kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Мектепалды даярлы? сыныбында балалар?а ?ш тілді дамыту» Мектепалды даярлы? сыныптарына арнал?ан ба?дарламасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?сінік хат

?ай заманда болмасын адамзат алдында т?ратын ?лы ма?сат-саналы ?рпа? т?рбиелеу. Болаша? ?рпа?-келешек ?о?ам иесі, сол келешек ?о?ам иелері жан-жа?ты жетілген, а?ыл парасаты мол, м?дени-?ылыми ?рісі озы? азамат етіп т?рбиелеу-бізді? де ?о?ам алдында?ы борышымыз.

Заман талабына сай Абай атында?ы мектеп-гимназиясында мектепалды даярлы? сыныптарында о?ушыларды? ?ш тілді ме?геру ?абілеттерін дамыта отырып баланы? с?здік ?орын молайту, тіл байлы?тарын жетілдіру, еркін с?йлеуге, ?зге тілдерге деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру ма?сатында осы ба?дарлама ??растырылды.

12 жылды? білім беруге к?шуді? ?ажеттілігі бес жасар балаларды мектепалды даярлы?тан ?ткізудегі м?селе жалпы білім беретін мектептерде баланы? білім, білімдік сапасын арттыру, о?ушыларды? бір мезгілде ?ш тілде-?аза?ша, орысша ж?не а?ылшынша ауызекі с?йлеуді? негізін игеруге ж?рдемдеседі. Б?л ба?дарлама жасау-бізді? мемлекетімізді? мемлекеттік ?аза? тілімен ?атар орыс ж?не а?ылшын тілдерін ?йренуге ба?ыттайтын саясатына с?йкес.

Бізді? елімізді? Президенті Н.?.Назарбаев «?аза? тілін о?ыту ?рдайым басымды?та бола береді,- деп атап айтты.-А?ылшын тіліні? ?ажеттігі-б?л ?лемдік ба?ыт ж?не сондай-а?, к?зге к?рініп т?р?ан ?ажеттілік. Ал орыс тілін жа?сы білу-бізді? байлы?ымыз, одан айрылу ойланбасты? болар еді.

Егер біз ?аза?, орыс, а?ылшын тілдерін жетік ме?герсек, біз ?шін б?л аса зор арты?шылы? болады».

Сондай-а?, ба?дарламада о?ушыларды? жас ерекшелігіне психология-физиологиялы? жеке дара ерекшеліктеріне ескере отырып, мынадай жеті ба?ытта ??рылды.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Мектепалды даярлы? сыныбында балалар?а ?ш тілді дамыту» Мектепалды даярлы? сыныптарына арнал?ан ба?дарламасы »

Абай аудандық білім дене тәрбиесі және спорт бөлімі


Абай атындағы мектеп-гимназия
«Мектепалды даярлық сыныбында балаларға үш тілді дамыту»

Мектепалды даярлық сыныптарына арналған

бағдарламасы
Құрастырған: Исакова Қ.Ш., Сеитова Ш.Д.-

мектепалды даярлық мұғалімдері;

Имангалиева М.Н., Кыныбаева Т.М.-

шетел тілі пәнінің мұғалімдері;

Бервальд М.К.-

орыс тілі пәнінің мұғалімі.Топар-2013

Түсінік хат

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мақсат-саналы ұрпақ тәрбиелеу. Болашақ ұрпақ-келешек қоғам иесі, сол келешек қоғам иелері жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени-ғылыми өрісі озық азамат етіп тәрбиелеу-біздің де қоғам алдындағы борышымыз.

Заман талабына сай Абай атындағы мектеп-гимназиясында мектепалды даярлық сыныптарында оқушылардың үш тілді меңгеру қабілеттерін дамыта отырып баланың сөздік қорын молайту, тіл байлықтарын жетілдіру, еркін сөйлеуге, өзге тілдерге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында осы бағдарлама құрастырылды.

12 жылдық білім беруге көшудің қажеттілігі бес жасар балаларды мектепалды даярлықтан өткізудегі мәселе жалпы білім беретін мектептерде баланың білім, білімдік сапасын арттыру, оқушылардың бір мезгілде үш тілде-қазақша, орысша және ағылшынша ауызекі сөйлеудің негізін игеруге жәрдемдеседі. Бұл бағдарлама жасау-біздің мемлекетіміздің мемлекеттік қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерін үйренуге бағыттайтын саясатына сәйкес.

Біздің еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақ тілін оқыту әрдайым басымдықта бола береді,- деп атап айтты.-Ағылшын тілінің қажеттігі-бұл әлемдік бағыт және сондай-ақ, көзге көрініп тұрған қажеттілік. Ал орыс тілін жақсы білу-біздің байлығымыз, одан айрылу ойланбастық болар еді.

Егер біз қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерсек, біз үшін бұл аса зор артықшылық болады».

Сондай-ақ, бағдарламада оқушылардың жас ерекшелігіне психология-физиологиялық жеке дара ерекшеліктеріне ескере отырып, мынадай жеті бағытта құрылды.

 1. Танысу

 2. Отбасы

 3. Отан

 4. Мектеп

 5. Тағамдар

 6. Табиғат

 7. Жануарлар

Оқушылармен жүргізілетін жұмыстарды нақты көрсету: әр турлі ортада оқушылардың тиімді, мәдениетті, үш тілде сөйлеу қарым-қатынасын жасай білу. Әр түрлі шаралар, тәрбие сағаттары, қойылым, көрініс, сайыста, өзің тыңдата білу жолындағы іс-әрекеттерді меңгерту


Пояснительная записка

Курс изучается в объеме 32 часов, 1 час в неделю.

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности.

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность общаться на 3 языках предполагает развитие коммуникативных умений в говорении, чтении, понимании на слух и письме, в осознании обучающимися явлений действительности в англоговорящих странах, осознания роли родного языка и культуры, понимании важности изучения иностранного языка как средства взаимопонимания между людьми, развития интереса у ученика к обучению.

Президент нашей страны Н.А.Назарбаев отметил, что «обучение казахскому языку всегда будет приоритетно. Необходимость в английском языке – это мировая тенденция и также очевидная необходимость. А прекрасное владение русским языком - это наше богатство, которое потерять крайне неразумно.

Для нас будет великим преимуществом, если мы будем в совершенстве владеть казахским, русским и английским языками».

Курс построен в русле решении задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьника, расширения и обогащения его жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора. На первой ступени (в предшколе) большое значение имеет создание психологических и дидактических условий для развития у учащихся желания изучать 3 языка, коммуникативных потребностей в приобретении друзей в различных уголках мира, познавательных потребностей в открытии мира зарубежных ровесников и использование триязычия для этих целей.

Рабочая программа включает 7 основных тем:

 1. Знакомство

 2. Семья

 3. Родина

 4. Школа

 5. Еда

 6. Природа

 7. Животные


Explanatory note

The Course is studied in total 32 hours, once a week.

The curriculum is concreted on the contents subject of educational standard; it gives distribution scholastic hours on subjects. In this program the study of the topics are installed in optimum sequence and sections of the scholastic subject with provision for the relationships between subjects, logic of the scholastic process, age particularities of pupils, defines the necessary set of the forms to scholastic activity.

Forming of a foreign communication competency, understood as ability and readiness to communicate on 3 languages expects the development of the communication skills in speaking, reading, understanding orally and in written form, in realization training phenomena with reality in English speaking country, realizations the role of the native language and cultures, understanding the importance of the study of the foreign language as facility of the speaking between people, developments of the interest beside pupil to education.

The President of the Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbaev has emphasizes that Kazakh Language acquisition will always be our main priority, while knowledge of English Language is both world tendency and real necessity. Russian language is our wealth, which loss will be quite injudicious.

It will be a great advantage for us if we know Kazakh, English and Russian languages.

The Course is built on the tasks of the development and upbringing the communication culture of the schoolchildren, extensions and enrichments their life experience in new context of the contact, extensions of the outlook. On the first step (in preschool) big importance has a creation psychological and didactic conditions for development beside pupils, who desires to study 3 languages, communication needs for acquisition friends in different small piece of the world, cognitive needs for opening of the world foreign person of the same age and use three languages for these purposes.

The curriculum includes 7 main topics:

 1. Introduction

 2. Family

 3. Motherland

 4. School

 5. Food

 6. Nature

 7. Animal

Бағдарламаның мақсаты: 12 жылдық білім беру жүйесіне өтудің міндеттерін іске асыру үшін база дайындау шеңберінде жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысында үш тілдің патшалығын сапалы оқытуды қамтамасыз ету.


Цель программы: Обеспечить качественное изучение триединства языков на начальном этапе обучения в общеобразовательных школах для реализации задач к системному переходу на 12 летнее обучение

Aim of the curriculum: To provide qualitative study of three languages on primary stage of the education in general school for realization of the tasks to the system approach on 12 year education


Міндеттері:

 • Мектепте үш тілдің патшалығын оқып үйренудің алғашқы білімдері мен еп-дағдыларын қалыптастыру;

 • бастауыш сынып оқушыларын шетелдік құрдастар әлемімен, әндермен, тақпақтармен, оқулық және ертегі кейіпкерлерімен таныстыра отырып, тілді тез меңгеруге және өздерін еркін сезінуге көмек тигізу;

 • Коммуникативтік құзыреттілігін дамыту;

 • Ақпараттық құзыреттілікті меңгерту.


Задачи:

 • Формирование первоначальных знаний и навыков триединства языков в школе;

 • Помочь учащимся начальных классов быстро усвоить язык с помощью ознакомления их с жизнью зарубежных друзей, песнями, стихами, учебниками и сказочными персонажами;

 • Развить коммуникативную компетентность;

 • Усвоить информационную компетентность.


The objects:

 • Forming with primary knowledge and skill of three languages at school;

 • Help children to learn the language quickly by means of familiarizations them with life foreign friends, songs, poems, textbooks and fairy-tale personage;

 • To develop the communicative competence;

 • To learn the informational competence.


Күтілетін нәтиже:

 • Мектепте ағылшын тілін оқып үйренудің алғашқы білімдері мен еп-дағдылары қалыптастырылады.

 • Бастауыш сынып оқушылары шетелдік құрдастар әлемімен, әндермен, тақпақтармен, оқулық және ертегі кейіпкерлерімен танысады, тілді тез меңгереді және өздерін еркін сезінеді.

 • Коммуникативтік құзыреттілігін дамытады.

 • Ақпаратық құзыреттілікті меңгереді.


Ожидаемый результат:

 • Сформируются первоначальные знания и навыки триединства языков в школе.

 • Учащиеся начальных классов быстро усвоят язык с помощью ознакомления их с жизнью зарубежных друзей, песнями, стихами, учебниками и сказочными персонажами.

 • Разовьют коммуникативную компетентность.

 • Усвоят информационную компетентность.


The expected result:

 • Primary knowledge and skill of three languages will be formed at school;

 • The language will be learnt quickly by children and means of familiarizations with life foreign friends, songs, poems, textbooks and fairy-tale personage;

 • The communicative competence will be developed;

 • The informational competence will be learnt


Диагностикалық құралдар:


 • Ойындар

 • Жарыстар

 • Байқаулар

 • Мерекелер

 • Ашық сабақтар

Диагностический инструментарии:

 • Игры

 • Соревнования

 • Конкурсы

 • Праздники

 • Открытые уроки

The diagnostic toolbox:

 • Games

 • Competitions

 • Contests

 • Holidays

 • Open lessons


Оқытудың әдіс-тәсілдері:

 • Ойын

 • Сұрақ-жауап

 • Топтық жұмыс

 • Жеке жұмыс

 • Ойын-жарыстар

 • Байқаулар

Методы обучения:

 • Игра

 • Вопросы-ответы

 • Работа в группе

 • Индивидуальная работа

 • Игры-соревнования

 • Конкурсы

The methods of the education:

 • Games

 • Questions-Answers

 • Work in group

 • Individual work

 • Plays-competitions

 • ContestsСабақ аптасына 1 рет өткізіледі (топтағы оқушылар саны -15)

Урок проводится 1раз в неделю(количество уч-ся в группе -15)

Lesson is lasted once a week (15 pupils in a group)


Оқуды меңгеруге қойылатын талаптар:

Оқуды меңгеруге қойылатын талаптар сыныптың жоғарылауына

қарай мәтін көлемінің өсуіне, оның мазмұнының және тілдік материалдың күрделенуіне байланысты артып отырады.Оқытудың әр сыныбында сөз әрекетінің негізгі түрлерінің ара қатынасы бірдей емес, ауызша сөйлеу басым болады.

Үш тілді оқытудың нәтижесі мынандай 2 бөліктен тұрады:

 • Жазу мен ауызша сөйлеудегі коммуникативтік біліктілік;

 • Оқудағы күрделендірілген коммуникативтік біліктілік.

Осы көрсетілген біліктердің құрамына мыналар жатады:

 • Оқушылардың жалпы сөйлеу және интеллектуалдық жағынан жетілуі;

 • Оқушылардың жалпы білім деңгейінің жетілуі;

 • Арнайы оқу дағдыларының жетілуі.


Требования к обучению:

Требования к освоению учебного материала осложняются за счет увеличения объема текста и языкового материала, преобладает устная речь.

Результаты обучения на трёх языках состоят из следующих частей:

 • Коммуникативные навыки письменной и устной речи;

 • Осложненные коммуникативные навыки в процессе обучения.

В основу выше названных навыков входят:

 • Развитие речи и интеллектуальность учеников;

 • Достижение уровня обученности учеников;

 • Достижение сформировавшихся навыков.


Education requirements

The requirements to mastering the school material are complicated to account the increase of the volume of the text and language material. The spoken speech dominates in preschool class.

The results of the education on three languages consist of the following parts:

 • Communicative skills of written and spoken speech;

 • Complicated communication skills in process of the education.

In base above named skills enter:

 • Speech development and pupil’s intellectuality;

 • Achievement of pupil’s training level;

 • Achievement of formed skills.


Білім берудің дидактикалық негіздері.

Үш тілді қолдану мектепалды даярлық сыныптарда коммуникативтік іс-әрекетке бағытталады.Тақырыптарды таңдаудағы басты ұстаным

экология, салауатты өмір және ел, жер тану мәселесі.Үш тілді сабақтарда басқа пәндерден алған білім, біліктері де іске асырылады. Басқа елдің мәдениетін көрсететін мәліметтер, мәтіндер қамтылады.


Дидактические основы обучения

Применение триязычия в предшколе направлено на коммуникативную деятельность. Главным принципом выбора тем являются экология, ЗОЖ, страноведение. На уроках триязычия внедряются знания и навыки полученные на других уроках. На уроках используются тексты, в которых описывается культура других народов.


Didactic bases of the education

Using of three languages in infant school is directed on communication activity. The main principle of the topics’ choice is ecology, healthy life style, area studies. Three languages lessons are introduced with knowledge and skills got on the other lesson. Texts are used on lesson, in which is described culture of other folk.


Оқу-әдістемелік кешен.

Оқу сапасы- оқулықтар мен қосымша кешендер сапасына байланысты болады. Балама оқулықтар, түрлі оқу құралдары болуы керек.

Баспа құралдарына жататындар: сөздіктер, суретті сөздіктер, сурет дәптері, жұмыс дәптері, грамматикалық, лексикалық кестелер.

Үлестірмелі баспа құралдары: дидактикалық материалдар, суреттер, сызба, сөзжұмбақ.

Техникалық оқу құралдары: видео-аудио құралдары, интерактивті тақта, магнитофон, лингафон кабинеті.


Учебно-методический комплекс.

Качество знаний связано с учебниками и УМК. Необходимо иметь больше литературы для детей и учебных принадлежностей.

К печатным изданиям относятся: словари, иллюстрационные словари, альбомы, рабочие тетради, грамматические и лексические темы.

Раздаточный материал: дидактический материал, иллюстрации, схемы, кроссворд.

ТСО: аудио и видео средства, интерактивная доска, магнитофон, лингафонный кабинет.


Training methodical complex.

The quality of the knowledge is connected with textbook and training methodical complex. It is necessary to have more literature for children and school supplies. To printed matters pertain: dictionary, illustrated dictionary, albums, and work copybooks for children, grammatical and lexical topics.

The worksheet material: didactic material, illustrations, schemes, crossword.

Hardware: audio and video facility, interactive board, tape-recorder, lingual-training class.

Педагог пен ата- ананың ынтымақтастығы мектепалды даярлық сынып балалары үшін отбасы-баланың жеке тұлға болып дамуын анықтайтын жол.

Сондықтан отбасы мен мектепалды даярлық сынып жетекшілерінің қабілетіне сай бірдей талап қоя білу қажет.

Ата –ана мен педагогтың ынтымақтастығының негізгі міндеттері:

- Баланың даму мен тәрбиесін жеңілдету үшін отбасы мен педагог тығыз байланыста болу;

- Ата-аналарды қызықтыратын сұраққа толық жауап беруге, оларды қолдауға дайын болу керек;

Ынтымақты жұмыс жасауды төмендегі кезеңдерге бөлуге болады.

Бірінші кезең: Топтың өміріне қатыстыру мақсатында отбасымен байланыс орнату

Осы кезеңде жүргізілетін жұмыс түрлері:

- Ата – аналар жиналысы

- Сауалнама

- Отбасылық газет шығарту

Екінші кезең: Педагогпен ата-ананың арасында іскерлік қарым-қатынас орнату.

Жұмыс түрлері:

- Танысу кеші

- Жағдаяттар шешу

Үшінші кезең: Ата-ана баласының қабілеті, ерекшелігі жөнінде толық мағлұмат алады.

Жұмыс түрі:

- «Үш тілдің патшалығы»атты кешке ата-аналарды қатыстыру;

- Баланың өсу-даму картасымен таныстыру;

- Ата-аналар поштасыОқу кабинетіне қойылатын талаптар

 1. Кабинеттің құжаты бойынша талапқа сай жабдықталған техникалық құралдар, көрнекі құралдар, оқулықтар, әдістемелік құралдар, дидактикалық құралдар және т.б.

 2. Оқу жылына жасалатын кабинет жоспары.

 3. Оқу кабинетінде техникалық қауіпсіздік және гигиеналық тазалық ережесін сақтау.

 4. Оқу кабинеті безендірілгенде эстетикалық талапқа сай ауыстырылатын, ауыстырылмайтын сабақ хабарлама стендтері, суретті жабдықтар, т.б құралдар болу.

 5. Кабинеттің оқу жабдықтарымен, оқу әдістемелік құралдармен жабдықталуы мектептегі білім жоспарын орындау үшін қажет.

 6. Оқу әдістемелік және оқыту құралдары жиынтығы кабинеттің түріне, білім стандартының талабына, оқыту жоспарына сәйкес болу керек.

 7. Дидактикалық құралдар жиынтығы, тесттер, бақылау жұмысы, эссе, әңгімелер жіне басқалары болу керек.

 8. Оқу кабинетінің қабырғалық материалдары.

 9. Міндетті бағдарлама, факультативтік тапсырмалар, дарынды балалармен жұмыс жүргізуі бойынша оқу кабинетінің жұмыс кестесі.Мектепалды даярлық сыныбына арналған жылдық жоспар

Аптасына 1 сағат, барлығы 32 сағат

Годовой план для детей предшкольной подготовки

В неделю 1 раз, всего 32 часа

Plan for a year for children of preschool training

Once a week, total 32 hours


Тақырыбы/Тема/Topic

Сағат

Часы

Hours

Мерзімі

Сроки

Period

Танысу/Знакомство/Introduction

1

Сәлемдесу/ Приветствие/Greetings

1


2

Танысайық/Давай познакомимся/ Introduce yourself

1


Отбасы/СемьяFamily

3

Менің отбасым/Моя семья/My family

1


4

Адамның дене мүшелері/Части тела/Parts of the body

1


5

Менің туған күнім/Мой день рождения/My birthday

1


6

Аяқ киім/Обувь/ Footwear

1


7

Киім/Одежда/Clothes

1


8

Ойыншықтар/Игрушки/Toys

1


9

Іс-қимылдар/Деятельность/Activity

1


Отан/Родина/Motherland

10

Менің елім Қазақстан/Моя страна Казахстан/Kazakhstan is my Motherland

1


11

Менің үйім/Мой дом/My house

1


12

Менің досым/Мой друг/My friend

1


13

Менің бөлмем/Моя комната/My room

1


14

Менің сүйікті ісім/Мои увлечения/My hobby

1


Мектеп/Школа/School

15

Мектеп құралдары/Школьные принадлежности/School accessories

1


16

Пішіндер/Фигуры/Shapes

1


17

Түстер/Цвета/Colours

1


18

Санайық (1-10)/Давайте посчитаем (1-10)/

Let’s count (1-10)

1


19

Музыкалық аспаптар/Музыкальные инструменты/Musical instruments

1


20

Көлік түрлері/Виды транспорта/Types of the transport

1


Тағамдар/Еда/Food

21

Тағамдар/Еда/Food

1


22

Сусындар/Напитки/Drink

1


23

Жемістер/Фрукты/Fruit

1


24

Көкөністер/Овощи/Vegetables

1


25

Ыдыстар /Посуда/Dishes

1


Табиғат/Природа/Nature

26

Жыл мезгілдері/Времена года/Seasons

1


27

Апта күндері/Дни недели/Days of the week

1


28

Ай аттары/Месяцы/Months

1


Жануарлар/Животные/ Аnimals

29

Үй жануарлары/Домашние животные/Domestic animals

1


30

Жабайы жануарлар/Дикие животные/Wild animals

1


31

«Шалқан» ертегісі/Сказка «Репка»/«Turnip» Fairy tale

1


32

Үш тілідің патшалығы/Королевство трёх языков/ The Kingdom of three languages

1Сөздік-Словарь-Vocabulary


Қазақ тілі

Русский язык

English

Сәлемдесу/ Приветствие/Greetings

Сәлеметсіз бе!

Здравствуйте!

Hello!

Сәлем!

Привет!

Hi!

Қайырлы таң!

Доброе утро!

Good morning!

Қайырлы күн!

Добрый день!

Good afternoon!

Қайырлы кеш!

Добрый вечер!

Good evening!

Сау болыңыз!

До свидания!

Good bye!

Танысайық/Знакомство/ Introduction

Менің

Мой, моя, моё

My

Ат, есім

Имя

Name

Тегі

Фамилия

Surname

Иә

Да

Yes

Жоқ

Нет

No

Менің отбасым/Моя семья/My family

Отбасы

Семья

Family

Әке

Папа

Father

Ана

Мама

Mother

Әпке

Сестра

Sister

Аға

Брат

Brother

Әже

Бабушка

Grandmother

Ата

Дедушка

Grandfather

Менде ...бар.

У меня есть…

I have a …

Адамның дене мүшелері/Части тела/Parts of the body

Бас

Голова

Head

Шаш

Волосы

Hair

Құлақ

Уши

Ears

Көз

Глаза

Eyes

Мұрын

Нос

Nose

Ауыз

Рот

Mouth

Қол

Рука

Hand

Аяқ

Нога

Leg

Киім/Одежда/Clothes

Мен ... киемін.

Я надену...

I put on …

Көйлек

Платье

Dress

Шалбар

Брюки

Trousers

Футболка

Футболка

T-shirt

Юбка

Юбка

Skirt

Көйлек

Рубашка

Shirt

Аяқ киім/Обувь/ Footwear

Туфли

Туфли

Shoes

Бәтеңке

Ботинки

Boots

Кросовки

Кроссовки

Trainers

Мектеп құралдары/Школьные принадлежности/School accessories

Мектеп

Школа

School

Мұғалім

Учитель

Teacher

Оқушы

Ученик

Pupil

Қалам

Ручка

Pen

Қарындаш

Карандаш

Pencil

Кітап

Книга

Book

Дәптер

Тетрадь

Copybook

Санайық(1-10)/Давайте посчитаем (1-10)/ Lets count (1-10)

Бір

Один

One

Екі

Два

Two

Үш

Три

Three

Төрт

Четыре

Four

Бес

Пять

Five

Алты

Шесть

Six

Жеті

Семь

Seven

Сегіз

Восемь

Eight

Тоғыз

Девять

Nine

Он

Десять

Ten

Мен алтыдамын.

Мне шесть лет.

I am six.

Пішіндер/Фигуры/Shapes

Төртбұрыш

Квадрат

Square

Дөңгелек

Круг

Circle

Үшбұрыш

Треугольник

Triangle

Түр-түстер/Цвета/Colors

Түсі қандай?

Какого это цвета?

What color is it?

Қызыл

Красный

Red

Сары

Жёлтый

Yellow

Жасыл

Зелёный

Green

Қара

Чёрный

Black

Ақ

Белый

White

Қоңыр

Коричневый

Brown

Көк

Синий

Blue

Сарғыш

Оранжевый

Orange

Ойыншықтар/Игрушки/Toys

Бұл менің ...

Это мой ...

This is my …

Ойыншықтар

Игрушка

Toy

Құыршақ

Кукла

Doll

Доп

Мяч

Ball

Қыжым қоңжық

Плюшевый мишка

Teddy-bear

Пирамида

Пирамида

Pyramid

Робот

Робот

Robot

Дауылпаз

Барабан

Drum

Шар

Шарик

Balloon

Жыл мезгілдері/Времена года/Seasons

Жыл мезгілдері

Времена года

Seasons

Көктем

Весна

Spring

Жаз

Лето

Summer

Күз

Осень

Autumn

Қыс

Зима

Winter

Маған ... ұнайды.

Мне нравится...

I like…

Қазір

Сейчас

Now

Апта күндері/Дни недели/Days of the week

Күн

День

Day

Бүгін

Сегодня

Today

Дүйсенбі

Понедельник

Monday

Сейсенбі

Вторник

Tuesday

Сәрсенбі

Среда

Wednesday

Бейсенбі

Четверг

Thursday

Жұма

Пятница

Friday

Сенбі

Суббота

Saturday

Жексенбі

Воскресение

Sunday

Ай аттары/Месяцы/Months

Қаңтар

Январь

January

Ақпан

Февраль

February

Наурыз

Март

March

Сәуір

Апрель

April

Мамыр

Май

May

Маусым

Июнь

June

Шілде

Июль

July

Тамыз

Август

August

Қыркүйек

Сентябрь

September

Қазан

Октябрь

October

Қараша

Ноябрь

November

Желтоқсан

Декабрь

December

Менің туған күнім/Мой день рождения/My birthday

Туған күні

День рождения

Birthday

Рахмет

Спасибо

Thank you

Бұл ...саған.

Это ... для тебя.

This …is for you.

Тағамдар/Еда/Food

Нан

Хлеб

Bread

Май

Масло

Butter

Ірімшік

Сыр

Cheese

Жұмыртқа

Яйца

Egg

Шұжық

Колбаса

Sausage

Ет

Мясо

Meat

Сусындар/Напитки/Drink

Шай

Чай

Tea

Шырын

Сок

Juice

Кофе

Кофе

Coffee

Сүт

Молоко

Milk

Ыдыстар /Посуда/Dishes


Давай накроем стол

Let’s lay the table

Кесе

Чашка

Cup

Қасық

Ложка

Spoon

Пышақ

Нож

Knife

Шанышқы

Вилка

Fork

Тәрелке

Тарелка

Plate


Салфетка

Napkin

Жемістер/Фрукты/Fruit

Алма

Яблоко

Apple

Алмұрт

Груша

Pear

Жүзім

Виноград

Grape

Қарбыз

Арбуз

Watermelon


Дыня

Melon

Банан

Банан

Banana

Көкөністер/Овощи/Vegetables

Сәбіз

Морковь

Carrot

Қияр

Огурец

Cucumber

Пияз

Помидор

Tomato

Картоп

Картофель

Potato

Қырыққабат

Капуста

Cabbage

Үй жануарлары/Домашние животные/Domestic animals

Мысық

Кошка

Cat

Ит

Собака

Dog

Сиыр

Корова

Cow

Ат

Лошадь

Horse

Қой

Овца

Sheep

Ешкі

Коза

Goat

Жабайы жануарлар/Дикие животные/Wild animals

Үлкен

Большой

Big

Кішкентай

Маленький

Small

Аю

Медведь

Bear

Қасқыр

Волк

Wolf

Түлкі

Лиса

Fox

Қоян

Заяц

Rabbit

Маймыл

Обезьяна

Monkey

Көлік түрлері/Виды транспорта/Types of the transport

Машина

Машина

Car

Пойыз

Поезд

Train

Автобус

Автобус

Bus

Ұшақ

Самолет

Plane

Велосипед

Велосипед

Bicycle

Кеме

Корабль

Ship

Менің үйім/Мой дом/My house

Үй

Дом

House

Бөлме

Комната

Room

Ас үй

Кухня

Kitchen

Ұйқыжай

Спальня

Bedroom

Мейманжай

Гостинная

Living-room

Бала бөлме

Детская

Nursery

Менің бөлмемде/В моей комнате/In my room

Есік

Дверь

Door

Терезе

Окно

Window

Шам

Лампа

Lamp

Кілем

Ковёр

Carpet

Үстел

Стол

Table

Менің досым/Мой друг/My friend

Дос

Друг

Friend

Жақсы

Хороший

Good

Жаман

Плохой

Bad

Менің елім Қазақстан/Моя страна Казахстан/Kazakhstan is my Motherland

Президент

Президент

President

Туу

Флаг

Flag

Елтаңба

Герб

Emblem

Астана

Столица

Capital

Мамандық/Профессия/Profession

Дәргер

Врач

Doctor

Ұшқыш

Лётчик

Pilot

Такси жүргізуші

Таксист

Taxi-driver

Полиция қызметкері

Полицейский

Policeman

Музыкалық аспаптар/Музыкальные инструменты/Musical instruments

Мен ...ойнай аламын.

Я умею играть на ...

I can play the …

Домбыра

Домбра

Dombyra

Гитара

Гитара

Guitar

Пианино

Пианино

Piano


Қолданылған әдебиеттер:

1.“McMillan Kazakhstan” Алматы, 2001ж.

2.«Ағылшын тілін оқып үйренеміз» М.С.Шәріпбаева, 2005ж.

3.“Мектептегі шет тілі” журналы №6 (30)қараша/ желтоқсан 2007ж.

4.Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері" ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы (2010ж қаңтар),


Использованная литература:

1.“McMillan Kazakhstan” Алматы, 2001г.

2.«Ағылшын тілін оқып үйренеміз» М.С.Шәріпбаева, 2005ж.

3.“Мектептегі шет тілі” журналы №6 (30)қараша/ желтоқсан 2007ж.

4.Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері" ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы (2010ж қаңтар),
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 1 класс

Автор: Кыныбаева Татьяна Мадиковна и Имангалиева Мира Нуртолеуовна

Дата: 19.05.2015

Номер свидетельства: 213450


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства