kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама «А?ылшын тілін о?ытуда кіріктірілген саба?тарда?ы а?паратты? инновациялы? технология»

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?ылшын тілі – ХХІ ?асырды? тілі, о?ушы?а ерте?гі ?лкен ?мірге аралас?анда оны? ?о?амда?ы ?ызметіне к?п к?мегін тигізетіндей ж?мысында, к?нделікті ?мірінде ?ажетіне жарайтындай білім бере алатын аса ?ажетті де білікті п?ндерді? бірі.

Еліміз жылдар бойы а?са?ан т?уелсіздікке ?ол жеткізісімен, шет тілі де мемлекетаралы? тіл м?ртебесіне ие болды. Ендігі кезекте шет тіліні? ?олданылу аясын ке?ейту кезек к?ттірмес м?селені? бірі болды. Осы орайда а?ылшын тілі п?ніне к??іл де, ы?ылас та жылдан жыл?а артып, оны о?ытуды? тиімді ?діс- т?сілдері, технологиялары бойынша зерттеу ж?мыстары, оларды т?жірибеге енгізу шаралары ?ол?а алынды. А?ылшын тілін саналы ме?герту, оны ?з де?гейінде ?ажеттілікке айналдыру, бір жыл?ы м?селе емес, сонды?тан а?ылшын тілін о?ыту ісімен ш??ылданатын мамандар арасында туындайтын бір с?ра?: а?ылшын тілінде ?з ойын ауызша ж?не жазбаша еркін жеткізе алу?а ?алай ?йрету керек? О?ушыны ынталандыру ?шін ?андай ?діс-т?сілдерді, технологияларды ?олдан?ан ж?н?

А?ылшын тілін о?ытып, ?йрету – к?птеген ізденістерді, жа?а технологияны керек етеді. Саба?та жа?а а?паратты? инновациялы? технологияны ?олдану о?ушы ?шін де, ?стаз ?шін де – жаналы?. Ал жаналы? к?нде ?згеріп, жа?арып отырады. К?нделікті саба?та т?рлі технологияларды пайдалану ?лкен н?тиже береді.  Осы?ан орай ?ткізілген ?з саба?тарым д?лел бола алады.?р грамматикалы?, практикалы?, р?лдік, сына?, пікірталас, интерактивті саба?тарымды т?рлендіре отырып, жа?а с?здерді тірек – сызба, ал тапсырмаларды о?ушыны? де?гейіне байланысты де?гейлік тапсырмалар дайындап отырамын ж?не саба?тарымда мемлекетімні? жасап отыр?ан бар м?мкіндігін интерактивті та?та, компьютер, интернетке еніп материалдар жинау ар?ылы баланы? ?з п?ніне ??штарлы?ын арттыра отырып, венн диаграммасы, с?ра? – жауап, куббизм ?дісін, пікір алысу, топтастыру ?дістері мен 5 жолды ?ле?, т?ртіп алу стратегияларын ?ата? т?рде ?олданамын.

А?ылшын тілі п?нін бас?а саба?тармен байланыстыра, салыстыра о?ыту ?лкен н?тиже беретіні с?зсіз.Ахмет Байт?рсынов айт?андай «Баланы о?ыт?анда ойын ар?ылы о?ыт?ан тиімді. О?ушы ойыны ?айсы, ?йретуі ?айсы екенін айырмастай сезбестей ?атысуы керек!».  Мысалы а?ылшын тілін ?аза? ?дебиеті, орыс ?дебиеті саба?тарымен кірістіріп о?ыт?анда текстпен ж?мыс жасау /т?сінгенін айту/ барысында «карусель» технологиясы, «броунды?» технологиясын ?олдан?ан ж?н. О?ушыларды 2 топ?а б?ліп, ?р топ?а текст береді.«Карусель» деп аталатын б?л ж?мыс т?рінде екі са?ина жасалады. Ішкі ж?не сырт?ы са?иналар. Ішкі са?ина – б?л ?оз?алмай отыр?ан о?ушылар. Сырт?ы са?ина – б?лар ?рбір 3 минут  сайын ауысып т?рады. Осылайша, олар бірнеше минутта бір біріне ?з тексттерін айтып шы?ады.Броунды? ?оз?алыста ?р о?ушы?а грамматикалы? немесе ?ткен текст та?ырыптары беріледі. О?ушылар б?кіл сынып ішінде ?оз?ала ж?ріп берілген та?ырыбы бойынша а?парат жинайды. О?ушыны? болаша?та?ы маманды?ына байланысты, я?ни к?сіби та?дыры тек ?ана жа?сы м??алімге байланысты демекщі «Аспазшы» маманды?ы бойынша о?ып жат?ан студенттерді? асханада ?ндірістік о?ыту кезінде 5-10 минутты? сергіту с?ті ретінде а?ылшын тілінде к?кініс аттарын, немесе салаттарды? ??рамын а?ылшын тілінде сипаттатып ауызша с?йлеуге да?дыландырамын. «М?най газ ???ы ж?ндеу операторы» маманды?ы бойынша газ, м?най ??рыл?ыларыны? аттарын а?ылшын тіліне аударып, зертхана кабинеттерінде а?ылшын тілінде с?йлеуге, ??рыл?ыларды а?ылшын тілінде сипаттау?а тырысамыз. Ал «авток?лік паркіндегі ж?ргізуші, ж?ндеуші» маманды?ы бойынша о?ып жат?ан студенттерге к?лікб?ліктерін, мотор жинауда?ы темір элементтеріні? а?ылшынша атауларын ?айталап, тіл жатты?тырамыз. П?н м??алімдері арасында да ?немі ?зілмес байланыс болуы керек деймін. Мысалы факультатив немесе дарынды балалармен ж?мыс ж?ргізуде  ?аза? тілі, орыс тілі ж?не а?ылшын тілі м??алімдері бір та?ырыпты бір уа?ытта бастап, п?ндер арасында тым ??ры?анда атауларын бала ?ш тілде біліп, байланыстыра отырып тіркес, с?йлем, ?ыс?а ??гіме ??ра білсе бір о?у жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді демекпін.
?рине, барлы?ын байланыстыру, ж?йелеу о?ай ж?мыс емес, алайда саба?тарды бірге біріктіре ?ткізу ол о?ушыны? «бізге осы п?нні? не керегі бар?» деген ?а?идасыны? теріс екеніне к?з жеткізуінде. Олар осындай кіріктірілген саба?тар ар?ылы ?рбір п?нні? сапалы мамандарды дайындау ?шін ма?ызды екенін т?сінуде.

Б?гінгі ш?кірт-ерте?гі маман иесі.Олай болса елімізді? ерте?ін т?рбиелеу жолында  мы?ты т?зім мен шы?армашылы? табыс тілеймін. «?стаз ба?ыты – озып ту?ан ш?кірті» десе, аттары?ызды Ай-?лемге паш ететін талантты да білімді ш?кірттері?із к?бейе берсін!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама «А?ылшын тілін о?ытуда кіріктірілген саба?тарда?ы а?паратты? инновациялы? технология» »

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы

МКҚМ «Ақсай техникалық колледжі»Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары ағылшын тілі пәні оқытушыларының «Жана технология әдістерін қолдану арқылы сабақ сапасын арттыру» атты семинарБаяндаманың тақырыбы

«Ағылшын тілін оқытуда кіріктірілген сабақтардағы ақпараттық инновациялық технология»Дайындаған:Туманова А.Ж.

ОРАЛ-2013Ағылшын тілін оқытудағы кіріктірілген-ақпараттық инновациялық технологияАғылшын тілі – ХХІ ғасырдың тілі, оқушыға ертеңгі үлкен өмірге араласқанда оның қоғамдағы қызметіне көп көмегін тигізетіндей жұмысында, күнделікті өмірінде қажетіне жарайтындай білім бере алатын аса қажетті де білікті пәндердің бірі.

Еліміз жылдар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізісімен, шет тілі де мемлекетаралық тіл мәртебесіне ие болды. Ендігі кезекте шет тілінің қолданылу аясын кеңейту кезек күттірмес мәселенің бірі болды. Осы орайда ағылшын тілі пәніне көңіл де, ықылас та жылдан жылға артып, оны оқытудың тиімді әдіс- тәсілдері, технологиялары бойынша зерттеу жұмыстары, оларды тәжірибеге енгізу шаралары қолға алынды. Ағылшын тілін саналы меңгерту, оны өз деңгейінде қажеттілікке айналдыру, бір жылғы мәселе емес, сондықтан ағылшын тілін оқыту ісімен шұғылданатын мамандар арасында туындайтын бір сұрақ: ағылшын тілінде өз ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе алуға қалай үйрету керек? Оқушыны ынталандыру үшін қандай әдіс-тәсілдерді, технологияларды қолданған жөн?

Ағылшын тілін оқытып, үйрету – көптеген ізденістерді, жаңа технологияны керек етеді. Сабақта жаңа ақпараттық инновациялық технологияны қолдану оқушы үшін де, ұстаз үшін де – жаналық. Ал жаналық күнде өзгеріп, жаңарып отырады. Күнделікті сабақта түрлі технологияларды пайдалану үлкен нәтиже береді. Осыған орай өткізілген өз сабақтарым дәлел бола алады.Әр грамматикалық, практикалық, рөлдік, сынақ, пікірталас, интерактивті сабақтарымды түрлендіре отырып, жаңа сөздерді тірек – сызба, ал тапсырмаларды оқушының деңгейіне байланысты деңгейлік тапсырмалар дайындап отырамын және сабақтарымда мемлекетімнің жасап отырған бар мүмкіндігін интерактивті тақта, компьютер, интернетке еніп материалдар жинау арқылы баланың өз пәніне құштарлығын арттыра отырып, венн диаграммасы, сұрақ – жауап, куббизм әдісін, пікір алысу, топтастыру әдістері мен 5 жолды өлең, түртіп алу стратегияларын қатаң түрде қолданамын.

Ағылшын тілі пәнін басқа сабақтармен байланыстыра, салыстыра оқыту үлкен нәтиже беретіні сөзсіз.Ахмет Байтұрсынов айтқандай «Баланы оқытқанда ойын арқылы оқытқан тиімді. Оқушы ойыны қайсы, үйретуі қайсы екенін айырмастай сезбестей қатысуы керек!». Мысалы ағылшын тілін қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті сабақтарымен кірістіріп оқытқанда текстпен жұмыс жасау /түсінгенін айту/ барысында «карусель» технологиясы, «броундық» технологиясын қолданған жөн. Оқушыларды 2 топқа бөліп, әр топқа текст береді.«Карусель» деп аталатын бұл жұмыс түрінде екі сақина жасалады. Ішкі және сыртқы сақиналар. Ішкі сақина – бұл қозғалмай отырған оқушылар. Сыртқы сақина – бұлар әрбір 3 минут сайын ауысып тұрады. Осылайша, олар бірнеше минутта бір біріне өз тексттерін айтып шығады.Броундық қозғалыста әр оқушыға грамматикалық немесе өткен текст тақырыптары беріледі. Оқушылар бүкіл сынып ішінде қозғала жүріп берілген тақырыбы бойынша ақпарат жинайды. Оқушының болашақтағы мамандығына байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мұғалімге байланысты демекщі «Аспазшы» мамандығы бойынша оқып жатқан студенттердің асханада өндірістік оқыту кезінде 5-10 минуттық сергіту сәті ретінде ағылшын тілінде көкініс аттарын, немесе салаттардың құрамын ағылшын тілінде сипаттатып ауызша сөйлеуге дағдыландырамын. «Мұнай газ ұңғы жөндеу операторы» мамандығы бойынша газ, мұнай құрылғыларының аттарын ағылшын тіліне аударып, зертхана кабинеттерінде ағылшын тілінде сөйлеуге, құрылғыларды ағылшын тілінде сипаттауға тырысамыз. Ал «автокөлік паркіндегі жүргізуші, жөндеуші» мамандығы бойынша оқып жатқан студенттерге көлікбөліктерін, мотор жинаудағы темір элементтерінің ағылшынша атауларын қайталап, тіл жаттықтырамыз. Пән мұғалімдері арасында да үнемі үзілмес байланыс болуы керек деймін. Мысалы факультатив немесе дарынды балалармен жұмыс жүргізуде қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі мұғалімдері бір тақырыпты бір уақытта бастап, пәндер арасында тым құрығанда атауларын бала үш тілде біліп, байланыстыра отырып тіркес, сөйлем, қысқа әңгіме құра білсе бір оқу жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді демекпін.
Әрине, барлығын байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, алайда сабақтарды бірге біріктіре өткізу ол оқушының «бізге осы пәннің не керегі бар?» деген қағидасының теріс екеніне көз жеткізуінде. Олар осындай кіріктірілген сабақтар арқылы әрбір пәннің сапалы мамандарды дайындау үшін маңызды екенін түсінуде.

Бүгінгі шәкірт-ертеңгі маман иесі.Олай болса еліміздің ертеңін тәрбиелеу жолында мықты төзім мен шығармашылық табыс тілеймін. «Ұстаз бақыты – озып туған шәкірті» десе, аттарыңызды Ай-әлемге паш ететін талантты да білімді шәкірттеріңіз көбейе берсін!

 
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы

«Ақсай техникалық колледжі» МКҚК

БАЯНДАМА

Тақырыбы:

«Ағылшын тілін оқытуда кіріктірілген сабақтардағы ақпараттық инновациялық технология»

Дайындаған: Туманова А.Ж

ОРАЛ-2013


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс

Автор: Туманова Альмира Жоламановна

Дата: 21.01.2015

Номер свидетельства: 159154

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства