kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін-?зітану. "Мейірімділік - асыл?асиет"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зін-?зітану. "Мейірімділік - асыл?асиет"

 Саба?ты?та?ырыбы: Мейрімділік - асыл?асиет.
Саба?ты?ма?саты:
?аза?станны?біріншіханымы, «Б?бек» балалар?орыны?Президенті Сара Алпыс?ызыНазарбаеваны??міржолыжалпыадамзатты?рухани??ндылы?тар?абастайтын?айырымдылы?іс - шаралары, еліміздегіадамгершілік - руханибілімберуді?дамуына?лшеусіз?лесі, жербетінде?мірс?ргенбарлы?халы?тарды?арманы – ?зарат?сіністік пен сыйласты?тыса?тауыдеген?а?идасынт?сіндіреотырып,

?зін - ?зітану?леміні?бастыма?саты – ?л - ?ыздарымыздыжекеж?не?зін?орша?анортамен?йлесімділікпен?мірс?руге баулу. Сара Алпыс?ызыны??ла?атты?станымдарыар?ылыжас?рпа?ты?ж?регіндегі?мірге, ата - анасынае?жа?ынадамдарынажалпыадаматаулы?адегенбауырмалды?, с?йіспеншілікмахаббат, досты?секілдіізгілік?асиеттергет?рбиелеу.
Саба?ты?барысы: Шатты?ше?бері

- ?айырлык?н, ??рметтіо?ушылар! «Сіздердішатты?ше?берін??ру?аорта?аша?ырамын. Ше?бербойыменбір - бірімізгетілекайтулары?ыздыс?раймын. Тілектергек?прахмет!!
Ж?регіміз?уаныш?атолды. Саба?ымыздыбастайы?.
- Балалар «алтын ж?ректі», «?лкенж?ректі»дегенс?здер?андайма?ынадаайтылады?
- Алтын ж?ректі», «?лкенж?ректі» адамдардепкімдердіайтамыз?
- Айналада?ыадамдарды?жа?сылы?ын, мейірінсезіп, бай?апба?алайсыздарма?
- Мейрімділік, мейірбан, мерейлі с?здерітуралыбіз не білеміз, олс?зді?алайт?сінеміз?
О?ушыларды?жауабытолы?ты?далады.

О?ушыларарасында Сара Алпыс?ызынаарнал?ан?ле?дерденм?нерлепо?усайысы?йымдастырды.
Мадина:Жетімдерді?анасы, жесірлерді?панасы.
Алпыса?аб?бегі, Н?ра?а?ны?Сарасы.
Жанынсалыпж?рб?гін?арлы?ашыба?ытты?,
Жа?ындасат?ссіндепадамдарды?арасы.
?иынды?сыз?міржо??иынды?тан?тептеп,
ДейдібізгеСарамыз, дегеніненанамыз.
 

Ш??ылаБ?бекс?зіт?спейдісені?с?здік?оры?нан
Баспанабополар?акележатсы?болыпнан,
Солбалалар?шінбірб?йекболыпк?ндіз - т?н.
Аяпк?ргенжо?сы? сен келгені?ді?олы?нан.
?алымжан:Алдаталай?иналу, алдаталайтол?аныс,
Жетсемекендейт??ынарман да асылжол да алыс,
Шешек жару, г?л ату – Жерананы?т?лісі.
Жылы?андыж?бату - Ел – Анадан?ал?аніс.
Айша.Осыны?б?рінкішкентайдан?йреткен
Мейірімменс?билерген?рт?ккен
Бізтілейміз Сара апа?аденсаулы?
Шатты??а толы ж?рекпен.
Сара Алпыс?ызы «Б?бек»?айырымдылы??орыны?негізін?алаушы». «Б?бек»?айырымдылы??орыны?Президенті С. Назарбаеваны?жетімбалаларды?м?дделерін?ор?ауісіне?ос?ан?лесі?те?ома?ты. Жетімбалалардыт?рбиелеуді?жа?аж?йесін?алыптастырып. Еліміздет???ыш «SOS Киндердорф»балаларауылыны??міргекелуінем?рынды?болды.
 «Б?бекті?»анасыатан?ан Сара Алпыс?ызыны?к?птегенигіістерге?йт?ыболды. Елімізаума?ындабалаларемханаларыны?ашылуына, ?айырымдылы?шараларын?йымдастыру?абіркісідейатсалысыпкеледі. Ерене?бегі?лемдік?ауымдасты?назарынаударып 1999 жылы «SOS Киндердорф» халы?аралы??орыны? Алтын медальмен, 2002 жылы ЮНИСЕФ-ті?арнайысыйлы?ыменмарапаттал?анболатын.
Сара Назарбаева Б?кілд?ниеж?зілікденсаулы?са?тау?йымыны? И. Дограмачиатында?ыж?не «Юнита»халы?аралы?сыйлы?ыны? лауреаты болыптабылады.
?аза?станны?біріншіханымыбастамасыменеліміздежетімбалаларды?ор?аутуралыЗа??абылданды.
 2006 жылымамырайындаМ?скеудеадамзатты?ізгім?раттарына?ызметат?ар?аны?шін «Алтын ж?рек» халы?аралы?сыйлы?ытапсырылды.
20120 жылы С. А. Назарбаева?ааналар мен балаларды?ор?ауда?ы?аза?станны?жас?рпа?ынарухани - та?ылымды?білімберудегіе?бегі?шін «Достасты?» ж?лдызысыйлы?ытабысетілді.

К?лкісінес?биді?толсындепке?даламыз,
Шапа?ат пен мейірімд?нінсепкенпанамыз.
Алды?ыздам??гілік?арыздарбоп?аламыз
??ттыболсынту?анк?ні?ізАлтын ж?реканамыз.
Шы?армашылы?ж?мыс. С. А. Назарбаева?аарнал?ано?ушыларды?тілектерін, ??тты?таухаттарынжасау.

??рметтіо?ушылар, ?она?тар! Саба?ымызды Сара Алпыс?ызыны??рпа?тарынадегенайт?ан?ибараттытілегімен?орытындылайы?.
?ымбаттыбалалар, мен – Анамын, ?жемін, ш?берес?йдім. Мен еліміздегібарлы?баланы?збаламдайжа?сык?ремін. Сендерді?лкендерді??негесін?асырлар?ажал?айдыдепсенемін. Ата - ана?а, айналада?ыадамдар?амейрімді бол. Олардысыйлайбіл. ?тірікайтпа. Сонда сені?бойы?дасенімділік, ?мірс?ругедеген??штарлы?, жалынпайдаболады. Ж?регі?де?мірге, ата - ана?ае?жа?ынадамдар?адегенбауырмалды?, с?йіспеншілікб?ржарып, махаббат?а, досты??а?ласады. Мен сендергеосындайізгітілектілеймін».
Ж?ректен - ж?рекке: Ше?бергет?рып «Бала тілегі»?німенсаба?ымыздыая?тайы?.

Саба?ымызды ая?таймыз   

"Мейірімділік –асыл ?асиет"

                                                                                              ?ткізген:                                                                    Козыбакова К.Е 

                                                                   "0"  ? сыныбы

2014-2015 о?у жылы

Шатты? ше?бер

Мейірімділік, мейірбан  мерейлі с?здерді т?сіндіру.

Просмотр содержимого документа
«?зін-?зітану. "Мейірімділік - асыл?асиет"»


Өзін-өзітану. "Мейірімділік - асылқасиет"

 

 Сабақтыңтақырыбы: Мейрімділік - асылқасиет.
Сабақтыңмақсаты:
Қазақстанныңбіріншіханымы, «Бөбек» балаларқорыныңПрезиденті Сара АлпысқызыНазарбаеваныңөміржолыжалпыадамзаттықруханиқұндылықтарғабастайтынқайырымдылықіс - шаралары, еліміздегіадамгершілік - руханибілімберудіңдамуынаөлшеусізүлесі, жербетіндеөмірсүргенбарлықхалықтардыңарманы – өзаратүсіністік пен сыйластықтысақтауыдегенқағидасынтүсіндіреотырып,

Өзін - өзітануәлемініңбастымақсаты – ұл - қыздарымыздыжекежәнеөзінқоршағанортаменүйлесімділікпенөмірсүруге баулу. Сара Алпысқызыныңұлағаттыұстанымдарыарқылыжасұрпақтыңжүрегіндегіөмірге, ата - анасынаеңжақынадамдарынажалпыадаматаулығадегенбауырмалдық, сүйіспеншілікмахаббат, достықсекілдіізгілікқасиеттергетәрбиелеу.
Сабақтыңбарысы: Шаттықшеңбері

- Қайырлыкүн, құрметтіоқушылар! «Сіздердішаттықшеңберінқұруғаортағашақырамын. Шеңбербойыменбір - бірімізгетілекайтуларыңыздысұраймын. Тілектергекөпрахмет!!!!!
Жүрегімізқуанышқатолды. Сабағымыздыбастайық.
- Балалар «алтын жүректі», «үлкенжүректі»дегенсөздерқандаймағынадаайтылады?
- Алтын жүректі», «үлкенжүректі» адамдардепкімдердіайтамыз?
- Айналадағыадамдардыңжақсылығын, мейірінсезіп, байқапбағалайсыздарма?
- Мейрімділік, мейірбан, мерейлі сөздерітуралыбіз не білеміз, олсөздіқалайтүсінеміз?
Оқушылардыңжауабытолықтыңдалады.

Оқушыларарасында Сара Алпысқызынаарналғанөлеңдерденмәнерлепоқусайысыұйымдастырды.
Мадина:Жетімдердіңанасы, жесірлердіңпанасы.
Алпысағабөбегі, НұрағаңныңСарасы.
Жанынсалыпжүрбүгінқарлығашыбақыттың,
Жақындасатүссіндепадамдардыңарасы.
Қиындықсызөміржоққиындықтанөтептеп,
ДейдібізгеСарамыз, дегеніненанамыз.

ШұғылаБөбексөзітүспейдісеніңсөздікқорыңнан
Баспанабополарғакележатсыңболыпнан,
Солбалаларүшінбірбәйекболыпкүндіз - түн.
Аяпкөргенжоқсың сен келгеніңдіқолыңнан.
Ғалымжан:Алдаталайқиналу, алдаталайтолғаныс,
Жетсемекендейтұғынарман да асылжол да алыс,
Шешек жару, гүл ату – Жерананыңтөлісі.
Жылығандыжұбату - Ел – Анаданқалғаніс.
Айша.Осыныңбәрінкішкентайданүйреткен
Мейірімменсәбилергенұртөккен
Бізтілейміз Сара апағаденсаулық
Шаттыққа толы жүрекпен.
Сара Алпысқызы «Бөбек»қайырымдылыққорыныңнегізінқалаушы». «Бөбек»қайырымдылыққорыныңПрезиденті С. Назарбаеваныңжетімбалалардыңмүдделерінқорғауісінеқосқанүлесіөтеқомақты. Жетімбалалардытәрбиелеудіңжаңажүйесінқалыптастырып. Еліміздетұңғыш «SOS Киндердорф»балаларауылыныңөміргекелуінемұрындықболды.
«Бөбектің»анасыатанған Сара Алпысқызыныңкөптегенигіістергеұйтқыболды. Елімізаумағындабалаларемханаларыныңашылуына, қайырымдылықшараларынұйымдастыруғабіркісідейатсалысыпкеледі. Еренеңбегіәлемдікқауымдастықназарынаударып 1999 жылы «SOS Киндердорф» халықаралыққорының Алтын медальмен, 2002 жылы ЮНИСЕФ-тіңарнайысыйлығыменмарапатталғанболатын.
Сара Назарбаева Бүкілдүниежүзілікденсаулықсақтауұйымының И. Дограмачиатындағыжәне «Юнита»халықаралықсыйлығының лауреаты болыптабылады.
ҚазақстанныңбіріншіханымыбастамасыменеліміздежетімбалалардықорғаутуралыЗаңқабылданды.
2006 жылымамырайындаМәскеудеадамзаттыңізгімұраттарынақызметатқарғаныүшін «Алтын жүрек» халықаралықсыйлығытапсырылды.
20120 жылы С. А. Назарбаевағааналар мен балалардықорғаудағыҚазақстанныңжасұрпағынарухани - тағылымдықбілімберудегіеңбегіүшін «Достастық» жұлдызысыйлығытабысетілді.

Күлкісінесәбидіңтолсындепкеңдаламыз,
Шапағат пен мейірімдәнінсепкенпанамыз.
Алдыңыздамәңгілікқарыздарбопқаламыз
ҚұттыболсынтуғанкүніңізАлтын жүреканамыз.
Шығармашылықжұмыс. С. А. Назарбаевағаарналғаноқушылардыңтілектерін, құттықтаухаттарынжасау.

Құрметтіоқушылар, қонақтар! Сабағымызды Сара Алпысқызыныңұрпақтарынадегенайтқанғибараттытілегіменқорытындылайық.
Қымбаттыбалалар, мен – Анамын, Әжемін, шөбересүйдім. Мен еліміздегібарлықбаланыөзбаламдайжақсыкөремін. Сендердіүлкендердіңөнегесінғасырларғажалғайдыдепсенемін. Ата - анаңа, айналадағыадамдарғамейрімді бол. Олардысыйлайбіл. Өтірікайтпа. Сонда сеніңбойыңдасенімділік, өмірсүругедегенқұштарлық, жалынпайдаболады. Жүрегіңдеөмірге, ата - анаңаеңжақынадамдарғадегенбауырмалдық, сүйіспеншілікбүржарып, махаббатқа, достыққаұласады. Мен сендергеосындайізгітілектілеймін».
Жүректен - жүрекке: Шеңбергетұрып «Бала тілегі»әніменсабағымыздыаяқтайық.

Сабағымызды аяқтаймыз"Мейірімділік –асыл қасиет"Өткізген: Козыбакова К.Е

"0" Ә сыныбы

2014-2015 оқу жылыШаттық шеңберМейірімділік, мейірбан мерейлі сөздерді түсіндіру.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?зін-?зітану. "Мейірімділік - асыл?асиет"

Автор: Козыбакова Кырмызы Ерсиновна

Дата: 08.01.2016

Номер свидетельства: 273406

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства