kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тест 10-сынып І то?сан ?орытындысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ал?аш?ы ба?ылау ж?мысы №1
10 сынып
Н?с?а-1
Ма?саты:
- 9 сыныпта ?тілген та?ырыптар бойынша о?ушыларды? білім де?гейін тексеру, ?тілген материалдарды бекіту.
-о?ушыларды? дербестілігін, ?зін-?зі ба?ылау да?дысына т?рбиелеу.
- ойлау ж?не есте са?тау ?абілеттерін дамыту. 
- о?ушыларды? коммуникативтік біліктіліктерін дамыту.
Міндеттері:
- А?ылшын тілінде жазыл?ан м?тінді т?сініп о?у,с?ра?тар?а жауап беру.
-Present/Continuous/Simple, Past/ Continuous/ Simple, Present Perfect, Future Simple етістіктеріні? ша?тарын болымды,болымсыз ж?не с?раулы с?йлемдерде д?рыс ?олдану.
-Елтану с?ра?тарын білу ж?не ?олдану.
-Сын есімні? шырайларын білу ж?не ?олдану.
-Сан есімдерді,модал етістіктерді білу ж?не ?олдану.
-Инфинитив,Герундий білу ж?не ?олдану.
-Буынны? IV типте о?ылуын білу ж?не ?олдану.
-”Seasons”,’’Country” та?ырыптар?а берілген с?здерді? лексикалы? ма?ынасын білу,оларды? синоним ж?не антонимдерін ?олдану

1. Берілген с?здерден «О» ?ріпіні? о?ылуы ерекше с?зді табы?дар.
1) phone 2) know 3) sorry 4) zero 5) no 6) bone 7) role
2. «to be» етістікті? д?рыс формасын та?да. 
1) I … in the 10th grade.
a) is
b) are
c) am
d) were
2) He … at the theatre yesterday.
a) is
b) was
c) will be 
D) were
3. «to be» етістігі к?мекші етістік болып келетін с?йлемді к?рсет.
a) She was sixteen last year.
b) The delegation is to come on Monday.
c) Mother is at home.
d) What are you doing ?
4. «to have» етістікті? д?рыс формасын тап.
Mr. Smith stayed at his office very late because he … a lot of work.
a) has
b) have
c) will have
d) had
5. «to have» модаль етістігі болып табылатын с?йлемді к?рсет.
a) We shall have a party tomorrow.
b) We have invited our friends.
c) We’ll have to prepare for the party.
d) I hope we’ll have a good time.

6. С?йлемні? д?рыс аудармасын к?рсет.
1) The flowers are in the vase 
a) Г?лдер ??мыраны? ішінде.
b) ??мырада?ы г?лдер.
7) Д?рыс есімдікті тап.
1) I invited my friend to … place.
a) me
b) his
c) my
d) mine
8) Зат есімні? д?рыс формасын тап.
1) The … comes every morning.
a) postman
b) postmen
9) Асты сызыл?ан с?зді? орнына ма?ынасы ?згермегендей с?зді та?да.
1) We usually drink much water in hot weather.
a) few 
b) a lot of
c) many
d) little
2) This text is easy, there are not many new words in it.
a) little
b) a plenty of
c) many
d) few
10) Ма?ынасына ?арай д?рысын та?да.
1) We have … bread, please, go and buy some.
a) much
b) many
c) little
d) few
11) Д?рыс есімдікті тап.
1) She wanted tj tell me … interesting.
a) somebody 
b) something
c) some
d) somewhere
12) Герундий ?олданыл?ан с?йлемді тап.
a) Babies like to play with a ball
b) Pete was to playing tennis when I came
c) Playing football is his hobby
13) Реттік сан есім ?олдан?ан с?йлемді тап.
1) There are 300 pages in the book.
2) He was born in 1980.
3) School year begins on the 1st of September.
4) Room 5 is empty.
14) асты сызыл?ан с?здерді? ма?ынасына ?арай с?зді тап.
1) We do English at school.
a) work 
b) learn
c) teach
d) know

15) ?айсы с?з арты??
1) weather, season, rain, cloudy, expensive, forecast, hot, cold.
2) London, sights, monument, tourist, art gallery, to found, to build, to desing, 
guide, the president.
16) Берілген с?здерді? ?айсысы та?ам?а жатпайтынын тап.
Butter, cream, fiour, tea, orange, cucumber, fish, sausage, beans, chicken, ham, hot 
dog, chips, butter fly, berries, jam, pine – apple. 
17) Берілген ?ай с?зді? ма?ынасы рас?
1)
a) English is impossible to learn.
b) English is the most difficult language in the world.
c) English is the most popular foreign language in our country.
2) 
a) After Friday comes Monday.
b) The sun rises in the West.
c) The 1st of April is All Fools’ Day’’ in Britain.
18) С?йлемдерді? ?айсысы на?ты?
1) People don’t usually work hard on their days off.
2) All schools have classes on Sundays.
3) Few people leave school at the age of 16.
19) С?ра??а д?рыс жауап бер. When was John to pass exams? 
John came late. The party was very interesting. He didn’t want to leave earlier than others. He liked the parties that the Browns sometimes had on Saturdays. He was happy. But suddenly he remembered that he must take his exam in History and there was no time left. He had only one day to prepare for it. The party was forgotten at once.


 

Просмотр содержимого документа
«тест 10-сынып І то?сан ?орытындысы»

Алғашқы бақылау жұмысы №1
10 сынып
Нұсқа-1
Мақсаты:
- 9 сыныпта өтілген тақырыптар бойынша оқушылардың білім деңгейін тексеру, өтілген материалдарды бекіту.
-оқушылардың дербестілігін, өзін-өзі бақылау дағдысына тәрбиелеу.
- ойлау және есте сақтау қабілеттерін дамыту. 
- оқушылардың коммуникативтік біліктіліктерін дамыту.
Міндеттері:
- Ағылшын тілінде жазылған мәтінді түсініп оқу,сұрақтарға жауап беру.
-Present/Continuous/Simple, Past/ Continuous/ Simple, Present Perfect, Future Simple етістіктерінің шақтарын болымды ,болымсыз және сұраулы сөйлемдерде дұрыс қолдану.
-Елтану сұрақтарын білу және қолдану.
-Сын есімнің шырайларын білу және қолдану.
-Сан есімдерді,модал етістіктерді білу және қолдану.
-Инфинитив,Герундий білу және қолдану.
-Буынның IV типте оқылуын білу және қолдану.
-”Seasons”,’’Country” тақырыптарға берілген сөздердің лексикалық мағынасын білу,олардың синоним және антонимдерін қолдану

1. Берілген сөздерден «О» әріпінің оқылуы ерекше сөзді табыңдар.
1) phone 2) know 3) sorry 4) zero 5) no 6) bone 7) role
2. «to be» етістіктің дұрыс формасын таңда. 
1) I … in the 10th grade.
a) is
b) are
c) am
d) were
2) He … at the theatre yesterday.
a) is
b) was
c) will be 
D) were
3. «to be» етістігі көмекші етістік болып келетін сөйлемді көрсет.
a) She was sixteen last year.
b) The delegation is to come on Monday.
c) Mother is at home.
d) What are you doing ?
4. «to have» етістіктің дұрыс формасын тап.
Mr. Smith stayed at his office very late because he … a lot of work.
a) has
b) have
c) will have
d) had
5. «to have» модаль етістігі болып табылатын сөйлемді көрсет.
a) We shall have a party tomorrow.
b) We have invited our friends.
c) We’ll have to prepare for the party.
d) I hope we’ll have a good time.

6. Сөйлемнің дұрыс аудармасын көрсет.
1) The flowers are in the vase 
a) Гүлдер құмыраның ішінде.
b) Құмырадағы гүлдер.
7) Дұрыс есімдікті тап.
1) I invited my friend to … place.
a) me
b) his
c) my
d) mine
8) Зат есімнің дұрыс формасын тап.
1) The … comes every morning.
a) postman
b) postmen
9) Асты сызылған сөздің орнына мағынасы өзгермегендей сөзді таңда.
1) We usually drink much water in hot weather.
a) few 
b) a lot of
c) many
d) little
2) This text is easy, there are not many new words in it.
a) little
b) a plenty of
c) many
d) few
10) Мағынасына қарай дұрысын таңда.
1) We have … bread, please, go and buy some.
a) much
b) many
c) little
d) few
11) Дұрыс есімдікті тап.
1) She wanted tj tell me … interesting.
a) somebody 
b) something
c) some
d) somewhere
12) Герундий қолданылған сөйлемді тап.
a) Babies like to play with a ball
b) Pete was to playing tennis when I came
c) Playing football is his hobby
13) Реттік сан есім қолданған сөйлемді тап.
1) There are 300 pages in the book.
2) He was born in 1980.
3) School year begins on the 1st of September.
4) Room 5 is empty.
14) асты сызылған сөздердің мағынасына қарай сөзді тап.
1) We do English at school.
a) work 
b) learn
c) teach
d) know

15) Қайсы сөз артық?
1) weather, season, rain, cloudy, expensive, forecast, hot, cold.
2) London, sights, monument, tourist, art gallery, to found, to build, to desing, 
guide, the president.
16) Берілген сөздердің қайсысы тағамға жатпайтынын тап.
Butter, cream, fiour, tea, orange, cucumber, fish, sausage, beans, chicken, ham, hot 
dog, chips, butter fly, berries, jam, pine – apple. 
17) Берілген қай сөздің мағынасы рас?
1)
a) English is impossible to learn.
b) English is the most difficult language in the world.
c) English is the most popular foreign language in our country.
2) 
a) After Friday comes Monday.
b) The sun rises in the West.
c) The 1st of April is All Fools’ Day’’ in Britain.
18) Сөйлемдердің қайсысы нақты?
1) People don’t usually work hard on their days off.
2) All schools have classes on Sundays.
3) Few people leave school at the age of 16.
19) Сұраққа дұрыс жауап бер. When was John to pass exams? 
John came late. The party was very interesting. He didn’t want to leave earlier than others. He liked the parties that the Browns sometimes had on Saturdays. He was happy. But suddenly he remembered that he must take his exam in History and there was no time left. He had only one day to prepare for it. The party was forgotten at once.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
тест 10-сынып І то?сан ?орытындысы

Автор: Кудебаева Арайлым Рамазанкызы

Дата: 20.04.2016

Номер свидетельства: 320681

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства