kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Funny english арнаулы курс

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

 

             ?азіргі жахандану заманында ?аза?стан дамы?ан ?ркениетті елдер ?атарында болуы ?шін ?лемдік ?атынас тілі – а?ылшын тілін мектептерде бастауыш кластарда о?ыту ?ол?а алынып жатыр.    О?у п?ні ретінде шет тілі жеке  т?л?аны?  жан-жа?ты  дамуына  шексіз  м?мкіндіктрге  ие. Осы ма?сатта т?ртінші класс о?ушыларына  арнал?ан «Funny English»  ба?дарламасын  о?у-?дістемелік кешені “Primary Colors” by Diana Hicksand         Andrew Littlejohn Cambridge University Press негізделіп жасалынды.Т?ртінші класта а?ылшын тілі п?ні ал?аш рет ж?ргізгелі отыр.Сонды?тан  ба?дарламада а?ылшын тілін  о?ыту барысында  ?ліпби  ?ріптерін  білуі,  дыбысты?-?ріптік с?йкестіктерді  ме?геруі, с?зді,толы? фразаларды ж?не ?ыс?а  м?тіндерді   т?сіне отырып дауыстап  о?и  білуіне аса назар аударылады.

           Диалогты?  с?йлеу саласында  ?р т?рлі  типтегі  с?ра?тарды   ?ою ж?не  олар?а  к?рнекіліктерге ( слайд,  сурет, карточка ж?не т.б) с?йеніп жауап беруі;

            Монологты?  с?йлеу саласында    к?рнекіліктерге   с?йеніп  ж?не  ?ойыл?ан  ситуация?а  байланысты   ?з  ойын  білдіруі;  (к?лемі кем дегенде   т?рт  фраза).

            Жазу  саласында  ?ріптерді,  с?здерді,  фразаларды жаза   білуіне аса назар аударылады.

     Т?ртінші  класта  а?ылшын   тілін  о?ыту  коммуникативтік  ба?ытта   ж?ргізілуі  ?ажет.

О?ушылар?а  ты?далым  мен айтылымды  ме?герту  тілдік  материалды тез  ?абылдау?а  м?мкіндік  береді ж?не  с?йлеу  ?абілетін дамытады.  Б?л ?рине, о?ушыларды?  п?нге  деген  ?ызы?ушылы?ын   арттырады.

        «Funny English» ба?дарламасы  бастауыш класты? 4-ші класына арнал?ан .

       Саба? аптасына 1рет (45минут) ж?ргізіледі. Жылды? саба? саны – 34 са?ат.

Просмотр содержимого документа
«funny english арнаулы курс »


АРНАУЛЫ КУРС




РЕЦЕНЗИЯ


на спец.курс «Funny English» по английскому языку для 4-го класса в школе с казахским языком обучения учителя английского языка основной школы №52 Юсуповой Венеры Омирзаковны


Курс «Funny English» составлена для учащихся 4 классов. Целью программы является развитие познавательного интереса учащихся к английскому языку и обучение на основе коммуникативного подхода к организации языкового материала. Это, на наш взгляд, подчеркивает актуальность данной программы, поскольку в современной методике изучения иностранного языка наблюдается отказ от грамматикализованного подхода к изучению языка.

Данный курс на начальном этапе изучения иностранного языка способствует знакомству с лексическим минимумом по английскому языку, формированию первоначальных навыков письма, чтения, говорения и аудирования.

На занятиях учителем используются интерактивные методы обучения, ролевые игры, разнообразные игровые элементы, направленные на развитие диалогической речи. Особенно ценным нам представляется преобладание собственно речевых упражнений над языковыми. Обучение письму происходит с первых уроков: так, изучается алфавит, отрабатывается написание слов, проводятся словарные диктанты. Отработка произносительных навыков происходит на основе диалогов и специальных упражнений.

Программа «Funny English» призвана адаптировать учащихся начальных классов к изучению иностранного языка в среднем звене, а также оказывает огромную помощь для учителей и учащихся. Методы и приемы, используемый материал способствуют развитию кругозора, логического мышления, языкового чутья учащихся четвертого класса.

Считаем, что программу можно рекомендовать к использованию на уроках английского языка в 4 классах школ с казахским языком обучения.


















Түсінік хат


Қазіргі жахандану заманында Қазақстан дамыған өркениетті елдер қатарында болуы үшін әлемдік қатынас тілі – ағылшын тілін мектептерде бастауыш кластарда оқыту қолға алынып жатыр. Оқу пәні ретінде шет тілі жеке тұлғаның жан-жақты дамуына шексіз мүмкіндіктрге ие. Осы мақсатта төртінші класс оқушыларына арналған «Funny English» бағдарламасын оқу-әдістемелік кешені “Primary Colors” by Diana Hicksand Andrew Littlejohn Cambridge University Press негізделіп жасалынды.Төртінші класта ағылшын тілі пәні алғаш рет жүргізгелі отыр.Сондықтан бағдарламада ағылшын тілін оқыту барысында әліпби әріптерін білуі, дыбыстың-әріптік сәйкестіктерді меңгеруі, сөзді,толық фразаларды және қысқа мәтіндерді түсіне отырып дауыстап оқи білуіне аса назар аударылады.

Диалогтық сөйлеу саласында әр түрлі типтегі сұрақтарды қою және оларға көрнекіліктерге ( слайд, сурет, карточка және т.б) сүйеніп жауап беруі;

Монологтық сөйлеу саласында көрнекіліктерге сүйеніп және қойылған ситуацияға байланысты өз ойын білдіруі; (көлемі кем дегенде төрт фраза).

Жазу саласында әріптерді, сөздерді, фразаларды жаза білуіне аса назар аударылады.

Төртінші класта ағылшын тілін оқыту коммуникативтік бағытта жүргізілуі қажет.

Оқушыларға тыңдалым мен айтылымды меңгерту тілдік материалды тез қабылдауға мүмкіндік береді және сөйлеу қабілетін дамытады. Бұл әрине, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады.

«Funny English» бағдарламасы бастауыш кластың 4-ші класына арналған .

Сабақ аптасына 1рет (45минут) жүргізіледі. Жылдық сабақ саны – 34 сағат.


Мақсаты:


1. Ағылшын тілі әліпби әріптері мен дыбыстарын енгізу;

2. Каллиграфиясын қалыптастыру;


Міндеттері:


1. Оқушылардың зейін,ойлау, есте сақтау және болжам жасау қабілеттерін дамыту;

2. Ой өрісін кеңейту, логикалық ойы мен тілін жетілдіру;

3. Халықтар достығы рухында өз Отанының, ұлтжанды азаматын тәрбиелеу;


Күтілетін нәтиже:


  • оқушы ағылшын әріптерін оқи және жаза алады;

  • сөз және сөз тіркестерін оқи алады;

  • диалог құра алады;

  • 1-ден 10-ға дейін санай алады;

  • Сөздік қоры көбейеді;














Негізгі әдебиет:


Diana Hicks.Andrew Kittenjohn. “Primary Colours” for

Kazakhstan. Pupils Book.Activity book.


Қосымша әдебиет:


1.М.С.Шарипбаева “Изучаем английский язык” Алматы кітап-2003

2. Fly High Jeanne Perrot. Charlotte Cavil



































Lesson №


Unit №

Theme

Vocabulary

Grammar

Writing

Date

1


Starter section








Me and you

Hello

Children, hello, name

Possessives:

my, your.


ABC



Good bye


Children, hello, name

Possessives: my, your.


Aa Bb





2


What’s your name?


Good-bye,

Numbers: 1-5

Cc Dd



3



How are you?

Make

Possessives: my, your.


Ee



4

My school

What is it?


Pen, bag, board, classroom,

Nouns: bag, classroom,

Ff Gg



In my classroom

Book , listen, door, close

a+noun


Hh Ii



Nico in the classroom

Floor, pencil case, felt tip

a+noun

Jk



5

Play time

I can play

Balloon, bike, blue,

Verbs: clap, hop, play football, skip,

Kk Ll


6

Colours: red, blue, yellow, green,

Colour , favourite,


Verbs: clap, hop,


Mm Nn


7

I like. . .



Football , orange, school, purple, yellow.


Verbs: play football, skip,

ride a bike, slide, write


Oo Pp



8

Welcome

What’s that?


Bus, car, cat, dog,


Nouns: balloon, bus, cat, car, park,

Qq


9

Let’s go


House , sky, street, town

Nouns: school.

Verb: go

Adverb: up

Rr




«Funny English» бағдарламасының тақырыптық жоспары




10

Hello,Kip!

Good dog

Banana, cake, drink, lunch, farm,

Plural nouns


Ss


11

King cat’s corner


Box , good, map,

Adjectives: good, yummy.

Tt


12

Where’s Kip?

Note-book, pen,

Numbers: 1-10

Uu


Run

Planet

Numbers: 1-10

Vv




13

Hello, Joanne!

Where are we?

Big, ask, birthday party, desk, friend,

Nouns: place, teacher, children.

Ww


14

King cat’s corner

hat, he her, here


Verbs: ask, clap, hop, jump, look at.

Xx



15

We are here

Our, his, me,



Pronouns: me, you

Possessives: his, her, our


Yy


16

The magic hat

Mouse , paper, pencil-case, place

Adjectives: big, magic

Demonstrative pronouns: this, that

Numbers: 10-15

Zz









17

Hello, Zara!

It’s cold

Ball, bear, snow, boy, brown,

Verb: to kick, shout, come

Ex 1-3

3A



King cat’s corner

Garden , girl, house, elephant

Adjectives: cold, hot, dangerous, small.


Ex 1-3

3B




18

Help!

Garden, skis

Adverbs: down,

Ex 1-2

3C


19

Eddie elephant

Glue, trumpet

round

Prepositions: in, on

Revision


20

Hello, Tom!

The birds

Bird, cow, horse, dinnertime, hen,

Can/can’t

Numbers: 15-20

Ex 1-4

4A




21

King cat’s corner



Leg , dad, mum, rain, telephone,


Adjectives: silly, clever


Ex 1-2

4B


22

I can help


Umbrella , card,


Adverbs: away,fast, high.

Ex 1-2

4C



23

Taffy the dog

Mask , string, climb, count, fly, walk

Verbs: hear, read, write, drive, go out

Revision



24

Revision





25

Hello, Ben!

Sharks

Fish, island, sea, shark, ship,


Verbs: eat, close, pull, say, tap.


Ex 1-3

5A




26

King cat’s corner

Telescope , ear, eye, hair, head, mouth, nose

Present Simple: have got

Ex 1-4

5B









27

Hello, Ben!

Thanks, Ben


Animal, crocodile,


Present Simple:


Ex 1-4

5C



28


The clever fish

Monkey , tiger, boat, fruit, grass, people, tree, house



Have got

Revision


29

Good bye

The tree

Apple, cheese, coconut, ice-cream,


Present Simple



Ex 1-3

6A




30


King cat’s corner





Milk , orange, pear,


Questions and short answers

Ex 1-4

6B




31


Come back, Kip


Cave , thing, cage,

Pronoun: something

Ex 1-3

6C




32


The cages

Parrot , paper, clip,

days of the week.

Adjectives: excellent, free, terrible

Revision


33



34



REVISIONS








Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
funny english арнаулы курс

Автор: Юсупова Венера Омирзаковна

Дата: 28.01.2015

Номер свидетельства: 162854

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства