kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Биология саба?ында жа?а технологияларды ?олдану н?тижесі

Нажмите, чтобы узнать подробности

 1. Биология  саба?ында  жа?а  технологияларды  ?олдану  н?тижесі

  Когиева  Жайнаг?л

  А?марал негізгі  орта  мектебі

  .

  ?азіргі кезде д?ние ж?зінде білімні? ?леуметтік р?лі артып, адамны? болаша?ы оны? ал?ан біліміні? сапасына, ойлау де?гейіне байланысты болып отыр. Осы т?р?ыда жа?а технологияны? тиімді ?діс-т?сілдерін жас ?рпа?ты? бойына сі?іре отырып, ?орша?ан ортаны ?ор?ау ар?ылы экологиялы? т?рбие беру ?стаздарды? басты міндеті болма?. Ол ?шін ?рбір ?стаз ?немі шеберлігін арттырып отырмаса, бала де?гейіні? дамуы т?мендейді. Осыны? б?рі бір к?нні? іс-?рекеті емес, о?ан уа?ыт керек. «Адамны? адамшылы?ы а?ыл, ?ылым, жа?сы ата, жа?сы ана, жа?сы ??рбы, жа?сы ?стаздан болады» деп ?лы Абай  атамыз айт?андай «білім беру ж?йесіні? басты міндеті о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? коммуникациялы? желілерге шы?у, ?лтты? ж?не жалпы адамзатты? ??ндылы?тарды ?ылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды ?алыптастыру?а, дамыту?а ж?не к?сіби шы?дау?а ба?ыттал?ан білім алу ?шін ?ажетті жа?дайлар жасау». (Н.Назарбаев Жолдауынан).Жалпы білім беретін биология п?ніні? негізі бастауыш білім беру сатысында д?ниетану п?ні негізінде ??рылады. Б?л п?н бойынша о?ушылар?а елімізді? таби?аты, таби?и байлы?ы, экономикасы, ?ылымы мен м?дениеті, этика, эстетика, адам-адам, адам-?о?ам, адам-таби?ат арасында?ы ?арым-?атынас т?рлері жайында ?ылыми стандартты? ??ымдар беріледі.  ?азіргі кезде ?о?амны? ?леуметтік-экономикалы? ?міріндегі т?бірлі ?згерістерге байланысты білім ж?йесінде ж?не оны? мазм?ны мен о?ыту технологиясында да ?згерістер болып жатыр.Б?гінгі к?нгі ?рпа? шексіз м?мкіндік ту?ан заманда ?мір с?ріп жатыр.Б?гінгі о?ушыны ?лемде болаша?ына д?рыс та?дау жасай алатын,?тымды шешім ?абылдай алатын,сондай-а? ?зіні? ?міріндегі ?згерістер а?ымына икемделе білетін ?абілетіне байланысты ?мір с?ру т?ртібі к?тіп т?р.Мектептегі білім беру міндеттеріні?  негізгілеріні? бірі?о?ушыны? шынайы ?лем жа?дайында?ы ?мірге дайындау.Б?гінгі к?нгі білім беру ж?йесі алдында о?ушыны ойлану?а ?йрету,?ай жаста болмасын алдынан шы?атын т?рлі м?селені шешуге ?ажетті ?рекет т?сілдерін ?йрету міндеті т?р.?азіргі мектепті философтар„Адамзатты? ?зіне-?зі ?ой?ан ?а?паны? деп айтып ж?р.Мектеп бітірушілерді?  3 пайызы ?ана жо?ары де?гейдегі шы?армашылы? білім ?німін ??ру?а ?абілетті болса,бастауыш мектеп о?ушысыны? жа?дайы ?андай бол?аны б?рімізге белгілі.

  ?азіргі мектеп т?жірибесінде о?ушыны тапсырманы айнытпай орындаушы ретінде т?рбиелеу басым ба?ыт алып отыр.Ол о?ушыны? ?з бетімен ойлануына, ?зіндік пікірін білдіруіне кері ы?пал етіп,білім алу?а деген ?ызы?ушылы?ын т?мендетеді.

  Сонды?тан б?гінгі к?ні елімізді? білім  ж?йесінде о?ыту ?дерісін ты? идеялар?а негізделген жа?а мазм?нмен ?амтамасыз ету міндеті т?р. 

  Биологияны  о?ыту ?дістемесі мен о?у н?тижесі:

  -биологияны  о?ыту ?дістемесі,атынан к?рініп т?р?андай, ?дістемелік,демек  жаратылымды? емес,?о?амды? п?н болып табылады.Білім салаларыны? ішінде о?ан теориялары мен дидактиканы о?ыту,т?рбиелеу  ж?не ?ызы?ушылы?ын арттыру жатады. Демек,психологиямен педагогикада бар табыстар,сонымен ?атар жо?арыда келтірілген ой-т?жырымдар биология м??аліміні? біліктілігіне тікелей ?атысы бар.

  Осы т?жырымдар?а с?йене отырып,тарихты о?ыту н?тижесінде ?алыптасу?а тиіс білік-да?дыларды атайы?.

                            Биология саба?ында?ы п?наралы? байланыс.
  Жас ?рпа??а саналы т?рбие, сапалы білім беру – б?гінгі к?нні? ?зекті м?селесі екенін ?о?амны? ?азіргі даму кезе?інде болып жат?ан ?леуметтік - саяси ж?не жа?а технологиялы? ?згерістер, т?рбие мен білім беру ж?йелеріні? ісін жа?а саты?а к?теру ?шін білім саласында жа?а, тиімді ?діс - т?сілдерді ?олдануды? ?ажеттілігі д?лелдеп отыр.
  Жалпы білім беру ж?йесіндегі ж?не мектеп м??аліміні? алдында т?р?ан к?лемді ?рі жауапкершілігі мол міндеттерді? бірі – о?ушы?а тияна?ты білім беру болып табылады.
  ?з маманды?ын шын с?йетін, ?зі о?ытатын п?нін жа?сы к?ретін м??алім ?рбір саба?ын ерекше дайынды?пен ж?не ?немі ізденіс ?стінде ж?ргізеді. О?ушыларды? ынтасын арттыру, п?нге ?ызы?ушылы?ын дамыту, білімді берік те саналы жеткізу жолында жа?аша ?діс - т?сілдерді ізденіп ?олданады.
  Мемлекетті? к?шеюі мен ?лтты? г?лденуі дарындылар?а, таланттылар?а т?уелді екені белгілі. Ал дарындылар т?лім - т?рбиені? алды??ы шегінде ж?рген м??алімдер алдынан шы?атыны с?зсіз. О?ыту мен т?рбиелеу ма?сатында ж?ргізілген ж?мысты? тиімді к?рсеткіштеріні? бірі – о?ушыны? белсенділік ?абілеттері ж?не п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ояту, тере? де мазм?нды білім беру, ой - ?рісін, шы?армашылы? ізденісін дамытып, ?азіргі нары? заманы б?секесіне т?теп бере алатындай білікті т?рбиелі ш?кірт, азамат т?рбиелеу.
  ?азіргі кездегі ?о?амда?ы ?згерістер білім беру ж?йесіне де ы?пал ететіні с?зсіз. М??алімге білімді біржа?ты формада емес, о?ушыларды? о?уын бас?ару, ба?ыт - ба?дар к?рсетіп, жол сілтеп, ке?ес беріп отыру ?ызметін ж?ктейді. Т?рлі тапсырмалар мен жатты?улар ар?ылы теориялы? т?рлі м?селелер, ?а?идалар ме?гертілуі тиімді болып табылады.
  Саба?та о?ушы ?ызы?ушылы?ын арттыру ?шін ойын - саба?тарын ж?ргізу ?те тиімді. Ойын ж?нінде белгілі педагог В. А. Сухомлинский: «Ойынсыз а?ыл - ойды? ?алыпты дамуы жо? ж?не олай болуы м?мкін емес. Ойын дегеніміз – ?ш?ын, білуге ??марлы? пен еліктеуді? маздап жанар оты» деген болатын. Сонды?тан да ойын т?рлерін кірістіре отырып ?тілген саба? о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыра т?седі. Я?ни, м??алім о?ушымен саба? барысында ?здіксіз ж?мыс істеуі керек. Сонымен бірге о?ушыны? саба? барысында?ы ролін арттыра т?су ?ажет. Сонда ?ана о?ушыны? дарындылы? ?абілеті шы?дала т?седі.
  Ойын баланы? к??ілін ?сіріп, ойын сергітіп ?ана ?оймай, сонымен ?атар оны? таным т?сінігін арттырады. Балалар ойын ар?ылы бір бірімен тез тіл табысып, жа?сы ??ысады, бір бірінен ептілікті, тап?ырлы?ты ?йренеді.
  О?ытып т?рбиелеудегі негізгі ма?сат – оларды мектептегі о?у?а, ?йымшыл-ды??а, е?бек етуге даярлау, оларды? бойына адамгершілік ?асиеттерін ?алыптастыру, ойлау, с?йлеу ?абілетін дамыту. Саба? ?стінде ж?ргізілетін ж?мыс т?рлері, та?ырып?а сай алын?ан т?рбиелік м?ні бар ойын т?рлері о?ушыны? ойлау белсенділігін ?ажет етеді.
  ?р саба?тарда «Ж?рме?ке саба?», пресс - конференция, «Сот саба?ы», «Ертегі саба?ы», «Сахналау саба?ы», «Биологиялы?  КВН саба?ы», т. б. ойын т?рлерін орнымен ?олданып оны ?ызы?ты ету ар?ылы білімге ынта - ы?ыласын, п?нге с?йіспеншілігін ?алыптастыруын к?здейді. Ойын ар?ылы о?ушы ?з бетімен ж?мыс істеуге, ?здігінен ?орытынды жасау?а ?йренеді.
  Биологиялы? білім  н?тижесінде – ойлай алу,с?йлей алу да?дылары,-эмоционалды? ерік-жігер,-шы?армашыл ?рекет ету да?дылары ?алыптасады,дами т?седі. Осылайша білім алу н?тижесінде о?ушы талдау?а (анализдеуге),жина?тау?а(синтездеуге),білімді ж?йелеуге, ба?ылау?а, ?оры-тынды  жасау?а, н?тижені тексеруге ?йренеді ж?не(немесе)осы білік-да?дыларын шы?дайды.Практикада осындай салаларды ?алыптастыру?а болатынды?ына к?з жеткіздік. Б?ны? ай?а? ретінде келесідей жа?ымды ?згерістер динамикасын атай аламыз.

  1.О?ушылар тапсырмаларды ж?йелі орындау?а ?йренеді;

  2.Біртіндеп к?рделендірілген тапсырмаларды орындау?а да?дыланады.Демек,?мірде кездескен танымды? тос?ауылдарды,?иынды?тарды же?уге ?йренеді;

  3.Олар БДД-ны игеруді? жоспарын ??рып,?орытынды шы?арып,негізгі ойды б?ліп алу?а тырысатын болады;

  4.О?ытуда пайдаланылатын проблемалы? с?ра?тар ?мірден алынатынды?тан,осындай м?ліметтерді т?жірибеде ?олдану да?дылары ?алыптасады;

  5.О?ушылар ?з білімдерін ?здері ба?алап,?з де?гейлерін аны?тау?а м?мкіндік алатынды?тан,білім алу?а деген жауапкершілікті сезінеді;

  6.?р т?рлі а?парат к?здерімен ж?мыс істеу да?дылары ?алыптасады;

  7.Айтыл?анны? барлы?ы о?ушыларды ?зіндік ой ?орыту?а,ойын ж?йелеуге,н?тижесін шы?арып,сыни ба?алау?а ?йретеді.

                                                                                              Шы?ыс  ?аза?стан  облысы

                                                                                   Катон?ара?ай  ауданы

                                                                                    А?марал  ауылы

                                                                                


   

Просмотр содержимого документа
«Биология саба?ында жа?а технологияларды ?олдану н?тижесі»

Биология сабағында жаңа технологияларды қолдану нәтижесі

Когиева Жайнагүл

Ақмарал негізгі орта мектебі.

Қазіргі кезде дүние жүзінде білімнің әлеуметтік рөлі артып, адамның болашағы оның алған білімінің сапасына, ойлау деңгейіне байланысты болып отыр. Осы тұрғыда жаңа технологияның тиімді әдіс-тәсілдерін жас ұрпақтың бойына сіңіре отырып, қоршаған ортаны қорғау арқылы экологиялық тәрбие беру ұстаздардың басты міндеті болмақ. Ол үшін әрбір ұстаз үнемі шеберлігін арттырып отырмаса, бала деңгейінің дамуы төмендейді. Осының бәрі бір күннің іс-әрекеті емес, оған уақыт керек. «Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» деп ұлы Абай  атамыз айтқандай «білім беру жүйесінің басты міндеті оқытудың жаңа технологияларын енгізу білім беруді ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» . (Н.Назарбаев Жолдауынан).Жалпы білім беретін биология пәнінің негізі бастауыш білім беру сатысында дүниетану пәні негізінде құрылады. Бұл пән бойынша оқушыларға еліміздің табиғаты, табиғи байлығы, экономикасы, ғылымы мен мәдениеті, этика, эстетика, адам-адам, адам-қоғам, адам-табиғат арасындағы қарым-қатынас түрлері жайында ғылыми стандарттық ұғымдар беріледі.  Қазіргі кезде қоғамның әлеуметтік-экономикалық өміріндегі түбірлі өзгерістерге байланысты білім жүйесінде және оның мазмұны мен оқыту технологиясында да өзгерістер болып жатыр.Бүгінгі күнгі ұрпақ шексіз мүмкіндік туған заманда өмір сүріп жатыр.Бүгінгі оқушыны әлемде болашағына дұрыс таңдау жасай алатын,ұтымды шешім қабылдай алатын,сондай-ақ өзінің өміріндегі өзгерістер ағымына икемделе білетін қабілетіне байланысты өмір сүру тәртібі күтіп тұр.Мектептегі білім беру міндеттерінің  негізгілерінің бірі‒оқушының шынайы әлем жағдайындағы өмірге дайындау.Бүгінгі күнгі білім беру жүйесі алдында оқушыны ойлануға үйрету,қай жаста болмасын алдынан шығатын түрлі мәселені шешуге қажетті әрекет тәсілдерін үйрету міндеті тұр.Қазіргі мектепті философтар„Адамзаттың өзіне-өзі қойған қақпаны‟ деп айтып жүр.Мектеп бітірушілердің  3 пайызы ғана жоғары деңгейдегі шығармашылық білім өнімін құруға қабілетті болса,бастауыш мектеп оқушысының жағдайы қандай болғаны бәрімізге белгілі.

Қазіргі мектеп тәжірибесінде оқушыны тапсырманы айнытпай орындаушы ретінде тәрбиелеу басым бағыт алып отыр.Ол оқушының өз бетімен ойлануына, өзіндік пікірін білдіруіне кері ықпал етіп,білім алуға деген қызығушылығын төмендетеді.

Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім  жүйесінде оқыту үдерісін тың идеяларға негізделген жаңа мазмұнмен қамтамасыз ету міндеті тұр. 

Биологияны  оқыту әдістемесі мен оқу нәтижесі:

-биологияны  оқыту әдістемесі,атынан көрініп тұрғандай, әдістемелік,демек  жаратылымдық емес,қоғамдық пән болып табылады.Білім салаларының ішінде оған теориялары мен дидактиканы оқыту,тәрбиелеу  және қызығушылығын арттыру жатады. Демек,психологиямен педагогикада бар табыстар,сонымен қатар жоғарыда келтірілген ой-тұжырымдар биология мұғалімінің біліктілігіне тікелей қатысы бар.

Осы тұжырымдарға сүйене отырып,тарихты оқыту нәтижесінде қалыптасуға тиіс білік-дағдыларды атайық.

Биология сабағындағы пәнаралық байланыс.
Жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі екенін қоғамның қазіргі даму кезеңінде болып жатқан әлеуметтік - саяси және жаңа технологиялық өзгерістер, тәрбие мен білім беру жүйелерінің ісін жаңа сатыға көтеру үшін білім саласында жаңа, тиімді әдіс - тәсілдерді қолданудың қажеттілігі дәлелдеп отыр.
Жалпы білім беру жүйесіндегі және мектеп мұғалімінің алдында тұрған көлемді әрі жауапкершілігі мол міндеттердің бірі – оқушыға тиянақты білім беру болып табылады.
Өз мамандығын шын сүйетін, өзі оқытатын пәнін жақсы көретін мұғалім әрбір сабағын ерекше дайындықпен және үнемі ізденіс үстінде жүргізеді. Оқушылардың ынтасын арттыру, пәнге қызығушылығын дамыту, білімді берік те саналы жеткізу жолында жаңаша әдіс - тәсілдерді ізденіп қолданады.
Мемлекеттің күшеюі мен ұлттық гүлденуі дарындыларға, таланттыларға тәуелді екені белгілі. Ал дарындылар тәлім - тәрбиенің алдыңғы шегінде жүрген мұғалімдер алдынан шығатыны сөзсіз. Оқыту мен тәрбиелеу мақсатында жүргізілген жұмыстың тиімді көрсеткіштерінің бірі – оқушының белсенділік қабілеттері және пәнге деген қызығушылығын ояту, терең де мазмұнды білім беру, ой - өрісін, шығармашылық ізденісін дамытып, қазіргі нарық заманы бәсекесіне төтеп бере алатындай білікті тәрбиелі шәкірт, азамат тәрбиелеу.
Қазіргі кездегі қоғамдағы өзгерістер білім беру жүйесіне де ықпал ететіні сөзсіз. Мұғалімге білімді біржақты формада емес, оқушылардың оқуын басқару, бағыт - бағдар көрсетіп, жол сілтеп, кеңес беріп отыру қызметін жүктейді. Түрлі тапсырмалар мен жаттығулар арқылы теориялық түрлі мәселелер, қағидалар меңгертілуі тиімді болып табылады.
Сабақта оқушы қызығушылығын арттыру үшін ойын - сабақтарын жүргізу өте тиімді. Ойын жөнінде белгілі педагог В. А. Сухомлинский: «Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы жоқ және олай болуы мүмкін емес. Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» деген болатын. Сондықтан да ойын түрлерін кірістіре отырып өтілген сабақ оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыра түседі. Яғни, мұғалім оқушымен сабақ барысында үздіксіз жұмыс істеуі керек. Сонымен бірге оқушының сабақ барысындағы ролін арттыра түсу қажет. Сонда ғана оқушының дарындылық қабілеті шыңдала түседі.
Ойын баланың көңілін өсіріп, ойын сергітіп қана қоймай, сонымен қатар оның таным түсінігін арттырады. Балалар ойын арқылы бір бірімен тез тіл табысып, жақсы ұғысады, бір бірінен ептілікті, тапқырлықты үйренеді.
Оқытып тәрбиелеудегі негізгі мақсат – оларды мектептегі оқуға, ұйымшыл-дыққа, еңбек етуге даярлау, олардың бойына адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, ойлау, сөйлеу қабілетін дамыту. Сабақ үстінде жүргізілетін жұмыс түрлері, тақырыпқа сай алынған тәрбиелік мәні бар ойын түрлері оқушының ойлау белсенділігін қажет етеді.
Әр сабақтарда «Жәрмеңке сабақ», пресс - конференция, «Сот сабағы», «Ертегі сабағы», «Сахналау сабағы», «Биологиялық КВН сабағы», т. б. ойын түрлерін орнымен қолданып оны қызықты ету арқылы білімге ынта - ықыласын, пәнге сүйіспеншілігін қалыптастыруын көздейді. Ойын арқылы оқушы өз бетімен жұмыс істеуге, өздігінен қорытынды жасауға үйренеді.
Биологиялық білім нәтижесінде – ойлай алу,сөйлей алу дағдылары,-эмоционалдық ерік-жігер,-шығармашыл әрекет ету дағдылары қалыптасады,дами түседі. Осылайша білім алу нәтижесінде оқушы талдауға (анализдеуге),жинақтауға(синтездеуге),білімді жүйелеуге, бақылауға, қоры-тынды жасауға, нәтижені тексеруге үйренеді және(немесе)осы білік-дағдыларын шыңдайды.Практикада осындай салаларды қалыптастыруға болатындығына көз жеткіздік. Бұның айғақ ретінде келесідей жағымды өзгерістер динамикасын атай аламыз.

1.Оқушылар тапсырмаларды жүйелі орындауға үйренеді;

2.Біртіндеп күрделендірілген тапсырмаларды орындауға дағдыланады.Демек,өмірде кездескен танымдық тосқауылдарды,қиындықтарды жеңуге үйренеді;

3.Олар БДД-ны игерудің жоспарын құрып,қорытынды шығарып,негізгі ойды бөліп алуға тырысатын болады;

4.Оқытуда пайдаланылатын проблемалық сұрақтар өмірден алынатындықтан,осындай мәліметтерді тәжірибеде қолдану дағдылары қалыптасады;

5.Оқушылар өз білімдерін өздері бағалап,өз деңгейлерін анықтауға мүмкіндік алатындықтан,білім алуға деген жауапкершілікті сезінеді;

6.Әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады;

7.Айтылғанның барлығы оқушыларды өзіндік ой қорытуға,ойын жүйелеуге,нәтижесін шығарып,сыни бағалауға үйретеді.

Шығыс Қазақстан облысы

Катонқарағай ауданы

Ақмарал ауылы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Биология саба?ында жа?а технологияларды ?олдану н?тижесі

Автор: Когиева Жайнагуль Кенжибековна

Дата: 28.01.2016

Номер свидетельства: 284375

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства