kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Адамны? шы?у тегіні? д?лелдемелері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Адам ?алай жарал?ан?

Жер бетінде тіршілікті? пайда болуы жаратылыстану ?ылымында?ы ?зекті м?селелерді? бірі болып саналады. Ол туралы ерте д?уірлерден бастап –а? к?птеген к?з?арастар мен т?жырымдар ?алыптас?ан. Тіршілікті? пайда болуы мен тарихи тарихи дамуын д?рыс т?сінуді? ?рі танымды?, ?рі ?ылыми ма?ызы зор.

Саба?ты? білімділік ма?саты: О?ушыларды адамны? шы?у тегі туралы к?птеген ?алымдарды? е?бектерімен ж?не антропология ?ылымыны? дамуы туралы ?ыс?аша тарихы м?ліметтермен таныстыру.

Саба?ты? дамытушылы? ма?саты: Адам- био?леуметтік іс-?рекетті? иесі, оны? ?міріні? ма?саты, м?ні, ??ндылы?ы ж?не адамгершілік, имандылы? туралы т?сінік беру.

Саба?ты? т?рбиелік ма?саты: «Адамны? маймылдан жарал?аны рас па?»- деген с?ра? ?ою ар?ылы о?ушыларды? ойлау ?абілетін арттыру. ?з ойын жина?тап жеткізе білуге, на?тылы шешім табу?а  ?йрету.

Саба?ты? ?дісі: ?орытындылау

Саба?ты? к?рнекілігі: «Адамны? жануарлардан шы??анды?ын д?лелдейтін бейне таспа», «Адамды жарат?ан ??діретті к?ш » бейне таспа, ертедегі адамдар (синантроп, питекантроп, дриопитек, неандерталды?ты?) бас с?йек ?а??асы, тірек-сы?балар мен кестелер.

П?наралы? байланыс: тарих, география,

Саба?ты? жоспары:

І.   ?йымдастыру кезе?і.

ІІ.  Ми?а шабуыл стратегиясы

      а) терминологиялы? ж?мыс

      б) ауызша ж?мыс

ІІІ. Ой ?оз?ау стратегиясы.

      Тіршілікті? пайда болуы туралы  к?з?арастар

І?. Топтастастыру стратегиясы.

      Тірі таби?атта?ы адамны? орны

                   ?.  Симатикалы? карта –стратегиясы

                         Адамны? жануарлардан шы??анды?ыны? д?лелдемелері.

?І.  Білемін. Білгім келеді. ?йрендік стратегиясы.

       ?йге тапсырма

?І.  Ба?алау

Саба?ты? барысы:

І.  ?йымдастыру кезе?і

      а) Психологиялы? дайынды?

      б) Саба?ты? та?ырыбы мен ма?саты ай?ындалады.

ІІ.  Ми?а шабуыл стратегиясы

1) терминологиялы? ж?мыс-  1 мин ішінде о?ушылар?а ?ткен саба?тарда?ы  

         жазыл?ан тірек с?здерді еске т?сіріп, д?птерге жазу тапсырылады.

 Геологиялы? мерзім, Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. атавизм, рудимент, антропосоциогенез, австралопитектер, питекантроп, неандерталды?тар, синантроп, кроманьонды?тар. гоминоид.

2) Ауызша осы терминдерге ?ыс?аша аны?тама беру.

                                                 Адамны? пайда болуы

     Архантроп        Палеонтроп                Неонтроп                      Кроманьонды?тар

ІІІ.Ой ?оз?ау стратегиясы – о?ушыларды? саба??а белсенділігін арттыру

Алдын ала берілген тапсырма бойынша тіршілікті? пайда болуы туралы к?з?арастар.

Алдымен м??алім о?ушылар?а жалпы жер бетінде тіршілікті? пайда болуы 2 ?лкен к?з?араспен д?лелденетінін айтады. Материалистік ж?не идеалистік.

Материалистер. Адамны? приматтардан пайда бол?анын жа?таушылар. Дарвинні? эволюциялы? ілімін жа?тап, адамны? жануарлардан шы??анды?ын ?р т?рлі д?лелдемелер келтіріп д?лелдеп береді.

Идеалистер. Адамны? приматтардан пайда бол?анын даттаушылар. ?р т?рлі идея?а, а?ыз ??гімелер, діни болжамдар жина?тап, адамны? ар?ы тегі маймыл емес деген т?жырымды д?лелдейді.

Сонымен адамзат ?алай пайда болды?

 • Адамны? шы??ан тегі ж?нінде м?селе ерте кездерден –а? ж?ртты? назарын аударып келді. Ол туралы к?птеген болжам, ой пікірлер айтылды. Соларды? ішінде мына ?алымдарды атап айт?ым келеді.

Карл Линней 1735 ж. «Таби?ат ж?йесі» деген е?бегінде адамды с?т?оректілер класыны? приматтар отрядына, т?менгі ж?не жо?ар?ы сатыда?ы маймылдармен бір топ?а жат?ызды. Б?л ?ылыми т?р?ыдан ?рі д?рыс, ?рі орынды ж?йе болатын.

 • Жан Батис Ламарк ал?аш рет адамны? а?аш?а ?рмелеп тіршілік ететін маймылдардан емес, керісінше жерде ж?руге бейімделген  маймыл т?різді ататектен шы?ып, маймылдар мен адамарасында ?тпелі аралы? форма болуы м?мкін деген батыл юолжам айтты.
 • Чарлз Дарвин 1871 ж. «Адамны? шы?у тегі  ж?не жынысты? с?рыпталу » деген е?бегінде адамны? тіршілікті? тарихи даму тізбегінде  е? со??ы, ?рі жо?ар?ы сатыда?ы буын екенін  ж?не адам т?різді маймылдармен ар?ы тегіні? бір тарма?тан тарл?анын мойындады.
 • Фридрих Энгельс 1896 ж. «Маймылды? адам?а айналу барысында?ы е?бекті? ролі» атты е?бегінде ?ылыми т?р?ыдан д?лелдеп берді. Ол «адамды адам еткен е?бек» деген ?орытынды жасады.
 • Д.Пилбим жа?алы?ы: «Жалпы маймылдардан адам т?різді маймылдар ?з алдына жеке тарма? болып, б?дан 30-20 миллион жыл б?рын б?лінген».
 • Француз ?алымдарыны? сенсациясы: «Адам да маймылда ?у баста ?р?айсысы ?з бетінше дара-дара жолмен пайда болды.»
 • «Бізді? маймыл т?різді ар?ы тегіміз бастап?ыда т??іректен табылатын тастар мен тая?тарды ?ана е?бек ??ралы ж?не ?ор?ану ?дісі ретінде пайдалан?ан. Ал б?дан кейін олар ал?аш?ы е?бек ??ралдарын ?здері жасай баста?ан, тасты ?ашап ?ткірлеген, оны ?ажетті бол?ан жа?ына ?арай ы??айлап сындырып ?рлей баста?ан. ».

Материалистерді? с?зін д?йектеу ?шін бейнетаспа?а назар аудары?ыздар.

Идеалистер материалистерді? с?зін ?олдар ма екен?

 1. Біз сіздерді? пікірлері?ізбен келісе алмаймыз. Адам приматтардан пайда бол?ан жо?. Адам- тіршілік ?мірді жаратушы биік ??дірет, Алла та?аланы? м?лтіксіз сыйы, Демек бізді? критерийіміз  - адамны? ар?ы тегі топыра?тан жарал?ан. Адам Ата мен Хауа Анадан  тара?анын біз д?лелдеп береміз.
 2. Креационистік к?з?арас. Б?л к?з?арас латынны? «creatio» -жаратушы деген с?зінен алынып, тіршілікті жаратушы к?ш жарат?ан деп т?сіндіретін діни-идеалистік а?ым. Б?л а?ымны? ?алыптасуына  Х?ІІІ ?асырды? с?ы мен ХІХ ?асырды? басында?ы жеке организмдерді? морфологиялы?, физиологиялы? к?бейюі мен жеке дамуыны? ж?йелі т?рде зерттелулері ?сер етті. Креационистік к?з?арасы бойынша т?рлер ?згермейді, я?ни жаратушы к?ш басында ?анша т?р  жаратса  сол ?алпында са?талады. Б?л к?з?арасыт? бір ба?ыты – виталистік а?ым деп аталады. Ол латынны?  «vitalis»- с?зінен алынып «тіршілік к?ші» деген ??ымды білдіреді. Б?л а?ымды уа?ыздаушылар барлы? тіршілік       процестеріні? негізінде «тіршілік к?ші» болады деп т?сіндіріледі.  
 3. Негізінде Дарвинизм на?тылы д?лелдеген ?ылыми жетістік емес, тек ?ана теориялы? болжам, я?ни осылай болуы м?мкін деген ой-пікір. Сіздерді? Дарвинизм теориясынан бастау ал?ан «Адам маймылдан пайда болды» деген пікірлері?із бір ?асырдан астам уа?ыт ?тсе де, ?ылыми т?рде д?лелденіп, на?тылы т??ырына жете алмады. Олай болса, б?л пікір тек ?ана болжам ?ана.

Идеалистерді? с?зін д?йектеу ?шін бейнетаспа?а назар аудары?ыздар.

Сонымен балалар, адамны? шы?у тегі туралы ?з пікірлері?ізді ?тымды, ?те тамаша д?лелдеп берді?іздер. Біра?, мен адамны? шы?у тегі на?ты маймылдан немес топыра?тан деп айта алмаймын, себебі б?гінгі біз к?теріп отыр?ан м?селе ?лі де болса, зерттеулерді ?ажет ететін ?зекті м?селелерді? бірі. Сонды?тан б?л с?ра?ты? жауабын уа?ыт еншісіне берсек.

І?. Топтастыру стратегиясы. Тірі таби?атта?ы адамны? орны. Та?та?а магнит та?тасына шашылып орналас?ан с?здерді д?рыс топтастыру.

Жануарлар д?ниесі

Желілер типі

Омырт?алылар тип тарма?ы

С?т ?оректілер класы

?а?ана?тылар кластарма?ы

Приматтар отряды

Маймылдар отряд тарма?ы

Гоминидтер т??ымдасы

Адам туысы

Саналы адам т?рі

?.  Симатикалы? карта –стратегиясы

      ?орытындылау -Д?лелдемелерді?  т?сына с?йкес келетін мысалды? н?мерін жазу керек.

?І.?йге.  Білемін. Білгім келеді. ?йрендік стратегиясы 

Білемін

Білгім келеді

?йрендік

Мына с?здер ар?ылы саба? ?орытындыланады.

 1. Адам мен адам т?різді маймылдар атам заман?ы бір кезде орта? т?бірден  тара?ан ?з эволюциясында?ы ажырасып бара жат?ан екі б?та? т?різді.
 2. Адам жер бетінде ?те ?за? ?рі к?рделі тарихи дамуды? н?тижесінде бірте-бірте ?алыптас?ан таби?атты? перзенті.
 3. Тік ж?руге к?шу адам эволюциясында?ы е? елеулі бас?ыш.
 4. Адамды адам еткен е?бек.

Саба?ты ба?алау.

А

Б

В

Г

Д

Е

1

2

3

4

5

Б?л о?ушыларды? сыныпта?ы отыратын орнына тікелей байланысты. ?рбір о?ушыны? жеке сайты бар. О?ушыны ?з уа?ытында ба?алау, оны? жетістігін к?ре білу б?л о?ушы?а берілген д?рыс ба?а деп ойлаймын. ?р тапсырмадан со? о?ушыны? ?з сайтына ?-3, ?-4, ?-5 тиісті ба?асын ?ойып отыру керек.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Адамны? шы?у тегіні? д?лелдемелері »35 М.Мәметова атындағы

орта мектеп


Ашық сабақ


«Адамның шығу тегінің дәлелдемелері»
Биология пән мұғалімі: Беркинбаева А.Н.
Шымкент -2006 жыл

Адам қалай жаралған?


Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы жаратылыстану ғылымындағы өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Ол туралы ерте дәуірлерден бастап –ақ көптеген көзқарастар мен тұжырымдар қалыптасқан. Тіршіліктің пайда болуы мен тарихи тарихи дамуын дұрыс түсінудің әрі танымдық , әрі ғылыми маңызы зор.

Сабақтың білімділік мақсаты: Оқушыларды адамның шығу тегі туралы көптеген ғалымдардың еңбектерімен және антропология ғылымының дамуы туралы қысқаша тарихы мәліметтермен таныстыру.

Сабақтың дамытушылық мақсаты: Адам- биоәлеуметтік іс-әрекеттің иесі, оның өмірінің мақсаты , мәні, құндылығы және адамгершілік , имандылық туралы түсінік беру.

Сабақтың тәрбиелік мақсаты: «Адамның маймылдан жаралғаны рас па?»- деген сұрақ қою арқылы оқушылардың ойлау қабілетін арттыру. Өз ойын жинақтап жеткізе білуге, нақтылы шешім табуға үйрету.

Сабақтың әдісі: қорытындылау

Сабақтың көрнекілігі: «Адамның жануарлардан шыққандығын дәлелдейтін бейне таспа», «Адамды жаратқан құдіретті күш » бейне таспа, ертедегі адамдар (синантроп, питекантроп, дриопитек , неандерталдықтың) бас сүйек қаңқасы, тірек-сыөбалар мен кестелер.

Пәнаралық байланыс: тарих, география,


Сабақтың жоспары:

І. Ұйымдастыру кезеңі.

ІІ. Миға шабуыл стратегиясы

а) терминологиялық жұмыс

б) ауызша жұмыс

ІІІ. Ой қозғау стратегиясы.

Тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастар

ІҮ. Топтастастыру стратегиясы.

Тірі табиғаттағы адамның орны

Ү. Симатикалық карта –стратегиясы

Адамның жануарлардан шыққандығының дәлелдемелері.

ҮІ. Білемін. Білгім келеді. Үйрендік стратегиясы.

Үйге тапсырма

ҮІ. Бағалау


Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі

а) Психологиялық дайындық

б) Сабақтың тақырыбы мен мақсаты айқындалады.

ІІ. Миға шабуыл стратегиясы

1) терминологиялық жұмыс- 1 мин ішінде оқушыларға өткен сабақтардағы

жазылған тірек сөздерді еске түсіріп, дәптерге жазу тапсырылады.

Геологиялық мерзім, Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. атавизм, рудимент, антропосоциогенез, австралопитектер, питекантроп, неандерталдықтар, синантроп, кроманьондықтар. гоминоид.

2) Ауызша осы терминдерге қысқаша анықтама беру.


Адамның пайда болуыАрхантроп Палеонтроп Неонтроп Кроманьондықтар


ІІІ.Ой қозғау стратегиясы – оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыру

Алдын ала берілген тапсырма бойынша тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастар.

Алдымен мұғалім оқушыларға жалпы жер бетінде тіршіліктің пайда болуы 2 үлкен көзқараспен дәлелденетінін айтады. Материалистік және идеалистік.

Материалистер. Адамның приматтардан пайда болғанын жақтаушылар. Дарвиннің эволюциялық ілімін жақтап, адамның жануарлардан шыққандығын әр түрлі дәлелдемелер келтіріп дәлелдеп береді.

Идеалистер. Адамның приматтардан пайда болғанын даттаушылар. Әр түрлі идеяға, аңыз әңгімелер , діни болжамдар жинақтап, адамның арғы тегі маймыл емес деген тұжырымды дәлелдейді.

Сонымен адамзат қалай пайда болды?

 • Адамның шыққан тегі жөнінде мәселе ерте кездерден –ақ жұрттың назарын аударып келді. Ол туралы көптеген болжам, ой пікірлер айтылды. Солардың ішінде мына ғалымдарды атап айтқым келеді.

Карл Линней 1735 ж. «Табиғат жүйесі» деген еңбегінде адамды сүтқоректілер класының приматтар отрядына , төменгі және жоғарғы сатыдағы маймылдармен бір топқа жатқызды. Бұл ғылыми тұрғыдан әрі дұрыс, әрі орынды жүйе болатын.

 • Жан Батис Ламарк алғаш рет адамның ағашқа өрмелеп тіршілік ететін маймылдардан емес, керісінше жерде жүруге бейімделген маймыл тәрізді ататектен шығып, маймылдар мен адамарасында өтпелі аралық форма болуы мүмкін деген батыл юолжам айтты.

 • Чарлз Дарвин 1871 ж. «Адамның шығу тегі және жыныстық сұрыпталу » деген еңбегінде адамның тіршіліктің тарихи даму тізбегінде ең соңғы , әрі жоғарғы сатыдағы буын екенін және адам тәрізді маймылдармен арғы тегінің бір тармақтан тарлғанын мойындады.

 • Фридрих Энгельс 1896 ж. «Маймылдың адамға айналу барысындағы еңбектің ролі» атты еңбегінде ғылыми тұрғыдан дәлелдеп берді. Ол «адамды адам еткен еңбек» деген қорытынды жасады.

 • Д.Пилбим жаңалығы: «Жалпы маймылдардан адам тәрізді маймылдар өз алдына жеке тармақ болып, бұдан 30-20 миллион жыл бұрын бөлінген».

 • Француз ғалымдарының сенсациясы: «Адам да маймылда әу баста әрқайсысы өз бетінше дара-дара жолмен пайда болды.»

 • «Біздің маймыл тәрізді арғы тегіміз бастапқыда төңіректен табылатын тастар мен таяқтарды ғана еңбек құралы және қорғану әдісі ретінде пайдаланған. Ал бұдан кейін олар алғашқы еңбек құралдарын өздері жасай бастаған, тасты қашап өткірлеген, оны қажетті болған жағына қарай ыңғайлап сындырып әрлей бастаған. ».

Материалистердің сөзін дәйектеу үшін бейнетаспаға назар аударыңыздар.


Идеалистер материалистердің сөзін қолдар ма екен?

 1. Біз сіздердің пікірлеріңізбен келісе алмаймыз. Адам приматтардан пайда болған жоқ. Адам- тіршілік өмірді жаратушы биік құдірет, Алла тағаланың мүлтіксіз сыйы, Демек біздің критерийіміз - адамның арғы тегі топырақтан жаралған.. Адам Ата мен Хауа Анадан тарағанын біз дәлелдеп береміз.

 2. Креационистік көзқарас. Бұл көзқарас латынның «creatio» -жаратушы деген сөзінен алынып , тіршілікті жаратушы күш жаратқан деп түсіндіретін діни-идеалистік ағым. Бұл ағымның қалыптасуына ХҮІІІ ғасырдың сңы мен ХІХ ғасырдың басындағы жеке организмдердің морфологиялық, физиологиялық көбейюі мен жеке дамуының жүйелі түрде зерттелулері әсер етті. Креационистік көзқарасы бойынша түрлер өзгермейді, яғни жаратушы күш басында қанша түр жаратса сол қалпында сақталады. Бұл көзқарасытң бір бағыты – виталистік ағым деп аталады. Ол латынның «vitalis»- сөзінен алынып «тіршілік күші» деген ұғымды білдіреді. Бұл ағымды уағыздаушылар барлық тіршілік процестерінің негізінде «тіршілік күші» болады деп түсіндіріледі.

 3. Негізінде Дарвинизм нақтылы дәлелдеген ғылыми жетістік емес, тек қана теориялық болжам, яғни осылай болуы мүмкін деген ой-пікір. Сіздердің Дарвинизм теориясынан бастау алған «Адам маймылдан пайда болды» деген пікірлеріңіз бір ғасырдан астам уақыт өтсе де, ғылыми түрде дәлелденіп, нақтылы тұғырына жете алмады. Олай болса, бұл пікір тек қана болжам ғана.

Идеалистердің сөзін дәйектеу үшін бейнетаспаға назар аударыңыздар.

Сонымен балалар, адамның шығу тегі туралы өз пікірлеріңізді ұтымды, өте тамаша дәлелдеп бердіңіздер. Бірақ, мен адамның шығу тегі нақты маймылдан немес топырақтан деп айта алмаймын, себебі бүгінгі біз көтеріп отырған мәселе әлі де болса, зерттеулерді қажет ететін өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан бұл сұрақтың жауабын уақыт еншісіне берсек.


ІҮ. Топтастыру стратегиясы. Тірі табиғаттағы адамның орны. Тақтаға магнит тақтасына шашылып орналасқан сөздерді дұрыс топтастыру.

Жануарлар дүниесі

Желілер типі

Омыртқалылар тип тармағы

Сүт қоректілер класы

Қағанақтылар кластармағы

Приматтар отряды

Маймылдар отряд тармағы

Гоминидтер тұқымдасы

Адам туысы

Саналы адам түрі


Ү. Симатикалық карта –стратегиясы

Қорытындылау -Дәлелдемелердің тұсына сәйкес келетін мысалдың нөмерін жазу керек.

Адамның жануарлардан шыққандығының дәлелдемелері.

1. Құлақ қалқанының болуы. 2. Адамның дамуы жатыр ішінде ұрықтанған жұмыртқадан басталуы. 3.Адам тәрізді маймылдар жоғары дәрежелі жүйке қызметі жақсы дамыған. 4. Қазбадан табылған тұқымды шаңжапырақ. 5. Қан құрамының ұқсастығы. 6. Дамудың алғашқы кезеңіндегі желбезек саңылауының болуы. 7. Маймылдарда адамға ұқсас қуану, ызалану, қайғыру сезімі. 8. Ортаңғы құлақта 3 дыбыс сүйегінің болуы. 9. Кездесетін ауру түрлерінің ортақтығы. 10. Көкет, сүт бездерінің , тістерінің жіктелуі. 11. Ұрпағына мейірімділік көрсетіп, қамқорлық жасау . 12.Археоптерикс, Австралопитектердің табылуы. 13. Рудимент ,атавизм мүшелерінің болуы. 14. Миының балыққа ұқсауы, клоакасының болуы. 15. Жазалау сезімдері болады. 16. Хромасомаларының ДНК молекулалары мен генднрдің жиынтығы ұқсас.

Дәлелдемелері

Мысалдар

Анатомиялық


Эмбриологиялық


Физиологиялық


Палеонтологиялық


Генетикалық
ҮІ.Үйге. Білемін. Білгім келеді. Үйрендік стратегиясы


Білемін

Білгім келеді

Үйрендік

Мына сөздер арқылы сабақ қорытындыланады.

 1. Адам мен адам тәрізді маймылдар атам заманғы бір кезде ортақ түбірден тараған өз эволюциясындағы ажырасып бара жатқан екі бұтақ тәрізді.

 2. Адам жер бетінде өте ұзақ әрі күрделі тарихи дамудың нәтижесінде бірте-бірте қалыптасқан табиғаттың перзенті.

 3. Тік жүруге көшу адам эволюциясындағы ең елеулі басқыш.

 4. Адамды адам еткен еңбек.Сабақты бағалау.А

Б


В

Г


Д

Е

12345
Бұл оқушылардың сыныптағы отыратын орнына тікелей байланысты. Әрбір оқушының жеке сайты бар. Оқушыны өз уақытында бағалау, оның жетістігін көре білу бұл оқушыға берілген дұрыс баға деп ойлаймын. Әр тапсырмадан соң оқушының өз сайтына ∆-3, □-4, ☺-5 тиісті бағасын қойып отыру керек.
Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Экология,Дүниетану пәнінен айырмашылығы

1


2


Өсімдіктер мен жануарларды күту

1


3


Прпактикалық сабақ.Үйдегі және ауладағы өсімдіктер мен жануарларды атап, адам мен табиғат үш маң

1


4


Адам мен табиғат арасчндағы байланыс

1


5


Ағаштардың түрлері.

1


6


Өсімдіктер мен ауа арасындағы байланыс тазалығы, сапасы

1


7


Табиғаттағы тепе-теңдік

1


8


Алғашқы экологиялық зерттеу

1


9


Бақылау жұмысы

1


10


Ауладағы қоқыстар, олардың зияны сенбіліктер.

1


11


Улы өсімдіктер

1


12


Пайдалы және зиянды жануарлар туралы ұғымдар.Үй құстары

1


13


Улы жәндіктер

1


14


Жойылып бара жатқан құстар

1


15


2.Практикалық жұмыс.Пайдалы және зиянды жануарлар мен құстарды анықтау

1


16


Бақылау жұмысы

1


17


Табиғаттағы қорлар туралы түсінік

1


18


Ауа,тіршілік үшін маңызы,Ауаның ластануы.

1


19


Cу қорлары, ластануы мен себептері.

1


20


Топырақ туралы түсінік

1


21


Өсімдіктер-табиғат қорлары

1


22


Жануарлар- табиғат қорлары

1


23


Жануарларды қорғау қажеттілігі

1
Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Экология,Дүниетану пәнінен айырмашылығы

1


2


Өсімдіктер мен жануарларды күту

1


3


Прпактикалық сабақ.Үйдегі және ауладағы өсімдіктер мен жануарларды атап, адам мен табиғат үш маң

1


4


Адам мен табиғат арасчндағы байланыс

1


5


Ағаштардың түрлері.

1


6


Өсімдіктер мен ауа арасындағы байланыс тазалығы, сапасы

1


7


Табиғаттағы тепе-теңдік

1


8


Алғашқы экологиялық зерттеу

1


9


Бақылау жұмысы

1


10


Ауладағы қоқыстар, олардың зияны сенбіліктер.

1


11


Улы өсімдіктер

1


12
Пайдалы және зиянды жануарлар туралы ұғымдар.Үй құстары

1


13


Улы жәндіктер

1


14


Жойылып бара жатқан құстар

1


15


2.Практикалық жұмыс.Пайдалы және зиянды жануарлар мен құстарды анықтау

1


16


Бақылау жұмысы

1


17


Табиғаттағы қорлар туралы түсінік

1


18


Ауа,тіршілік үшін маңызы,Ауаның ластануы.

1


19


Cу қорлары, ластануы мен себептері.

1


20


Топырақ туралы түсінік

1


21


Өсімдіктер-табиғат қорлары

1


22


Жануарлар- табиғат қорлары

1


23


Жануарларды қорғау қажеттілігі

1


24


Практикалық жұмыс үй жануарлары мен құстар тәжірибесі арқылы

1


25


Табиғи қорлардың адамға әсер»

1


26


Бақылау жұмысы

1


27


Табиғаттағы маусымдық өзгерістер

1


28


Күз көріністері.Қыстанқұстар

1


29


Өсімдіктердегі маусымдық өзгерістер

1


30


Қыс көріністері қар көшкіні.

1


31


Көктем көріністері

1


32


Жаз көріністері.

1


33


Практикалық, жұмыс табиғатқа саяхат кездегі ережелер

1


34


Бақылау жұмысы.

1

Сабақ тақырыбы

Тема урока


Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки


1


Тірі организмдер.

1


2


Бірлестіктердің табиғаттағы орны

1


3


Бәсекелестік себептері мен факторлары

1


4


Жыртқыштың типтері қарым-қатынас

1


5


Паразиттік тіршілік ету типтері

1


6


Селбесіп тіршілік ету формалары.Симбиоз

1


7


Практикалық сабақ №1 Жергілікті жердегі паразиттік тіршілік ететін оргонизмдердің өкілдерін анықтап,кесте толтыру

1


8


Паразит өсімдіктер

1


9


Бақылау жұмысы

1


10


Орман-халық байлығы. Оны қорғау және өрт проблемалары

1


11


Бір жылджың өсімдіктер мен көп жылдық өсімдіктерді ажырату

1


12


Сирек кездесетін дәрілік өсімдіктер

1


13


Қызыл кітаптың табиғат қорғаудағы ролі.

1


14


Орталық ластануына байланысты өсімдіктердің тіршілігіндегі өзгерістер

1


15


Лас су өсімдіктері

1


16


Өсімдік бірліктері

1


17


Бақылау жұмысы

1


18


Жануарлар дүниенің көптүрлігі

1


19


Аң мен құсқа жасалатын қаскерліктер

1


20


«Киелі құстар» шығармашылық ой

1


21


Практикалық жұмыс №3 қызыл кітап

1


22


Құстар әлемі туралы түсінік

1


23


Қазақстандағы қорықтар

1


24


Қоршаған орта және адам 1


25


Адамның атмосфера ауасына әсері.

1


26


Адамның су ресурстарына әсері

1


27


Бақылау жұмысы

1


28


Шудың адамға әсері және қорғау жолдары.Тұрмыстың химиялық заттар.

1


29


Азық-түліктегізиянды химиялық заттар.

1


30


Сусындар саласы. Болғыш заттар

1


31


Су көздерін тазалау мақсаты

1


32


Табиғат кеңістігіндегі жеке адамның экологиялық мәдениеті әдебі мен мінез-құлқы.

1


33


Жануарларға қамқорлық жасау

1


34


Бақылау жұмысы

1
Сабақ тақырыбы

Тема урокаСағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Биоэкология пәні мақсаты мен міндеттері.

1


2


Организмдердің, тіршілік ортасы және бейімділері.

1


3


Құрлық-ауа-тіршілік ортасы.Экология және біз.

1


4


Топырақ-тіршілік ортасы

1


5


Су-тіршілік ортасы

1


6


Практикалық жұмыс 1,2.

1


7


Ауаның шаң-тозаң,химиялық, өндірістін тағы басқа заттармен ластануы

1


8


Фотосинтез кезіндегі құбылыс

1


9


Бақылау жұмысы

1


10


Су тіршілік көзі- биосфераның рөлі

1


11


Топырақ тіршілік мәні

1


12


Практикалық жұмыс

1


13


Бірлестіктер мен экожүйелер туралы түсінік

1


14


Бірлестіктердің биоценоздарын құрауы

1


15


Биоценоздардың күрделеніп,биогеоценоздарды құрауы

1


16


Бақылау жұмысы

1


17


Гетерофтар немесе консументтер.

1


18


Афтотрофтар немесе продуценттер

1


19


Өсімдіктер биомассасы.

1


20


Экожүйе қажеттері

1


21


Абиотикалық,биотикалық фанторларға байланысты оргонизмдердің экожүйедегі сан мөлшерінің ауытқуы.

1


22


Агроционез құрылымы

1


23


Агроционез бен биоценоздың негізгі айырмашылығы.

1


24


Агроционездің тұрақтылығы

1


25


Бақылау жұмысы

1


26


Агроционез өнімділігі.

1


27


Агроэкологиялық жағдайлар

1


28


Ыдыратушы оргонизмдер.Редуценттер

1


29


Пестицидтер.

1


30


Гербидциттер.

1


31


Ауыл шаруашылық зианкестері32


Организмдердің тіршілік орталарының табиғи тазалығын сақтау33


Адамдардың экологиялық жауапкершілік ұсталымдары

1


34


Бақылау жұмысы

1


ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________

«Экология» факультатив 5 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Экология,Дүниетану пәнінен айырмашылығы

1


2


Өсімдіктер мен жануарларды күту

1


3


Прпактикалық сабақ.Үйдегі және ауладағы өсімдіктер мен жануарларды атап, адам мен табиғат үш маң

1


4


Адам мен табиғат арасчндағы байланыс

1


5


Ағаштардың түрлері.

1


6


Өсімдіктер мен ауа арасындағы байланыс тазалығы, сапасы

1


7


Табиғаттағы тепе-теңдік

1


8


Алғашқы экологиялық зерттеу

1


9


Бақылау жұмысы

1


10


Ауладағы қоқыстар, олардың зияны сенбіліктер.

1


11


Улы өсімдіктер

1


12
Пайдалы және зиянды жануарлар туралы ұғымдар.Үй құстары

1


13


Улы жәндіктер

1


14


Жойылып бара жатқан құстар

1


15


2.Практикалық жұмыс.Пайдалы және зиянды жануарлар мен құстарды анықтау

1


16


Бақылау жұмысы

1


17


Табиғаттағы қорлар туралы түсінік

1


18


Ауа,тіршілік үшін маңызы,Ауаның ластануы.

1


19


Cу қорлары, ластануы мен себептері.

1


20


Топырақ туралы түсінік

1


21


Өсімдіктер-табиғат қорлары

1


22


Жануарлар- табиғат қорлары

1


23


Жануарларды қорғау қажеттілігі

1


24


Практикалық жұмыс үй жануарлары мен құстар тәжірибесі арқылы

1


25


Табиғи қорлардың адамға әсер»

1


26


Бақылау жұмысы

1


27


Табиғаттағы маусымдық өзгерістер

1


28


Күз көріністері.Қыстанқұстар

1


29


Өсімдіктердегі маусымдық өзгерістер

1


30


Қыс көріністері қар көшкіні.

1


31


Көктем көріністері

1


32


Жаз көріністері.

1


33


Практикалық, жұмыс табиғатқа саяхат кездегі ережелер

1


34


Бақылау жұмысы.

1


Жалпы34
Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.

ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________

«Экология»факультатив 6 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урока


Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки


1


Тірі организмдер.

1


2


Бірлестіктердің табиғаттағы орны

1


3


Бәсекелестік себептері мен факторлары

1


4


Жыртқыштың типтері қарым-қатынас

1


5


Паразиттік тіршілік ету типтері

1


6


Селбесіп тіршілік ету формалары.Симбиоз

1


7


Практикалық сабақ №1 Жергілікті жердегі паразиттік тіршілік ететін оргонизмдердің өкілдерін анықтап,кесте толтыру

1


8


Паразит өсімдіктер

1


9


Бақылау жұмысы

1


10


Орман-халық байлығы. Оны қорғау және өрт проблемалары

1


11


Бір жылджың өсімдіктер мен көп жылдық өсімдіктерді ажырату

1


12


Сирек кездесетін дәрілік өсімдіктер

1


13


Қызыл кітаптың табиғат қорғаудағы ролі.

1


14


Орталық ластануына байланысты өсімдіктердің тіршілігіндегі өзгерістер

1


15


Лас су өсімдіктері

1


16


Өсімдік бірліктері

1


17


Бақылау жұмысы

1


18


Жануарлар дүниенің көптүрлігі

1


19


Аң мен құсқа жасалатын қаскерліктер

1


20


«Киелі құстар» шығармашылық ой

1


21


Практикалық жұмыс №3 қызыл кітап

1


22


Құстар әлемі туралы түсінік

1


23


Қазақстандағы қорықтар

1


24


Қоршаған орта және адам 1


25


Адамның атмосфера ауасына әсері.

1


26


Адамның су ресурстарына әсері

1


27


Бақылау жұмысы

1


28


Шудың адамға әсері және қорғау жолдары.Тұрмыстың химиялық заттар.

1


29


Азық-түліктегізиянды химиялық заттар.

1


30


Сусындар саласы. Болғыш заттар

1


31


Су көздерін тазалау мақсаты

1


32


Табиғат кеңістігіндегі жеке адамның экологиялық мәдениеті әдебі мен мінез-құлқы.

1


33


Жануарларға қамқорлық жасау

1


34


Бақылау жұмысы

1


Жалпы34Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________

«Экология»факультатив 7 сынып бағдарламасы.

Сабақ тақырыбы

Тема урокаСағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Биоэкология пәні мақсаты мен міндеттері.

1


2


Организмдердің, тіршілік ортасы және бейімділері.

1


3


Құрлық-ауа-тіршілік ортасы.Экология және біз.

1


4


Топырақ-тіршілік ортасы

1


5


Су-тіршілік ортасы

1


6


Практикалық жұмыс 1,2.

1


7


Ауаның шаң-тозаң,химиялық, өндірістін тағы басқа заттармен ластануы

1


8


Фотосинтез кезіндегі құбылыс

1


9


Бақылау жұмысы

1


10


Су тіршілік көзі- биосфераның рөлі

1


11


Топырақ тіршілік мәні

1


12


Практикалық жұмыс

1


13


Бірлестіктер мен экожүйелер туралы түсінік

1


14


Бірлестіктердің биоценоздарын құрауы

1


15


Биоценоздардың күрделеніп,биогеоценоздарды құрауы

1


16


Бақылау жұмысы

1


17


Гетерофтар немесе консументтер.

1


18


Афтотрофтар немесе продуценттер

1


19


Өсімдіктер биомассасы.

1


20


Экожүйе қажеттері

1


21


Абиотикалық,биотикалық фанторларға байланысты оргонизмдердің экожүйедегі сан мөлшерінің ауытқуы.

1


22


Агроционез құрылымы

1


23


Агроционез бен биоценоздың негізгі айырмашылығы.

1


24


Агроционездің тұрақтылығы

1


25


Бақылау жұмысы

1


26


Агроционез өнімділігі.

1


27


Агроэкологиялық жағдайлар

1


28


Ыдыратушы оргонизмдер.Редуценттер

1


29


Пестицидтер.

1


30


Гербидциттер.

1


31


Ауыл шаруашылық зианкестері32


Организмдердің тіршілік орталарының табиғи тазалығын сақтау33


Адамдардың экологиялық жауапкершілік ұсталымдары

1


34


Бақылау жұмысы

1


Жалпы34Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________

«Экология» факультатив 8 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урокаСағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Адам экологиясы, мақсаты міндеттері

1


2


Адам-табиғат туындысы

1


3


Ежелгі адамдар тіршілігі

1


4


Табиғат ресурстарын адамның санасы түрінде игере бастауы

1


5


Үңгүрдегі тіршілік.Отты пайдалану

1


6


Қоғамның эволюциялық даму формациялары

1


7


Адамның биологиялық дамуы

1


8


Ғылыми-техникалық прогрес

1


9


Тесттік тапсырмалар

1


10


Азық-түлік,шикізат, энергетика проблемалары

1


11


Мемлекет аралық қақтығыстар олардың табиғатқа және адамзатқа тигізетін зардаптары

1


12
І- және ІІ Дүниежүзілік соғыстың зардаптары

1


13


Адамзаттың тарихында бұрын сонды болмаған ауру түрлері

1


14


Ғарышты игеру. Радлоактивтік қалдықтар.

1


15


Антропогендік факторлар биосфера тұрақтылығын дағдарыстарға,экологиялық апаттарға соқтырады

1


16


Тесттік тапсырмалар

1


17


Табиғи экожүйелердің ластануы

1


18


Атмосфера ауасының ластануы

1


19


Су және жер ресурстарының ластануы

1


20


Қоршаған ортаның химиялық ластануы

1


21


Қоршаған ортаның физикалық ластануы

1


22


Қоршаған ортаның биологиялық ластануы

1


23


Қоршаған ортаның ластануына адамның іс-әрекетінің тікелей әсері

1


24


Азық құрамындағы зиянды заттар

1


25


Көкөністердегі зиянды нитраттардың көбеюі

1


26


Тесттік тапсырмалар

1


27


Радионуклеотидтер.Аққан сәулелік анемия, қауіпті ісік аурулары

1


28


Судағы зиянды химиялық қосылыстар.Микробтар.

1


29


Жұқпалы аурулары

1


30


Семей,Арал өңіріндегі тұрғындардың әлеументтік жағдайы

1


31


Денсаулық сақтауды қадағалайтын Б.Д.Д сақтау ұйымы.

1


32


Адам денсаулығын сақтау мен қорғаудың құқықтық шаралары

1


33


Адам-қоғамдағы ең ірі тұлға

1


34


Тесттік тапсырмалар

1


Жалпы34
Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________


«Экология» факультатив 9 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Экалогия-тірі оргонизмдерді, табиғаттағы, барлық өзгерістерді, адамның іс-әрекетімен және қоршаған ортамен байланыстырып зерттейтін кешенді ғалымдар жиынтығы

1


2


Экология ғылымының басқа ғылымдармен байланысы

1


3


Ғылыми-техникалық,прогрестің қоршаған ортаға әсері.

1


4


Географиялық қабық туралы түсініктер.

1


5


Геожүйелер,олардың құрылымы

1


6


Табиғи және антропогендік ландшафтылар.

1


7


Литосфера және жер бедерінің өзгеруі

1


8


Магмалық,шөгінді және метаморфтың жыныстар

1


9


Тесттік тапсырмалар

1


10


Жер бедері және оның элементтері

1


11


Атмосфера-ауа қабаты, мңызы

1


12
Атмосфераның газдық құрамы және жіктелуі


1


13


Ауаны ластайтын зиянды заттардың жіктелуі

1


14


Гидросфера экологиясы, жердің сулы қабаты

1


15


Жер қыртысының экологиясы

1


16


Тесттік тапсырмалар

1


17


Өсімдіктер экологиясы

1


18


Жануарлар экологиясы

1


19


В.И.Вернадский-биосфераны ғылыми тұрғыда зерттеп, оның негізін салған ғалым

1


20


Биосферагың қазіргі экологиялық жағдайы

1


21


Тірі оргонизмдер көптүрлілігі

1


22


Оргонизмдердің негізгі тіршілік ортасы

1


23


Табиғи бірлестіктер-биотоп,биоценоз

1


24


Қоршаған ортаның биологиялық ластануы

1


25


Экологиялық апат аймақтары

1


26


Тесттік тапсырмалар

1


27


Қала экологиясы және әлеуметтік проблемалар

1


28


Агроэколгия.Пестициттер.

1


29


Экология-табиғат қорғаудың теориялық негізі

1


30


Қызыл кітап

1


31


Қазақстанның ерекше қорғау,а алынатын аумақтар

1


32


Флора және фауна

1


33


Экологиялық таза өнімнің қажеттілігін арттыру

1


34


Тесттік тапсырмалар

1


Жалпы34
Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.


ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________


«Экология» факультатив 5 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Наука изучающая природу

1


2


Охрана животных и растений

1


3


Тестовые задание

1


4


Связь человека с природой

1


5


Виды деревьев

1


6


Связь между человеком с растением

1


7


Природное равновесие

1


8


Первые экологические исследование

1


9


Тестовые задание

1


10


Роль субботника, вред мусора

1


11


Ядовитые растения

1


12
Домашние животные, птицы


1


13


Ядовитые насекомые

1


14


Изчезающие птицы

1


15


Тестовые задание

1


16


Тестовые задание

1


17


Заповедники

1


18


Загрезнение воздуха

1


19


Роль воды в жизни человека

1


20


Почва

1


21


Растение – богатство природы

1


22


Животные – богатство природы

1


23


Защита животных

1


24


Тестовые задание

1


25


Роль заповедника

1


26


Тестовые задание

1


27


Природные явление

1


28


Золотая осень

1


29


Природные прелести

1


30


Зимние прелести

1


31


Весенние деньки

1


32


Летние, жаркие деньки

1


33


Тестовые задание

1


34


Тестовые задание

1


Жалпы34
Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.

ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________


«Экология» факультатив 6 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Живые организмы

1


2


Природа – дар данные человеку

1


3


Забота. Животные просит заботы

1


4


Хищные животные

1


5


Пародитический образ жизни

1


6


Симбиозный образ жизни

1


7


Тестовые задание

1


8


Растения паразиты

1


9


Тестовые задание

1


10


Лес – богатство народа. Охрана.

1


11


Лекарственные растения

1


12
Отличие однолетних и многолетних растений

1


13


Роль красной книги

1


14


Вред окружающей загрезненной среды на растения

1


15


Водные растение

1


16


Виды растений

1


17


Тестовые задание

1


18


Разнообразие животных

1


19


Забота к растениям и животным

1


20


Святые птицы

1


21


Тестовые задание

1


22


В мире птиц

1


23


Казахстанские заповедники

1


24


Человек и окружающий мир

1


25


Атмосфера

1


26


Водные ресурсы

1


27


Тестовые задание

1


28


Химические препараты

1


29


Химические средства в птице

1


30


Красительные вещества напитков и т.д.

1


31


Очищение водных источников

1


32


Поведение человека на природу

1


33


Забота животных

1


34


Тестовые задание

1


Жалпы34
Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.

ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________


«Экология» факультатив 7 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Биоэкология

1


2


Место обитания организма

1


3


Воздух место обитания

1


4


Земля место обитания

1


5


Вода - источник жизни

1


6


Практическая работа

1


7


Загрезнения воздуха

1


8


Фотосинтез

1


9


Тестовые задание

1


10


Вода место обитания живые организма

1


11


Насекомые вокруг нас

1


12


Практичаская работа

1


13


Минеральные ресурсы

1


14


Биоценоз

1


15


Биогеоценоз

1


16


Тестовые задание

1


17


Гетеротрофы, концументы

1


18


Продуценты

1


19


Биомасса растений

1


20


Экология растений

1


21


Обьятические и биотические факторы

1


22


Агроценоз

1


23


Различие агроценоза и биоценоза

1


24


Устойчивость агроценоза

1


25


Тестовые задание

1


26


Совокупность агроценоза

1


27


Проблемы агроэкологий

1


28


Редуценты

1


29


Пестициды

1


30


Гербициды

1


31


Вредители сельскомхозяйстве

1


32


Охрана место обитание живых организмов

1


33


Ответственность человека за экологическую окружающую среду

1


34


Тестовые задание

1


Жалпы34
Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________


«Экология» факультатив 8 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Эволюция человека

1


2


Человек и природа

1


3


Жизнь древних людей

1


4


Природные ресурсы

1


5


Жизнь в ушелье, в сугробах

1


6


Эволюционное развитие

1


7


Биологическая развитие людей

1


8


Научно-технический прогресс

1


9


Тестовые задание

1


10


Проблемы сырья, продуктов питания

1


11


Вред причиняемой природе и жизни человечества связи с разногласием двух стран

1


12


Вред І,ІІ мировой войны

1


13


Заболевание которые не были до нашей эры

1


14


Космический прогресс

1


15


Антропогенные факторы

1


16


Тестовые задание

1


17


Загрезнение природной экосистемы

1


18


Загрезнение атмосферы

1


19


Загрезнение воды и земли

1


20


Химическое загрезнение окружающей среды

1


21


Физическое загрезнение окружающей среды

1


22


Биологическое загрезнение окружающей среды

1


23


Прямое отношение человека на загрезнение окружающей среды

1


24


Вредные вещества в пище

1


25


Вредние нитраты в овощах и фруктах

1


26


Тестовые задание

1


27


Радионуклетиты. Белокровия, анемия, рак

1


28


Вредный химический состав воды

1


29


Инфекционные заболевания

1


30


Жизнь людей проживающих в экологических регионах

1


31


Здравоохранение Казахстана

1


32


Забота о здаровье человека

1


33


Человек самое главное на земле

1


34


Тестовые задание

1


Жалпы34
Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.


ҚАРАЛДЫ РАСТАЛДЫ БЕКІТЕМІН

Әдістеме Оқу –ісінің Мектеп директоры:

Бірлестігінде меңгерушісі: С.Әзімбаев

____________ ____________ ______________


«Экология» факультатив 9 сынып бағдарламасы.Сабақ тақырыбы

Тема урока

Сағат

Часы


Мерзімі

Сроки

1


Экология наука об окружающей среде

1


2


Связь экологий с другими предметами

1


3


Вред научно-технического прогресса

1


4


Географическая оболочка

1


5


Геосистемы

1


6


Природные и антропогенные ландшафты

1


7


Литосфера

1


8


Метоморфозные изменения

1


9


Тестовые задание

1


10


Экологические проблемы литосферы

1


11


Атмосфера-воздушный слой земли

1


12
Газовый состав атмосферы

1


13


Загрезнение воздуха

1


14


Гидросфера-водяной слой земли

1


15


Рельф земли

1


16


Тестовые задание

1


17


Экология растений

1


18


Экология жифотных

1


19


Основоположник биосферы Вериадский

1


20


Экологическое состояние биосферы

1


21


Многообразие живых организмов

1


22


Место обитание организмов

1


23


Биотон, биоценоз

1


24


Загрезнение окружающей среды

1


25


Экологические местности Казахстана

1


26


Контрольная работа

1


27


Экология города

1


28


Агроэкология

1


29


Экология – теоретическая направление окружающей среды

1


30


Красная книга

1


31


Заповедники

1


32


Флора и фауна Казахстана

1


33


Потребности развитие экологического чистого продукта

1


34


Тестовые задание

1


Жалпы34
Пайдаланған әдебиеттер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пән мұғалімі: Полатова Г.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Адамны? шы?у тегіні? д?лелдемелері

Автор: Беркинбаева Айнур Нуралиевна

Дата: 23.02.2015

Номер свидетельства: 177526


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства