kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: ?ліп біткен ?осмекенділер,?осмекенділерді? шы?у тегі,?осмекенділерді? таби?атта?ы ж?не адам ?міріндегі ма?ызы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                           Мижигова Молдир Даулетжановна

                                    Крылов атында?ы орта мектеп

Саба?ты? та?ырыбы: 

                ?ліп біткен ?осмекенділер,?осмекенділерді? шы?у 

   тегі,?осмекенділерді? таби?атта?ы ж?не адам ?міріндегі

   ма?ызы.

Ма?саты:

         ?ліп біткен ?осмекенділер,?осмекенділерді? шы?у тегі,?осмекенділерді? таби?атта?ы ж?не адам ?міріндегі ма?ызы,?осмекенділерді ?ор?ау туралы  т?сінік алады.

         Шы?армашылы? ?абілетін дамыту,ойларын на?ты,д?л жеткізе білуге ?йрету,?орытынды?а келу да?дыларын дамыту.

      Топты? ж?мыс негізінде ?зара ынтыма?тасты? атмосферасын ??ру,таби?атты ?ор?ай білуге баулу.

К?тілетін н?тиже:   

?осмекенділерді? шы?у тегі туралы т?сінік ?алыптастыру.?осмекенділерді? таби?атта?ы ж?не адам ?міріндегі ма?ызына ба?а береді.

Керекті жабды?тар: кестелер,интерактивті та?та.

М??алім іс-?рекетіні? т?сіліК?мектеседі,  ??растырушы, танымды? тапсырмаларды ?з бетімен ?ада?алау.

О?ыту ?дісі: шы?армашылы?- ізденісті

О?у іс-?рекетін ?йымдастыру формасы: Белсенді іздену

О?ушыда да?ды ?алыптастыру: с?йлеу, логикалы? ойлау, салауатты ?мір с?ре алу,?зін ба?алай алу ?жымда  ж?мыс жасай алу.

?й тапсырмасын с?рау:

1-топ.?ызы?ушылы?ты ояту «ой ?оз?ау» стратегиясы

«Ертегімен ж?мыс»

      Бір патшалы?та кішкентай, біра? ?демі, с?лулы?ымен к?з тартар к?л болыпты. Осы ?амысы мен жасыл желегі жай?ал?ан к?л жа?асында к?дімгі к?лба?а т?ріне жататын ба?алар бейбіт тіршілік етіп жатыпты. Оларды? суы да, ?орегі де жеткілікті бол?ан. Бір к?ні жергілікті патша к?ршілес патшалы??а барып, ба?аларды? сира?ынан дайындал?ан т?тті та?амды жеп к?рді. Б?л та?амны? патша?а ?на?аны сондай ?з ?йіне келгеннен кейін к?лдегі барлы? ба?аны аулап алып, т?тті та?амдар дайындау?а б?йры? береді.Бейбіт тіршілікке, жасыл желегі жай?ал?ан к?лге ?ай?ы келеді. Жергілікті халы? та ауру?а шалды?а бастайды. Халы?ты? ?андай аурумен ауыр?анын, не себептен ауру?а шалды??анын надан патша т?сінбеді. Балалар Сендер ?алай т?сіндіріп берер еді?іздер?

2- топ «Белгілерді ажырата біл»

1.Тері жабыны тегіс

2.Терісіні? сырты ?абырша?пен ?аптал?ан

3.Ж?п к?кірек ж?не ж?п ж?збе ?анаттары бар

4.Иы? белдеуінде сы?ар т?с с?йегі ж?не ж?п жауырын, бір б??ана, бір ж?п ?ар?а с?йектері бар.

5.Ж?регі ?ш б?лікті

6.Бір ?ана ?анайналым ше?бері бар.

7.Екі ?анайналым ше?бері бар.

8.Ж?регі екі ?уысты

9.Терісі ар?ылы да тыныс алады

10.Тек дерн?сілдері желбезекпен тыныс алады

11.Су а?ысыны? ба?ытын, к?шін сезетін б?йір сызы?ы бар

12.Ихтиология ?ылымы зерттейді.

Дайын жауаптары ар?ылы тапсырмалар тексеріледі:

Жауаптар:

“Ертегімен ж?мыс”

Халы? безгек ауруына шалды?ты, ол безгек масасы ар?ылы ж??ады. Масалармен ?оректенетін ба?аларды ??рту н?тижесінде буна?денелілерді? саны артып, безгек ауруыны? к?рт к?беюіне ?келді.

«Белгілерді ажырата біл»

Балы?тар

?осмекенділер

2,3,6,8,11,12

1,4,5,7,9,10.

3.   Сурет ж?мба? жасыру(ба?аны? ішкі ??рылысын, дене б?ліктерін тез-тез атау)

Жа?а саба?:

    Жа?а саба?ты ме?геруде «ФИШБОУН» стратегиясын пайдалана отырып, о?ушылар ?здері жина?тап келген ресурстардан 2 та?ырып «?ліп біткен ?осмекенділер, ?осмекенділерді? шы?у тегі» ж?не «?осмекенділерді? таби?атта?ы ж?не адам ?міріндегі ма?ызы. ?осмекенділерді ?ор?ау» та?ырыпшалары бойынша т?сініктерін орта?а салады.

4.Білім минуты( ?р топ тез –тез жауап береді)

       1.?осмекенділерді? ар?ы  тегі ?андай жануарлар?

      2.?осмекенділерді? ?андай ма?ызы бар?

     3.?осмекенділерді ?ор?ау шаралары ?андай?

?Й ТАПСЫРМАСЫ :

Биология, химия п?ндерінен 7-11 сынып о?ушыларыны? практикалы? ж?мыстарын ?алыптастыру.

                                                             Мижигова.М

         Практикалы? ж?мыстар о?ушыларды? о?у іс ?рекетіні? бір т?рі. Ма?саты мен міндеті лабороториялы? ж?мыс?а ??сас, кейбір о?у п?ндеріні?  ?дістемелерінде мысал?а, е?бек ж?не к?сіби о?ыту  ?дістемесінде  «Лабороториялы? ж?не практикалы? ж?мыс»деген термин ?олданылады.

     Практикалы? ж?мыстар о?у ба?дарламасына енгізіп,

курс б?ліміні? немесе та?ырыпты о?ы?аннан кейін ж?ргізіледі.Практикалы? ж?мыстарды ж?йелі т?рде орындау анализ, синтез,салыстыру жалпылау о?ытуда?ы теорияны? практиканы? байланысы о?ушыны? дербестілігі мен танымды? к?шіні? дамуы сия?ты ойлау амалдарын ме?геруді? ма?ызды ??ралы.

      Практикалы? ж?мыстар білімді  бекітуге ж?не ны?айту?а себепші болады.Практикалы? ж?мыстарды орындау мазм?ны мен т?сілдері о?у п?ніні? ерекшелігі байланысты. 

      Мысалы химия п?нінен практикалы? ж?мыс химиялы? ??былыстарды т?сіндіруге ж?не ба?ылау біліктілігін дамыту?а,заттарды алу?а ж?не ажырата білуге себепші болады.О?ушыларды химиялы? лабороторияда?ы ж?мысты? ?арапайым т?сілдерімен таныстырады,заттар мен химиялы? ыдыстармен ж?мыс істеу да?дыларын ?алыптастырады.К?птеген лабороториялы? ж?мыстар мен ?р та?ырып?а арнал?ан есептер шы?арылады.Практикалы? ж?мысты орындау барысында о?ушылар ?ауіпсіздік техника ережесін са?тайды.Практикалы? ж?мыстар 8-11 сынып аралы?ын ?амтиды.

     Биологиядан практикалы? ж?мыс?а таби?и объектілерді аны?тау бойынша ж?ргізілетін ж?мыстар,эксперемент жатады.К?птеген ?діс т?сілдерді ?олдана отырып,белгілі бір объектіні алып,зерттеу ж?мыстары жасалынады.О?ушылар практикалы? ж?мыста зерттейді,гербари жасайды,генетикалы? есептер шы?арады.Практикалы? ж?мыста ?ауіпсіздік техника ережесін са?тайды.Практикалы? ж?мыс 6-11 сынып аралы?ын ?амтиды.Практикалы? ж?не лобароториялы? ж?мыстар?а.функционалды? сауаттылы? пен шы?армашылы? ?абілеттерін ?алыптастыру ма?сатында,?сіресе ?ылыми жобалар?а ерекше к??іл б?лінеді.

     О?ытуды? бастап?ы сатысында практикалы? ж?мыстар жалы?тырушы сипатта болады.Ж?мысты? к?рделілігі біртіндеп ?згереді,о?ушылар к?п уа?ыт алмайтын к?рделі тапсырмаларды орындау?а к?шеді.Тиісті да?дыларды ме?гергеннен кейін о?ушылар практикалы? ж?мысты ?з бетімен ж?ргізуге болады.

                                           Мижигова Молдир Даулетжановна

                                    Крылов атында?ы орта мектеп

Саба?ты? та?ырыбы:   ??старды топ?а б?лу.

К?тілетін н?тиже:    ??старды? тіршілік ?рекеті, сан алуандылы?ы,?андай топ?а б?лінетіндігін,таби?атта?ы,адам ?міріндегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру.

Саба?ты? ??рылымы :

А?парат блогы

Логикалы? тапсырмалар блогы

Жатты?тыру ж?не білімді есепке алу блогы

К?тілітін н?тиже блогы

М??алім іс-?рекетіні? т?сіліК?мектеседі,  ??растырушы, танымды? тапсырмаларды ?з бетімен ?ада?алау.

О?ыту ?дісі: шы?армашылы?- ізденісті

О?у іс-?рекетін ?йымдастыру формасы: Белсенді іздену

Танымды? тапсырмалар: ЛТ,ЖБЕА, ИТ

О?у іс-?рекетін ?йымдастыру: К?тілетін н?тижеге жоспар бойынша о?у материялын а?парат блогында?ы слайдтарды пайдалану ар?ылы ?ол жеткізу, ЛТ  блогы бойынша ?орытынды шы?арад.

О?ушыда да?ды ?алыптастыру: с?йлеу, логикалы? ойлау, салауатты ?мір с?ре алу,?зін ба?алай алу ?жымда  ж?мыс жасай алу.

Негізгі ??ымдар мен терминдер: ж?гіретін ??стар, пингвиндер,?ырт?с,киль т.б

А?парат к?здері: ?.?айым,Р.С?тімбеков, ?.?мбетов,интернет материалдары,слайдтар.

Жоспары:

1 ??старды  топ?а б?лу

2 ??старды? ерекшелігі,мекен ортасы

3 ??с шаруашылы?ы

            (слайд ар?ылы жа?а саба?ты т?сіндіру)

Мына де?гейлік тапсырмаларды орындай отырып саба?ты? мазм?ны бойынша ?орытынды шы?ар.

1.    Де?гейлік тапсырмалар.

Білім минуты (С?йкес тестіні орындау)

Орнитология

Батрахология

Ихтиология

Герпетология

Энтомология

Гельминтология

 

 2.   Сурет ж?мба? жасыру(??старды? дене б?ліктерін тез-тез атау)

3.   Биологиялы? почта.( с?ра?тар ?ояды)

 1. ??старды? д?ниеж?зінде ж?не ?аза?станда неше т?рі мекендейді?( 8600.500)
 2. ??старды? дене салма?ы неше б?лімнен т?рады? (Бас,мойын,т?л?а)
 3. ??старды? дене салма?ы ?анша?а дейн жетеді ?(колибри -1,5г, т?йк??с -90 кг)
 4. Жемсау деген не?( ??ешті? ке?ейтілген б?лігі)
 5. ??с ?арны неше б?лімнен т?рады? (Безді,етті)
 6. Етті ?арын нені? ?ызметін ат?арады? (Тісті?)
 7. ??старды? ж?регі неше ??ыстан т?рады? 4
 8. ??старда ?осарлы тыныс алу деген не?( ??с ?ш?анда ?кпеде ?ан, оттегіге екі рет ?аны?ады)
 9. ??с ж?мырт?асы неше б?лімнен т?рады? 4
 10. ?те ежелгі ??с не деп аталады?( Протоавис)

ТОПТЫ? Ж?МЫС:

 ( ж?мырт?адан салат жасау, ??старды? ?ясымен таныстыру)

?Й ТАПСЫРМАСЫ «??стар бізді? досымыз »ЭССЕ жазу

     Практикалы? ж?мыстар о?ушыларды? о?у іс ?рекетіні? бір т?рі.Ма?саты мен міндеті лабороториялы? ж?мыс?а ??сас,кейбір о?у п?ндеріні? ?дістемелерінде мысал?а, е?бек ж?не к?сіби о?ыту ?дістемесінде «Лабороториялы? ж?не практикалы? ж?мыс»деген термин ?олданылады.Практикалы? ж?мыстар о?у ба?дарламасына енгізіп,курс б?ліміні? немесе та?ырыпты о?ы?аннан кейін ж?ргізіледі.Практикалы? ж?мыстарды ж?йелі т?рде орындау анализ, синтез,салыстыру жалпылау о?ытуда?ы теорияны? практиканы? байланысы о?ушыны? дербестілігі мен танымды? к?шіні? дамуы сия?ты ойлау амалдарын ме?геруді? ма?ызды ??ралы.

    Практикалы? ж?мыстар білімді  бекітуге ж?не ны?айту?а себепші болады.Практикалы? ж?мыстарды орындау мазм?ны мен т?сілдері о?у п?ніні? ерекшелігі байланысты.  Мысалы химия п?нінен практикалы? ж?мыс химиялы? ??былыстарды т?сіндіруге ж?не ба?ылау біліктілігін дамыту?а,заттарды алу?а ж?не ажырата білуге себепші болады.О?ушыларды химиялы? лабороторияда?ы ж?мысты? ?арапайым т?сілдерімен таныстырады,заттар мен химиялы? ыдыстармен ж?мыс істеу да?дыларын ?алыптастырады.К?птеген лабороториялы? ж?мыстар мен ?р та?ырып?а арнал?ан есептер шы?арылады.Практикалы? ж?мысты орындау барысында о?ушылар ?ауіпсіздік техника ережесін са?тайды.Практикалы? ж?мыстар 8-11 сынып аралы?ын ?амтиды.

   Биологиядан практикалы? ж?мыс?а таби?и объектілерді аны?тау бойынша ж?ргізілетін ж?мыстар,эксперемент жатады.К?птеген ?діс т?сілдерді ?олдана отырып,белгілі бір объектіні алып,зерттеу ж?мыстары жасалынады.О?ушылар практикалы? ж?мыста зерттейді,гербари жасайды,генетикалы? есептер шы?арады.Практикалы? ж?мыста ?ауіпсіздік техника ережесін са?тайды.Практикалы? ж?мыс 6-11 сынып аралы?ын ?амтиды.

   О?ытуды? бастап?ы сатысында практикалы? ж?мыстар жалы?тырушы сипатта болады.Ж?мысты? к?рделілігіне біртіндеп ?згереді,о?ушылар к?п уа?ыт алмайтын к?рделі тапсырмаларды орындау?а к?шеді.Тиісті да?дыларды ме?гергеннен кейін о?ушылар практикалы? ж?мысты ?з бетімен ж?ргізуге болады.

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: ?ліп біткен ?осмекенділер,?осмекенділерді? шы?у тегі,?осмекенділерді? таби?атта?ы ж?не адам ?міріндегі ма?ызы.»

Мижигова Молдир Даулетжановна

Крылов атындағы орта мектеп


Сабақтың тақырыбы:

Өліп біткен қосмекенділер,қосмекенділердің шығу

тегі,қосмекенділердің табиғаттағы және адам өміріндегі

маңызы.

Мақсаты:

Өліп біткен қосмекенділер,қосмекенділердің шығу тегі ,қосмекенділердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы,қосмекенділерді қорғау туралы түсінік алады.

Шығармашылық қабілетін дамыту,ойларын нақты ,дәл жеткізе білуге үйрету,қорытындыға келу дағдыларын дамыту.

Топтық жұмыс негізінде өзара ынтымақтастық атмосферасын құру,табиғатты қорғай білуге баулу.

Күтілетін нәтиже:

Қосмекенділердің шығу тегі туралы түсінік қалыптастыру.Қосмекенділердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызына баға береді.

Керекті жабдықтар: кестелер,интерактивті тақта.

Мұғалім іс-әрекетінің тәсілі : Көмектеседі, құрастырушы, танымдық тапсырмаларды өз бетімен қадағалау.

Оқыту әдісі: шығармашылық- ізденісті

Оқу іс-әрекетін ұйымдастыру формасы: Белсенді іздену

Оқушыда дағды қалыптастыру: сөйлеу , логикалық ойлау, салауатты өмір сүре алу,өзін бағалай алу ұжымда жұмыс жасай алу.

Үй тапсырмасын сұрау:

1-топ.Қызығушылықты ояту «ой қозғау» стратегиясы

«Ертегімен жұмыс»

Бір патшалықта кішкентай, бірақ әдемі, сұлулығымен көз тартар көл болыпты. Осы қамысы мен жасыл желегі жайқалған көл жағасында кәдімгі көлбақа түріне жататын бақалар бейбіт тіршілік етіп жатыпты. Олардың суы да, қорегі де жеткілікті болған. Бір күні жергілікті патша көршілес патшалыққа барып, бақалардың сирағынан дайындалған тәтті тағамды жеп көрді. Бұл тағамның патшаға ұнағаны сондай өз үйіне келгеннен кейін көлдегі барлық бақаны аулап алып, тәтті тағамдар дайындауға бұйрық береді.Бейбіт тіршілікке, жасыл желегі жайқалған көлге қайғы келеді. Жергілікті халық та ауруға шалдыға бастайды. Халықтың қандай аурумен ауырғанын, не себептен ауруға шалдыққанын надан патша түсінбеді. Балалар Сендер қалай түсіндіріп берер едіңіздер?

2- топ «Белгілерді ажырата біл»

1.Тері жабыны тегіс

2.Терісінің сырты қабыршақпен қапталған

3.Жұп көкірек және жұп жүзбе қанаттары бар

4.Иық белдеуінде сыңар төс сүйегі және жұп жауырын, бір бұғана, бір жұп қарға сүйектері бар.

5.Жүрегі үш бөлікті

6.Бір ғана қанайналым шеңбері бар.

7.Екі қанайналым шеңбері бар.

8.Жүрегі екі қуысты

9.Терісі арқылы да тыныс алады

10.Тек дернәсілдері желбезекпен тыныс алады

11.Су ағысының бағытын, күшін сезетін бүйір сызығы бар

12.Ихтиология ғылымы зерттейді.

Дайын жауаптары арқылы тапсырмалар тексеріледі:

Жауаптар:

“Ертегімен жұмыс”

Халық безгек ауруына шалдықты, ол безгек масасы арқылы жұғады. Масалармен қоректенетін бақаларды құрту нәтижесінде бунақденелілердің саны артып, безгек ауруының күрт көбеюіне әкелді.

«Белгілерді ажырата біл»

Балықтар

Қосмекенділер

2,3,6,8,11,12

1,4,5,7,9,10.


3. Сурет жұмбақ жасыру(бақаның ішкі құрылысын, дене бөліктерін тез-тез атау)


Жаңа сабақ:

Жаңа сабақты меңгеруде «ФИШБОУН» стратегиясын пайдалана отырып, оқушылар өздері жинақтап келген ресурстардан 2 тақырып «Өліп біткен қосмекенділер, қосмекенділердің шығу тегі» және «Қосмекенділердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы. Қосмекенділерді қорғау» тақырыпшалары бойынша түсініктерін ортаға салады.


4.Білім минуты( әр топ тез –тез жауап береді)

1.Қосмекенділердің арғы тегі қандай жануарлар?

2.Қосмекенділердің қандай маңызы бар?

3.Қосмекенділерді қорғау шаралары қандай?


ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ :

Биология , химия пәндерінен 7-11 сынып оқушыларының практикалық жұмыстарын қалыптастыру .


Мижигова .М

Практикалық жұмыстар оқушылардың оқу іс әрекетінің бір түрі . Мақсаты мен міндеті лабороториялық жұмысқа ұқсас, кейбір оқу пәндерінің әдістемелерінде мысалға, еңбек және кәсіби оқыту әдістемесінде «Лабороториялық және практикалық жұмыс»деген термин қолданылады.

Практикалық жұмыстар оқу бағдарламасына енгізіп,

курс бөлімінің немесе тақырыпты оқығаннан кейін жүргізіледі.Практикалық жұмыстарды жүйелі түрде орындау анализ, синтез,салыстыру жалпылау оқытудағы теорияның практиканың байланысы оқушының дербестілігі мен танымдық күшінің дамуы сияқты ойлау амалдарын меңгерудің маңызды құралы.

Практикалық жұмыстар білімді бекітуге және нығайтуға себепші болады.Практикалық жұмыстарды орындау мазмұны мен тәсілдері оқу пәнінің ерекшелігі байланысты.

Мысалы химия пәнінен практикалық жұмыс химиялық құбылыстарды түсіндіруге және бақылау біліктілігін дамытуға,заттарды алуға және ажырата білуге себепші болады.Оқушыларды химиялық лабороториядағы жұмыстың қарапайым тәсілдерімен таныстырады,заттар мен химиялық ыдыстармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.Көптеген лабороториялық жұмыстар мен әр тақырыпқа арналған есептер шығарылады.Практикалық жұмысты орындау барысында оқушылар қауіпсіздік техника ережесін сақтайды.Практикалық жұмыстар 8-11 сынып аралығын қамтиды.

Биологиядан практикалық жұмысқа табиғи объектілерді анықтау бойынша жүргізілетін жұмыстар ,эксперемент жатады.Көптеген әдіс тәсілдерді қолдана отырып,белгілі бір объектіні алып,зерттеу жұмыстары жасалынады.Оқушылар практикалық жұмыста зерттейді,гербари жасайды,генетикалық есептер шығарады.Практикалық жұмыста қауіпсіздік техника ережесін сақтайды.Практикалық жұмыс 6-11 сынып аралығын қамтиды.Практикалық және лобароториялық жұмыстарға .функционалдық сауаттылық пен шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру мақсатында ,әсіресе ғылыми жобаларға ерекше көңіл бөлінеді.


Оқытудың бастапқы сатысында практикалық жұмыстар жалықтырушы сипатта болады.Жұмыстың күрделілігі біртіндеп өзгереді,оқушылар көп уақыт алмайтын күрделі тапсырмаларды орындауға көшеді.Тиісті дағдыларды меңгергеннен кейін оқушылар практикалық жұмысты өз бетімен жүргізуге болады.Мижигова Молдир Даулетжановна

Крылов атындағы орта мектеп


Сабақтың тақырыбы: Құстарды топқа бөлу.

Күтілетін нәтиже: Құстардың тіршілік әрекеті, сан алуандылығы ,қандай топқа бөлінетіндігін,табиғаттағы ,адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру.


Сабақтың құрылымы :

Ақпарат блогы

Логикалық тапсырмалар блогы

Жаттықтыру және білімді есепке алу блогы

Күтілітін нәтиже блогы


Мұғалім іс-әрекетінің тәсілі : Көмектеседі, құрастырушы, танымдық тапсырмаларды өз бетімен қадағалау.

Оқыту әдісі: шығармашылық- ізденісті

Оқу іс-әрекетін ұйымдастыру формасы: Белсенді іздену

Танымдық тапсырмалар: ЛТ,ЖБЕА, ИТ


Оқу іс-әрекетін ұйымдастыру: Күтілетін нәтижеге жоспар бойынша оқу материялын ақпарат блогындағы слайдтарды пайдалану арқылы қол жеткізу , ЛТ блогы бойынша қорытынды шығарад.


Оқушыда дағды қалыптастыру: сөйлеу , логикалық ойлау, салауатты өмір сүре алу,өзін бағалай алу ұжымда жұмыс жасай алу.


Негізгі ұғымдар мен терминдер: жүгіретін құстар, пингвиндер,қыртөс,киль т.б


Ақпарат көздері: Қ.Қайым,Р.Сәтімбеков, Ә.Әмбетов ,интернет материалдары,слайдтар.


Жоспары:

1 Құстарды топқа бөлу

2 Құстардың ерекшелігі ,мекен ортасы

3 Құс шаруашылығы


(слайд арқылы жаңа сабақты түсіндіру)


Мына деңгейлік тапсырмаларды орындай отырып сабақтың мазмұны бойынша Қорытынды шығар.


1. Деңгейлік тапсырмалар .

Білім минуты (Сәйкес тестіні орындау)

Орнитология

Батрахология

Ихтиология

Герпетология

Энтомология

Гельминтология
2. Сурет жұмбақ жасыру(құстардың дене бөліктерін тез-тез атау)


3. Биологиялық почта.( сұрақтар қояды)

 1. Құстардың дүниежүзінде және Қазақстанда неше түрі мекендейді?( 8600.500)

 2. Құстардың дене салмағы неше бөлімнен тұрады? (Бас,мойын,тұлға)

 3. Құстардың дене салмағы қаншаға дейн жетеді ?(колибри -1,5г, түйкқұс -90 кг)

 4. Жемсау деген не?( өңештің кеңейтілген бөлігі)

 5. Құс қарны неше бөлімнен тұрады? (Безді ,етті)

 6. Етті қарын ненің қызметін атқарады? (Тістің)

 7. Құстардың жүрегі неше құыстан тұрады? 4

 8. Құстарда қосарлы тыныс алу деген не?( Құс ұшқанда өкпеде қан, оттегіге екі рет қанығады)

 9. Құс жұмыртқасы неше бөлімнен тұрады? 4

 10. Өте ежелгі құс не деп аталады?( Протоавис)


ТОПТЫҚ ЖҰМЫС:

( жұмыртқадан салат жасау, құстардың ұясымен таныстыру)

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ «Құстар біздің досымыз »ЭССЕ жазу
Практикалық жұмыстар оқушылардың оқу іс әрекетінің бір түрі.Мақсаты мен міндеті лабороториялық жұмысқа ұқсас,кейбір оқу пәндерінің әдістемелерінде мысалға, еңбек және кәсіби оқыту әдістемесінде «Лабороториялық және практикалық жұмыс»деген термин қолданылады.Практикалық жұмыстар оқу бағдарламасына енгізіп ,курс бөлімінің немесе тақырыпты оқығаннан кейін жүргізіледі.Практикалық жұмыстарды жүйелі түрде орындау анализ, синтез,салыстыру жалпылау оқытудағы теорияның практиканың байланысы оқушының дербестілігі мен танымдық күшінің дамуы сияқты ойлау амалдарын меңгерудің маңызды құралы.

Практикалық жұмыстар білімді бекітуге және нығайтуға себепші болады.Практикалық жұмыстарды орындау мазмұны мен тәсілдері оқу пәнінің ерекшелігі байланысты. Мысалы химия пәнінен практикалық жұмыс химиялық құбылыстарды түсіндіруге және бақылау біліктілігін дамытуға,заттарды алуға және ажырата білуге себепші болады.Оқушыларды химиялық лабороториядағы жұмыстың қарапайым тәсілдерімен таныстырады,заттар мен химиялық ыдыстармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.Көптеген лабороториялық жұмыстар мен әр тақырыпқа арналған есептер шығарылады.Практикалық жұмысты орындау барысында оқушылар қауіпсіздік техника ережесін сақтайды.Практикалық жұмыстар 8-11 сынып аралығын қамтиды.

Биологиядан практикалық жұмысқа табиғи объектілерді анықтау бойынша жүргізілетін жұмыстар ,эксперемент жатады.Көптеген әдіс тәсілдерді қолдана отырып,белгілі бір объектіні алып,зерттеу жұмыстары жасалынады.Оқушылар практикалық жұмыста зерттейді,гербари жасайды,генетикалық есептер шығарады.Практикалық жұмыста қауіпсіздік техника ережесін сақтайды.Практикалық жұмыс 6-11 сынып аралығын қамтиды.

Оқытудың бастапқы сатысында практикалық жұмыстар жалықтырушы сипатта болады.Жұмыстың күрделілігіне біртіндеп өзгереді,оқушылар көп уақыт алмайтын күрделі тапсырмаларды орындауға көшеді.Тиісті дағдыларды меңгергеннен кейін оқушылар практикалық жұмысты өз бетімен жүргізуге болады.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Мижигова Молдир Даулетжановна

Дата: 23.02.2016

Номер свидетельства: 297435

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства