kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Доклад на тему"саба? сапасы- ?стаз білігінде . "

Нажмите, чтобы узнать подробности

?азіргі заманда жастар?а а?паратты? технологиямен байланысты ?лемдік

стандарт?а сай м?дделі жа?а білім беру ?те–м?те ?ажет.

 Н.?.Назарбаев

    ?азіргі заман талабына сай білім беру – б?л ?о?ам м?шелеріні? адамгершілік, интеллектуалды?, м?дени дамуыны? жо?ары де?гейлік ж?не к?сіби біліктілігін ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан т?рбие беру мен о?ытуды? ?здіксіз ?рдісі екендігі белгілі. Осы орайда о?ушыларды? танымды? ?абілетін дамыту, білім сапасын арттырумен ?атар а?ыл - ой шы?армашылы? белсенділіктерін жетілдіру ?шін жеке п?ндерді о?ытуды? тиімді ?дістері мен т?сілдерін іздестіру ?азіргі білім беру саласыны? алдында?ы ?зекті м?селелерді? бірі болып отыр. 
  К?рнекті педагог В. Ф. Сухомлинский «Егер мен саба? беруші ?ана болсам, педагогтік де?гейге к?теріле алмас едім, ш?кірттерімні? ж?регі мен ?шін ?а?пасын м??гі ашпас тас ?амалдай болып ?ала берер еді»-, деген с?зін ?з санамыз?а сі?іріп, б?л т?жырым?а к?п м?н беруге болады. Біра? кез келген п?нді жа?сы ме?геру ?шін о?ушыларды? сол п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру керек. О?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттыру м??алімні? шеберлігіне, біліктілігіне  келіп тіреледі. 
  Жас ?рпа??а жан - жа?ты білім беру ?рбір ?стазды? басты міндеті. ?ай ?дісті пайдаланса? та ал?а ?ой?ан ма?сат біреу. Ол о?у ба?дарламасыны? материалды? мазм?нын о?ушы бойына сі?іру. Сыныпта?ы о?ушыны? ойлау ?абілеті бірдей болмайды. Сонды?тан а?ылшын тілі  саба?ында ?р сыныпта?ы о?ушыны? жас ерекшеліктеріне ?арай ж?не білім де?гейіне сай саба?ты? т?рін тауып, сол та?ырыптарды игеруді ма?сат ету керек. Б??ан о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын, саба? сапасын арттыруды? бір к?зі – жа?а технологияны?  элементтерін тиімді ?олдану. Б?л айтып отыр?ан м?селе о?ушыларды? ойлау ?абілетін арттырады.
  О?ушылар?а тияна?ты білім беруде саба?ты т?рлендіріп ?ту ?р м??алімні? к?п ізденуін талап етеді. Д?ст?рлі емес саба? т?рлерін ?ызы?ты ?ткізу о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттырып, білім сапасын к?рсетеді. Б?гінгі ш?кірт - ерте?гі к?нгі ?р т?рлі саланы? маман иесі. ?лы а?артушы Ы. Алтынсаринні? « Егер балалар бірде?е т?сінбейтін болса», о?ытушы оларды кіналау?а тиіс емес, олар?а т?сіндіре алма?ан ?зін кіналау?а тиіс» - деген ?анатты с?здерді ?мытпауымыз керек.

  ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?ткен жыл?ы – «?лемдік б?секеге барынша ?абілетті 50 елді? ?атарына кіру»- стратегиясыны? ма?ызы ерекше болса, «Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан» атты халы??а жолда?ан жолдауында о?ыту ?рдісінде а?паратты? – коммуникативтік технологияларды – білім беру сапасын жа?сартуда ?олданыс аясын ке?ейтуге баса назар аударды. Б?л білім саласына к?птеген жа?алы?тар тас?ынын ?келуде. Сонымен ?атар ?лемдік а?паратты? даму ж?йесіне еркін енуге жол ашуда.А?паратты? – коммуникативті технологияларды білім беру саласында ?йлесімді пайдалану о?ушыларды? шы?армашылы?пен ж?мыс істеуіне негізделініп, ?зіне ?ажетті мазм?н мен м?ліметті а?парат к?зінен та?дап, тал?ап білуіне ?йретеді ж?не білім сапасын к?тереді.

А?паратты? – коммуникациялы? технология электронды? есептеуіш техникасымен ж?мыс істеуге, о?у барысында компьютерді пайдалану?а, модельдеуге, электронды? о?улы?тарды, интерактивті ??ралдарды ?олдану?а, интернетте ж?мыс істеуге, компьютерлік о?ыту ба?дарламаларына негізделеді. А?паратты? ?дістемелік материалдар коммуникациялы? байланыс ??ралдарын пайдалану ар?ылы білім беруді жетілдіруді к?здейді.
       А?паратты? – коммуникациялы? технологияны? келешек ?рпа?ты? жан – жа?ты білім алуына, іскер ?рі талантты, шы?армашылы?ы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалы?, психологиялы? жа?дай жасау ?шін де тигізер пайдасы аса мол.
        ?азіргі кездегі шапша? ж?ріп жат?ан жа?андану ?рдісі ?лемдік б?секелестікті к?шейте т?суде. Елбасы Н. ?. Назарбаев ?аза?станны? ?лемдегі б?секеге ?абілетті 50 елді? ?атарына кіру стратегиясы атты жолдауында « Білім беру реформасы – ?аза?станны? б?секеге на?тылы ?абілеттілігін ?амтамасыз етуге м?мкіндік беретін аса ма?ызды ??ралдарыны? бірі » деп атап к?рсетті.
       ХХІ ?асыр – б?л а?паратты? ?о?ам д?уірі, технологиялы? м?дениет д?уірі, айналада?ы д?ниеге, адамны? денсаулы?ына, к?сіби м?дениеттілігіне м??ият ?арайтын д?уір.
        Білім беру ?рдісін а?параттандыру – жа?а а?паратты? технологияларды пайдалану ар?ылы дамыта о?ыту, дара т?л?аны ба?ыттап о?ыту ма?саттарын ж?зеге асыра отырып, о?у – т?рбие ?рдісіні? барлы? де?гейлеріні? тиімділігі мен сапасын жо?арлатуды к?здейді.
          А?паратты? ?о?амны? негізгі талабы - о?ушылар?а а?паратты? білім негіздерін беру, логикалы? - ??рылымды? ойлау ?абілеттерін дамыту, а?паратты? технологияны ?зіндік даму мен оны іске асыру ??ралы ретінде пайдалану да?дыларын ?алыптастырып, а?паратты? ?о?ам?а бейімдеу.
       Олай болса, а?паратты? бірліктерді? білімге айналуы ?лемні? ж?йелік - а?паратты? бейнесін о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттері мен ??ндылы? ба?дарларын дамыту ар?ылы ?алыптастыруды к?здейтін, адамны? д?ниетанымыны? ??рамдас б?лігі болып табылатын интеллектуалды дамуды ?алыптастыруды? бір жолы.
        А?паратты? бірлікті ?алыптастыру: мектепті? материалды? -техникалы? базасына; а?паратты? ?о?ам саясатыны? ма?саты мен міндеттеріне; о?ушыларды? а?паратты? м?дениетін ?алыптастыру ж?йесіне; о?ушыларды? жас ерекшеліктері мен ме?геру ?абілеттеріне, педагог мамандарды? информатикадан білім де?гейлеріні? сапасы мен шеберліктеріне, о?у - т?рбие ба?ытыны? а?паратты? ?о?ам ба?ытымен ?зара байланысына т?уелді.
        ?азіргі уа?ытта ?сіресе, жаратылыстану - ?ылыми білім беруде саба? барысында интерактивті ??ралдарды ?олдануда. Интерактивті ??ралдарды? к?мегімен м??алімні? , о?ушыны? шы?армашылы?пен ж?мыс істеуіне жол ашылып отыр.
       Саба?ты? ?ызы?ты, сапалы ?туі тікелей м??алімні? шеберлігіне байланысты болады. Осы орайда белгілі ?алым Ахмет Байт?рсын?лы «Шеберлікті? белгісі – т?рлі ?дісті білу. М??алім ?дісті к?п білуге тырысуы керек. Олар ?зіне с?йеніш, ?ол?абыс нірсе есебінде ?олдануы керек» - деген ?ткен ?асырда айтыл?ан с?здері ой?а оралады. Бір саба?ты? ?р кезе?дері т?рлі ?дістері орнымен пайдалану ар?ылы к?п н?тижеге жетуге болады.

                                              

Интерактивті та?тамен ж?мыс істеу - ол заттар мен ??былыстарды? ?зіне т?н жаратылыс бітімін, сыр сипатын, сезім м?шелері ар?ылы к?збен к?ріп, ?олмен ?стап, ??ла?пен естіп ?абылдау?а баулитын дидактикалы? ?рдіс.

Интерактивті ??ралдарды пайдаланатын о?ыту ?дістемесі д?ст?рлі о?ыту ?дістемесінен ерекшеленеді.Алайда,кез келген жа?дайда, соны? ішінде интерактивті ??ралдарды пайдалану ар?ылы сапалы білім беруді ?йымдастыру ?шін саба?ты? жоспарын, ??рылымын, о?ытуды? ма?саты мен н?тижесін аны?тау ?ажет.        

.                                                                                                                                  Интерактивті та?тамен жатты?улар орындау барысында о?ушыны? білім ме?геруі барысында ма?ызды орын алады, ?йткені жатты?улар ?андай да бір ?ызметті?, іс-?рекетті? негізін ?алайды. Осындай ма?ызды ?ызметі бар жатты?у о?ушыны? теориялы? білім алуында тиімді н?тижелерге ?ол жеткізу ?шін, оларды тиімділікпен жасау, н?тижелі орындау шарттарын ?ылыми негізде аны?тау ?ажет.                       О?ушыларды? тілі дамы?ан сайын м??алімні? жетекшілігі азайып, жатты?уларды балалар ?з бетімен орындайды. Ал?ашында м??алім балалар?а ба?ылау ?лгісін к?рсетіп, ойын жетектеп тиісті с?здерді ауыздарына салып, басшылы? етеді. Жатты?у балаларды? ойын дамытатындай болуы тиіс.

Сонымен, интерактивті та?таны пайдалану саба?ты? негізгі тапсырмаларын білуді же?ілдетеді, заттар ж?ніндегі м?ліметтерді, деректерді есте берік са?тау?а ы?пал жасайды. О?ушылар ?тетін та?ырыппен ж?мыс жасау?а ?уес, ынталы келеді. Сонды?тан да, интерактивті та?тамен ж?мыс жасау о?ушыларды? белсенділігін дамыту?а ?сер етеді, оларды? назарын белгілі бір ба?ыт?а ж?мылдырады.  Білімді игеру ?стінде о?ушыны? а?ыл-ойын дамыту?а, ?ылыми білімді игертуге, деректерді есте са?тау?а ?рбір саба? ?стінде интерактивті та?таны пайдалану ?ажет-а?. ?йткені, берілген та?ырып бойынша жа?а саба?ты т?сіндіру, ?ткен материалды ?айталау не бекіту кезінде пайдалану ?рбір саба?ты? ?серлігін ж?не мазм?нын арттырып, о?ушы?а ?ызы?ты, жалы?тырмай игеруге септігін тигізеді.

Саба?та интерактивті та?таны д?рыс пайдалану мазм?нды ??ымдарды? ?алыптасуына к?мектеседі, о?ушыларды? логикалы? ойлау ж?не с?йлеу ?абілетін дамыту?а, на?тылы ??былыстарды ?арастыру ж?не талдау негізінде, кейін практикада ?олданылатын т?жырымдар?а келулеріне к?мектеседі.

            Білім беруді? ?азіргі жа?а ??рылымы ж?не о?у-?дістемесіні? мазм?ныны? ?згеруі м??алімдерді? к?сіби шеберліктерін жа?артуын, шы?армашылы? ізденістерін ?ажет етіп отыр. ?азіргі мектеп жа?дайында о?ыту мен т?рбиелеуді? со??ы ?діс-т?сілдерін игерген, психологиялы?-педагогикалы? диагностиканы ?абылдай алатын, на?ты т?рбиелік іс-?рекет ?стінде ?зіндік да??ыл жол салу?а икемді шы?армашыл педагог-зерттеуші, жа?ашыл м??алім болуды ?ажет етеді.

            Б?л туралы Президентіміз Н.?.Назарбаев  «Жа?а формация м??алімі – б?л рухани дамы?ан, ?рі ?леуметтік т?р?ыдан есейген, педагогикалы? ??ралдарды? барлы? т?рлерін шебер ме?герген білікті маман, ?зін-?зі ?рдайым жетілдіруге ?мтыл?ан шы?армашыл т?л?а. Ол жо?ары білімді шы?армашыл т?л?аны ?алыптастырып дамыту ?шін жауапты» - деген еді.

?стазды? ?о?ам ?мірінде алатын орны мен олар ат?арып отыр?ан міндеттерді? айры?ша ма?ыздылы?ын Елбасымыз Н.Назарбаев «М??алімдер – ?о?амны? е? білімді, е? отаншыл, е? санампаз б?лігі болып табылады» деп атап к?рсетті. ?р м??алім к?нделікті саба?та ?з ісін зерттеп, жа?ашыл ?діс – т?сілдермен о?ушыны? білім сапасын арттыруы керек.

?азіргі та?да м??алімні? негізгі ?стан?ан ма?саты- білімні? жа?а ?лгісін жасап, белгілі бір к?лемдегі білім мен білік да?дыларын ме?герту, о?у материалын ?аншалы?ты де?гейде ме?гергенін ба?ылауды? сан т?рлі жа?а ?діс -т?сілдерін іздестіру,жа?а технологияларды саба?та тиімді пайдалана білу. Б?ріні? алдына ?ой?ан ?зекті м?селесі: - «Озы? педагогикалы? т?жірибені ?олдана отырып, б?секеге ?абілетті т?л?аны ?алыптастырып, н?тижелі білім сапасына ?ол жеткізу». О?ан ?ол жеткізу ?шін е? алдымен жа?а а?паратты? технологияларды еркін пайдалана білу керек. Н?тижелі білім сапасына ?ол жеткізу – ?рбір ?стазды? ?з ?олында, ?р ?стазды? біліктілігі мен шеберлігінде деп ойлаймын. Осындай шебер ?стаздарымыз бізді? № 2 мектеп – гимназиямызда да баршылы?. ?зім а?ылшын тілі п?ніні? м??алімі болып е?бек еткеніме міне 32 жыл болды. О?ушыларым п?ндік олимпиадаларда, т?рлі интеллектуалды? сайыстарда, ?БТ- де жо?ары н?тижелер к?рсетуде. Со??ы 5 жылда о?ушыларым Мусина Гаухар, Рамазанова Алтынай, Борантай Алтынг?л, Бигеева Меруерт, Рамазанова Ба?ытг?л ?БТ кезінде а?ылшын тілінен 25 балл жинап,” Алтын белгі” иегерлері атанса, Б?харбаева Айсана, Т?лкібаева Г?лсайран, Оразаева А?т?ре сия?ты о?ушыларым да ?БТ-ден жо?ары 25 балын жинады.
  Осындай барлы? жа?дай жасалып отыр?ан б?гінгі заман ?стаздарына талабы таудай дарынды-жеке т?л?аны дамыту, я?ни Ушинскийді? «Бала бал?ытыл?ан алтын, оны ?андай ?алып?а ??йып, ?андай м?сін жасаймын десе де м??алімні? ?олында» деген с?зі атал?ан міндетті ж?зеге асыру жолында ?стазды ?лкен асулар?а жетелейді, жауапкершілігін арттырады. Бізді? басты ма?сатымыз – о?ушыларды? ?з бетінше білім алатын шы?армашылы? де?гейі мен білім сапасын к?теру. Б?л ма?сатты ж?зеге асыруда ?рбір м??алім білім стандарты талабына с?йкес инновациялы? негізде шеберлікпен е?бек етуге тиісті.vv

Просмотр содержимого документа
«Доклад на тему"саба? сапасы- ?стаз білігінде . " »

Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы

№2 мектеп-гимназияның

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Кеулімжаева Базаркүл Елеуқызы
Сабақ сапасы - ұстаз білігінде

Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте–мөте қажет.

Н.Ә.Назарбаев

Қазіргі заман талабына сай білім беру – бұл қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени дамуының жоғары деңгейлік және кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үрдісі екендігі белгілі. Осы орайда оқушылардың танымдық қабілетін дамыту, білім сапасын арттырумен қатар ақыл - ой шығармашылық белсенділіктерін жетілдіру үшін жеке пәндерді оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдерін іздестіру қазіргі білім беру саласының алдындағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 
Көрнекті педагог В. Ф. Сухомлинский «Егер мен сабақ беруші ғана болсам, педагогтік деңгейге көтеріле алмас едім, шәкірттерімнің жүрегі мен үшін қақпасын мәңгі ашпас тас қамалдай болып қала берер еді»-, деген сөзін өз санамызға сіңіріп, бұл тұжырымға көп мән беруге болады. Бірақ кез келген пәнді жақсы меңгеру үшін оқушылардың сол пәнге деген қызығушылығын арттыру керек. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мұғалімнің шеберлігіне, біліктілігіне келіп тіреледі. 
Жас ұрпаққа жан - жақты білім беру әрбір ұстаздың басты міндеті. Қай әдісті пайдалансақ та алға қойған мақсат біреу. Ол оқу бағдарламасының материалдық мазмұнын оқушы бойына сіңіру. Сыныптағы оқушының ойлау қабілеті бірдей болмайды. Сондықтан ағылшын тілі сабағында әр сыныптағы оқушының жас ерекшеліктеріне қарай және білім деңгейіне сай сабақтың түрін тауып, сол тақырыптарды игеруді мақсат ету керек. Бұған оқушылардың қызығушылығын, сабақ сапасын арттырудың бір көзі – жаңа технологияның элементтерін тиімді қолдану. Бұл айтып отырған мәселе оқушылардың ойлау қабілетін арттырады.
Оқушыларға тиянақты білім беруде сабақты түрлендіріп өту әр мұғалімнің көп ізденуін талап етеді. Дәстүрлі емес сабақ түрлерін қызықты өткізу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, білім сапасын көрсетеді. Бүгінгі шәкірт - ертеңгі күнгі әр түрлі саланың маман иесі. Ұлы ағартушы Ы. Алтынсариннің « Егер балалар бірдеңе түсінбейтін болса», оқытушы оларды кіналауға тиіс емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кіналауға тиіс» - деген қанатты сөздерді ұмытпауымыз керек.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өткен жылғы – «Әлемдік бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру»- стратегиясының маңызы ерекше болса, «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдаған жолдауында оқыту үрдісінде ақпараттық – коммуникативтік технологияларды – білім беру сапасын жақсартуда қолданыс аясын кеңейтуге баса назар аударды. Бұл білім саласына көптеген жаңалықтар тасқынын әкелуде. Сонымен қатар әлемдік ақпараттық даму жүйесіне еркін енуге жол ашуда.Ақпараттық – коммуникативті технологияларды білім беру саласында үйлесімді пайдалану оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне негізделініп, өзіне қажетті мазмұн мен мәліметті ақпарат көзінен таңдап, талғап білуіне үйретеді және білім сапасын көтереді.

Ақпараттық – коммуникациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді.
       Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.
        Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында « Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі » деп атап көрсетті.
       ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір.
        Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
          Ақпараттық қоғамның негізгі талабы - оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық - құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу.
       Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік - ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы.
        Ақпараттық бірлікті қалыптастыру: мектептің материалдық -техникалық базасына; ақпараттық қоғам саясатының мақсаты мен міндеттеріне; оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру жүйесіне; оқушылардың жас ерекшеліктері мен меңгеру қабілеттеріне, педагог мамандардың информатикадан білім деңгейлерінің сапасы мен шеберліктеріне, оқу - тәрбие бағытының ақпараттық қоғам бағытымен өзара байланысына тәуелді.
        Қазіргі уақытта әсіресе, жаратылыстану - ғылыми білім беруде сабақ барысында интерактивті құралдарды қолдануда. Интерактивті құралдардың көмегімен мұғалімнің , оқушының шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр.
       Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты болады. Осы орайда белгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Шеберліктің белгісі – түрлі әдісті білу. Мұғалім әдісті көп білуге тырысуы керек. Олар өзіне сүйеніш, қолғабыс нірсе есебінде қолдануы керек» - деген өткен ғасырда айтылған сөздері ойға оралады. Бір сабақтың әр кезеңдері түрлі әдістері орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады.

Интерактивті тақтамен жұмыс істеу - ол заттар мен құбылыстардың өзіне тән жаратылыс бітімін, сыр сипатын, сезім мүшелері арқылы көзбен көріп, қолмен ұстап, құлақпен естіп қабылдауға баулитын дидактикалық үрдіс.

Интерактивті құралдарды пайдаланатын оқыту әдістемесі дәстүрлі оқыту әдістемесінен ерекшеленеді.Алайда,кез келген жағдайда, соның ішінде интерактивті құралдарды пайдалану арқылы сапалы білім беруді ұйымдастыру үшін сабақтың жоспарын, құрылымын, оқытудың мақсаты мен нәтижесін анықтау қажет.

. Интерактивті тақтамен жаттығулар орындау барысында оқушының білім меңгеруі барысында маңызды орын алады, өйткені жаттығулар қандай да бір қызметтің, іс-әрекеттің негізін қалайды. Осындай маңызды қызметі бар жаттығу оқушының теориялық білім алуында тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін, оларды тиімділікпен жасау, нәтижелі орындау шарттарын ғылыми негізде анықтау қажет. Оқушылардың тілі дамыған сайын мұғалімнің жетекшілігі азайып, жаттығуларды балалар өз бетімен орындайды. Алғашында мұғалім балаларға бақылау үлгісін көрсетіп, ойын жетектеп тиісті сөздерді ауыздарына салып, басшылық етеді. Жаттығу балалардың ойын дамытатындай болуы тиіс.

Сонымен, интерактивті тақтаны пайдалану сабақтың негізгі тапсырмаларын білуді жеңілдетеді, заттар жөніндегі мәліметтерді, деректерді есте берік сақтауға ықпал жасайды. Оқушылар өтетін тақырыппен жұмыс жасауға әуес, ынталы келеді. Сондықтан да, интерактивті тақтамен жұмыс жасау оқушылардың белсенділігін дамытуға әсер етеді, олардың назарын белгілі бір бағытқа жұмылдырады. Білімді игеру үстінде оқушының ақыл-ойын дамытуға, ғылыми білімді игертуге, деректерді есте сақтауға әрбір сабақ үстінде интерактивті тақтаны пайдалану қажет-ақ. Өйткені, берілген тақырып бойынша жаңа сабақты түсіндіру, өткен материалды қайталау не бекіту кезінде пайдалану әрбір сабақтың әсерлігін және мазмұнын арттырып, оқушыға қызықты, жалықтырмай игеруге септігін тигізеді.

Сабақта интерактивті тақтаны дұрыс пайдалану мазмұнды ұғымдардың қалыптасуына көмектеседі, оқушылардың логикалық ойлау және сөйлеу қабілетін дамытуға, нақтылы құбылыстарды қарастыру және талдау негізінде, кейін практикада қолданылатын тұжырымдарға келулеріне көмектеседі.

Білім берудің қазіргі жаңа құрылымы және оқу-әдістемесінің мазмұнының өзгеруі мұғалімдердің кәсіби шеберліктерін жаңартуын, шығармашылық ізденістерін қажет етіп отыр. Қазіргі мектеп жағдайында оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, нақты тәрбиелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді шығармашыл педагог-зерттеуші, жаңашыл мұғалім болуды қажет етеді.

Бұл туралы Президентіміз Н.Ә.Назарбаев «Жаңа формация мұғалімі – бұл рухани дамыған, әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, өзін-өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылған шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып дамыту үшін жауапты» - деген еді.

Ұстаздың қоғам өмірінде алатын орны мен олар атқарып отырған міндеттердің айрықша маңыздылығын Елбасымыз Н.Назарбаев «Мұғалімдер – қоғамның ең білімді, ең отаншыл, ең санампаз бөлігі болып табылады» деп атап көрсетті. Әр мұғалім күнделікті сабақта өз ісін зерттеп, жаңашыл әдіс – тәсілдермен оқушының білім сапасын арттыруы керек.

Қазіргі таңда мұғалімнің негізгі ұстанған мақсаты- білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен білік дағдыларын меңгерту, оқу материалын қаншалықты деңгейде меңгергенін бақылаудың сан түрлі жаңа әдіс -тәсілдерін іздестіру,жаңа технологияларды сабақта тиімді пайдалана білу. Бәрінің алдына қойған өзекті мәселесі: - «Озық педагогикалық тәжірибені қолдана отырып, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастырып, нәтижелі білім сапасына қол жеткізу». Оған қол жеткізу үшін ең алдымен жаңа ақпараттық технологияларды еркін пайдалана білу керек. Нәтижелі білім сапасына қол жеткізу – әрбір ұстаздың өз қолында, әр ұстаздың біліктілігі мен шеберлігінде деп ойлаймын. Осындай шебер ұстаздарымыз біздің № 2 мектеп – гимназиямызда да баршылық. Өзім ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болып еңбек еткеніме міне 32 жыл болды. Оқушыларым пәндік олимпиадаларда, түрлі интеллектуалдық сайыстарда, ҰБТ- де жоғары нәтижелер көрсетуде. Соңғы 5 жылда оқушыларым Мусина Гаухар, Рамазанова Алтынай, Борантай Алтынгүл, Бигеева Меруерт, Рамазанова Бақытгүл ҰБТ кезінде ағылшын тілінен 25 балл жинап,” Алтын белгі” иегерлері атанса, Бүхарбаева Айсана, Түлкібаева Гүлсайран, Оразаева Ақтөре сияқты оқушыларым да ҰБТ-ден жоғары 25 балын жинады.
Осындай барлық жағдай жасалып отырған бүгінгі заман ұстаздарына талабы таудай дарынды-жеке тұлғаны дамыту, яғни Ушинскийдің «Бала балқытылған алтын, оны қандай қалыпқа құйып, қандай мүсін жасаймын десе де мұғалімнің қолында» деген сөзі аталған міндетті жүзеге асыру жолында ұстазды үлкен асуларға жетелейді, жауапкершілігін арттырады. Біздің басты мақсатымыз – оқушылардың өз бетінше білім алатын шығармашылық деңгейі мен білім сапасын көтеру. Бұл мақсатты жүзеге асыруда әрбір мұғалім білім стандарты талабына сәйкес инновациялық негізде шеберлікпен еңбек етуге тиісті.2 мектеп-гимназияСабақ сапасы – ұстаз білігінде

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Кеулімжаева Базаркүл Елеуқызы

2014-2015 жыл
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Доклад на тему"саба? сапасы- ?стаз білігінде . "

Автор: Кеулімжаева Базарк?л Елеу?ызы

Дата: 01.02.2015

Номер свидетельства: 165377

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства