kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жеті модульді кіріктіру ар?ылы танымды? іс-?рекеттегі дамыту" . Та?ырыбы "?сімдікті? тыныс алуы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

 ?азіргі  та?да  білім  беруді?  ?леуметтік ??рылымы ма?ызды элементтерді?  біріне  айналып  отыр. Д?ниеж?зінде   білімні?   р?лі артып,  ?р елді? ?зіндік білім беру ж?йесі та?айындал?ан. Біра?, ол ?лем   халы?тарыны? білім берудегі т?жірибесімен,  ба?ыт – ба?дарымен  де?гейлес болуы ?ажет.  ?аза?стан  Республикасында?ы  ?лкен ?згерістерді?  білім  беру саласында ?амтылуы ма?ызды  іс – шара  болып  табылады. Осы  орайда  білім  беруді  дамыту  т?жырымдамасы  ?аза?стан  Республикасыны?  білім  беру   ж?йесін  дамытуда?ы  ма?ызды ??жат  екендігі  с?зсіз.

?аза?стан  Республикасыны?  білім  беру  саласында?ы  б?гінгі  басты  міндеттеріні?   бірі – жастар?а  тере?  білім  беру.  Ал, оны?  негізі жалпы  білім беретін мектептерді? о?ыту ?рдісін  жа?сарту?а  жа?а технологияларды  енгізу  болып   табылады. О?у – т?рбие  ?рдісіне  жа?а  инновациялы?  ?діс  т?сілдерді  енгізу о?ушыларды?  білімге  деген  ?ызы?ушылы?ын,  талпынысын  арттырып  ?з  бетімен  ізденуге  шы?армашылы?  е?бек   етуге  жол  салады. О?ушылар   тере?  де  ж?йелі  білім  ж?не   ?дістемелік  т?сілдерді жетік  ме?герген  болуы  тиіс. П?ндерді  о?ытуда  тиімді  ?діс – т?сілдерді пайдалана  отырып,  саба?ты  ?ыз?ылы?ты  да  тартымды   ?ткізу  м??алімні? шеберлігіне   байланысты.

Мен ?з саба?ымды тере?дете о?ыту?а, шы?армашылы? сипатта?ы  тапсырмалар бойынша  ж?мыс  ж?ргізуге  к?п  к??іл б?лемін. Б?л ма?саттарды  ж?зеге   асыру?а   ?аза?стан  Республикасыны? жалпы  білім   беретін   мектептері   педагогтеріні?   біліктілігін    арттыру курсына   1 – бетпе – бет  кезе?ін  ая?та?анымны?   пайдасы  тиді  деп  айта  аламын.    ?аза?стан  Республикасыны?  педагог  ?ызметкерлеріні? ?шінші  ( негізгі )  де?гей  ба?дарламасы  бойынша  біліктілігін  арттыру курсын  ая?та?ан  ку?лігін  ал?аннан  кейін  жеке  т?л?аны  дамыту?а  ба?ыттал?ан  осы  жобаны  ж?зеге  асыруды  ?ол?а  алдым.

Ма?саты: педагог ?ызметкерлерді?  ?осымша  білім  мен  да?дылар к?лемін  алуда?ы білімдік ?ажеттіліктерін ?ана?аттандыру,?аза?станды?  м??алімдерге  ?ар?ынды  ?згеріп  жат?ан  ?мір  жа?дайында  ?здіксіз  к?сіби  даму?а  дайын  болу?а  к?мектесу.

Міндетері:

·        М??алімдерге  педагогикалы?  т?жірибесін  жетілдіру мен ба?алау?а к?мектесу;

·        Саба?ты белсене ?ткізіп, ?р баланы?  еркін  жауап алу?а жа?дай жасау;

·        Сенімділікке  т?рбиелеу  ?шін  баланы?  жауабын санмен  ба?алау;

·        Ойын   дамыту  ?шін  «Мені?  ойымша»  деген  жауап?а  да?дыландыру;

·        О?ушыны  д?рыс  емес  деп   жаз?амау, жауаптар?а  бірдей  ?арау;

·        Тілін  дамыту  ма?сатында  о?ушыны?  с?зін,  ойын  б?лмей  ая?ына дейін  ты?дау;

·        Д?ниетанымын  ке?ейтуге  жа?дай  жасау;

·        Жеке  т?л?а  ретіндегі  р?лін  к?теру,  те?  д?режеде  ?арым – ?атынас

·        ?йымдастыру;

К?тілетін  н?тиже:

·        О?ушы  еркін   ойлану?а  м?мкіндік  алады;

·        Т?жырым  жасау?а  ?йренеді;

·        Жан – жа?ты  ізденеді;

·        Шы?армашылы?  белсенділігі  артады;

·        А?ыл  -  ойы  дамиды;

·        ?жымды?  іс – ?рекет  м?дениеті  ?алыптасады;

·        Топ  алдында  ?з  ойын  айту?а,  пікірін  ?ор?ау?а  да?дыланады;

·        Есте  са?тау  ?абілеті  артады;

?аза?стан   Республикасыны?   жалпы   білім   беретін  мектептерпедагогтеріні?  біліктілігін арттыру курстарыны?  ба?дарламасыны? к?тілетін  н?тижелер  о?ушыларды?  ?алай  о?у керектігін  ?йреніп,соны?

н?тижесінде  еркін, ?зіндік  д?лел – у?ждерін  нанымды  жеткізе  білетін,ынталы, сенімді, сыни пікір - к?з?арастары ж?йелі  дамы?ан,  ?аза?, орыс, а?ылшын    тілдерін    ?з    де?гейінде     ме?герумен    ?атар,  санды? 

технологияларда   ??зырлылы?  танытатын  о?ушы  ретінде ?алыптасуын

?амтиды.  "М??алімге  арнал?ан   н?с?аулы?та" негізгі материал тиісті

саба?та ?арастырылатын жеті модульге саралан?ан. Алайда, осы жеті модульге ?арастырыл?ан идеялар саба?та пайдаланылатын жекелеген

стратегиялар  мен  т?сілдер  сия?ты  ?зара  байланыста  болады.

Модульдер: 

1) О?ыту мен о?уда?ы  жа?а т?сілдер.

2) Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету.

3) О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау.

4)О?ытуда  а?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану.

5) Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту.

6) О?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес білім беру ж?не о?ыту.

7) О?уда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы?.

Сонды?тан   білім  беру  мен  о?ытуды?  ?азіргі  заман?ы  ?дістері м??алімні? к?нделікті т?жірибесі ж?не к?сіби м?н м?тінмен ?зара байланыста ?аралады. «М??алімге  арнал?ан  н?с?аулы?та» негізгі материал тиісті саба?тарда  ?арастырыл?ан   жеті  модульде  саралан?ан. ?ашы?ты?тан о?ыту, мектептегі  т?жірибемді  ?ыс?а  мерзімді, орта мерзімді жоспарлап жаса?анда,  саба?ымны?   ма?сатын   жеті   модуль   идеяларына   негіздеп ??растырдым.  Ба?дарламаны?  жеті  модулін    басшылы??а  ала отырып  ?з саба?тарыма ?згерістер енгіздім. Е? алдымен о?ушыларды ойландырып топ?а  б?луден бастадым. Топ?а   б?луде  ?р  саба?та  ?рт?рлі  о?ушыларды сыни  т?р?ыдан  ойландыру?а  ба?ытталды. Мысалы,  бірінші саба?ымда  та?ба  белгілері  ар?ылы,  екінші  саба?ымда с?уле, сана?  басы, ?шінші де  ?арама  -  ?арсы   сандар  ар?ылы,  т?ртінші  саба?та 1, 2, 3,4,5  сандар?а  берілген  мысалдар  бойынша  топтар?а  б?лдім.

Топты?  табыс?а  жетуі  ж?не  жа?а  ойлау  жолдарын  дамыту  ?шін топтар?а  топ ережелерін  ??ру  ?сынылды. Топтар  м??алімге  ба?ыну, тынышты?  са?тау,  уа?ыт?а ба?ыну,  бір  –  бірін  мада?тау  деген топты?   ережелерді   ??рды.Бір сынып - бір отбасы, бір жан?я м?шелері екенін саналарына сі?іру.?здері шы?ар?ан ережеге ба?ынбай бара жатса ?абыр?а?а ілінген ережені к?рсетіп естеріне салса? болды. Осыны? б?рі сыныпта?ы ытыма?тасты? атмосфера деп аталады. Сыныпта?ы ынтыма?тасты?ты? болуы м??алімге ?те тиімді. Себебі, ?азіргі та?да біздер материалды? те?сіздікте ?мір с?реміз, я?ни, ?р отбасыны? ?леуметтік жа?дайлары ?р т?рлі. Сонды?тан о?ушыларды? д?ниеге деген к?з?арасы, жалпы ересек адамдарды? да к?з?арастары ?р т?рлі болып келеді.Осыны? салдары о?ушыларды? біліміне кері ?серін тигізетіні белгілі. Міне осындай ?р т?рлі жа?дайда?ы адамдарды? я?ни о?ушыларды? ой-пікірлерін бір жерге топтастырып, бір сыныпта бірегей атмосфера ?алыптастыру о?ай шаруа емес. Дегенмен, оны? жолдарын табу?а да болады.

Педагогикада білім мен т?рбие егіз деген ??ым бар. ?рине, б?л тіркес бекерден бекер айтылма?ан. Баланы о?ыту ?шін оны? жан д?ниесін, ?орша?ан ортасын, ата-ана отбасын, ?леуметтік жа?дайын м??алім егжей-тегжейлі білгені абзал. Ол ?шін:

1)    М??алімні? ата-ана?а ы?палы, я?ни м??алім ата-анасына баласыны? мектептегі ?абілетіні? жа?сы жа?тарын айта отырып, отбасы тарапынан ?немі ?олдап, демеп отыру керектігін т?сіндіру;

2)    Ата-ананы? бала?а ы?палы, я?ни баланы? д?ниеге деген к?з?арасы бойынша ата-анасы баласымен ой б?лісіп, моральды? ж?не материалды? ?олдау к?рсету керек.

    Сайып келгенде, м??алім ата-ана ар?ылы баланы? т?рбиесі мен біліміне о? ?сер ететіні аны?. Б?л бір жолы. Екінші жолы, к?нделікті м??алімні? саба?та бала?а тікелей  ы?палы. ?шінші, сыныпта?ы о?ушыларды? жеке о?ушы?а ы?палы. Е? со?ында о?ушыны? м??алімге кері байланысы жо?ары н?тижені к?рсетеді. М??алім, ата-ана, бала – ?шеуі ?здіксіз са?атты? тіліндей айналыста, байланыста болуы керек деп т?сінемін. Я?ни, гармонияда болу. Грек тілінен аудар?анда – ?йлесім, ?ндестік ма?ынасында.

    Біз б?л жерде ата-ана ар?ылы о?ушы сеніміне ие болуымыз керек ж?не ?зіміз де олар?а сенім білдіруіміз керек. О?ушылармен диалог ж?ргізуді? ма?ызы да аса зор болып саналады. ?р бала жеке т?л?а, жеке адам, ?зіндік ?айталанбас ?лес ?оса алатындай жа?дай жасау керек. Сонды?тан ?р баланы? пікірімен санасуымыз керек. Б?л жерде анкета толтырт?ыз?анан к?рі, о?ушымен диалог ж?ргізіген он есе арты? деп есептеймін.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Жеті модульді кіріктіру ар?ылы танымды? іс-?рекеттегі дамыту" . Та?ырыбы "?сімдікті? тыныс алуы"»

Мектеп басшысының

оқу ісі жөніндегі орынбасары------------------


Мұғалімнің аты-жөні: Жумашева Гулбану Утегеновна

Сыныбы

6 д

Күні: 07.12.2015ж

Сабақтың тақырыбы

§27 Өсімдіктің тыныс алуы.

Жалпы мақсаты

Өсімдіктердің тыныс алуы туралы логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, табандылықпен шешім қабылдауға, оны дәлелдеуге үйрету.

Негізгі идеялар

Оқушылардың сабаққа деген жауапкершілігін арттыру

Мұғалімнің оқудағы нәтижесі

Оқушылардың жаңа сабақты түсініп, айта білуге үйрету және оны тәжірибе жүзінде пайдалана білуге, оқи отырып салыстыру арқылы оқушының ізденімпаздығын арттыру.

Ақпарат көздері

АКТ, СТО, Жаңа әдіс-тәсілдер, т.б

Іс-әрекет түрлері

Жұппен жұмыс

Топпен жұмыс

Диалогтік топпен жұмыс

Жеке тапсырмамен жұмыс

Бір-бірін бағалау және өзін-өзі бағалау

Көрнекілік

ИТ, ЭО, жазуға арналған қағаз, қалам, маркерлер, ватман, А-3 қағазы, т.б.


Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру

2 мин

  • Салемдесу, топқа санау арқылы бөлу.

  • Психологиялық ахуал орнату.

  • Бағалау критерилерімен таныстыру.

  • Бағалау парағын тарату.

  • Салемдесу.

  • Жылулық шеңберін құру, 6-оқушыдан 5 топқа бөлінеді.

  • Бағалау критерилерімен танысады.

Өткен материалды еске түсіру

6 мин

Миға шабуыл. "Кім мықты, кім жүйрік?" Интербелсенді тақтадан ұяшықтар таңдап сұрақтарға жауап береді

1. Өсімдіктердің суды және минерал заттарды сіңіруі

2. Жапырақтардың суды буландыруы

3. Органикалық тыңайтқыштар

4. Минералдық тыңайтқыштар

5.Фотосинтез.

Тест

1.Тамыр дегеніміз не?

А.Өсімдіктің жерүсті мүшесі. Ә.Өсімдіктің жерасты мүшесі. Б. Жемісі.

2.Өсімдіктің жерасты мүшесімен жерүсті мүшелерін жалғастырып тұратын орталық?

А.Сабақ. Ә.Бүршік. Б.Гүл.

3.Тамыр қандай қызмет атқарады?

А.Топырақтан сіңірген су мен минералды тұздарды сабаққа өткізеді.

Ә.Фотосинтезге қатысады. Б.Гүлдейді.

4.Кіндік тамыр қандай өсімдікке тән?

А.Күнбағыс. Ә.Жуа. Б.Бидай.

5.Тік сабақты өсімдікті ата?

А.Құлпынай. Ә.Жүзім. Б.Бидай.

6.Жатаған сабақты өсімдік?

А.Терек. Ә.Бидай. Б.Қауын.

7.Өсімдіктің өсімді мүшелерін атаңдар? А.Гүл,жеміс. Ә.Тамыр,сабақ,жапырақ. Б.Тұқым,гүл,жапырақ.

8.Жасушаны зерттеген ғалым?

А.Роберт Гук. Ә.Янсендер. Б.Павлов.

Жұпта, топта оқушылар ұяшықтар таңдап сұрақтарға жауап береді, бағалайды.

Рефлексия

2 мин

Білемін, Білдім, Білгім келеді, "Б-Б-Б" Бір-бірімізді қошеметтеп қол соғайық.

Өз пікірлерін айтады, қолдау көрсетеді.

Ой шақыру

1 мин

Мәтін диалог оқыту арқылы сабақтың мақсатын ашу

Бірлесе зерттеп топта талқылайды. Сабақтың мақсаты айқындалады.

Тапсырмалар

2 мин

ЭО-ты қолдану

Оқушылар ЭО-тан білгендерін түртіп алу стратегиясын қолданады.

Диалог арқылы постер жасату: жаңа тақырып бойынша үлестірмелер таратылады.

Бірлесе зерттеп топта талқылап постер құру.

10 мин

Мәтінді оқып, постермен жұмыс істейді.

Тақырыппен танысып, тапсырманы орындайды.

Жинақтау

15 мин

Постерлер ілініп әр топ өз жұмыстарын таныстырады.

Постерді іліп басқа топтарды жұмыстарымен таныстырады.

  • 1.Өсімдіктер қалай тыныс алады? 2.Тыныс алу кезінде бөлінген энергия қайда жұмсалады?

  • 3.Қандай жағдайлар тыныс алуға әсерін тигізеді? 4.Ауа ластануының тыныс алуға тигізетін зияны?

  • 5.Қоршаған ортаны ластанудан қорғау шаралары қандай?

Әр тапсырманы қайталату арқылы тілін жаттықтыру.

Жекелей орындайды.

Бағалау

2 мин

Рефлексия

2 мин

Тақырыптың маңызын түсінуі;

Оқушыларға өзін, топты және басқа топтарды бағалау өлшемдері арқылы бағалату.

Сабақтағы өзінің, топтың және басқа топтардың жұмысына баға беру.

Орындаған жұмыстарын кітаппен салыстырады. Өз пікірлерін айтады. Бір-біріне қол соғып, қолдайды.

Келесі тапсырма

1 мин

§27 Оқып келу және сұрақтарға жауап жазу.


Фотосинтез кезінде

Тыныс алу кезінде

Көмірқышқыл газы мен суды пайда -ланады.Нәтижесінде органикалық зат түзіліп судың ыдырауынан оттегі бос күйінде


бөлінеді.

Жарық энергиясы сіңіріледі.

Жасыл өсімдіктердің хлоропластарында жүреді

Өсімдіктің салмағы артады

Органикалық зат пен оттегін пайдаланады

Органикалық зат ыдырап , көмірқыш -қыл газы мен су бөлінеді.

Органикалық заттың энергиясы босап шығады.

Барлық тірі жасушаларда жүреді.

Күндіз де түнде де ұдайы болады

Өсімдіктің салмағы кемиді

Тест

1.Тамыр дегеніміз не?

А.Өсімдіктің жерүсті мүшесі. Ә.Өсімдіктің жерасты мүшесі. Б. Жемісі.

2.Өсімдіктің жерасты мүшесімен жерүсті мүшелерін жалғастырып тұратын орталық?

А.Сабақ. Ә.Бүршік. Б.Гүл.

3.Тамыр қандай қызмет атқарады?

А.Топырақтан сіңірген су мен минералды тұздарды сабаққа өткізеді.

Ә.Фотосинтезге қатысады. Б.Гүлдейді.

4.Кіндік тамыр қандай өсімдікке тән?

А.Күнбағыс. Ә.Жуа. Б.Бидай.

5.Тік сабақты өсімдікті ата?

А.Құлпынай. Ә.Жүзім. Б.Бидай.

6.Жатаған сабақты өсімдік?

А.Терек. Ә.Бидай. Б.Қауын.

7.Өсімдіктің өсімді мүшелерін атаңдар? А.Гүл,жеміс. Ә.Тамыр,сабақ,жапырақ. Б.Тұқым,гүл,жапырақ.

8.Жасушаны зерттеген ғалым?

А.Роберт Гук. Ә.Янсендер. Б.Павлов.
Тест

1.Тамыр дегеніміз не?

А.Өсімдіктің жерүсті мүшесі. Ә.Өсімдіктің жерасты мүшесі. Б. Жемісі.

2.Өсімдіктің жерасты мүшесімен жерүсті мүшелерін жалғастырып тұратын орталық?

А.Сабақ. Ә.Бүршік. Б.Гүл.

3.Тамыр қандай қызмет атқарады?

А.Топырақтан сіңірген су мен минералды тұздарды сабаққа өткізеді.

Ә.Фотосинтезге қатысады. Б.Гүлдейді.

4.Кіндік тамыр қандай өсімдікке тән?

А.Күнбағыс. Ә.Жуа. Б.Бидай.

5.Тік сабақты өсімдікті ата?

А.Құлпынай. Ә.Жүзім. Б.Бидай.

6.Жатаған сабақты өсімдік?

А.Терек. Ә.Бидай. Б.Қауын.

7.Өсімдіктің өсімді мүшелерін атаңдар? А.Гүл,жеміс. Ә.Тамыр,сабақ,жапырақ. Б.Тұқым,гүл,жапырақ.

8.Жасушаны зерттеген ғалым?

А.Роберт Гук. Ә.Янсендер. Б.Павлов.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Жумашева Гулбану Утегеновна

Дата: 19.02.2016

Номер свидетельства: 295816


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства