бірнеше шы?арма ар?ылы ?ойлым ?ою.
Ал , драматизация ойынны? екі т?рін ?арастыру?а болады.
Сауса?тар ойын драматизациясы. Балалар атрибуттарды сауса?тарына киеді. Ертегіні? м?тінін айта отырып сауса?тарын ?имылдатып сюжет жасайды. 

К?ріністі ширманы? сыртында т?рып, немесе топта еркін ?оз?ала ж?ріп к?рсетеді.
?уырша? бибабомен ойын – драматизациясы. Б?л ойында сауса?тар?а ?уырша? бибабаоны киеді. Ширмада ойнайды. Б?л ?уырша?тарды ескі ?уырша?тардан жасау?а болады.

Режиссерлы? ойында балалар ?рекет етуші бейне болмайды, ?зі режиссер ж?не сахна ?оюшы р?лінде ойнайды, ойыншы?тарды? орынында болады. М?нда бала ?оз?алмайтын пішіндер ж?не ойыншы?тармен ?рекет етеді, сонды?тан ойында интонация мен мимика ерекше орын алады.

Балалар театрыны? бірнеше т?рлері бар:
Е? к?п тара?ан т?рі :ойыншы?тар театры -Б?нда балалар ?ыс?а та?па?тарды жаттап, оны? ?зіне т?н орындау кезінен бастап-а? кішкене к?лемді спектакельдер ойнайды. Онда?ы адамдар р?лін ойыншы?тар орындайды.

Жіпті? к?мегімен бас?арылатын ?уырша?тарды – маринеткалар дейді. Оларды ?р т?рлі материалдардан жасайды. Ж?мса? ойыншы?тарды да ?олдану?а болады. М?ндай ойыншы?тар ?оз?алыс?а а?аш тая?шалар ар?ылы келтіріледі, я?ни екі ай?астырыл?ан а?аш ар?ылы жіп ?ткізіліп ойыншы??а байланады. ?олмен ?уырша?тарды бас?арады. Театр ?уырша?ыны? биіктігі баланы? биіктігігіндей болады. Бала ?зіне кастюм, ?лкен бетперде. ?лкен ала?андар киеді, олар тірі ?уырша??а ??сайды. ?здері ?уырша?ты жасау?а болады. Оны? негізі болып ?ш б?рышты орамалды алу?а болады. Бір б?рышын ?уырша?ты? басына, екі б?рыштарын резинка ар?ылы баланы? сауса?тарына бекітіледі. ?уырша?ты? басына тесмалар ?осады, ол ?уырша? пен ж?ргізушіні? мойынына ілінеді. Б?л ?уырша?тар балалар?а ?нмен, бимен, ойынмен к?рсету ар?ылы шы?армашылы?тарын дамытады. Б?л балалрды? ?здерін еркін сезінуіне, ?з к?шіне сене білуге к?мектеседі.

Сауса? театрында– сауса?тарды? к?мегімен ?андайда болмасын ертегіні немесе ?ле?-та?па? шума?ын саханалау болып табылады. Сауса? театры ар?ылы баланы? с?йлеуге деген талпынысы, ?абілеті дамып, ынтасы артады ж?не шы?армашылы? ?рекетіне жол ашылады. Сауса? ойынын ойнай отырып, балалар ?орша?ан ортада?ы заттар мен ??былыстарды, жан-жануарларды, ??старды ж?не а?аштарды бейнелей алады. Сауса?тарыны? ?оз?алыс ?имылына ?арап, бала ?уанады шаттанады, с?з айту?а тырысады ж?не ?ле?де ?йренген с?з шума?тарын ?айталап айта отырып, есінде са?тайтын болады. Сонымен ?атар балалар екі ?олын ?имылдата отырып, о?, сол, жо?ары, т?мен т.б. т?сініктерді ба?дарлай алуда ?йренеді.

?стел ?стіндегі театры -С?билер тобынан бастап-а? та?па? пен ?ыс?а ?ле?дерді айт?ыз?анда к?ркем с?здер ?серлі естілу ?шін стол ?стіндегі театрды ?олдан?ан ж?н. М?нда ?стелде ??ламай т?ратын ж?не ?оз?алт?анда еш кедергісіз ж?ретін ойыншы?тар ?олданылады. ?стел ?стіндегі ?уырша?тар театрды? бірнеше т?рі бар: ?р т?рлі биіктегі конустан, цилиндрдан, ?ораптардан жасал?ан ойыншы?тар; тая?шадан жасал?ан театр; «киндер- театр»; магнит театры; «мачалка театр»; ?стел ?стіндегі кейіпкерді то?ымадан немесе 

крючокпен то?у?а болады ( олар ?здеріні? формасын ?ста?андай пластмас бутылкалар?а кигізіп ?ойады); а?аш ойыншы?тар, саздан жасал?ан ойыншы?тар (дымковски ойыншы?тар).

Суреттер (картиналар) театры -Декорация мен кейіпкерді? – суреттері. Оларды? ?рекеттері шектелген. Ойнаушыны? дауыс ыр?а?ы (интонация) ар?ылы кейіпкерді? мінез-??л?ы беріледі. Кейіпкер ?рекет барысында пайда болады, балаларды? ?ызы?ушылы?ын арттырады.

Стенд-кітапша театры - Бірін-бірі ауыстыратын иллюстрациялы? о?и?алар к?рсетіледі. Стенд-кітапшаны? беттерін ашу ар?ылы ж?ргізуші ?р т?рлі сюжеттерді к?рсеттеді (о?и?алар, кездесулер ).

Фланелеграф театры - Суреттер мен кейіпкерлер экранда к?рсетіледі. Оларды фланельдер ?стап т?рады. М?нда?ы суреттерді балалар мен бірге ескі кітаптардан, журналдардан ?иып алу?а болады.

Трафарет театры -Трафарет театры ар?ылы с?з ??рамыны? байлы?ын, диалог, монологты дамыту?а болады. Балалар дайын трафареттерді? к?мегімен болаша? кейіпкерлерді? суреттерін жасайды. Оларды т?рлі-т?сті бояулармен бояйды, дайын бейнелерді ?айшымен ?ияды. Б?л жерде балаларды? шы?армашылы? ойлау ?абілеттері дамиды. ?жымдасып ж?мыс істеу ?рдісінде ?рбір бала ?зіне берілген бейнені? т?р-т?л?асын, ?имыл- ?оз?алысын ?згерте алады.

К?ле?келі театр - Жары? ?те жа?сы т?скен экранда адамдар, жануарлар ж?не ??старды? пішіндеріні? ?оз?алысына ?арауды балалар ?те жа?сы к?реді. Ертегі, ??гіме, ?ле?, ?ндерді к?ле?ке театры ар?ылы айту?а болады. К?ле?ке таетрды? ?ойлымын к?рсетуге ?ш т?рбиеші ?атысады. Біреуі мазм?нын о?иды, екеуі к?ріністі к?рсеттеді. К?ле?ке театрды? са?анасы экран болады. Экранды а?аштан немесе ?алы? кардоннан жасайды, ою- ?рнекпен ?рнектейді. Кейіпкерлерді к?рсету ?шін – оны экранны? арт жа?ынан ?стайды. Кейіпкерлерді ?ара т?спен жу?а кардоннан жасайды, жіп ар?ылы ?оз?алтады. Кейіпкерлерді к?рсеткенде ?ол к?рінбеу керек. Б?л к?ріністер балаларды? шы?армашылы?тарын арттырады, ой ?рістері дамытады.
Театрландырыл?ан іскерлік ар?ылы шешілетін ?зімні? педагогикалы? ж?мысымнан мысал келтірейін.
Ертегіден «си?ырлы заттар» ар?ылы «ертегіге ену». Балаларды? елестетулерін ?алыптастыру. Балалар?а к?здерін ж?м?ызып, демдерін ішке тартып оны ?айта шы?ару ар?ылы к?здерін ашу. Одан кейін балаларды? к??ілін ?андайда бір зат?а аудару, мысалы; ?стелге (одан ж?мырт?а жерге ??лап т?сті ме?), тегешке (осы тегешке бауырса? пісірді ме? т.б.) балалардан с?раймын б?лар ?ай ертегідегі заттар.
Ертегілерді о?у ж?не оны бірігіп талдау ж?мысында . Бастап?ыда ертегіге ??гіме ?ткізу. Онда?ы кейіпкерлерді? эмоциясымен ж?не сезімдерімен таныстыру, одан кейін ?р т?рлі мінез- ??лы?тары бар бейнелерді б?ліп алу?а ж?не оларды? біреуіні? орынына ?здерін ?оюы туралы айту. ?здерін к?ру ?шін айна ?олдану.

Ертегіден ?зіндіні ойнау- ?р т?рлі мінез- ??лы?тармен ?ткізіледі.

Режиссерлы? ойын (??рлыс ж?не дидактикалы? материалдармен)
Ертегі балалар?а ерекше ай?ын эмоционалді о?и?аны ??гімелейді. Ертегідегі кейіпкерлерді? суреттін салу?а бояу?а ?йрету.
?стел ?стіндегі ?оз?алмалы ойындарды ?йымдастырыл?ан о?у іс - ?рекеттінен кейін ойнату?а болады. Онда балаларды? ?здеріні? шы?армашылы?тары арттады.


Балаларды? шы?армашылы?ы тек ролдерді орында?ан кезде ?ана емес, сонымен ?атар ?уырша?тар, декорациялар дайында?анда да к?рінді. ?уырша?тарды? т?р-т?рін, шымылды?тар, декорация жасау кезе?дегі ?жымды? ж?мыстар балаларды? ?йымшылды?ы мен белсенділігін арттырды. Балаларды? шы?армашылы? ?абілеттерін, с?йлеу м?дениеті мен ой-?рісін, д?ниетанымын жетілдіруде театр ойындар т?рі тиімді н?тиже береді.

Просмотр содержимого документа
«ШЫ?АРМАШЫЛЫ? Ж?МЫС. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ? ШЫ?АРМАШЫЛЫ? ?АБІЛЕТІН ТЕАТР Т?РЛЕРІН ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ ?ОЛДАНУ »


«ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БӨЛІМІ»

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ


ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ»


САБАҚҚА ҚАТЫСУ ДӘПТЕРІ


ТЕТРАДЬ ПОСЕЩЕНИЙ УРОКОВ

г.Костанай
Сабаққа қатысу дәптері – Қостанай,

Тетрадь посещений уроков – Костанай,


Осы дәптер қатысатын сабақтардың тиімділігі мен өнімділігін бағалауға арналған талдау құралы болып табылады. Осы дәптерде реквизиттарға сәйкес келетiн және сабақтарды талдаудың негiзгi көрсеткiштерiн ашатын көрсеткiштердiң жиынтығы молынан көрсетiлген.

Данная тетрадь является аналитическим инструментарием для оценивания эффективности и продуктивности посещенных уроков.В данной тетради приведен избыточный набор показателей и соответствующих реквизитов, раскрывающих основные показатели оценивания уроков.


©Қостанай қаласы әкімдігі білім

бөлімінің әдістемелік бөлмесіСабақ - бұл логикалық аяқталған, біртұтас, анықталған шеңберде шектелген оқу-тәрбиелік үдерістің кесіндісі. Онда оқу үдерісінің негізгі элементтері: мақсаттары, міндеттері, түрлері, құралдары, мұғалім мен оқушының қарым-қатынас іскерлігі тығыз байланыста болады.

Урок – это логически законченный, целостный, ограниченный определенными рамками отрезок учебно-воспитательного процесса. В нем в сложном взаимодействии находятся основные элементы учебного процесса: цели, задачи, содержания, формы, методы, средства, взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся.САБАҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ШАРТЫ

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА


Әлеуметтік-педагогикалық

1. Жақсы ғылыми, дидактикалық және әдістемелік дайындығы бар, шығармашылық жұмыс жасайтын білікті мұғалімнің бар болуы.

2. Құндылықты бағдарда дұрыс қалыптасқан оқушылардың ынтымақтасқан, бірлескен ұжымының бар болуы.

3. Жақсы қамтылған оқу-материалдық базасының бар болуы (жақсы оқулық, оқу-әдістемелік кешендер мен көрнекі құралдар, ОТҚ, лайықты жабдықталған сынып бөлмелері ).

4. Оқушы мен мұғалімнің арасында өзара сыйластығына, мұғалімдердің оқушыға деген сүйіспеншілігіне негізделген, жайлы психологиялық шағын климаттың бар болуы.

Социально-педагогические

1. Наличие квалифицированного, творчески работающего учителя с хорошей научной, дидактической и методической подготовкой.

2. аличие сплоченного, дружного коллектива учащихся с правильно сформированной

енностной ориентацией

3. Наличие хорошей учебно-материальной базы (хороший учебник, учебно-методические комплекты и наглядные пособия, ТСО, соответственно оборудованное классное помещение).

 1. Наличие благоприятного психологического микроклимата, хороших отношений между учащимися и учителем, основанных на взаимном уважении, на любви педагога к детям.

Психологиялық-диагностикалық

1. Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда психологиялық қағидалар мен ережелерді сақтау.

2. Оқыту кезеңдерінің осы сәтіне сәйкес оқушыларды оқытудың жоғары деңгейі.

3. Оқушының өзінің танымдық іскерлігіне қызығушылығын қамтамасыз ететін жеткілікті деңгейдегі оқыту дәлелдерін қалыптастыру.

4. Оқытудың белсенді түрлері мен әдістерін қолдану.

5. Оқушылардың ақыл-ойын және танымдық мүмкіндіктерін дамыту бойынша жұмыс жүйесі.

6. Оқушылардың кейін қалып қоюларын алдын-ала ескерту және үлгірмеушіліктерінің алдын алу бойынша мақсатқа бағытталған жұмыс.

7. Мұғалім еңбегін, оқушы еңбегін ғылыми ұйымдастыру.

Психолого-дидактические

1. Соблюдение психологических принципов и правил организации учебно-позновательного процесса.

2. Высокий уровень обученности учащихся, соответствующий данному моменту, этапу обучения.

3. Наличие достаточного уровня сформированности мотивов обучения, обеспечивающего интерес учащихся к самостоятельной познавательной деятельности.

4. Применение активных форм и методов обучения.

5. Система работы по развитию умственных и познавательных способностей учащихся.

6. Целенаправленная работа по предупреждению отставания учащихся, по профилактике их неуспеваемости.

7. Научная организация педагогического труда, труда ученика.ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ САБАҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ


1.ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ САБАҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ДИДАКТИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

 1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ:


1. Білімділік міндеттерді және оның құрама элементтерін толығымен қалыптастыру, олардың дамытушы және тәрбиелік міндеттермен байланысы.

2. Оқу бағдарламасының талаптарына және сабақтың мақсатына сәйкес, оқушының дайындық және дайын болу деңгейін есепке ала отырып сабақтың мазмұның анықтау.

3. Оқушылардың ғылыми білімдерді меңгеру деңгейін анықтау, сабақтарда және оның жеке сатыларында дағдылар мен машықтануларын қалыптастыру.

4. Оқытудың тиімді әдістері, тәсілдері мен құралдарын таңдай білу, ынталандыру және бақылау.

5. Сабақтарда барлық дидактикалық қағидаларды іске асыру.

6. Оқушы жақсы оқу үшін жағдай жасау.


1. Четкое формулирование образовательных задач в целом и его составных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами.

2. Определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями учебной программы и целями урока, с учетом уровня полготовки и подготовленности ученика.

3. Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности умений и навыков как на уроке, так и на отдельных его этапах.

4. Выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирования и контроля. Их оптимального воздействия на каждом этапе урока. Выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и максимальную самостоятельность в учении учащихся.

5. Реализация на уроке всех дидактических принципов.

6. Создание условий для успешного учения учащихся.


2. САБАҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР: 2.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ:

 1. Сабақтың психологиялық мақсаты:

1 нақты пән сабағын және нақты сабақты оқыту шеңберiнде оқушылардың дамуын жобалау.

2 сабақтың мақсатын белгiлеуде тақырыпты меңгерудiң және алдыңғы жұмыста жеткен нәтижелердiң психологиялық мiндеттерiн есепке алу.

3 оқушының дамуын қамтамасыз ететiн психологиялық-педагогикалық әсер етудiң, әдiстемелiк тәсiлдердiң жеке құралдарын қарастыру.

 1. Психологическая цель урока:

1) проектирование развития учащихся в пределах изучения конкретного учебного предмета и конкретного урока;

2) учет в целевой установке урока психологической задачи изучения темы и результатов, достигнутых в предшествующей работе;

3) предусмотрение отдельных средств психолого-педагогическогно воздействия, методических приемов, обеспечивающих развитие учащихся.

 1. Сабақтың стилi:

1 дамыта оқытудың қағидаларына сәйкес, сабақтың мазмұны құрылымын анықтау:

- оқу жүктемесiнiң оқушылардың ақыл-ойына арақатынасы;

-жаңғыртылған және шығармашылық қызметтiң көлемiн анықтау;

-бiлiмдi дайын күйiнде мұғалiмнiң сөзi бойынша, кiтаптардан, оқу құралдары т.б. және өзiндiк iзденiс үдерiсiнде меңгерудi жоспарлау;

-мұғалiм мен оқушы арқылы проблемалық-эвристикалық оқытуды орындау кiм проблеманы қояды, кiм оны қалыптастырады, кiм оны шешедi;

-мұғалiм арқылы жүзеге асырылатын оқушының iскерлiгiн бағалауды, бақылауды, талдауды, сол секiлдi оқушылардың өзара түсiнiстiк бағасын, өзiндiк бақылауы мен өзiндiк талдауын есепке алу;

-Оқушылардың қайраткерлiгiн оятудың арақатынасы iстелген жұмыстарға байланысты оң жақты пiкiрлер тудырған түсiнiктемелер, қызығушылықты тудыратын нұсқамалар, қиындықтарды жеңетiн жағдайлар жасаут.б..

2 мұғалiмнiң өзiндiк ұйымдасуының ерекшелiктерi:

-сабаққа дайындығы – ең алдымен психологиялық мақсатты мойындау және оны жүзеге асыруға iштей дайындалу;

-сабақтың басында және сабақ барысында жұмысқа деген көңiл-күйiнiң болуы жинақтылық, қуаттылық, қойылған мақсатқа жетудегi табандылық, педагогикалық тапқырлық және т.б.;

-педагогикалық такт

-сабақта психологиялық ахуалды қалыптастыру көңiлдi, iскер қарым-қатынас атмосферасын ұстап тұру.

2.Стиль урока:

1 определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами развивающего обучения:

- соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление;

- определение объема воспроизводящей и творческой деятельности;

- планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из учебника, пособия и т.п.) и в процессе самостоятельного поиска;

- выполнение учителем и учащимися проблемно-эвритического обучения (кто ставит проблему, формулирует ее, кто решает);

- учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников, осуществляемых учителем, а также взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся;

- соотношения побуждения учащихся к деятельности (комментарии, вызывающие положительные чувства в связи с проделанной работой, установки, стимулирующие интерес, волевые усилия к преодолению трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие замечания, нотации и т.п.).

2) особенности самоорганизации учителя:

- подготовленность к уроку – главное осознание психологической цели и внутренняя готовность к ее осуществлению;

- рабочее самочувствие в начале урока и в ходе его (собранность, сонастроенность с темой и психологической целью урока, энергичности, настойчивость в осуществлении поставленной цели, педагогическая находчивость и др.);

- педагогический такт (случаи проявления);

- психологический климат на уроке (поддержание атмосферы радостного, искреннего общения, деловой контакт и др.).

3.Оқушының танымдық белсендiлiгiн арттыру:

1 оқушының ойлауы мен қиялының өнiмдi жұмысына жағдай жасауды қамтамасыз ету үшiн әрекеттердi анықтау:

- үйретiлетiн объектiлер мен құбылыстарды оқушылардың қабылдау жолдарын, оларды ұғынуын жоспарлау;

 • сендiру және иландыру тұрiнде нұсқамаларды қолдану;

 • оқушылардың тұрақты көңiлi мен зейiнiнiң жағдайын жоспарлау;

 • жаңа бiлiмдi қабылдау үшiн қажеттi, оқушылардың есiнде ертеде меңгерген бiлiмдерi мен икемдiлiктерiн өзектендiру үшiн, әр түрлi жұмыс түрлерiн қолдану әңгiмелер, жеке сұрақ-жауап, қайталау бойынша жаттығулар;

2 жаңа бiлiм мен икемдiлiктердi қалыптастыру үдерiсiнде оқушылардың ойлау мен қиялдау әрекетiн ұйымдастыру:

 • оқушылардың қалыптасқан бiлiмi мен икемдiлiктерiнiң деңгейiн анықтау нақты-сезiмталдық елестердiң, түсiнiктердiң, образдарды жинақтаудың, «ашық» қорытынды деңгейiнде,;

 • елестердi қалыптастыруда психологиялық заңнамаларға, түсiну деңгейiнiң ұғымдарына сүйену, оқушылардың ойлау әрекетiн және қиялын ұйымдастыруда жаңа образдар жүйесiн жасау;

 • оқушылардың белсендiлiгi мен дербестiгiн қамтамасыз ететiн жұмыстың тәсiлдерi мен түрлерiн жоспарлау сұрақтар жүйесi, проблемалық жағдаяттар туғызу, тапсырмалардың проблемалық-эвристикалық шешiлуiнiң әр түрлi деңгейi, жеткiлiксiз және шамадан тыс мағлұматтары бар тапсырмаларды қолдану, оқушылардың зерттеушiлiк және iзденушiлiк жұмыстарын сабақта ұйымдастыру, өзiндiк жұмыс барысында жеңе алатын ой-өрiстiк машақаттануын ұйымдастыру, оқушылардың танымдық өзiндiк белсендiлiгiн арттыру мақсатында тапсырмаларды қиындату;

 • түсiну деңгейiн арттыруға басшылық жасау және пайымдау мен ойша қорытындылау әрекеттерiн қалыптастыру;

 • оқушылардың әр түрлi шығармашылық жұмыстарын қолдану жұмыстың мақсатын, оны орындау шарттарын түсiндiру, нәтижелердi өңдеу және жұмыстарды ресiмдеу;

3 жұмыстың нәтижелерiн бекiту:

 • жаттығу жолдары арқылы дағдыларын қалыптастыру;

 • ертеде меңгерiлген икемдiлiк пен дағдыларды жұмыстың жаңа жағдайына ауыстырып қолдануға үйрету, механикалық ауыстырудан сақтандыру.

3. Организация познавательной деятельности учащихся:

1) определения мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и воображения учащихся:

- планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлений, их осмысления;

- использование установок в форме убеждения, внушения;

- планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся;

- использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся ранее усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятья новых (беседа, индивидуальный опрос, упражнения по повторению).

2) организация деятельности мышления и воображения учащихся в процессе формирования новых знаний и умений:

- определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне конкретно-чувственных представлений, понятий, обобщающих образов, «открытий», выводов).

- опора на психологические закономерности формирования представлений, понятий уровня понимания, создания новых образов в организации мыслительной деятельности и воображения учащихся;

- планирования приемов и форм работы, обеспечивающих активность и самостоятельность мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни проблемно-эвристического решения задач, использование задач с недостающими и излишними данными, организация поисковой и исследовательской работы учащихся на уроке, создания преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельных работ, усложнения заданий с целью развития познавательной самостоятельности учащихся);

- руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного, объяснительного в обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием умений рассуждать и умозаключать;

- использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели работы, условий ее выполнения, обучению отбору и систематизации материала, а также обработке результатов и оформление работы);

3) закрепление результатов работы:

- формирование навыков путем упражнений;

 • обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия работы, предупреждение механического переноса.

4 Оқушылардың ұйымшылдығы:

1 оқушылардың оқуға қатысы, олардың өзiндiк ұйымдасуы және ақыл-ойларының даму деңгейi;

2 үйрену деңгейi бойынша оқушылардың мүмкiн топтары, оқушылардың сабақтағы жекелiк, топтық және фронтальдық жұмыс түрлерiнiң байланысын анықтау арқылы осы жағдайларды есепке алу.

4). Организованность учащихся:

1) отношение учащихся к учению, их самоорганизации и уровень умственного развития;

2) возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учет этих обстоятельств при определении сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы учащихся на уроке.

5). Оқушылардың жас ерекшелiктерiн есепке алу:

1 оқушылардың жеке және жас ерекшелiктерiне сәйкес сабақты жоспарлау;

2 күштi және нашар оқушыларды есепке ала отырып сабақты жүргiзу ;

3 күштi және нашар оқушыларға саралап қатынас жасау.

5). Учет возрастных особенностей учащихся:

1) планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями учащихся;

2) проведение урока с учетом сильных и слабых учеников;

3) дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам.


3.САБАҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАР

3.ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ


1 температуралық тәртiп;

2 ауа-рйының физикалық-химиялық сипаттары;

3 жарықтандыру

4 шаршаудан және қатты шаршаудан алдын-ала сақтандыру;

5 iскерлiктiң түрлерiн кезектестiру

6 сергiту сәттерiн өз уақытында және сапалы өткiзу;

7 оқушының дұрыс отыру ережесiн сақтау;

8 сынып жиһазының оқушының бойына сәйкес келуi.

1) температурный режим;

2) физико-химические свойства воздуха (необходимость проветривания и т.п.);

3) освещение;

4) предупреждение утомления и переутомления;

5) чередования видов деятельности (смена слушания выполнения вычислительных графических и практических работ);

6) своевременное и качественное проведение физкультминуток;

7) соблюдения правильной рабочей позы учащего;

8) соответствие росту школьника классной мебели.


 1. САБАҚТЫ ӨТКIЗУ ТЕХНИКАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 1. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА


1 сабақ әсерлi, оқуға деген қызығушылықты оятатындай болуы керек және бiлiм қажеттiлiктерiн тәрбиелеу керек;

2 сабақтың түрi мен мақамы тиiмдi, мұғалiм мен оқушы әрекетi – аяқталған болуы керек;

3 сабақта мұғалiм мен оқушының қарым-қатынасында толық байланыс, педагогикалық такт пен педагогикалық оптимизм болу керек.

4 жақсылық пен белсендi шығармашылық еңбек атмосферасын ұстап тұру керек.

5 мүмкiндiгiнше оқушының әрекет түрлерiн өзгерту, оқытудың әр түрлi әдiстерi мен тәсiлдерiн тиiмдi байланыстыру қажет;

6 мектептiң бiрiздi орфографиялық тәртiбiн сақтауды қамтамасыз ету керек;

7 мұғалiм әр оқушының сабаққа белсендi қатысуын қамтамасыз етуге мiндеттi.


1) урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать потребность в знаниях;

2) темп и ритм урока должен быть оптимальным, действия учителя и учащихся – завершенными;

3) необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке, должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм;

4) доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда;

5) по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать различные методы и приемы обучения;

6) обеспечить соблюдение единого орфографического режима школы;

7) учитель должен обеспечить активное учение каждого школьника.

ОҚЫТУДЫҢ ӘДIСТЕРI

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Оқытудың әдiстерi үш топқа бөлiнедi:

1. Ғылыми-танымдық iскерлiктi ұйымдастырудың әдiстерi:

  1. Ауызша: әңгiмелер, дәрiстер, пiкiрлесулер т.б.

  2. Көрнекiлiктер: демонстрация, иллюстрация.

  3. практикалық жаттығулар: зертханалық тәжiрибелер, еңбектiк iс-әрекеттер.

  4. проблемалық-iзденушiлiк.

  5. Репродуктивтi

  6. Оқушылардың өзiндiк оқу жұмыстарының әдiстерi

2. Оқу-танымдық iскерлiктерiн құрастыру әдiстерi:

2.1. Танымдық ойындардың әдiстерi.

2.2. Оқу пiкiрсайыстары

2.3. Оқуда жеңiс жағдайын туғызу

2.4. Оқу талаптарын қою

2.5. Көтермелеу әдiстерi және басқалар.

3. Оқу-танымдық iскерлiгiнiң тиiмдiлiгiне бақылау жасау әдiстерi:

3.1. Ауызша, жазбаша, зертханалық бақылаудың әдiстерi.

3.2. Жеке, фронтальдi, тақырыптық бақылау, сабақ жоспарын бақылау.


Методы обучения подразделяются на три группы:

1. Методы организации научно-познавательной деятельности:

1.1.Словесные: рассказ, лекция, беседа и т.д.

1.2. Наглядные: демонстрация, иллюстрация.

1.3.Практические упражнения: лабораторные опыты, трудовые действия.

1.4.Проблемно-поисковые.

1.5.Репродуктивные.

Методы самостоятельной учебной работы школьников.

2. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:

2.1.Методы познавательной игры.

2.2.Учебных дискуссий.

2.3.Создания ситуаций успеха в учёбе.

2.4.Предъявление учебных требований.

2.5.Методы поощрения и другое.

3. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:

3.1.Методы устного, письменного, лабораторного контроля.

3.2.Индивидуального, фронтального, тематического контроля. Поурочного контроля.


САБАҚТЫҢ ТИПТЕРI МЕН ТҮРЛЕРI М.И.МАХМҰТОВ БОЙЫНША

ТИПЫ И ВИДЫ УРОКОВ (ПО М.И. МАХМУТОВУ)

Сабақты типтерi

Типы уроков

Сабақтың түрлерi

Виды уроков

1. Жаңа материалды үйрену сабағы бұған кiрiспе мен алғы сөз бөлiмi кiредi, сабақтың әдiстемелiк нұсқамалары ретiнде - материалды бақылау және жинақтау 

1. Урок изучения нового материала (сюда входят вводная и вступительная части, наблюдения и сбор материалов – как методические варианты уроков)

1 – дәрiс-сабақтар

2 - әңгiме-сабақтар;

3 - оқу кинофильмдерiн қолдану сабақтары

4 – теориялық немесе практикалық, өздiк жұмыстардың сабағы зерттеушiлiк сипаттағы

5 – аралас сабақ бiр сабақта бiрнеше сабақтың түрлерiн байланыстыру

1 – урок-лекция;

2 – урок-беседа;

3- урок с использованием учебного кинофильма;

4 – урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа);

5 – урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке)

2. Бiлiмдi, икемдiлiк пен дағдыларды жетiлдiру сабақтары бұған икемдiлiк пен дағдыларды қалыптастыру сабақтары кiредi, меңгерген сабақты мақсатты қолдану кiредi

2. Урок совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.)

1 - өзiндiк жұмыстардың сабағы репродуктивтi типтегi – ауызша немесе жазбаша жаттығулардың

2 – зертханалық жұмыстардың сабағы;

3 – тәжiрибелiк жұмыстардың сабағы;

4 – саяхат-сабақ;

5 - семинар

1 – урок самостоятельных работ (репродуктивного типа – устных или письменных упражнений);

2 – урок лабораторных работ;

3 – урок практических работ;

4 – урок-экскурсия;

5 – семинар

3. Жинақтастыру және жүйелендiру сабағы

3. Урок обобщения и систематизации

Мұнда сабақтың барлық бес типiнiң негiзгi түрлерi енедi.

Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков

4. Бақылау сабақтары

4. Уроки контрольные (учета оценки знаний, умений и навыков)

1 – тексерудiң ауызша түрi фронтальдi, жеке және топтық;

2 – қағаз жүзiнде тексеру;

3 – сынақ;

4 – сынақтық тәжiрибелiк және зертханалық жұмыстар;

5 – бақылау дербес жұмысы

6 – аралас сабақ алғашқы үш түрдiң байланысы

1 – устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос);

2 – письменная проверка;

3 – зачет;

4 – зачетные практические и лабораторные работы;

5 – контрольная (самостоятельная) работа;

6 – смешанный урок (сочетание трех первых видов)

5. Құрастырылған сабақтар

5. Комбинированные уроки

Осылар негiзiнде бiрнеше дидактикалық мiндеттер шешiледi

На них решаются несколько дидактических задачМетоды обучения подразделяются на три группы:


1. Методы организации научно-познавательной деятельности:

1.1.Словесные: рассказ, лекция, беседа и т.д.

1.2. Наглядные: демонстрация, иллюстрация.

1.3.Практические упражнения: лабораторные опыты, трудовые действия.

1.4.Проблемно-поисковые.

1.5.Репродуктивные.

Методы самостоятельной учебной работы школьников.

2. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:

2.1.Методы познавательной игры.

2.2.Учебных дискуссий.

2.3.Создания ситуаций успеха в учёбе.

2.4.Предъявление учебных требований.

2.5.Методы поощрения и другое.

3. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:

3.1.Методы устного, письменного, лабораторного контроля.

3.2.Индивидуального, фронтального, тематического контроля. Поурочного контроля.

СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА


(Ф.И.О. учителя, категория, стаж) ___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Методическая проблема учителя_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Цель посещения)_____________________________________________________________________________________________________________________

( Класс, количество учащихся) _______________________________________________________________________________________________________

(Тема урока)______________________________________________________________________________________________________________________________

(Цель урока) ______________________________________________________________________________________________________________________________

(Оборудование)________________________________________________________________________________________________________________________________

(Тип урока) ______________________________________________ (Вид урока)__________________________________________________________Время

Этап урокаДеятельность учителяФормы и методы обученияДеятельность учащихся

Формы и методы работы учащихсяАнализ этапа


Уақыты

ВремяСабақтың кезеңдерi


Этап урока

Мұғалiмнiң қызметi


Деятельность учителя

Оқытцдың түрлерi мен әдiстерi


Формы и методы обучения

Оқушылардың қызметi


Деятельность учащихся

Оқушылар жұмысының түрлерi мен әдiстерi

Формы и методы работы учащихся

Кезеңдердiiң талдауы


Анализ этапа


ВЫВОДЫ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________РЕКОМЕНДАЦИИ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методы обучения подразделяются на три группы:

1. Методы организации научно-познавательной деятельности:

1.1.Словесные: рассказ, лекция, беседа и т.д.

1.2. Наглядные: демонстрация, иллюстрация.

1.3.Практические упражнения: лабораторные опыты, трудовые действия.

1.4.Проблемно-поисковые.

1.5.Репродуктивные.

Методы самостоятельной учебной работы школьников.

2. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:

2.1.Методы познавательной игры.

2.2.Учебных дискуссий.

2.3.Создания ситуаций успеха в учёбе.

2.4.Предъявление учебных требований.

2.5.Методы поощрения и другое.

3. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:

3.1.Методы устного, письменного, лабораторного контроля.

3.2.Индивидуального, фронтального, тематического контроля. Поурочного контроля.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Базарбекова Гульнур Уланбековна

Дата: 15.01.2015

Номер свидетельства: 155631

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства