kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Эколог ата?ы кімге б?йырады?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: “Эколог ата?ы кімге б?йырады?”

 

Саба?ты? ма?саты:  

1) Білімділік: О?ушыларды экология ?ылымыны? за?дылы?тары ж?не  орта факторлары,

 Таби?атта болып жататын ??былыстарды  жете т?сіндіріп, экологиялы? білімдерін жетілдіру

2)  Дамытушылы?: Экология п?нінен о?ушыларды? білімге деген ынтасын арттыру, ?з бетінше ізденіске, шы?армашылы? ж?мыстар?а ?ызы?тыра білу

3)  Т?рбиелік: Жас ?рпа?ты ?орша?ан орта таби?атын са?тау оны ластамау ,?з организмін ?ор?ай білуге, ?з Отанын с?юге т?рбиелеу.

 

Саба?ты? т?рі:  Д?ст?рсіз саба?

?дісі: с?ра?-жауап, ??гіме, к?ргізбелілі,

К?рнекілігі: интерактивті та?та, слаид,"?ызыл Кітап", о?ушыларды? ?здері жаса?ан альбомдары, картинкалар,  ?йымдастырыл?ан б?рыш-к?рме

 

Саба?ты? барысы: 

1. ?йымдастыру кезе?і

 1. Алдын -ала б?лінген екі топ ?з орындарына жай?асады

 (Жарыс 2 топ арасында ж?ргізіледі)

 І-топ: “ ” 7б”  " Жас Экологтар"

 ІІ-топ: “ ” 7в”  " Жасыл ел"

 

 1-ж?ргізуші: Таби?атты? бар байлы?ы даламда,

 Жер-Ананы? жатты?ы жо? адам?а

 Тама? та, киім де, денсаулы? та,

 Б?рі, б?рі таби?атты? ?олында.

 

2-ж?ргізуші: Тап?ыр, білгір дарынды

 Жарыс бар б?гін арынды.

 С?йсе? ту?ан жері?ді,

 Орта?а сал, бары?ды.

 1-ж?ргізуші: Бар ізгілік тек білімнен алынар,

 Білімменен аспан?а жол салынар

 

Жарыс 6 кезе?нен т?рады:

 1. Таныстыру (?р топ ?з та?ырыптарын ?ор?ап, ?ран, эмблема,

 шы?арады)

1-топ ?раны; " Адамдарды? таби?атсыз к?ні жо?, таби?атты? оны айту?а тілі жо?"

2-топ ?раны;  "Бір тал ж?лса? -он тал ек"

 2. ?й тапсырмасы (?р топ та?ырып?а байланысты ?з ойын айтады)

 3. Білгенге маржан (?р топ та?тада?ы с?ра?тар?а жауап береді)

 4. Аны?там бюросы ( с?ра??а жауап беру, жылдар мен ?алымдар аты)

 5. Сандар сыры ( Та?тада?ы сандар ?андай ма?ына беретінін табу)

 6. Танып біл (К?рсетілген суреттердін ерекшелігін ?арастырып, таныстыру)

 1. Таныстыру

 2. ?й тапсырмасы

 3. Білгенге маржан

 

 1-с?ра?

 І-топ?а: Тірі а?за?а ?сер ететін ?орша?ан ортаны? элементтері

(Экологиялы? факторлар)

 ІІ-топ?а: А?за?а ?сер ететін ?лі таби?ат ортасыны? жиынты?ы

 (абиотикалы? факторлар)

 

 2-с?ра?

 І-топ?а: Биотикалы? фактор дегеніміз не? Т?рлері ?андай?

 (б?л бір а?заларды? тіршілік ?рекетіні? бас?аларына тигізетін ?сері. (Б?секлестік, жырт?ышты?, паразитизм, симбиоз, комменсализм, мутуализм, )

 ІІ-топ?а: Антропогендік фактор дегеніміз не?

(адам ?ызметіні? ?орша?ан орта?а тигізетін ?серіні? жиынты?ы. (зиянды заттарды? ?орша?ан орта?а шы?арылуы, топыра? ?абатыны? б?зылуы)

 

 3-с?ра?

 І-топ?а: Абиотикалы? фактор дегеніміз не?

(б?л тірі а?за?а ?сер ететін ?орша?ан орта жа?дайларыны? кешені ( температура, ?ысым, радиациялы? фон, ыл?алдылы?, атмосфераны?, т?щы суды?, топыра?ты? ??рамы)

 ІІ-топ?а: Шектеуші фактор дегеніміз не?

 (А?заны? тіршілігіне ?олайлы ?серлерді? е? т?менгі, е? жо?ар?ы шегінен шы?ып кететін факторларды шектеуші факторлар деп атайды.)

 

4- с?ра?

1-топ?а: "?ызыл кітап" туралы пікірді ал?аш кім ?сынды?

(Питер Скотт 1963 ж)

2- топ?а: "?ызыл Кітап "неше категориядан т?рады?

( 5-категорияны ?з ішіне алады. 1-жойылып бара жат?андар. 2- саны азайып бара жат?андар. 3- сирек т?рлер. 4- белгісіздер. 5- ?алпына келгендер.)

 

4.Аны?тама бюросы

 1.Биоценоз дегеніміз не? Оны ?ай ?алым нешінші жылы ашты?

 (Биоценоз (биос- ?мір, койнос- жалпы) таби?и жа?дайлары бірегей жерлерде тіршілік ететін ?сімдіктер, жануарлар, микроа?заларды? жиынты?ынан т?рады.биоценоз ??ымын ал?аш рет ?сын?ан неміс ?алымы К. Мебиус 1877 жыл.)

 2. Биогеоценоз дегеніміз не ? Оны ?ай ?алым нешінші жылы ашты?

 (Биогеоценоз дегеніміз- биоценоз+биотопты? диалектикалы? бірлестігі. Ол т?мендегідей ??рамдас б?ліктерден т?рады: ?ндірушілер, (жасыл ?сімдіктер-продуценттер)талап етушілер 1- ?сімдік ?оректілер, 2-жануар тектес- ?оректілер,-консументтер) ыдыратушылар-редуценттер микроа?залар ж?не ?лі таби?ат компаненттері. 1940 жылы В.Н. Сукачев енгізді)

 3.Экож?йе  дегеніміз не ж?не оны кім ашты?

 (Экож?йе дегеніміз-зат, энергия ж?не а?параттар алмасу н?тижесінде   бірт?тас тіршілік ететін кез келген ?зара ?рекеттесуші тірі а?залар мен ?орша?ан орта жа?дайларыны? жиынты?ы.Б?л терминді ?ылым?ак енгізген А Тэнсли 1935ж енгізді.)

4.Биосфера іліміні? негізін сал?ан, ж?не оны аш?ан ?алым, нешінші жылы?

 (?азіргі ??ым бойынша . Биосфера деп, барлы? тірі а?заларды? жиынты?ын ж?не сол а?залар арасында ?немі ?здіксіз зат пен энергия алмасу болатын ?аламшарымызды? ?зіне т?н бас?а заттары бар Жер айма?ын айтамыз Биосфера туралы ілімді жан-жа?ты тере? зерттеген ?алым- В.И. Вернадский 1926ж"Биосфера"деген е?бегінде жан-жа?ты айтыл?ан)

 5.Экологиялы? пирамида дегеніміз не, оны аш?ан ?алым ж?не ?ай жылы?

 (1927ж Ч Эльтон. Экологиялы? пирамиданы? 3 типін к?рсетуге болады1- санды? пирамида,2- Биомасса пирамидас, 3- Энергия пирамидасы)

 6. Экология ?ылымыны? негізін сал?ан ?ай ?алым, ?ай жылы ашты?

 (Э.Геккель 1866жЭкология- "экос- ?й, т?ра?, мекен, ж?не "логос" -?ылым деген с?зінен шы??ан. Я?ни, тірі а?заларды? бір-бірімен ?арым-?атынасын, байланысын айнала ?орша?ан ортасымен, т?ра?ы ж?не мекенімен байланыстыра отырып зерттейтін ?ылым)

 7. Экология журналы ал?аш рет ?ай елде жары? к?рген?

 (1920ж А?Ш)

 8.Топыра?тану ?ылымыны? негізін сал?ан ?алым?

 (В.В.20 ?асырды? басында.Докучаев)

 

 5.Сандар сыры

 1) 1978 жыл (?.Р. ?ызыл кітабыны? ал?аш?ы н?с?асы)

 2) 5,6 мы? (еліміздегі ?сетін ?сімдіктер т?рі  )

 3) 31 т?р("?ызыл Кітап?а"енгенс?т?оректілер саны)

 4) 78, 21 пайыз ( атмосферада?ы азат ж?не оттегіні? м?лшері)

 5) 300 ден астам("?ызыл Кітап?а")енген ?сімдіктер саны)

 6) 1926 ж (А?су –жаба?ылы ?оры?ы ?йымдастырылды.)

 7) 1997ж (?Р ?орша?ан ортаны ?ор?ау за?ы ?абылданды)

 8) 2724,9 (?Р жер к?лемі)

 9) 9- (?Р ?оры? саны)

 10) 85 мы? ( ?Р аума?ында?ы ?зендер саны)

 

 6. Танып біл ( организм м?шелері мен жануарлар суреттерін ?имылмен к?рсетіп, аны?тау)

 

7. ?орытынды. Сыныптан тыс ж?мыс ?орытындыланып, е? к?п балл жина?ан топ?а  “Эколог"  ата?ы беріледі. 

Просмотр содержимого документа
«Эколог ата?ы кімге б?йырады? »

Тақырыбы:

Тақырыбы: "Эколог "атағы кімге бұйырады?

"Жас экологтар"

Біздің ұранымыз:

Адамдардың табиғатсыз күні жоқ,

Табиғаттың оны айтуға тілі жоқ.

"Жасыл ел" Біздің ұранымыз: "Бір тал жұлсаң, он тал ек."

1. Таныстыру кезеңі; (Әр топ өз тақырыптарын қорғап, ұран, эмблема, шығарады) 2. Үй тапсырмасы (Әр топ тақырыпқа байланысты өз ойын айтады) 3. Білгенге маржан (Әр топ тақтадағы сұрақтарға жауап береді)  4. Анықтам бюросы ( сұраққа жауап беру, жылдар мен ғалымдар аты)  5. Сандар сыры ( Тақтадағы сандар қандай мағына беретінін табу)  6. Танып біл (Көрсетілген суреттердің ерекшелігін қарастырып, таныстыру)

1. Таныстыру кезеңі; (Әр топ өз тақырыптарын қорғап, ұран, эмблема, шығарады) 2. Үй тапсырмасы (Әр топ тақырыпқа байланысты өз ойын айтады)

3. Білгенге маржан (Әр топ тақтадағы сұрақтарға

жауап береді) 4. Анықтам бюросы ( сұраққа жауап беру, жылдар

мен ғалымдар аты) 5. Сандар сыры ( Тақтадағы сандар қандай мағына

беретінін табу) 6. Танып біл (Көрсетілген суреттердің ерекшелігін

қарастырып, таныстыру)

1-сұрақ І-топқа: Тірі ағзаға әсер ететін қоршаған ортаның элементтері  ІІ-топқа: Ағзаға әсер ететін өлі табиғат ортасының жиынтығы

1-сұрақ

І-топқа: Тірі ағзаға әсер ететін

қоршаған ортаның элементтері

ІІ-топқа: Ағзаға әсер ететін өлі табиғат

ортасының жиынтығы

2-сұрақ   І-топқа: Биотикалық фактор дегеніміз не? Түрлері қандай?    ІІ-топқа: Антропогендік фактор дегеніміз не?

2-сұрақ

І-топқа: Биотикалық фактор

дегеніміз не? Түрлері қандай?

ІІ-топқа: Антропогендік

фактор дегеніміз не?

3-сұрақ  І-топқа: Абиотикалық фактор дегеніміз не?  ІІ-топқа: Шектеуші фактор дегеніміз не?

3-сұрақ І-топқа: Абиотикалық фактор дегеніміз не?

ІІ-топқа: Шектеуші фактор

дегеніміз не?

4- сұрақ 1-топқа:

4- сұрақ 1-топқа: "Қызыл кітап" туралы пікірді алғаш кім ұсынды?

2- топқа: "Қызыл Кітап "неше

категориядан тұрады?

4.Анықтама бюросы 1.Биоценоз дегеніміз не? Оны қай ғалым нешінші жылы ашты? 2. Биогеоценоз дегеніміз не ? Оны қай ғалым нешінші жылы ашты? 3.Экожүйе дегеніміз не және оны кім ашты? 4.Биосфера ілімінің негізін салған, және оны ашқан ғалым, нешінші жылы?

4.Анықтама бюросы

1.Биоценоз дегеніміз не? Оны қай ғалым

нешінші жылы ашты?

2. Биогеоценоз дегеніміз не ? Оны қай ғалым нешінші жылы ашты?

3.Экожүйе дегеніміз не және оны кім ашты?

4.Биосфера ілімінің негізін салған, және оны

ашқан ғалым, нешінші жылы?

5.Экологиялық пирамида дегеніміз не, оны ашқан ғалым және қай жылы? 6. Экология ғылымының негізін салған қай ғалым, қай жылы ашты? 7. Экология журналы алғаш рет қай елде жарық көрген? 8.Топырақтану ғылымының негізін салған ғалым?

5.Экологиялық пирамида дегеніміз не, оны ашқан ғалым және қай жылы? 6. Экология ғылымының негізін салған қай ғалым, қай жылы ашты? 7. Экология журналы алғаш рет қай елде жарық көрген?

8.Топырақтану ғылымының

негізін салған ғалым?

5.Сандар сыры 1) 1978 жыл 2) 5,6 мың 3) 31 түр 4) 78, 21 пайыз 5) 300 ден астам 7) 1997ж 8) 2724,9 9) 9 10) 85 мың

5.Сандар сыры

1) 1978 жыл

2) 5,6 мың

3) 31 түр

4) 78, 21 пайыз

5) 300 ден астам

7) 1997ж

8) 2724,9

9) 9

10) 85 мың


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Эколог ата?ы кімге б?йырады?

Автор: Нурмуратова Бактыгул Жолдасовна

Дата: 23.12.2014

Номер свидетельства: 147250

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства