kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«ОЙЫН АР?ЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР?А А?ЫЛШЫН ТІЛІН ?ЙРЕТУДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ?ОЛДАНУ»

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

 

«ОЙЫН АР?ЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР?А А?ЫЛШЫН ТІЛІН ?ЙРЕТУДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ?ОЛДАНУ»

 

С?битова Асылзат С?бит?ызы

Атырау ?аласы, КМ?К №55 балаба?шасыны?

II-ші санатты а?ылшын тілі маманы

 

А?ылшын тілі – XXI ?асырды? тілі. Елімізді? шет елдермен ?арым – ?атынасымыз к?шейіп отыр?ан кезде балаларды? шет тіліне ?ызы?уын, білімге ??штарлы?ын ояту, танымды? белсенділігін арттыру ?рбір шетел тілі м??аліміні? міндеті. Демек, балаларымызды? а?ылшын тілін білуі – уа?ыт талабы.

           Бізді? б?гінгі балалар – б?л елімізді? болаша? иелері. Сонды?тан да б?гіннен бастап ?аза?стан Республикасыны? кішкентай азаматтарын  т?рбиелеуге ?ам?орлы? ?ажет. Елімізді? Президенті тілдерді ?йрету м?селесін былай белгіледі: «?азір біз балаларымызды? ?аза? тілімен ?атар орыс ж?не а?ылшын тілдерін де белсенді ме?геруі ?шін жа?дай жасау?а шаралар ?абылдап жатырмыз. ?штілдік мемлекеттік де?гейде ынталандырылуы керек. Біз а?ылшын тілін игеруге серпіліс жасауымыз керек. ?азіргі ?лемні? осы «лингва франкасын» ме?геру бізді? елімізді? ?рбір азаматына ?мірдегі шексіз жа?а м?мкіндіктерді ашады» деп Назарбаев Н?рс?лтан ?біш?лы ?з жолдауында айт?ан болатын.

           Міне, сонды?тан да б?гінгі к?ні инновациялы? ?дістермен о?ытуды? а?паратты? технологияларын ?олдану ар?ылы баланы? ойлау ?абілетін дамытып, о?у іс-?рекетіне деген ?ызы?ушылы?ын арттыру басты ма?сат болып табылады.

?азіргі заманауи технологияларды мектепке дейінгі ?йымдарды? ж?мыс істеу

практикасында пайдалану мектепке дейінгі т?рбие мен о?ыту процесіні? сапасын арттыру?а м?мкіндік ту?ызады. XXI ?асыр а?парат ?асыры бол?анды?тан, адамзат?а компьютерлік сауаттылы? ?ажет. Осы ма?сатты ж?зеге асыруда заманауи технологияны пайдалану ?дісі зор р?л ат?арады. «О?у ?рдісінде заманауи технологияларды білім беру сапасын жа?сартуда?ы ?олданыс аясын ке?ейту керек» деген Елбасыны? с?зін басшылы??а ала отырып, о?у  іс – ?рекетінде жа?а жолдарды? біріне жататын а?паратты? о?ыту ж?йесіндегі а?ылшын тілін ?йретуде интерактивті т?сілді  жиі ?олданамын. Интерактивті та?та ар?ылы ?р т?рлі бейнежазбаларды, суреттерді к?рсете отырып, баланы? а?ылшын тілін ме?геруге деген ??лшыныстарын арттырамын. О?у іс – ?рекеті ?ызы?ты ?ту ?шін интерактивті та?тадан т?рлі дидактикалы? ойын т?рлерін жаса?тап, балалармен бірге ойнау ар?ылы оларды? ойлау ?абілетін дамытамын. Сонымен ?атар т?рлі заманауи бейнежазбаларды да сергіту с?тінде ?олданамын. Интерактивті та?та ар?ылы к?нделікті жаттап ж?рген та?па?тарды да мнемокесте ар?ылы о?ытамын.

«Интерактивтік» деген с?з энциклопедия мен ?ылыми ?дебиеттерде к?рсетілгендей, интеракция деген ??ымнан келіп шы?ады, ол екі жа?ты біріккен ?рекет болып табылады. Ол ?йрету кезінде балаларды бірігіп белгілі бір м?селені шешуге, белгілі бір ?рекетке ?з жауапкершілігін сезініп, белсенді болу?а ж?не осы кезде ?з ?иялын, ой - ?рісін, шы?армашылы?ын к?рсетуге м?мкіндік береді. Сонымен бірге б?л ?діс балаларды ж?п болып, бірігіп ж?мыс жасау?а, ойнап отырып ж?мыс жасау?а, ж?мыс жасай отырып, ?згелерге к?мек к?рсетуге ?йретеді. Сонымен ?атар б?л ??ым т?сіл ретінде т?мендегідей талаптар?а сай келеді:

  • А?паратты тере? игереді, ?йткені оны ой елегіне ?ткізеді;
  • Бала ?зін – ?зі еркін ж?не ы??айлы сезінетін ?рісті ?алыптастырады, тілді о?ып ?йрену ниетін ?алыптастырады;
  • Ойлауды белсендіреді;
  • Ынтыма?тасты?пен ?рекет етуге ?йретеді.

Біріншіден, а?ылшын тілін ?йретуде интерактивтік т?сілді ?олдану кезінде ?ойылатын талапты?, жасалатын ж?мысты? ?йрету процесіне сай болуы керек.

Екіншіден, ж?мыс т?рлері, онда ?олданылатын ?йрету ??ралдары, жатты?улар, сергіту с?ті бейнежазбалары балаларды? жас ерекшеліктеріне сай болуы керек.

?шіншіден, балалар жіберген ?ателіктерін м??алім к?мегімен ?здері табуы керек.

Мектеп жасына дейінгі балаларды? зейіні т?ра?сыз болады. Оларды біркелкі ж?мыс тез жалы?тырады. Сонды?тан оларды? зейінін ?немі ?ажетті ба?ыт?а аудару ?шін о?у іс – ?рекетін заманауи технологиялы? ойын т?рінде ж?ргізу ?ажет. ?йткені ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекетінде ал?ан білімді ойынмен тияна?тау білімні? беріктігіне негіз ?алайды. Ойын барысында баланы? жеке басыны? ?асиеттері ?алыптасады. Баланы? ?уанышы мен реніші ойында ай?ын к?рінеді. Ойын кезіндегі баланы? психологиялы? ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялы? ?сері ?ш?ындалады, белсенділігі артады, ерік ?асиеті, ?иял елестері дамиды, м?ны? б?рі баланы? шы?армашылы? ?абілеті мен дарынын ?штайды. А?ылшын тілін ?йрету кезінде ойын элементтерін пайдалану баланы?  шет тіліне деген ?ызы?ушылы?ын арттырып, жа?а та?ырыпты жа?сы т?сінуге ?сер етеді. Заманауи технологиялы? ойын ар?ылы балалар а?ылшын тілінде же?іл ?арым-?атынас жасай алады ж?не ойын кезінде шарша?анды?ын сезбей, ?серлене, ?ызы?а отырып а?ылшын тілін тез ?йренеді. Ойын белгілі бір білім беруді ма?сат етіп ойнал?ан кезде ?ана н?тижелі болады. О?ыта−?йрету ойындары: дидактикалы?, ситуациялы?, сайысты?, ?имылды, ыр?а?ты−музыкалы? ж?не к?ркемдік ж?не т.с.с к?птеген т?рлері бар.

Балаларды? шет тіліне ?ызы?ушылы?ын оят?ан кезде ?ана кез келген жетістіктерге жетуге болады, я?ни о?ытуды? е? бастысы ?р т?рлі заманауи дидактикалы? ойын  ар?ылы балаларды? тілге деген ??штарлы?ын ояту, танымды? белсенділігін арттыру. Б?л дегеніміз ?о?ам талабына сай алын?ан тере? білім, білік, да?дылар мен ??зырлы?тарды? негізінде еркін ба?дарлай білетін, ?ойыл?ан ма?сат?а танымды? ?ызмет жасау ар?ылы жете алатын, ?з бетінше д?рыс, тиімді шешімдер ?абылдау?а ?абілетті жеке т?л?аны ?алыптастыру.

Жас ?рпа?ты? білім ке?істігінде еркін сам?ауына жол ашатын, ?лемні? ?ылыми ??пияларына ??іліп, ?з ?абілетін танытуына м?мкіндік беретін б?гінгі к?нгі е? басты ?ажеттілігі ол – ?ш тілде о?ыту. Тіл м?дениетін игеру – ?р баланы? с?би ша?ынан басталып, ары ?арай біртіндеп жетіліп отыратын ?рдіс.

Сонды?тан да б?гінгі ?скеле? уа?ыт талабына сай  білім беруді одан ?рі жетілдіру м?селесі толассыз, ?здіксіз к?н сайын ?згеріп т?р?ан ?леммен бірге ж?рері аны?. Балаба?шада берілген барлы? білімні? бастамасы ?рі жан – жа?ты дамыту т?пкі негізінен ?алайтын орын. Сонды?тан да, балаларды? ой ?рісін ?здіксіз дамыту ?шін о?у іс-?рекетін ?ызы?ты заманауи ойын ар?ылы ?ткізуді? ма?ызы зор.

?рине, барлы?ын байланыстыру, ж?йелеу о?ай ж?мыс емес, біра? белгілі бір жетістікке жету ?шін, «тілдерді? ?ш т??ырлылы?ыны?» болуы ?шін, н?тижесін к?руге болатын сия?ты. ?ш тілді болу - ?азіргі заман талабы. ?ркениет к?шінен ?алмай, со?ан с?йкес ?адам жасау?а, толы??анды білім алу?а ?ол жеткізуге ?лесімізді ?осуымыз керек. Жа?а егемен елімізді? ?рпа?ын жа?а білім н?рімен сусындатып, саналы т?рбие, сапалы білім беретін білімді, білікті маман болайы?.

Н?тиже:

1. Балаларды? а?ылшын тілін ме?геруге деген ??лшыныстары артады;

2. Балаларды? ойлау ?абілеті дамиды,

3.Жылдам ж?мыс істеуге  да?дыланады;

4. Балаларды?   жеке ?абілеті  аны?талады;

5. Балалар топ жару?а  ?мтылады;

6. ?р бала ?з де?гейімен ба?аланады.

          

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««ОЙЫН АР?ЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР?А А?ЫЛШЫН ТІЛІН ?ЙРЕТУДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ?ОЛДАНУ»»

«ОЙЫН АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ»Сәбитова Асылзат Сәбитқызы

Атырау қаласы, КМҚК №55 балабақшасының

II-ші санатты ағылшын тілі маманы

Ағылшын тілі – XXI ғасырдың тілі. Еліміздің шет елдермен қарым – қатынасымыз күшейіп отырған кезде балалардың шет тіліне қызығуын, білімге құштарлығын ояту, танымдық белсенділігін арттыру әрбір шетел тілі мұғалімінің міндеті. Демек, балаларымыздың ағылшын тілін білуі – уақыт талабы.

Біздің бүгінгі балалар – бұл еліміздің болашақ иелері. Сондықтан да бүгіннен бастап Қазақстан Республикасының кішкентай азаматтарын тәрбиелеуге қамқорлық қажет. Еліміздің Президенті тілдерді үйрету мәселесін былай белгіледі: «Қазір біз балаларымыздың қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерін де белсенді меңгеруі үшін жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз. Үштілдік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек. Біз ағылшын тілін игеруге серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады» деп Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы өз жолдауында айтқан болатын.

Міне, сондықтан да бүгінгі күні инновациялық әдістермен оқытудың ақпараттық технологияларын қолдану арқылы баланың ойлау қабілетін дамытып, оқу іс-әрекетіне деген қызығушылығын арттыру басты мақсат болып табылады.

Қазіргі заманауи технологияларды мектепке дейінгі ұйымдардың жұмыс істеу

практикасында пайдалану мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту процесінің сапасын арттыруға мүмкіндік туғызады. XXI ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан, адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Осы мақсатты жүзеге асыруда заманауи технологияны пайдалану әдісі зор рөл атқарады. «Оқу үрдісінде заманауи технологияларды білім беру сапасын жақсартудағы қолданыс аясын кеңейту керек» деген Елбасының сөзін басшылыққа ала отырып, оқу іс – әрекетінде жаңа жолдардың біріне жататын ақпараттық оқыту жүйесіндегі ағылшын тілін үйретуде интерактивті тәсілді жиі қолданамын. Интерактивті тақта арқылы әр түрлі бейнежазбаларды, суреттерді көрсете отырып, баланың ағылшын тілін меңгеруге деген құлшыныстарын арттырамын. Оқу іс – әрекеті қызықты өту үшін интерактивті тақтадан түрлі дидактикалық ойын түрлерін жасақтап, балалармен бірге ойнау арқылы олардың ойлау қабілетін дамытамын. Сонымен қатар түрлі заманауи бейнежазбаларды да сергіту сәтінде қолданамын. Интерактивті тақта арқылы күнделікті жаттап жүрген тақпақтарды да мнемокесте арқылы оқытамын.«Интерактивтік» деген сөз энциклопедия мен ғылыми әдебиеттерде көрсетілгендей, интеракция деген ұғымнан келіп шығады, ол екі жақты біріккен әрекет болып табылады. Ол үйрету кезінде балаларды бірігіп белгілі бір мәселені шешуге, белгілі бір әрекетке өз жауапкершілігін сезініп, белсенді болуға және осы кезде өз қиялын, ой - өрісін, шығармашылығын көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге бұл әдіс балаларды жұп болып, бірігіп жұмыс жасауға, ойнап отырып жұмыс жасауға, жұмыс жасай отырып, өзгелерге көмек көрсетуге үйретеді. Сонымен қатар бұл ұғым тәсіл ретінде төмендегідей талаптарға сай келеді:

  • Ақпаратты терең игереді, өйткені оны ой елегіне өткізеді;

  • Бала өзін – өзі еркін және ыңғайлы сезінетін өрісті қалыптастырады, тілді оқып үйрену ниетін қалыптастырады;

  • Ойлауды белсендіреді;

  • Ынтымақтастықпен әрекет етуге үйретеді.

Біріншіден, ағылшын тілін үйретуде интерактивтік тәсілді қолдану кезінде қойылатын талаптың, жасалатын жұмыстың үйрету процесіне сай болуы керек.

Екіншіден, жұмыс түрлері, онда қолданылатын үйрету құралдары, жаттығулар, сергіту сәті бейнежазбалары балалардың жас ерекшеліктеріне сай болуы керек.

Үшіншіден, балалар жіберген қателіктерін мұғалім көмегімен өздері табуы керек.

Мектеп жасына дейінгі балалардың зейіні тұрақсыз болады. Оларды біркелкі жұмыс тез жалықтырады. Сондықтан олардың зейінін үнемі қажетті бағытқа аудару үшін оқу іс – әрекетін заманауи технологиялық ойын түрінде жүргізу қажет. Өйткені ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде алған білімді ойынмен тиянақтау білімнің беріктігіне негіз қалайды. Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. Баланың қуанышы мен реніші ойында айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындалады, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. Ағылшын тілін үйрету кезінде ойын элементтерін пайдалану баланың шет тіліне деген қызығушылығын арттырып, жаңа тақырыпты жақсы түсінуге әсер етеді. Заманауи технологиялық ойын арқылы балалар ағылшын тілінде жеңіл қарым-қатынас жасай алады және ойын кезінде шаршағандығын сезбей, әсерлене, қызыға отырып ағылшын тілін тез үйренеді. Ойын белгілі бір білім беруді мақсат етіп ойналған кезде ғана нәтижелі болады. Оқыта−үйрету ойындары: дидактикалық, ситуациялық, сайыстық, қимылды, ырғақты−музыкалық және көркемдік және т.с.с көптеген түрлері бар.

Балалардың шет тіліне қызығушылығын оятқан кезде ғана кез келген жетістіктерге жетуге болады, яғни оқытудың ең бастысы әр түрлі заманауи дидактикалық ойын арқылы балалардың тілге деген құштарлығын ояту, танымдық белсенділігін арттыру. Бұл дегеніміз қоғам талабына сай алынған терең білім, білік, дағдылар мен құзырлықтардың негізінде еркін бағдарлай білетін, қойылған мақсатқа танымдық қызмет жасау арқылы жете алатын, өз бетінше дұрыс, тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.

Жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемнің ғылыми құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілігі ол – үш тілде оқыту. Тіл мәдениетін игеру – әр баланың сәби шағынан басталып, ары қарай біртіндеп жетіліп отыратын үрдіс.

Сондықтан да бүгінгі өскелең уақыт талабына сай білім беруді одан әрі жетілдіру мәселесі толассыз, үздіксіз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге жүрері анық. Балабақшада берілген барлық білімнің бастамасы әрі жан – жақты дамыту түпкі негізінен қалайтын орын. Сондықтан да, балалардың ой өрісін үздіксіз дамыту үшін оқу іс-әрекетін қызықты заманауи ойын арқылы өткізудің маңызы зор.

Әрине, барлығын байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі бір жетістікке жету үшін, «тілдердің үш тұғырлылығының» болуы үшін, нәтижесін көруге болатын сияқты. Үш тілді болу - қазіргі заман талабы. Өркениет көшінен қалмай, соған сәйкес қадам жасауға, толыққанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек. Жаңа егемен еліміздің ұрпағын жаңа білім нәрімен сусындатып, саналы тәрбие, сапалы білім беретін білімді, білікті маман болайық.

Нәтиже:

1. Балалардың ағылшын тілін меңгеруге деген құлшыныстары артады;

2. Балалардың ойлау қабілеті дамиды,

3.Жылдам жұмыс істеуге  дағдыланады;

4. Балалардың жеке қабілеті  анықталады;

5. Балалар топ жаруға  ұмтылады;

6. Әр бала өз деңгейімен бағаланады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: С?битова Асылзат С?бит?ызы

Дата: 29.02.2016

Номер свидетельства: 300396


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства