kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Шетел тілін ерте жастан о?ытуды? ма?ызы ж?не оны? ерекшеліктері

Нажмите, чтобы узнать подробности

ШЕТЕЛ ТІЛІН ЕРТЕ ЖАСТАН О?ЫТУДЫ? МА?ЫЗЫ Ж?НЕ ОНЫ? ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


XXI ?асыр табалдыры?ын білім мен ?ылымды инновациялы? технология ба?ытымен дамыту ма?сатымен аттауымыз ?лкен ?мітті? басты нышаны болып табылады. ?рпа?ы білімді халы?ты? болаша?ы б?лы??ыр болмайды, жас ?рпа??а саналы, м?н ма?ыналы, ?негелі т?рбие мен білім беру, б?гінгі к?нні? талабы.
?аза?стан Республикасыны? т?уелсіз елге айналып, ?лемдік ?ркениетті? даму жолына т?суі, а?ылшын тілін ме?гертуді жол?а ?ою ма?сатында ерте жастан о?ыту ?ол?а алынып отыр.
Б?гінгі ?о?ам м??алімні? біліктілік де?гейіне де, ішкі жан д?ниесіне де жа?аша талап ?ойып отыр, ?йткені ?азіргі к?ні XXI ?асыр ?рпа?ынан ?лкен ?міт к?тілуде. Мектептегі басты т?л?а м??алім, осы м??алімні? алдында т?р?ан басты ма?сат рухани жан д?ниесі бай, жан-жа?ты дамы?ан жеке т?л?аны ?алыптастыру.
Мемлекетімізді? білім беру ж?йесін 2015 жыл?а дейін дамыту т?жырымдамасында басым ба?ыттарды? бірі ретінде шетел тілдерін о?ыту атап к?рсетілген. Осы міндеттерді ж?зеге асыру ма?сатында 2008-2009 о?у жылынан бастап №59 орта мектебімізде ?.Р.?кіметіні? 2002 жыл?ы 11-?а?тар?а №41 ?аулысына с?йкес а?ылшын тілін 2-сыныптан бастап о?ыту, я?ни эксперимент сыныбы ?йымдастырылып, о?ытып келемін. О?ушы бойына «жайдан –к?рделіге» ?арай о?ыта отырып, к?ру есту, есте са?тау ж?не ойлау ?абілеттерін дамыту, ?рбіту ар?ылы о?ушы о?и алады, компьютермен ж?мыс ж?ргізеді ж?не сурет салып суреттей алатын ?абілетке жетті.

Американ ?алым философы Дейль Карнеги «Е? бірінші адам бойында?ы ?ажеттілікті ту?ыза білу керек. Ондай іс ?олынан келетін адам б?кіл ?лемді мойындата алады» деген екен. Бала бойында?ы ?ажеттілікті тудыру ?шін бірінші міндет шетел тілін ме?гертіп ?йрету керек.
Я?ни тілді ме?геру ?шін ?лкен ынта, зейін, талап о?ушыны? тілге деген бейімділігі ?ызы?ушылы?ы керек. Содан кейін ?ана о?ушыны? ойын дамыту міндеті келеді. Бала бізден тілді тек саба? барысында ?ана ме?гереді.
Бастауыш сынып табалдыры?ында о?ушыны? о?у да?дысын ?алыптастыруда жалпы жазба тілі мен ауыз-екі с?йлеу тілі тікелей байланысты. О?ушыларды шы?армашылы?пен ойлау?а т?рбиелеу м??алімні? міндеті. Сонды?тан б?л ж?мыс т?ріне ерекше талап ?ою керек. М?тінде мазм?ндау?а ?йрету, жазбаша с?ра?тар?а жауап беруге ?йрету, жоспар ??ру?а, белгілі бір суретке та?ырып ?оя білуге, сол суретке ?арап с?йлем ??рау?а, м??алімні? к?мегімен ?здеріні? ойларын, ?ызы?ты іс-?рекеттерін ??гімелеуге ?йрету. Б?л да?дыларды ?алыптастыру ?шін ?стаз ерінбей е?бек ету н?тижесінде жете алады.
Ерте жастан шетел тілін о?ыту о?ушыларды? коммуникативті даму біліктілігін, о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын ?йымдастыру?а м?мкіндік береді. 2 «Б» сыныбында а?ылшын тілін о?ытуды авторлары I.N.VERESHCHAGINA. T.A.PRITIKINA о?улы?ын пайдаландым. О?улы?пен бірге ж?мыс кітабы бар. О?улы? о?ушылар?а ?нады. Т?рлі-т?сті суреттері мен та?па?, ?ыс?а ?ле?дер шума?ы музыкасымен берілген. арнал?ан ?йретуші жатты?уларыны? ма?ызы ерекше. М?ндай жатты?улар о?ушыны? есте са?тау ?абілетін дамыта т?седі. Осы ма?сатта 4 кассетадан т?ратын фонетикалы?, грамматикалы? ж?не музыкалы? аудиокурс ты?далып отырды. Сонымен ?атар тілді о?ып ?йренуде айтарлы?тай ?иынды?тар тудыратын а?ылшын тіліне т?н дыбыстарын д?рыс айту да?дыларын ?алыптастыруды ?рдайым жал?астыра ж?ргізіп отыру тиімді. Б?л т?сілде Л.Б.Биржакованы? «Английская фонетика через музыку» о?у-?дістемелік к?мекші ??ралын пайдаландым.
«Ойын бала ?аныны? азы?ы» деп С. Торай?ыров айт?андай бастап?ы этапта шетел тілін о?ытуда?ы бір негізгі аспект ол – ойын элементтерін тиімді пайдалану болып табылады. Ойын ар?ылы бала ?о?амды? т?жірибені ме?гереді, сонды?тан ?р саба? процесінде ?андай дидактикалы? ойын ?олдану?а болатынын саба?ты? мазм?нына, ма?сатына, жас ерекшелігіне с?йкес та?дау керек. Ойын ар?ылы баланы? ?тіп жат?ан та?ырыпты ?аншалы?ты де?гейде ме?гергендігі бай?алады.
Ойын ?стінде с?йлемейтін, нашар о?итын о?ушыны? ?зі ?зін жан-жа?ты к?рсеткісі келіп, сыныптастарымен, ?стазымен ?арым-?атынасын жа?сартады, с?йлеу да?дысын бай?атады. Ойын баланы? жеке ерекшелік ?асиеттеріні? дамуына, ішкі жан д?ниесіні? жа?аруына, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын оятады. Ойын о?ушыны? бай?ампазды?ын жетілдіреді, тілді білуге деген ??марлы?ын арттырады. Осыдан да ойын аралас?ан саба?ты? жа?а т?рін ойлап табу м??алім шы?армашылы?ын талап етеді.
Ойындар о?ушыны? жеке т?л?асын ?алыптастырып ынтыма??а, бірлікке баулиды. Баланы о?ыту, бала?а берілетін білімні? сапасын арттыру, саба?ты? жа?а заман?а сай жа?аша сипатын к?шейте т?су, о?ушыны? п?нге с?йіспеншілігін дамыту ?р п?н м??аліміні? біліміне, ізденімпазды?ы мен шеберлігіне байланысты. Осы?ан орай, к?нделікті саба?та ?р т?рлі ойын т?рлерін пайдаланумен ?атар Language Courseware ‘’Merits’’программасынан мультимедиалы? электронды о?улы? бойынша та?ырып?а с?йкес ойын саба?тар пайдалану о?ушылар?а ?те ?ызы?ты болды. Сонымен бірге, оларды а?ылшын тіліне ?ызы?тыруда «The Wolf and Seven Little Kids» та?ырыбында ?ойылым к?рсету ма?ызды орын ат?арды. Олар сахнада ?здерін еркін ?стауымен, жа?сы ойнауымен ?ойылымды жа?сы ?ойып шы?ты. 
М??алімге арнал?ан ?дістемелік н?с?ауы бар о?улы?ы бар. Б?л о?улы?та ты?дау, с?йлеу, о?у ж?не жазу да?дыларын ?алыптастыру?а бірдей к??іл б?лінген. ?р саба?ты ?ызы?ты, тиімді ?ткізуде Н.Г.Семеновых, Е.В.Дзюина «Поурочные разработки по английскому языку» к?мекші ??ралын ж?не PEARSON Longman "English Adventure” 1, Teacher’s book, Pupil’s book, Activity book, CD-ROM, Video, DVD кітапшаларын пайдаландым. Осы ж?мыстар ар?ылы о?ушыларды а?ылшын тілін ?йренуге ?ызы?ушылы?тарын арттырдым. О?ы?андарын к?збен к?ріп ты?да?анда ойларында о?ы?андары жа??ырып, тез ?йренеді. К?ргенін тез жаттап айту?а талпынды.

Шет тілін ?йрену ?рекеті о?ып ?йренуді? барлы? де?гейінде т?л?алы? ба?ытта?ы іс-?рекеттерді ?амтуы керек. Б?л дегеніміз- барлы? к??іл – ?йренушіде, я?ни о?ушыны? т?л?алы? ?асиеттерін шет тілін ?йрету ?дістеріне байланыстыра о?ыту болып табылады. О?ытуды? негізі ретінде шет тілінде с?йлеу ?рекеті ?шін о?ытуды? с?йлеу, ты?дап т?сіну, к?ру, жазу о?ушыларды? жас ерекшліктері мен ?абылдау ?абілеті, білім де?гейіне ?арай оларды? о?ып ?йренетін белсенді с?здік ?оры аны?талады. А?ылшын тілін ?йретуде алынатын материалдар та?ырып?а байланысты белгілі бір ж?йеде о?ытылып келеді. Мысалы та?ырып?а байланысты с?здік ?ор к?лемі алынса, онымен ?оса берілген м?тінде кездесетін жа?а с?здер, жа?а с?з тудырушы ж?рна?тар ар?ылы жасал?ан зат есім, сын есім немесе етістіктер т?сіндіріледі. Жа?сы н?имжеге жету ?шін ?р саба?та с?йлеу м?нері, грамматика, с?йлеу тілі ж?не ауыз-екі тілді естіп ?абылдау ж?мыстарын орындап отыр?ан ж?н.
Ал жа?а грамматикалы? материалды с?йлеу тілінде ?олдану ж?не оны есту ар?ылы т?сінуге арнал?ан ?йретуші жатты?уларыны? ма?ызы ерекше. М?ндай жатты?улар о?ушыны? есте са?тау ?абілетін дамыта т?седі..
Шет тілін ерте жастан о?ытуды? тиімділігі о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ымен бірге оларды? саба??а т?гел атсалысатынды?ы, б?секеге ?абілеттілігі, бір-бірінен ?ал?ысы келмей емін-еркін, с?здерді ?айта-?айта айтуда бір-біріне ы?палдарыны? ?сер етуі жа?сы н?тижелерге жетелейді.
Б?л п?нді о?ытуда?ы ?иыншылы?тар?а то?талатын болса?, алдымен
§?зге тіл ж?не саба?тан бас?а с?йлейтін орта жо? бол?аннан да болар о?ушылар ?йренгендерін тез ?мытуы;.
§Ауылды? жердегі мектептерге о?улы?ты? уа?ытылы келмеуі; (ата-ана ?з ?аражатынан алып берді)
 та, ж?мыс кітабы да орыс тілінде) т?сінбеуі, аударма жасап отыр?анымен ?мытуы;§Орыс тілі ?шінші сыныптан басталатынды?тан оларды? орысша?а (о?улы?
§Сынып о?ушыларыны? топ?а б?лінбеуі;
§Кейбір о?ушыларды? тіл сындыру жатты?уларында тілдеріні? келмеуі;
 ж?мыс жасауда, оларды? педагогика психологиялы? ерекшеліктерімен санаспай кетудегі асы?ысты? болуы;§М??алім тарапынан я?ни, ?з тарапымнан бастауыш сынып о?ушыларымен
§Жа?а технологияларды енгізуге байланысты материалды?-техникалы? базаны? талап?а сай келмеуі./байланыс, интернет жо?/
Білім беру ?рдісін жа?аша ?йымдастыру оны? философиялы?, психологиялы?-педагогикалы? негіздерін, теориясы мен т?жірибесін тере?ірек ?айта ?арау ?ажеті осындай ?иыншылы?тарды же?е отырып, о?ушыны? жан-жа?ты, тере? сапалы білім алуына бар м?мкіншілігімізді салуымызды ж?ктейді.
?мір бойы ?немі о?у, ?йрену, іздену сия?ты ?асиеттер ?азіргі та?да кез-келген адамны? ?о?амда?ы икемділігін, іскерлігін ?амтамасыз етеді, оны? жетістіктеріне ?ол жеткізуіне ж?не ?леуметтік жа?ынан ?ор?алуына негіз боп табылады. Я?ни мектепте алын?ан білім, білік да?дыларын ?мір бойы ары ?арай толы?тырып дамыту?а ?р о?ушы ?зі ынталы болу керек.
Ал жазбаша ж?не ауызша ?арым-?атынаста ?азіргі к?п м?дениетті ?лемдегі ?леуметтік м?дени ерекшеліктерді ескере отырып, коммуникативтік білік жетілдіріледі. Коммуникативтік білік ??рамы к?птеген біліктерден т?рады, соны? ішінде а?паратты? сауаттылы? та кіреді. Б?л – о?ушыларды? шетел тілінен ?алыптастырылатын білік, да?дысымен бірге, ?атар ж?ріп отыруы тиіс деген с?з.
?орыта келе айтарымыз, гумманистік методология ережелері бойынша о?ытушылар ?рбір о?ушы?а жеке т?л?а ретінде ?арауы керек. (It not only important what I teach, it is also important to consider how to relate to others in my teaching).
?ызылорда облысы, Арал ауданы №59 орта мектеп а?ылшын тілі п?н м??алімі Сарсембаева Айтк?л Жолдас?ызыны? іс –т?жірибелерінен.
М?тінді ме?гергендігін аны?тайтын тест ж?мысымен ?орытындылау.
Б?л тапсырмада о?ушылардан о?ыл?ан м?тін бойынша тест алынады. М?нда?ы ж?мыс т?рі ?р о?ушы?а жеке-жеке м?тінге ?атысты ??рыл?ан тест таратылады. О?ы?ан м?тіндерін т?сінген о?ушы тез арада тест тапсырмасын орындап береді. Б?л ж?мыс?а шапша?ды? ?ажет. ?рі кетсе бес мин?т ішінде орындап берулері тиіс. Егер ша?ын м?тіндер болса одан да тезірек орындау керек. М?ндай ж?мыстарды о?ушылар аса ?ызы?ушылы?пен орындайды. Осы тестті орындау ?шін де олар м?тінді о?ы?ан кезінде м??ият о?ып т?сінуге тырысады.
Т?менде ?зім саба? беріп ж?рген 4-сынып о?ушыларына дайында?ан ша?ын м?тіндермен ж?мыс ?лгілері.
Traditional food in Kazakhstan.
My favourite cousin Zhanara, lives in the United Kingdom. She will come to Kazakhstan to visit us next week.
We will prepare a good dinner for her. We will have kespe, shubat and baursaks. Mother will also make beshbarmak. This is Zhanara’s favourite food. Everyone likes it too.
We will serve the pelvic bones and shin of the lamb to grandmother. Father always gives me the delicious brisket. He knows I like it very much.
Zhanara is our guest so we will serve her the lamb’s head. Mother knows how to cook it in such a special way.
Now, that you have read the passage, complete the sentence below with the correct answer.
1. Zhanara is the author’s___________________.
a. mother’s sister
b. auntie’s son
c. auntie’s daughter
2. A lamb is the young of a _________________.
a. cow
b. sheep
c. deer
3. When she comes, they will prepare a dinner with _________________.
a. kespe and shubat
b. baursaks, beshbarmak, kespe and shubat
c. baursaks and beshbarmak
4. Grandmother will eat the ___________________
a. brisket
b. shin
c. head
5. What is another word for "delicious”?
a. many
b. tasty
c. good
6. How do you think Zhanara travels to visit the author’s family in Kazakhstan?
a. she cycles
b. she takes a flight
c. she takes a bus
7. _________will cook the beshbarmak.
a. Zhanara
b. Grandmother
c. Mother
8. Zhanara lives in _______________
a. the United Kingdom
b. the United States
c. Kazakhstan
9.What is the meaning of "guest”?
a. a person who is invited to visit one’s house to have a meal or gathering.
b. someone who eats lamb’s head
c. a relative
10. __________ likes to eat beshbarmak.
a. Everyone
b. Zhanara
c. Mother
Mary.
Hi, My name is Mary. I am 8 years old. There are many things I like to do such as reading, drawing and going to school. The school is a fun place. In school I play and study with my friends. Sometimes, there are even art classes. My art teacher teaches me to draw beautiful pictures. If my pictures are nice, they will be displayed on the wall.
1. Why is school a fun place for Mary?
a. She can play basketball with her friends
b. She does not like to stay at home
c. She can play and study with her friends
2. If Mary’s pictures are nice, her teacher will ______
a. tell her parents
b. display them on the wall
c. give her a present
3. What is the author’s name?
a. Jane
b. Mary
c. Susan
4. How old is she?
a. 10 years old
b. 7 years old
c. 8 years old
5. Mary likes to ___________
a. draw
b. cook
c. sleep
Берілген ж?мыстарды ж?ргізе отырып, м?тін мазм?нын баяндау ар?ылы ж?не м?тіннен к?ріністер к?рсету ар?ылы о?ушылар?а м?тінді толы? ме?гертуге болады деп ойлаймын. Толы? н?тижеге жету ?шін барлы? ж?мыс т?рлері ж?йелі т?рде, толы??анды ж?ргізілулері ?ажет

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Шетел тілін ерте жастан о?ытуды? ма?ызы ж?не оны? ерекшеліктері»

ШЕТЕЛ ТІЛІН ЕРТЕ ЖАСТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


XXI ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып табылады. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды, жас ұрпаққа саналы, мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру, бүгінгі күннің талабы.
Қазақстан Республикасының тәуелсіз елге айналып, әлемдік өркениеттің даму жолына түсуі, ағылшын тілін меңгертуді жолға қою мақсатында ерте жастан оқыту қолға алынып отыр.
Бүгінгі қоғам мұғалімнің біліктілік деңгейіне де, ішкі жан дүниесіне де жаңаша талап қойып отыр, өйткені қазіргі күні XXI ғасыр ұрпағынан үлкен үміт күтілуде. Мектептегі басты тұлға мұғалім, осы мұғалімнің алдында тұрған басты мақсат рухани жан дүниесі бай, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру.
Мемлекетіміздің білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасында басым бағыттардың бірі ретінде шетел тілдерін оқыту атап көрсетілген. Осы міндеттерді жүзеге асыру мақсатында 2008-2009 оқу жылынан бастап №59 орта мектебімізде Қ.Р.Үкіметінің 2002 жылғы 11-қаңтарға №41 қаулысына сәйкес ағылшын тілін 2-сыныптан бастап оқыту, яғни эксперимент сыныбы ұйымдастырылып, оқытып келемін. Оқушы бойына «жайдан –күрделіге» қарай оқыта отырып, көру есту, есте сақтау және ойлау қабілеттерін дамыту, өрбіту арқылы оқушы оқи алады, компьютермен жұмыс жүргізеді және сурет салып суреттей алатын қабілетке жетті.

Американ ғалым философы Дейль Карнеги «Ең бірінші адам бойындағы қажеттілікті туғыза білу керек. Ондай іс қолынан келетін адам бүкіл әлемді мойындата алады» деген екен. Бала бойындағы қажеттілікті тудыру үшін бірінші міндет шетел тілін меңгертіп үйрету керек.
Яғни тілді меңгеру үшін үлкен ынта, зейін, талап оқушының тілге деген бейімділігі қызығушылығы керек. Содан кейін ғана оқушының ойын дамыту міндеті келеді. Бала бізден тілді тек сабақ барысында ғана меңгереді.
Бастауыш сынып табалдырығында оқушының оқу дағдысын қалыптастыруда жалпы жазба тілі мен ауыз-екі сөйлеу тілі тікелей байланысты. Оқушыларды шығармашылықпен ойлауға тәрбиелеу мұғалімнің міндеті. Сондықтан бұл жұмыс түріне ерекше талап қою керек. Мәтінде мазмұндауға үйрету, жазбаша сұрақтарға жауап беруге үйрету, жоспар құруға, белгілі бір суретке тақырып қоя білуге, сол суретке қарап сөйлем құрауға, мұғалімнің көмегімен өздерінің ойларын, қызықты іс-әрекеттерін әңгімелеуге үйрету. Бұл дағдыларды қалыптастыру үшін ұстаз ерінбей еңбек ету нәтижесінде жете алады.
Ерте жастан шетел тілін оқыту оқушылардың коммуникативті даму біліктілігін, оқушылардың қызығушылығын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 2 «Б» сыныбында ағылшын тілін оқытуды авторлары I.N.VERESHCHAGINA. T.A.PRITIKINA оқулығын пайдаландым. Оқулықпен бірге жұмыс кітабы бар. Оқулық оқушыларға ұнады. Түрлі-түсті суреттері мен тақпақ, қысқа өлеңдер шумағы музыкасымен берілген. арналған үйретуші жаттығуларының маңызы ерекше. Мұндай жаттығулар оқушының есте сақтау қабілетін дамыта түседі. Осы мақсатта 4 кассетадан тұратын фонетикалық, грамматикалық және музыкалық аудиокурс тыңдалып отырды. Сонымен қатар тілді оқып үйренуде айтарлықтай қиындықтар тудыратын ағылшын тіліне тән дыбыстарын дұрыс айту дағдыларын қалыптастыруды әрдайым жалғастыра жүргізіп отыру тиімді. Бұл тәсілде Л.Б.Биржакованың «Английская фонетика через музыку» оқу-әдістемелік көмекші құралын пайдаландым.
«Ойын бала қанының азығы» деп С. Торайғыров айтқандай бастапқы этапта шетел тілін оқытудағы бір негізгі аспект ол – ойын элементтерін тиімді пайдалану болып табылады. Ойын арқылы бала қоғамдық тәжірибені меңгереді, сондықтан әр сабақ процесінде қандай дидактикалық ойын қолдануға болатынын сабақтың мазмұнына, мақсатына, жас ерекшелігіне сәйкес таңдау керек. Ойын арқылы баланың өтіп жатқан тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергендігі байқалады.
Ойын үстінде сөйлемейтін, нашар оқитын оқушының өзі өзін жан-жақты көрсеткісі келіп, сыныптастарымен, ұстазымен қарым-қатынасын жақсартады, сөйлеу дағдысын байқатады. Ойын баланың жеке ерекшелік қасиеттерінің дамуына, ішкі жан дүниесінің жаңаруына, пәнге деген қызығушылығын оятады. Ойын оқушының байқампаздығын жетілдіреді, тілді білуге деген құмарлығын арттырады. Осыдан да ойын араласқан сабақтың жаңа түрін ойлап табу мұғалім шығармашылығын талап етеді.
Ойындар оқушының жеке тұлғасын қалыптастырып ынтымаққа, бірлікке баулиды. Баланы оқыту, балаға берілетін білімнің сапасын арттыру, сабақтың жаңа заманға сай жаңаша сипатын күшейте түсу, оқушының пәнге сүйіспеншілігін дамыту әр пән мұғалімінің біліміне, ізденімпаздығы мен шеберлігіне байланысты. Осыған орай, күнделікті сабақта әр түрлі ойын түрлерін пайдаланумен қатар Language Courseware ‘’Merits’’программасынан мультимедиалық электронды оқулық бойынша тақырыпқа сәйкес ойын сабақтар пайдалану оқушыларға өте қызықты болды. Сонымен бірге, оларды ағылшын тіліне қызықтыруда «The Wolf and Seven Little Kids» тақырыбында қойылым көрсету маңызды орын атқарды. Олар сахнада өздерін еркін ұстауымен, жақсы ойнауымен қойылымды жақсы қойып шықты. 
Мұғалімге арналған әдістемелік нұсқауы бар оқулығы бар. Бұл оқулықта тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу дағдыларын қалыптастыруға бірдей көңіл бөлінген. Әр сабақты қызықты, тиімді өткізуде Н.Г.Семеновых, Е.В.Дзюина «Поурочные разработки по английскому языку» көмекші құралын және PEARSON Longman "English Adventure” 1, Teacher’s book, Pupil’s book, Activity book, CD-ROM, Video, DVD кітапшаларын пайдаландым. Осы жұмыстар арқылы оқушыларды ағылшын тілін үйренуге қызығушылықтарын арттырдым. Оқығандарын көзбен көріп тыңдағанда ойларында оқығандары жаңғырып, тез үйренеді. Көргенін тез жаттап айтуға талпынды.

Шет тілін үйрену әрекеті оқып үйренудің барлық деңгейінде тұлғалық бағыттағы іс-әрекеттерді қамтуы керек. Бұл дегеніміз- барлық көңіл – үйренушіде, яғни оқушының тұлғалық қасиеттерін шет тілін үйрету әдістеріне байланыстыра оқыту болып табылады. Оқытудың негізі ретінде шет тілінде сөйлеу әрекеті үшін оқытудың сөйлеу, тыңдап түсіну, көру, жазу оқушылардың жас ерекшліктері мен қабылдау қабілеті, білім деңгейіне қарай олардың оқып үйренетін белсенді сөздік қоры анықталады. Ағылшын тілін үйретуде алынатын материалдар тақырыпқа байланысты белгілі бір жүйеде оқытылып келеді. Мысалы тақырыпқа байланысты сөздік қор көлемі алынса, онымен қоса берілген мәтінде кездесетін жаңа сөздер, жаңа сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған зат есім, сын есім немесе етістіктер түсіндіріледі. Жақсы нәимжеге жету үшін әр сабақта сөйлеу мәнері, грамматика, сөйлеу тілі және ауыз-екі тілді естіп қабылдау жұмыстарын орындап отырған жөн.
Ал жаңа грамматикалық материалды сөйлеу тілінде қолдану және оны есту арқылы түсінуге арналған үйретуші жаттығуларының маңызы ерекше. Мұндай жаттығулар оқушының есте сақтау қабілетін дамыта түседі. .
Шет тілін ерте жастан оқытудың тиімділігі оқушылардың пәнге деген қызығушылығымен бірге олардың сабаққа түгел атсалысатындығы, бәсекеге қабілеттілігі, бір-бірінен қалғысы келмей емін-еркін, сөздерді қайта-қайта айтуда бір-біріне ықпалдарының әсер етуі жақсы нәтижелерге жетелейді.
Бұл пәнді оқытудағы қиыншылықтарға тоқталатын болсақ, алдымен
өзге тіл және сабақтан басқа сөйлейтін орта жоқ болғаннан да болар оқушылар үйренгендерін тез ұмытуы;.
Ауылдық жердегі мектептерге оқулықтың уақытылы келмеуі; (ата-ана өз қаражатынан алып берді)
та, жұмыс кітабы да орыс тілінде) түсінбеуі, аударма жасап отырғанымен ұмытуы;Орыс тілі үшінші сыныптан басталатындықтан олардың орысшаға (оқулық
Сынып оқушыларының топқа бөлінбеуі;
Кейбір оқушылардың тіл сындыру жаттығуларында тілдерінің келмеуі;
жұмыс жасауда, олардың педагогика психологиялық ерекшеліктерімен санаспай кетудегі асығыстық болуы;Мұғалім тарапынан яғни, өз тарапымнан бастауыш сынып оқушыларымен
Жаңа технологияларды енгізуге байланысты материалдық-техникалық базаның талапқа сай келмеуі./байланыс, интернет жоқ/
Білім беру үрдісін жаңаша ұйымдастыру оның философиялық, психологиялық-педагогикалық негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарау қажеті осындай қиыншылықтарды жеңе отырып, оқушының жан-жақты, терең сапалы білім алуына бар мүмкіншілігімізді салуымызды жүктейді.
Өмір бойы үнемі оқу, үйрену, іздену сияқты қасиеттер қазіргі таңда кез-келген адамның қоғамдағы икемділігін, іскерлігін қамтамасыз етеді, оның жетістіктеріне қол жеткізуіне және әлеуметтік жағынан қорғалуына негіз боп табылады. Яғни мектепте алынған білім, білік дағдыларын өмір бойы ары қарай толықтырып дамытуға әр оқушы өзі ынталы болу керек.
Ал жазбаша және ауызша қарым-қатынаста қазіргі көп мәдениетті әлемдегі әлеуметтік мәдени ерекшеліктерді ескере отырып, коммуникативтік білік жетілдіріледі. Коммуникативтік білік құрамы көптеген біліктерден тұрады, соның ішінде ақпараттық сауаттылық та кіреді. Бұл – оқушылардың шетел тілінен қалыптастырылатын білік, дағдысымен бірге, қатар жүріп отыруы тиіс деген сөз.
Қорыта келе айтарымыз, гумманистік методология ережелері бойынша оқытушылар әрбір оқушыға жеке тұлға ретінде қарауы керек. (It not only important what I teach, it is also important to consider how to relate to others in my teaching).
Қызылорда облысы, Арал ауданы №59 орта мектеп ағылшын тілі пән мұғалімі Сарсембаева Айткүл Жолдасқызының іс –тәжірибелерінен.
Мәтінді меңгергендігін анықтайтын тест жұмысымен қорытындылау.
Бұл тапсырмада оқушылардан оқылған мәтін бойынша тест алынады. Мұндағы жұмыс түрі әр оқушыға жеке-жеке мәтінге қатысты құрылған тест таратылады. Оқыған мәтіндерін түсінген оқушы тез арада тест тапсырмасын орындап береді. Бұл жұмысқа шапшаңдық қажет. Әрі кетсе бес минөт ішінде орындап берулері тиіс. Егер шағын мәтіндер болса одан да тезірек орындау керек. Мұндай жұмыстарды оқушылар аса қызығушылықпен орындайды. Осы тестті орындау үшін де олар мәтінді оқыған кезінде мұқият оқып түсінуге тырысады.
Төменде өзім сабақ беріп жүрген 4-сынып оқушыларына дайындаған шағын мәтіндермен жұмыс үлгілері.
Traditional food in Kazakhstan.
My favourite cousin Zhanara, lives in the United Kingdom. She will come to Kazakhstan to visit us next week.
We will prepare a good dinner for her. We will have kespe, shubat and baursaks. Mother will also make beshbarmak. This is Zhanara’s favourite food. Everyone likes it too.
We will serve the pelvic bones and shin of the lamb to grandmother. Father always gives me the delicious brisket. He knows I like it very much.
Zhanara is our guest so we will serve her the lamb’s head. Mother knows how to cook it in such a special way.
Now, that you have read the passage, complete the sentence below with the correct answer.
1. Zhanara is the author’s___________________.
a. mother’s sister
b. auntie’s son
c. auntie’s daughter
2. A lamb is the young of a _________________.
a. cow
b. sheep
c. deer
3. When she comes, they will prepare a dinner with _________________.
a. kespe and shubat
b. baursaks, beshbarmak, kespe and shubat
c. baursaks and beshbarmak
4. Grandmother will eat the ___________________
a. brisket
b. shin
c. head
5. What is another word for "delicious”?
a. many
b. tasty
c. good
6. How do you think Zhanara travels to visit the author’s family in Kazakhstan?
a. she cycles
b. she takes a flight
c. she takes a bus
7. _________will cook the beshbarmak.
a. Zhanara
b. Grandmother
c. Mother
8. Zhanara lives in _______________
a. the United Kingdom
b. the United States
c. Kazakhstan
9.What is the meaning of "guest”?
a. a person who is invited to visit one’s house to have a meal or gathering.
b. someone who eats lamb’s head
c. a relative
10. __________ likes to eat beshbarmak.
a. Everyone
b. Zhanara
c. Mother
Mary.
Hi, My name is Mary. I am 8 years old. There are many things I like to do such as reading, drawing and going to school. The school is a fun place. In school I play and study with my friends. Sometimes, there are even art classes. My art teacher teaches me to draw beautiful pictures. If my pictures are nice, they will be displayed on the wall.
1. Why is school a fun place for Mary?
a. She can play basketball with her friends
b. She does not like to stay at home
c. She can play and study with her friends
2. If Mary’s pictures are nice, her teacher will ______
a. tell her parents
b. display them on the wall
c. give her a present
3. What is the author’s name?
a. Jane
b. Mary
c. Susan
4. How old is she?
a. 10 years old
b. 7 years old
c. 8 years old
5. Mary likes to ___________
a. draw
b. cook
c. sleep
Берілген жұмыстарды жүргізе отырып, мәтін мазмұнын баяндау арқылы және мәтіннен көріністер көрсету арқылы оқушыларға мәтінді толық меңгертуге болады деп ойлаймын. Толық нәтижеге жету үшін барлық жұмыс түрлері жүйелі түрде, толыққанды жүргізілулері қажет.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Шетел тілін ерте жастан о?ытуды? ма?ызы ж?не оны? ерекшеліктері

Автор: Раимкулова Айнур

Дата: 07.01.2016

Номер свидетельства: 273217


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства