kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ХХІ - ?асыр к?шбасшысы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

ХХІ- ?асыр к?шбасшысы

Ма?саты: 1) Ойы ж?йрік танымды? де?гейі жо?ары,интелектуалды о?ушыларды? дарынын ашу,білімдерін к?теру,белсенділіктерін арттыру.

                   2) О?ушыларды? биология п?ніне ?ызы?ушылы?ын арттыру,ойлау ?абілеттерін дамытып,с?йлеу м?дениетін жетілдіру.

                  3) ?йымшылды??а,зеректікке баулу

Т?рі: зияткерлік ойын

К?рнекілігі: интерактивті та?та,слайдтар

Ж?ру барысы:

Ж?ргізуші: Армысыздар ?стаздар мен о?ушылар ж?не ойын?а ?атысушы сайыскерлер! «Халы?ты? кемеліне келіп ?ркендеуі ?шін е? алдымен,азатты? пен білім ?ажет,»- деп,Ш.Уалиханов айт?андай, « ?ылым майданыны? ?атарда?ы жауынгері тек ?немі о?у,іздену,талпыну,тану,?мір мектебінен ?ту ар?ылы ?ана,оны? ?айраткері д?режесіне дейін к?теріледі»- деп ?.С?тбаев айтып кеткендей, елімізді? болаша?ы тек ?ана білімді жастар екені даусыз.

Осы ма?сатпен биология п?нінен 8 – 10 сыныптар арасында «ХХІ ?асыр к?шбасшысы» зияткерлік ойынын ?ткізгелі отырмыз.Алдымен сайыскерлерді? ?пайын беретін ?діл?азылармен таныстырып ?тейін.

( ?діл?азылар ал?асымен таныстыру)   

Сонымен, ойын?а ?атысушы сайыскерлерімізді орта?а ша?ырайы?. (сайыскерлерді орта?а ша?ыру)

Ендігі кезекте сайысымызды? б?лімдерімен таныстырып ?тейін. Сайыс 5 б?лімнен т?рады:    1- б?лім:        Б?йге

                                   2 – б?лім:      Тіл ?нері

                                  3 – б?лім:      ?ажайып жетілік

                                  4 – б?лім:     Тап?ырлы?

                                 5 – б?лім:     ?й тапсырмасы.  Тауып к?р.

Сонымен сайыскерлер іске с?т! Ж?лдыздары?ыз жансын! Б?рі?ізге табыс тілеймін!

1 – б?лім:  Б?йге б?лімінде ?атысушылар ?ойыл?ан с?ра??а бірінші болып тез ?рі на?ты жауап беру керек. ?р д?рыс жауап?а 5 ?пай

                   Ескерту:   Бірінші ?ол к?терген о?ушы ?ана жауап береді.

С?ра?тары:

1. Жасушаны зерттейтін ?ылым    ( Цитология)

2. Гистология ?ылымы нені зерттейді?  ( ?лпаны? дамуы)

3. ?са? а?заларды зерттейтін ?ылым.  ( Микробиология)

4. А?залар ??рылысын зерттейтін ?ылым. (Анатомия)

5. Тірі а?заны? негізгі ?асиеттері ( Зат алмасу, тітіркенгіштік, ?озу, ?оз?ал?ышты?, к?бею,?су,даму)

6. А?заны? ауру ?оздыр?ыштарын ?абылдамайтын ?асиеті. (Иммунитет)

7. Е? тез ?сетін ?сімдік.  (Бамбук)

8.Е? ірі жеміс  (Ас?аба?)

9.Денесінде ?ыш?ылы бар ж?ндік (??мырс?а)

10. Организм «зертханасы»  деп ?андай м?ше аталады?  (Бауыр)

11. Е? жо?ары сатыда дамы?ан примат.  ( Адам)

12. Жер бетінде тіршілікті? таралу атырабы.  ( Биосфера)

13. Германияда?ы Неандерталь а??арына байланысты атал?ан, ертедегі адамдарды? ?азба ?алды?тары ?алай аталады?  ( Неандертальды?тар)

14.Жасушаны? жалпы ??рылысы. ( Жасуша мембранасы,цитоплазма,ядро)

15. Сиырды? пірі.  ( Зе?гі баба)

2 – б?лім: Тіл – ?нері.  Берілген ма?ал немесе ж?мба?та?ы жасырын с?здерді тауып 3 тілде жауап беру. ?ржауап?а бес ?пайдан ?ойылады.

         Ескерту:  осы б?лімнен кейін ?пайы аз екі ойыншы ойыннан шы?арылады.?діл?азылардан 1 ж?не 2 б?лім бойынша ?пай ?орытындысы  с?ралады.

Тапсырмалары:

1.  ?зі?мен бірге ?седі

     ?зі?мен бірге т?сегі

     К?ргенде оны жіп дейсі?

     Біра?та киім тікпейсі?    (шаш – волос – hair)

2.   М?рты барбетінде са?алы к?п

      Тоны бар, киеріне шапаны жо?

      Пайдасы ?й ішінен табыл?ан со?

      Дала?а кіріп шы?ар сапары жо?   ( мысы? – кошка – cat )

3  Бар ма жо? па оны аны? білмейсі?

   Ол жо? жерде ?мір с?ріп ж?рмейсі?    ( ауа – воздух – air)

4.  ?абат – ?абат ?аттама

     А?ылы? болса аттама   ( кітап – книга – book)

5. Мал ?сірсе?..  ?сір,табысы оны? к?л к?сір  ( ?ой – овца – sheep)

6. Жеті ?азынаны? бірі, ?йді ?орып ж?реді   ( ит – собака – doog)

7. ?шпейтін ?мір жо?, сынбайтын.. жо? ( темір – железо – iron)

8. ?ш?ан   .. , ж?г?рген а?    (??с – птица – bird)

9.  К?н мен т?н те?елетін жыл мезгілі ( к?ктем – весна - spring )

10. ?р адамны? ша?ын отаны   (  отбасы – семья – family)

3 – б?лім. ?ажайып жетілік.

 Б?л  кезе?де сіздер ?здері?із та?дап ал?ан с?ра?тар?а жауап бересіздер.Мына сызбалар?а назар аудары?ыздар.Же?іл с?ра? ал?ылары?ыз келсе 20 ?пайлы? с?ра??а жауап беру ар?ылы аласыз.М?нда?ы е? к?рделі с?ра?тар?а жауап беру ар?ылы 40 ?пай жина?тау?а болады.

20

20

20

30

30

40

40

1 – 20 –ны? с?ра?ы: Мына ауруды білесі? бе? Инфекциялы? ж??палы ауру.Б?л ауруды халы? арасында ??рт ауруы дейді.Б?л ?ай ауру?

( Туберкулез)

2 – 20 – ны? с?ра?ы:  Адас?ан ?ріптерді ??растыр.

 Гунерку – Кенгуру

Яншаас – асшаян

Илікне – Инелік

3 – 20 – ны? с?ра?ы:

 ?аза?станда «?ызыл кітап» ?ашан шы?ты? (1977ж)

1 – 30 – ды? с?ра?ы:

Жерді? ?сімдік ?сетін борпылда? ж?мса? ?абаты? (топыра?)

2 -30 – ды? с?ра?ы:

Бактериялар ?алай ?оректенеді? ( бас?а а?залар сия?ты бактериалар да айналада?ы сырт?ы ортадан ?оректік заттарды сі?іру ар?ылы ?оректенеді)

1 – 40 – ты? с?ра?ы:

??старды? дыбыс шы?аруы ?андай м?шеге байланысты? ( Ке?ірдекті? екі ауатамыр?а  тарма?тал?ан  жері т?менгі к?мекей деп аталады.Осы ар?ылы ?нші ??стар дыбыс шы?арады)

2 – 40 – ты? с?ра?ы:

?й?ояны ?андай ма?саттар ?шін ?сіріледі? ( Еті,т?біті,терісі ?шін ?сіріледі.Олар тез к?бейеді,онша к?тім тал?амайды)

4 -  б?лім. Тап?ырлы?. Б?л б?лімде биологиялы? ??ымдарды? ма?ынасын ашу керек.Бірінші болып д?рыс жауап берген о?ушы?а 5 ?пайдан ?ойылады.

Ескерту:   Осы б?лімнен кейін ?пайы аз екі о?ушы ойыннан шы?ады.?діл?азылардан ?пай ?орытындысы с?ралады.

1. А?залы? ?лем деген не? ( Б?кіл жер ж?зінде тіршілік етіп,?мір с?ретін барлы? а?залар жиынты?ы)

2. Селекция дегеніміз не?Латынша ?андай ма?ына береді? ( ?сімдіктерді? жа?а іріктемелерін, жануарларды? жа?а ?олт??ымдарын шы?арумен ш??ылданатын ?ылым. Латынша: «селекция» - іріктеу,с?рыптау деген ма?ына береді)

3. Адам биологиясы дегеніміз не? ( Адамны? шы?у тегі, эволюциясы, географиялы?  таралуы  ж?не оны? организміні? ??рылысы ?ызметі мен дамуы туралы ?ылым)

4. Гигиена дегеніміз не?Грекше ?андай ма?ына береді? ( Денсаулы?ты са?тау ж?не ны?айту, адамны? ?алыпты е?бек етуі мен демалуы ?шін ?олайлы жа?дайлар жасау туралы ?ылым. Грекше «микрос» - кішкене, «логос» - ?ылым деген ма?ына береді.

5. Спора дегеніміз не? Грекше ?андай ма?ына береді? ( Ты?ыз ?абы?пен ?аптал?ан ерекше жасуша. Грекше: «спорос» - сеппе,екпе)

5 – б?лім. Тауып к?р  деп аталады. Б?л б?лімде сайысты жал?астыру?а ?ал?ан екі о?ушы ?йден дайындап келген с?зж?мба?тарын бір – біріне береді. (Жауаптары тексеріліп аны?талады)

   Сонымен, б?гінгі «ХХІ ?асыр к?шбасшысы» зияткерлік ойынында?ы же?імпаз о?ушыны аны?тап марапаттаймыз!

Просмотр содержимого документа
«ХХІ - ?асыр к?шбасшысы. »

ХХІ- ғасыр көшбасшысы


Мақсаты: 1) Ойы жүйрік танымдық деңгейі жоғары,интелектуалды оқушылардың дарынын ашу,білімдерін көтеру,белсенділіктерін арттыру.

2) Оқушылардың биология пәніне қызығушылығын арттыру,ойлау қабілеттерін дамытып,сөйлеу мәдениетін жетілдіру.

3) Ұйымшылдыққа,зеректікке баулу

Түрі: зияткерлік ойын

Көрнекілігі: интерактивті тақта,слайдтар


Жүру барысы:

Жүргізуші: Армысыздар ұстаздар мен оқушылар және ойынға қатысушы сайыскерлер! «Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін ең алдымен,азаттық пен білім қажет,»- деп,Ш.Уалиханов айтқандай, « Ғылым майданының қатардағы жауынгері тек үнемі оқу,іздену,талпыну,тану,өмір мектебінен өту арқылы ғана,оның қайраткері дәрежесіне дейін көтеріледі»- деп Қ.Сәтбаев айтып кеткендей, еліміздің болашағы тек қана білімді жастар екені даусыз.

Осы мақсатпен биология пәнінен 8 – 10 сыныптар арасында «ХХІ ғасыр көшбасшысы» зияткерлік ойынын өткізгелі отырмыз.Алдымен сайыскерлердің ұпайын беретін әділқазылармен таныстырып өтейін.

( Әділқазылар алқасымен таныстыру)

Сонымен, ойынға қатысушы сайыскерлерімізді ортаға шақырайық. (сайыскерлерді ортаға шақыру)

Ендігі кезекте сайысымыздың бөлімдерімен таныстырып өтейін. Сайыс 5 бөлімнен тұрады: 1- бөлім: Бәйге

2 – бөлім: Тіл өнері

3 – бөлім: Ғажайып жетілік

4 – бөлім: Тапқырлық

5 – бөлім: Үй тапсырмасы. Тауып көр....

Сонымен сайыскерлер іске сәт! Жұлдыздарыңыз жансын! Бәріңізге табыс тілеймін!

1 – бөлім: Бәйге бөлімінде қатысушылар қойылған сұраққа бірінші болып тез әрі нақты жауап беру керек. Әр дұрыс жауапқа 5 ұпай

Ескерту: Бірінші қол көтерген оқушы ғана жауап береді.

Сұрақтары:

1. Жасушаны зерттейтін ғылым ( Цитология)

2. Гистология ғылымы нені зерттейді? ( Ұлпаның дамуы)

3. Ұсақ ағзаларды зерттейтін ғылым. ( Микробиология)

4. Ағзалар құрылысын зерттейтін ғылым. (Анатомия)

5. Тірі ағзаның негізгі қасиеттері ( Зат алмасу, тітіркенгіштік, қозу, қозғалғыштық, көбею,өсу,даму)

6. Ағзаның ауру қоздырғыштарын қабылдамайтын қасиеті. (Иммунитет)

7. Ең тез өсетін өсімдік. (Бамбук)

8.Ең ірі жеміс (Асқабақ)

9.Денесінде қышқылы бар жәндік (Құмырсқа)

10. Организм «зертханасы» деп қандай мүше аталады? (Бауыр)

11. Ең жоғары сатыда дамыған примат. ( Адам)

12. Жер бетінде тіршіліктің таралу атырабы. ( Биосфера)

13. Германиядағы Неандерталь аңғарына байланысты аталған, ертедегі адамдардың қазба қалдықтары қалай аталады? ( Неандертальдықтар)

14.Жасушаның жалпы құрылысы. ( Жасуша мембранасы,цитоплазма,ядро)

15. Сиырдың пірі. ( Зеңгі баба)


2 – бөлім: Тіл – өнері. Берілген мақал немесе жұмбақтағы жасырын сөздерді тауып 3 тілде жауап беру. Әржауапқа бес ұпайдан қойылады.

Ескерту: осы бөлімнен кейін ұпайы аз екі ойыншы ойыннан шығарылады.Әділқазылардан 1 және 2 бөлім бойынша ұпай қорытындысы сұралады.

Тапсырмалары:

1. Өзіңмен бірге өседі

Өзіңмен бірге төсегі

Көргенде оны жіп дейсің

Бірақта киім тікпейсің (шаш – волос – hair)

2. Мұрты барбетінде сақалы көп

Тоны бар, киеріне шапаны жоқ

Пайдасы үй ішінен табылған соң

Далаға кіріп шығар сапары жоқ ( мысық – кошка – cat )

3 Бар ма жоқ па оны анық білмейсің

Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің ( ауа – воздух – air)

4. Қабат – қабат қаттама

Ақылың болса аттама ( кітап – книга – book)

5. Мал өсірсең ........ өсір,табысы оның көл көсір ( қой – овца – sheep)

6. Жеті қазынаның бірі, үйді қорып жүреді ( ит – собака – doog)

7. Өшпейтін өмір жоқ, сынбайтын ......... жоқ ( темір – железо – iron)

8. Ұшқан ..... , жүгңрген аң (құс – птица – bird)

9. Күн мен түн теңелетін жыл мезгілі ( көктем – весна - spring )

10. Әр адамның шағын отаны ( отбасы – семья – family)


3 – бөлім. Ғажайып жетілік.

Бұл кезеңде сіздер өздеріңіз таңдап алған сұрақтарға жауап бересіздер.Мына сызбаларға назар аударыңыздар.Жеңіл сұрақ алғыларыңыз келсе 20 ұпайлық сұраққа жауап беру арқылы аласыз.Мұндағы ең күрделі сұрақтарға жауап беру арқылы 40 ұпай жинақтауға болады.


20

20

20

30

30

40

40


1 – 20 –ның сұрағы: Мына ауруды білесің бе? Инфекциялық жұқпалы ауру.Бұл ауруды халық арасында құрт ауруы дейді.Бұл қай ауру?

( Туберкулез)

2 – 20 – ның сұрағы: Адасқан әріптерді құрастыр.

Гунерку – Кенгуру

Яншаас – асшаян

Илікне – Инелік

3 – 20 – ның сұрағы:

Қазақстанда «Қызыл кітап» қашан шықты? (1977ж)

1 – 30 – дың сұрағы:

Жердің өсімдік өсетін борпылдақ жұмсақ қабаты? (топырақ)

2 -30 – дың сұрағы:

Бактериялар қалай қоректенеді? ( басқа ағзалар сияқты бактериалар да айналадағы сыртқы ортадан қоректік заттарды сіңіру арқылы қоректенеді)

1 – 40 – тың сұрағы:

Құстардың дыбыс шығаруы қандай мүшеге байланысты? ( Кеңірдектің екі ауатамырға тармақталған жері төменгі көмекей деп аталады.Осы арқылы әнші құстар дыбыс шығарады)

2 – 40 – тың сұрағы:

Үйқояны қандай мақсаттар үшін өсіріледі? ( Еті,түбіті,терісі үшін өсіріледі.Олар тез көбейеді,онша күтім талғамайды)

4 - бөлім. Тапқырлық. Бұл бөлімде биологиялық ұғымдардың мағынасын ашу керек.Бірінші болып дұрыс жауап берген оқушыға 5 ұпайдан қойылады.

Ескерту: Осы бөлімнен кейін ұпайы аз екі оқушы ойыннан шығады.Әділқазылардан ұпай қорытындысы сұралады.

1. Ағзалық әлем деген не? ( Бүкіл жер жүзінде тіршілік етіп,өмір сүретін барлық ағзалар жиынтығы)

2. Селекция дегеніміз не?Латынша қандай мағына береді? ( Өсімдіктердің жаңа іріктемелерін, жануарлардың жаңа қолтұқымдарын шығарумен шұғылданатын ғылым. Латынша: «селекция» - іріктеу,сұрыптау деген мағына береді)

3. Адам биологиясы дегеніміз не? ( Адамның шығу тегі, эволюциясы, географиялық таралуы және оның организмінің құрылысы қызметі мен дамуы туралы ғылым)

4. Гигиена дегеніміз не?Грекше қандай мағына береді? ( Денсаулықты сақтау және нығайту, адамның қалыпты еңбек етуі мен демалуы үшін қолайлы жағдайлар жасау туралы ғылым. Грекше «микрос» - кішкене, «логос» - ғылым деген мағына береді.

5. Спора дегеніміз не? Грекше қандай мағына береді? ( Тығыз қабықпен қапталған ерекше жасуша. Грекше: «спорос» - сеппе,екпе)


5 – бөлім. Тауып көр деп аталады. Бұл бөлімде сайысты жалғастыруға қалған екі оқушы үйден дайындап келген сөзжұмбақтарын бір – біріне береді. (Жауаптары тексеріліп анықталады)

Сонымен, бүгінгі «ХХІ ғасыр көшбасшысы» зияткерлік ойынындағы жеңімпаз оқушыны анықтап марапаттаймыз!


23 орта мектебі
/ зияткерлік сайыс /


Өткізген: Ешекенова А.Н.

Биология пәні мұғалімі

Атырау 2013


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
ХХІ - ?асыр к?шбасшысы.

Автор: Ешекенова Арайлым Нуржановна

Дата: 09.03.2015

Номер свидетельства: 183753

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства