kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

БИОЛОГИЯ САБА?ЫНДА ??ЗІРЕТТІЛІКТЕРДІ ?АЛЫПТАСТЫРУ?А БА?ЫТТАЛ?АН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Нажмите, чтобы узнать подробности

БИОЛОГИЯ САБА?ЫНДА ??ЗІРЕТТІЛІКТЕРДІ ?АЛЫПТАСТЫРУ?А БА?ЫТТАЛ?АН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

?азіргі кезде егемен елімізде білім беруді? жа?а ж?йесі жасалып, ?лемдік білім беру ке?істігіне енуге ба?ыт алуда. Б?л о?у-т?рбие ?рдісіндегі елеулі ?згерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы ?згерді, білім беруді? мазм?ны жа?арып, жа?а к?з?арас, жа?аша ?арым-?атынас пайда болуда. Келер ?рпа??а ?о?ам талабына сай т?рбие мен білім беруде м??алімдерді? инновациялы? іс-?рекетіні? ?ылыми-педагогикалы? негіздерін ме?геруі ма?ызды м?селелерді? бірі.

 ?ылым мен техниканы? жедел дамы?ан, а?паратты? м?ліметтер а?ыны к?шейген заманда а?ыл-ой м?мкіндігін ?алыптастырып, адамны? ?абілетін, талантын дамыту білім беру мекемелеріні? басты міндеті болып отыр. Ол б?гінгі білім беру ке?істігіндегі ауадай ?ажет жа?ару о?ытушыны? ?ажымас ізденімпазды?ы мен шы?армашылы? жемісімен келмек. Сонды?тан да ?рбір о?ушыны? ?абілетіне ?арай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпазды??а, шы?армашылы??а т?рбиелеуді ж?зеге асыратын жа?артыл?ан педагогикалы? технологияны ме?геруге ?лкен бетб?рыс жасалуы ?ажет. ?йткені мемлекеттік білім стандарты де?гейінде о?у ?рдісін ?йымдастыру жа?а педагогикалы? технологияны ендіруді міндеттейді.

Білім беру саласы ?ызметкерлеріні? алдына ?ойылып отыр?ан міндеттерді? бірі – о?ытуды? ?діс т?сілдерін ?немі жетілдіріп отыру ж?не ?азіргі заман?ы педагогикалы? технологияларды ме?геру. ?азіргі та?да о?ытушылар инновациялы? ж?не интерактивтік ?дістемелерін саба? барысында пайдалана отырып саба?ты? сапалы ?рі ?ызы?ты ?туіне ы?палын тигізуде.

 ХХI ?асырда?ы ?лемдік білім беру ж?йесін дамуда о?ыту ?рдісіне ?ойылатын талаптарды? ?згеруіне байланысты о?ытуды? жа?а технологиялары ?олданылуда.О?у ?рдісіндегі о?ыту технологиялары дегеніміз ?ойыл?ан ма?саттар?а ж?не к?тілетін н?тижеге жету жолдарын ?амтамасыз ететін о?у ба?дарламаларында ?амтыл?ан білім мазм?нын ме?гертуді? ж?йеленеген формалары, ?діс-т?сілдері.Олай болса, білім беруде ?олданылатын о?ыту технологиялары т?мендегі негізгі талаптар?а с?йкес болуы керек.

- о?у ?рдісінде білім алушыларды? ?здерін еркін сезінуіне жа?дай ту?ызу;

- о?ушыларды? о?у?а деген ?ызы?ушылы?ын дамыту, к?тілетін н?тижелерге жетуге талаптандыру;

- жеке даму?а ба?ыттал?ан ?діс – т?сілдерді ?олдану;

- ?з бетінше білім алу?а, оны практикада ?олдана білу ?ажеттілігін т?рбиелеуге ба?ыттал?ан басты ??зырлылы?ты ?алыптастыру?а ы?пал ететін білім мазм?нын ?амтамасыз ету;

- білім мазм?нын о?ушыларды ?з бетінше зерттеу мен жоба жасау?а ма?сатты ?рі ж?йелі т?рде ба?ыттау.

?аза?стан Республикасы 12 жылды? жалпы орта білім беруді? жалпы?а міндетті стандартындааны?талатын т?йінді ??зыреттіліктер ретіндегі білім беру н?тижелеріне ?рбір білім алушыны? ?ол жеткізуіне ба?ыттал?ан проблемаларды? шешімін табу, а?паратты?, коммуникативтік ??зыреттіліктер басты талаптары болып табылады. ??зыреттілік – о?ушыларды? іс -?рекетті? ?мбебап т?сілдерін ме?геруінен к?рінетін білім н?тижесі. Олай болса, о?ушыны? т?йінді ??зыреттіліктерін ?алыптастыру?а ба?ыттай ж?мыс істеу талап етіліп отыр.

Дамыта о?ыту технологиясын к?рнекті ?алымдар Л.С. Выготский, М.Я. Лернер, Л.В.Занков, В.В. Давыдов, Д.Б Эльконин толы? зерттеп, д?лелдеген.В.В. Давыдов «Дамыта о?ыту дегеніміз - а?ыл - ойды? дамуыны? к?рсеткіші ретінде жина?тай, ?орытындылай алу да?дысы» - дейді. Дамыта о?ытуда баланы? ізденушілік - зерттеушілік ?рекетін ?йымдастыру басты назарда ?сталады. Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов жаса?ан ж?йесіні? негізгі компоненттері:

1.     О?у ма?саттарыны? на?ты ?ойылуы.

2.     Оны шешуді? жолын бірге ?арастыру.

3.     Шешімні? д?рысты?ын д?лелдеу.

Осы компоненттерді шешуде о?ушы алдына о?у ма?саттарын ?оюда еш?андай дайын ?лгі берілмейді. Ма?сатты шешу іштей тал?ылау, сосын жина?тау ар?ылы ж?зеге асады. М??алім саба? ?рдісін ?йымдастырушы, ба?ыттаушы р?лінде ?ана болады. Шешім табыл?ан кезде ?ркім оны? д?рысты?ын д?лелдей білуге ?йретіліп, ?р о?ушы?а ?з ойын, ?з пікірін айту?а м?мкіндік беріледі.

О?ушыны? ??зыреттіліктерін ?алыптастыруда?ы дамыта о?ыту технологиясыны? ?олданыс табуын т?мендегідей к?рсетуге болады.

І. Табыс ситуациясын тудыру кезе?інде о?ушылар ?з жетістіктеріне к?з жеткізеді, я?ни білетіндері сараланады. Осы кезе?де о?ушыларды? а?паратты?, коммуникативтік ??зыреттіліктерін дамыту к?рініс береді.

ІІ. Интеллектуалды? шиеленіс кезе?інде о?ушыларды? ізденіс зерттеу ?рекеттерін ?йымдастыруда салыстырады, топтарды? жауаптары ты?далып, шешімдері ты?далады. Осылайша саба? ма?сатын о?ушылар ?здері айтады. Б?л кезе?де о?ушылар алдарына ?ойыл?ан проблемаларды аны?тап, топты? шешімі ар?ылы ма?сат ?ояды. Я?ни, проблеманы шешу ??зыреттіліктері ?алыптасады.

ІІІ. О?у міндетін ?ою кезе?інде жеткіліксіз білімдерін ?здері ме?гереді. О?улы?тан тиісті а?паратты тауып, ?ажеттісін сызба ар?ылы береді.

ІV. О?у міндетін шешу амалдарын іздестіруде практикалы? ж?мыстарды топ ?здері орындайды, ?иынды?тарды аны?тап, шешімін айтады.

V. ?орытынды рефлексия кезе?інде ?р топ, ?р о?ушы ?з т?сінігіне талдау жасап, ?мірде ?олданылу аясын айтады. Келесі саба??а міндет белгілейді.

Сол сия?ты, сыни т?р?ыдан ойлау технологиясы ?азігі та?да?ы талаптар?а сай алатын орны ерекше. Сыни т?р?ыдан ойлау стратегиясына ба?ыттал?ан ?дістер: ?збетінше т?жырым жасау ?абілетін дамыту, пікірталас, білім, іскерлік да?дысын ?алыптастырады. Сыни т?р?ыдан ойлау - б?л саналы ма?ынаны іздеу: ?зіні? к?з?арасыны? ?андайлы? болуымен, бас?аларды? да пікірін ескеріп, ?андай да обьективті ойлау ж?не ?исыны бар ?зіндік ?ате сенімінен бас тарта білу. Сыни т?р?ыдан ойлауды? жа?а идеяларды ?сыну?а ж?не жа?а м?мкіндіктерді к?руге ?абілетті, м?селелерді шешу кезінде ма?ызы зор. М.М.Жанпейісованы? Модульдік о?ыту технологиясы бойынша «?арлы кесек», «Брейн-ринг», «Саяхат» о?ыта ?йрету ойындарын о?у модуліні? с?йлесу б?лімінде пайдаланамын. О?ыта ?йрету ойындары о?ушылар?а білімдерін тере?детуге, толы?тыру?а, бекітуге, ал?ан білімдерін ?мірде ?олдана білуге, а?парат к?здерімен ?здіктерінен ж?мыс істеуге, ізденуге, ?р т?рлі жа?дайларда д?рыс шешім ?абылдау?а, ?иынды?тан алып шы?атын жол та?дау?а, ?мірде ?зін ба?алай білуге ?йретеді.

Мысалы: 7 сынып «М?дени ?сімдіктер ?леміне саяхат» о?ушыларды бірнеше топ?а б?ліп, топтар?а ?р т?рлі ?сімдіктер топтарын б?ліп беру «К?к?ніс да?ылдар», «Асты? т??ымдастар », «Жеміс- жидектер», «Б?лме ?сімдіктері». ?р топ ?р т?рлі суреттер, кестелер, а?параттар жинап, плакат т?рінде безендіріп класс б?лмесіні? кез келген жеріне ы??айлы етіп орналастырып, ?р топ ?з жина?та?ан м?ліметтерін ?ор?айды, бас?а топтар ты?дайды. ?мірде ?ажет ?олдану?а болатын ?сімдіктер туралы ?осымша м?ліметтер алады.

Стандартты, типті міндеттерді шешуге ал?аш о?ыту ?шін тапсырмалармен ?зара алмасу ?діснамасына арнал?ан тапсырмалар, о?у материалдарын ?айталау ?шін, бекіту ж?не о?ушыларды жатты?тыру ?шін жеке тапсырмаларды ?зара жатты?тыру мен ?зара тексеру ?шін пайдаланады. Б?л ?діснаманы пайдалану ?шін арнайы тапсырмалар дайындалады, ??растыр?ан материал на?ты болуы ?ажет.

Коммуникативтік ??зыреттілігі аны?тау ма?сатында 6 сыныпта?ы биология п?нінен «Тамыр-?сімдікті? топыра?тан коректену м?шесі. Ты?айт?ыштар» та?ырыбын ?орытындылап, ба?алау ?шін мына ?дістерді пайдалану?а болады.Алдын ала о?у?а берілген м?тіннен ?зінді ж?не с?ра?тармен тапсырмалар беріледі, сонымен ?атар ба?алау жеке пара?ы беріледі, керек бол?ан жа?дайда д?рыс жауаптары к?рсетіледі.С?ра?тар мен тапсырмаларды ж?ппен орындайды.

 Осылайша, ?р т?рлі педагогикалы? технологияларды ?олдана отырып ??зіреттіліктерді ?алыптастыратын тапсырмаларды орындау ар?ылы саба? кезе?дерінде о?ушылар саба?ты? ма?сат, міндетін ?здері аны?тайды, проблеманы шешу жолын іздестіреді, жа?аны ?здері табады, а?ылдасады, ке?еседі. Атал?ан ?рекеттері ар?ылы ?р о?ушыны? проблеманы шешу, а?паратты?, коммуникативтік ??зыреттіліктері ?алыптасады. ??зыреттілік ?алыптастыруды? міндеті ?р саба?ты? ?мірлік жа?дайлармен байланыстылы?ы. Б?л орайда ??зыреттіліктерді ?алыптастыру?а ба?дарлан?ан тапсырмаларды? ма?ызы зор.О?ушыларды? ?лгерімі мен білім сапсыны? жо?ары болуы е? алдымен м??алімні? шеберлігіне байланысты. М??алім ?з міндетін тек о?ыту, т?сіндіру емес, е? алдымен о?ушыны? о?у е?бегін танымды? о?у іс-?рекетін сауатты ?йымдастыру, бас?ару деп білуі тиіс. Сонды?тан атал?ан педагогикалы? технологиялар ойлау мен ?штастыра білім алу?а ба?ытттайтын о?ыту жолы.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«БИОЛОГИЯ САБА?ЫНДА ??ЗІРЕТТІЛІКТЕРДІ ?АЛЫПТАСТЫРУ?А БА?ЫТТАЛ?АН ТЕХНОЛОГИЯЛАР »

БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

 

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.

 Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.

 ХХI ғасырдағы әлемдік білім беру жүйесін дамуда оқыту үрдісіне қойылатын талаптардың өзгеруіне байланысты оқытудың жаңа технологиялары қолданылуда.Оқу үрдісіндегі оқыту технологиялары дегеніміз қойылған мақсаттарға және күтілетін нәтижеге жету жолдарын қамтамасыз ететін оқу бағдарламаларында қамтылған білім мазмұнын меңгертудің жүйеленеген формалары, әдіс-тәсілдері.Олай болса, білім беруде қолданылатын оқыту технологиялары төмендегі негізгі талаптарға сәйкес болуы керек.

- оқу үрдісінде білім алушылардың өздерін еркін сезінуіне жағдай туғызу;

- оқушылардың оқуға деген қызығушылығын дамыту, күтілетін нәтижелерге жетуге талаптандыру;

- жеке дамуға бағытталған әдіс – тәсілдерді қолдану;

- өз бетінше білім алуға, оны практикада қолдана білу қажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған басты құзырлылықты қалыптастыруға ықпал ететін білім мазмұнын қамтамасыз ету;

- білім мазмұнын оқушыларды өз бетінше зерттеу мен жоба жасауға мақсатты әрі жүйелі түрде бағыттау.

Қазақстан Республикасы 12 жылдық жалпы орта білім берудің жалпыға міндетті стандартындаанықталатын түйінді құзыреттіліктер ретіндегі білім беру нәтижелеріне әрбір білім алушының қол жеткізуіне бағытталған проблемалардың шешімін табу, ақпараттық, коммуникативтік құзыреттіліктер басты талаптары болып табылады. Құзыреттілік – оқушылардың іс -әрекеттің әмбебап тәсілдерін меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі. Олай болса, оқушының түйінді құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағыттай жұмыс істеу талап етіліп отыр.

Дамыта оқыту технологиясын көрнекті ғалымдар Л.С. Выготский, М.Я. Лернер, Л.В.Занков, В.В. Давыдов, Д.Б Эльконин толық зерттеп, дәлелдеген.В.В. Давыдов «Дамыта оқыту дегеніміз - ақыл - ойдың дамуының көрсеткіші ретінде жинақтай, қорытындылай алу дағдысы» - дейді. Дамыта оқытуда баланың ізденушілік - зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов жасаған жүйесінің негізгі компоненттері:

1.     Оқу мақсаттарының нақты қойылуы.

2.     Оны шешудің жолын бірге қарастыру.

3.     Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу.

Осы компоненттерді шешуде оқушы алдына оқу мақсаттарын қоюда ешқандай дайын үлгі берілмейді. Мақсатты шешу іштей талқылау, сосын жинақтау арқылы жүзеге асады. Мұғалім сабақ үрдісін ұйымдастырушы, бағыттаушы рөлінде ғана болады. Шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын дәлелдей білуге үйретіліп, әр оқушыға өз ойын, өз пікірін айтуға мүмкіндік беріледі.

Оқушының құзыреттіліктерін қалыптастырудағы дамыта оқыту технологиясының қолданыс табуын төмендегідей көрсетуге болады.

І. Табыс ситуациясын тудыру кезеңінде оқушылар өз жетістіктеріне көз жеткізеді, яғни білетіндері сараланады. Осы кезеңде оқушылардың ақпараттық, коммуникативтік құзыреттіліктерін дамыту көрініс береді.

ІІ. Интеллектуалдық шиеленіс кезеңінде оқушылардың ізденіс зерттеу әрекеттерін ұйымдастыруда салыстырады, топтардың жауаптары тыңдалып, шешімдері тыңдалады. Осылайша сабақ мақсатын оқушылар өздері айтады. Бұл кезеңде оқушылар алдарына қойылған проблемаларды анықтап, топтың шешімі арқылы мақсат қояды. Яғни, проблеманы шешу құзыреттіліктері қалыптасады.

ІІІ. Оқу міндетін қою кезеңінде жеткіліксіз білімдерін өздері меңгереді. Оқулықтан тиісті ақпаратты тауып, қажеттісін сызба арқылы береді.

ІV. Оқу міндетін шешу амалдарын іздестіруде практикалық жұмыстарды топ өздері орындайды, қиындықтарды анықтап, шешімін айтады.

V. Қорытынды рефлексия кезеңінде әр топ, әр оқушы өз түсінігіне талдау жасап, өмірде қолданылу аясын айтады. Келесі сабаққа міндет белгілейді.

Сол сияқты, сыни тұрғыдан ойлау технологиясы қазігі таңдағы талаптарға сай алатын орны ерекше. Сыни тұрғыдан ойлау стратегиясына бағытталған әдістер: өзбетінше тұжырым жасау қабілетін дамыту, пікірталас, білім, іскерлік дағдысын қалыптастырады. Сыни тұрғыдан ойлау - бұл саналы мағынаны іздеу: өзінің көзқарасының қандайлық болуымен, басқалардың да пікірін ескеріп, қандай да обьективті ойлау және қисыны бар өзіндік қате сенімінен бас тарта білу. Сыни тұрғыдан ойлаудың жаңа идеяларды ұсынуға және жаңа мүмкіндіктерді көруге қабілетті, мәселелерді шешу кезінде маңызы зор. М.М.Жанпейісованың Модульдік оқыту технологиясы бойынша «Қарлы кесек», «Брейн-ринг», «Саяхат» оқыта үйрету ойындарын оқу модулінің сөйлесу бөлімінде пайдаланамын. Оқыта үйрету ойындары оқушыларға білімдерін тереңдетуге, толықтыруға, бекітуге, алған білімдерін өмірде қолдана білуге, ақпарат көздерімен өздіктерінен жұмыс істеуге, ізденуге, әр түрлі жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға, қиындықтан алып шығатын жол таңдауға, өмірде өзін бағалай білуге үйретеді.

Мысалы: 7 сынып «Мәдени өсімдіктер әлеміне саяхат» оқушыларды бірнеше топқа бөліп, топтарға әр түрлі өсімдіктер топтарын бөліп беру «Көкөніс дақылдар», «Астық тұқымдастар », «Жеміс- жидектер», «Бөлме өсімдіктері». Әр топ әр түрлі суреттер, кестелер, ақпараттар жинап, плакат түрінде безендіріп класс бөлмесінің кез келген жеріне ыңғайлы етіп орналастырып, әр топ өз жинақтаған мәліметтерін қорғайды, басқа топтар тыңдайды. Өмірде қажет қолдануға болатын өсімдіктер туралы қосымша мәліметтер алады.

Стандартты, типті міндеттерді шешуге алғаш оқыту үшін тапсырмалармен өзара алмасу әдіснамасына арналған тапсырмалар, оқу материалдарын қайталау үшін, бекіту және оқушыларды жаттықтыру үшін жеке тапсырмаларды өзара жаттықтыру мен өзара тексеру үшін пайдаланады. Бұл әдіснаманы пайдалану үшін арнайы тапсырмалар дайындалады, құрастырған материал нақты болуы қажет.

Коммуникативтік құзыреттілігі анықтау мақсатында 6 сыныптағы биология пәнінен «Тамыр-өсімдіктің топырақтан коректену мүшесі. Тыңайтқыштар» тақырыбын қорытындылап, бағалау үшін мына әдістерді пайдалануға болады.Алдын ала оқуға берілген мәтіннен үзінді және сұрақтармен тапсырмалар беріледі, сонымен қатар бағалау жеке парағы беріледі, керек болған жағдайда дұрыс жауаптары көрсетіледі.Сұрақтар мен тапсырмаларды жұппен орындайды.

 Осылайша, әр түрлі педагогикалық технологияларды қолдана отырып құзіреттіліктерді қалыптастыратын тапсырмаларды орындау арқылы сабақ кезеңдерінде оқушылар сабақтың мақсат, міндетін өздері анықтайды, проблеманы шешу жолын іздестіреді, жаңаны өздері табады, ақылдасады, кеңеседі. Аталған әрекеттері арқылы әр оқушының проблеманы шешу, ақпараттық, коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады. Құзыреттілік қалыптастырудың міндеті әр сабақтың өмірлік жағдайлармен байланыстылығы. Бұл орайда құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағдарланған тапсырмалардың маңызы зор.Оқушылардың үлгерімі мен білім сапсының жоғары болуы ең алдымен мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Мұғалім өз міндетін тек оқыту, түсіндіру емес, ең алдымен оқушының оқу еңбегін танымдық оқу іс-әрекетін сауатты ұйымдастыру, басқару деп білуі тиіс. Сондықтан аталған педагогикалық технологиялар ойлау мен ұштастыра білім алуға бағытттайтын оқыту жолы.

 

�ғ�Q���߯(O��і пәніне деген қызығушылығын арттыруда көп ізденіп, жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруді, әр - түрлі әдіс-тәсілдерді білуді қажет деп санаймын және мен өз сабақтарымда қолданамын. Және мен өз сабағымда “Messages» электронды оқулықтарын жиі қолданамын.

 

     Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын тілі сабағында қолданғанда күтілетін     нәтижелер:

• үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі;

• оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады;

• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады;

• оқушылардың шығармашылығын арттырады;

• оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді;

• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі;

• оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады;

• пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады;

     Көбіне мен ағылшын пәнінде компьютерді жаңа сабақ түсіндіргенде, грамматикалық құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын.

     Ағылшын тілін оқытуда ақпараттық технология құралдарын қолданудың  басты мақсаты - оқушыларға шетел тілінде қарым-қатынас жасауды базалық деңгейде игерту. Осыған сәйкес оқыту мазмұнына қарапайым коммуникативтік біліктілікті, қажетті жағдайда ауызша және жазбаша (сөз, тыңдап түсіну, оқу, жазу) өзара мәдени қарым-қатынас процессінде қолдана алу қабілеттілігі мен дайындығын қалыптастыруды қамтамасыз ететін тілдік, сөздік, әлеуметтік-мәдени білім, білік дағдылар енеді.

     Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғы шарттары:

1. Компьютер шексіз ақпарат әлемінде енуге және ақпаратты жүйелі түрде талдап, сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық адамның ақпараттық мәдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды.

2. Компьютер адамның зерттеу - танымдық әрекетінің әмбебап құралы ретінде ерекшеленеді.

3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымды құрал бола білуі. Яғни, білімгер, ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге асыра алады. Бұл – мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. Тіл үйренуде бұл мүмкіншіліктер ең маңызды болмақ.

4. Құрал бітімгерлерге өз әрекеттерінің нәтижесін айқын көрсете алады. Білім алуда дұрыс шешім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тәсілін, стратегиясын қалыптастырады.

5. Компьютердің көмегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта орындау мүмкіншілігі туындайды.

Ағылшын тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге жол ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді.

Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа технологиялар арқылы оқыту ісі күннен - күнге өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық - коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады.

Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, шығармашылық және коммуникативтік істерін дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады.

    Қазіргі заманда ғылымсыз жан - жақты дамыған өркениетті елдердің қатарына қосылу мүмкін емес. Ал мектеп мұғалімдерінің бүгінгі заманға сай берілген сабақтары осы мәселелерді шешуші күш болып отыр.

    Пән мұғалімдері арасында да үнемі үзілмес байланыс болуы керек деймін. Мысалы: қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі мұғалімдері бір тақырыпты бір уақытта бастап, пәндер арасында тым құрығанда атауларын бала үш тілде біліп, байланыстыра отырып тіркес, сөйлем, қысқа біліп, байланыстыра отырып тіркес, сөйлем, қысқа әңгіме құра білсе бір оқу жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді демекпін. Әрине, барлығын байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі бір жетістікке жету үшін, «тілдердің үш тұғырлылығының» болуы үшін, нәтижесін көруге болатын сияқты. Үш тілді болу - қазіргі заман талабы. Өркениет көшінен қалмай, соған сәйкес қадам жасауға, толыққанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек.   

     Қорыта келгенде ағылшын тілі сабағында компьютер және т.б. жаңа ақпараттық құралдарды пайдалану заман талабы.Жаңа замандағы - Жаңа Қазақстанымыздың дамып келе жатқан қадамында оқу процессіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізілуі де, келешекте компьютер заманы болатынына көз жеткізеді.

      Білім саласындағы табыстар мамандардың біліміне, біліктілігіне байланысты екендігін білеміз. Сондықтан біз тек Қазақстанның ішінде ғана емес, әлем деңгейінде бәсекеге қабілетті жастарды дайындай білуіміз керек. Қазіргі заман сабағы жаңа ақпараттық технологияны  меңгерген  мұғалімсіз болмайды. Ұлы ағартушы Ы. Алтынсарин: «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені жақсы мұғалім - мектептің жүрегі» деген екен. Онда «мектептің жүрегі» болумен қатар, жаңа егемен еліміздің ұрпағын жаңа білім нәрін сусындатып, саналы тәрбие, сапалы білім беретін білімді, білікті ұстаз болайық.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
БИОЛОГИЯ САБА?ЫНДА ??ЗІРЕТТІЛІКТЕРДІ ?АЛЫПТАСТЫРУ?А БА?ЫТТАЛ?АН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Автор: Сарыбаева Гулхан

Дата: 13.05.2015

Номер свидетельства: 210691


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства