kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ARTICLE-АРТИКЛЬ

Нажмите, чтобы узнать подробности

Article – артикль


А?ылшын тілінде артикльді? ?ш т?рі бар:

1. Indefinite article (белгісіз артикль) – aan 
2. Definite article (белгілі артикль) – the
3. Zero article (артикльді? ?олданылмауы) 

Артикльдер дегеніміз не ж?не олар не ?шін ?ажет?

Article (артикль) – с?з табы, зат есімдерді? алдында ?олданылады ж?не оны аны?тап т?рады:

a table

the pen

Артикль белгілі бір зат есіммен байланысты, егер зат есімні? алдында аны?тауыш болса, онда артикль оларды? алдында т?рады:

аны?тауыш + зат есім:

a new house

a big apple

1. Indefinite article (белгісіз артикль) – aan 

Б?л артикль one (бірбіреу) сан есімінен шы??ан. 
?олданылуы: зат есімні? жекеше т?рінде: 

Take a pen, not two pens.

к?п затты? ішінде біреуі аталса: 

I am a student.

a – дауыссыз дыбыстарды? алдында ?олданылады: 

a table 
a dictionary
a teacher
a big apple 
Take a map. – Бір картаны алы?ыз.

an – дауысты дыбыстарды? алдында ?олданылады 

an apple
an orange
an hour 
an yellow pencil
I am reading an interesting book. – Мен ?ызы?ты кітап о?ып отырмын. 

Маманды?тарды? алдында белгісіз артикль ?олданылатынын есте са?тау керек:

A am a teacher. – Мен м??аліммін. 
He is a translator. – Ол аудармашы. 

Егер маманды? к?пше т?рде болса артикль ?олданылмайды.

We are teachers. – Біз м??алімдерміз.2. Definite article (белгілі артикль) – the

Белгілі артикль б?л деген с?зден шы??ан. 
Демек к?птеген заттарды? ішінен біреуі туралы айтатын болса? ол зат есімді белгілі артикльмен айтамыз.

Белгілі ж?не белгісіз артикльдерді? ма?ыналарын салыстырып к?релік: 

Take a pen. – ?алам алы?ыз (кез-келген).
Take the pen. – Мына ?аламды алы?ыз.

Ал енді белгілі артикльді ?олдану жа?дайлары мен ережелерін ?арастырайы?.

the белгілі артиклі ?олданылуы:

1. Жекеше, к?пше т?рдегі зат есімдерді? алдында: 

The book that I am reading is on the table. – Мен о?ып отыр?ан кітап столды? ?стінде.
The books that I am reading are on the table. – Мен о?ып отыр?ан кітаптар столды? ?стінде.

2. Текстегі зат есім бір рет атал?аннан кейін ?айталанса:

The Smiths have bought a new house. The house is very high. – 
Смиттер жа?а ?й сатып алды. Ол ?й ?те биік.

Жал?ы есімдерді? алдында артикль ?олданылмайды.

3. Біра?, егер фамилия ретінде семья аталса:

The Smiths have bought a new house. – Смиттер отбасы жа?а ?й сатып алды.

4. Жал?ыз атауларда:

the Sun – к?н
the Moon – ай
the Earth – жер
The sun was shining. – К?н с?улесін шашып т?рды.

5. М?хиттар мен те?іздер, ?зендер мен к?лдер, таулар мен ш?л далалар, аралдар атауларында:


the Amazon River – Амазонка 
the Pacific Ocean – Тыны? м?хиты 
the Pamir – Памир 
the Bahamas – Багам аралдары 
They went to the Alps every summer. – Олар Альпы?а жылда жазда барды. 

6. Мемлекеттер атауларында ?кімшілік термин аталса:
the United States of America 
the People’s Republic of China
the United Kingdom 

7. Кейбір елдерді?, ?алаларды? алдында:

the Netherlands – Нидерланды 
the Congo – Конго
the Hague – Гаага

Ма?ызды!


Кейде the белгілі артиклі ?олданылады:

I am waiting for the Broadway bus. – Мен Бродвей автобусын к?тіп т?рмын.
The Helsinki agreement was signed on September 1, 1975. – Хельсинки келсіміне 1975 жылы 1 ?ырк?йекте ?ол ?ойылды.

К??іл б?лі?із. 
Б?л жерде біз жо?арыда айтып ?ткен 
аны?тауыш + зат есім 
жа?дайын ?арастырып т?рмыз.

Жал?ы есімдер м?нда аны?тауыш болып т?р.
the белгілі артиклі б?л жерде BroadwayHelsinki жал?ы есімдеріні? алдында т?р, біра? олbusagreement зат есімдеріне ?атысты.


Абстрактілі, ?ылым мен о?у п?ндеріні? атаулары (history, gold, life, air, grammar) алдындаартикль ?олданылмайды. 

8. Біра?, егер абстрактілі зат есім белгілі санды немесе сапаны білдірсе, онда белгілі артикль ?олданылады

the history of France – Франция тарихы
the grammar of the English language – А?ылшын тілі грамматикасы 
The gold of this ring is very old. – Б?л ж?зікті? алтыны ?те ескі.3. Zero article – артикльді? ?олданылмауы 

Зат есімдерді? артикльсіз ?олданылатын жа?дайлары болады.

Зат есімдер артикльсіз ?олданылады:

1. Жал?ы есімдер (есімдер, континенттер атауы, елдер, ?алалар, к?шелер, жыл мезгілдері, айлар, к?ндер т.б.):

Tom is going to buy a new car. – Том жа?а автомобиль сатып ал?алы ж?р.
Helsinki is the capital of Finland. – Хельсинки – Финляндияны? астанасы.
London is an old city. – Лондон – ескі ?ала.
Broadway is famous for its theaters. – Бродвей ?зіні? театрларымен ?йгілі.
I was there in spring (in December, on Monday). – Мен онда к?ктемде болдым. (желто?санда, д?йсенбіде).

2. Д?режемен ата?анда: 

Doctor White – доктор Уайт 
Professor Black – профессор Блэк  

3. Абстрактілі ж?не зат атаулы зат есімдері жалпы ма?ынада

gold
hope
music
Gold is a precious metal. – Алтын – ?ымбат металл.
There is always hope. – ?міт ?р?ашан бар.
I like music very much. – Мен музыканы ?те ?натамын.

4. Зат есімні? алдында т?уелдік септігіндегі жал?ы есім:

John’s house – Джонны? ?йі 
I met Nancy’s sister. – Мен Нэнсиді? апайын кезіктірдім.

5. Алдында т?уелдік немесе сілтеу есімдіктері бар зат есімдер:

my apartment – мені? п?терім 
that teacher – ол м??алім

6. no с?зі бар зат есімдер:

There is no bread on the table. – Столда нан жо?.
They have no new teachers. – Оларда жа?а м??алімдер жо?.
No man can do it. – Еш адам да оны жасай алмайды.

Та?ырып бойынша кестелерді Сіз ps_Кестелер менюіні? Articles пунктінен табасыз. 

Просмотр содержимого документа
«ARTICLE-АРТИКЛЬ»

Article – артикль


Ағылшын тілінде артикльдің үш түрі бар:

1. Indefinite article (белгісіз артикль) – aan 
2. Definite article (белгілі артикль) – the
3. Zero article (артикльдің қолданылмауы) 

Артикльдер дегеніміз не және олар не үшін қажет?

Article (артикль) – сөз табы, зат есімдердің алдында қолданылады және оны анықтап тұрады:

a table

the pen

Артикль белгілі бір зат есіммен байланысты, егер зат есімнің алдында анықтауыш болса, онда артикль олардың алдында тұрады:

анықтауыш + зат есім:

a new house

a big apple

1. Indefinite article (белгісіз артикль) – aan 

Бұл артикль one (бірбіреу) сан есімінен шыққан. 
Қолданылуы: зат есімнің жекеше түрінде: 

Take a pen, not two pens.

көп заттың ішінде біреуі аталса: 

I am a student.

a – дауыссыз дыбыстардың алдында қолданылады: 

a table 
a dictionary
a teacher
a big apple 
Take a map. – Бір картаны алыңыз.

an – дауысты дыбыстардың алдында қолданылады 

an apple
an orange
an hour 
an yellow pencil
I am reading an interesting book. – Мен қызықты кітап оқып отырмын. 

Мамандықтардың алдында белгісіз артикль қолданылатынын есте сақтау керек:

A am a teacher. – Мен мұғаліммін. 
He is a translator. – Ол аудармашы. 

Егер мамандық көпше түрде болса артикль қолданылмайды.

We are teachers. – Біз мұғалімдерміз.2. Definite article (белгілі артикль) – the

Белгілі артикль бұл деген сөзден шыққан. 
Демек көптеген заттардың ішінен біреуі туралы айтатын болсақ ол зат есімді белгілі артикльмен айтамыз.

Белгілі және белгісіз артикльдердің мағыналарын салыстырып көрелік: 

Take a pen. – Қалам алыңыз (кез-келген).
Take the pen. – Мына қаламды алыңыз.

Ал енді белгілі артикльді қолдану жағдайлары мен ережелерін қарастырайық.

the белгілі артиклі қолданылуы:

1. Жекеше, көпше түрдегі зат есімдердің алдында: 

The book that I am reading is on the table. – Мен оқып отырған кітап столдың үстінде.
The books that I am reading are on the table. – Мен оқып отырған кітаптар столдың үстінде.

2. Текстегі зат есім бір рет аталғаннан кейін қайталанса:

The Smiths have bought a new house. The house is very high. – 
Смиттер жаңа үй сатып алды. Ол үй өте биік.

Жалқы есімдердің алдында артикль қолданылмайды.

3. Бірақ, егер фамилия ретінде семья аталса:

The Smiths have bought a new house. – Смиттер отбасы жаңа үй сатып алды.

4. Жалғыз атауларда:

the Sun – күн
the Moon – ай
the Earth – жер
The sun was shining. – Күн сәулесін шашып тұрды.

5. Мұхиттар мен теңіздер, өзендер мен көлдер, таулар мен шөл далалар, аралдар атауларында:


the Amazon River – Амазонка 
the Pacific Ocean – Тынық мұхиты 
the Pamir – Памир 
the Bahamas – Багам аралдары 
They went to the Alps every summer. – Олар Альпыға жылда жазда барды. 

6. Мемлекеттер атауларында әкімшілік термин аталса:
the United States of America 
the People’s Republic of China
the United Kingdom 

7. Кейбір елдердің, қалалардың алдында:

the Netherlands – Нидерланды 
the Congo – Конго
the Hague – Гаага

Маңызды!


Кейде the белгілі артиклі қолданылады:

I am waiting for the Broadway bus. – Мен Бродвей автобусын күтіп тұрмын.
The Helsinki agreement was signed on September 1, 1975. – Хельсинки келсіміне 1975 жылы 1 қыркүйекте қол қойылды.

Көңіл бөліңіз. 
Бұл жерде біз жоғарыда айтып өткен 
анықтауыш + зат есім 
жағдайын қарастырып тұрмыз.

Жалқы есімдер мұнда анықтауыш болып тұр.
the белгілі артиклі бұл жерде BroadwayHelsinki жалқы есімдерінің алдында тұр, бірақ олbusagreement зат есімдеріне қатысты.


Абстрактілі, ғылым мен оқу пәндерінің атаулары (history, gold, life, air, grammar) алдындаартикль қолданылмайды. 

8. Бірақ, егер абстрактілі зат есім белгілі санды немесе сапаны білдірсе, онда белгілі артикль қолданылады

the history of France – Франция тарихы
the grammar of the English language – Ағылшын тілі грамматикасы 
The gold of this ring is very old. – Бұл жүзіктің алтыны өте ескі.3. Zero article – артикльдің қолданылмауы 

Зат есімдердің артикльсіз қолданылатын жағдайлары болады.

Зат есімдер артикльсіз қолданылады:

1. Жалқы есімдер (есімдер, континенттер атауы, елдер, қалалар, көшелер, жыл мезгілдері, айлар, күндер т.б.):

Tom is going to buy a new car. – Том жаңа автомобиль сатып алғалы жүр.
Helsinki is the capital of Finland. – Хельсинки – Финляндияның астанасы.
London is an old city. – Лондон – ескі қала.
Broadway is famous for its theaters. – Бродвей өзінің театрларымен әйгілі.
I was there in spring (in December, on Monday). – Мен онда көктемде болдым. (желтоқсанда, дүйсенбіде).

2. Дәрежемен атағанда: 

Doctor White – доктор Уайт 
Professor Black – профессор Блэк  

3. Абстрактілі және зат атаулы зат есімдері жалпы мағынада

gold
hope
music
Gold is a precious metal. – Алтын – қымбат металл.
There is always hope. – Үміт әрқашан бар.
I like music very much. – Мен музыканы өте ұнатамын.

4. Зат есімнің алдында тәуелдік септігіндегі жалқы есім:

John’s house – Джонның үйі 
I met Nancy’s sister. – Мен Нэнсидің апайын кезіктірдім.

5. Алдында тәуелдік немесе сілтеу есімдіктері бар зат есімдер:

my apartment – менің пәтерім 
that teacher – ол мұғалім

6. no сөзі бар зат есімдер:

There is no bread on the table. – Столда нан жоқ.
They have no new teachers. – Оларда жаңа мұғалімдер жоқ.
No man can do it. – Еш адам да оны жасай алмайды.

 

 

Тақырып бойынша кестелерді Сіз ps_Кестелер менюінің Articles пунктінен табасыз. 

 Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
ARTICLE-АРТИКЛЬ

Автор: Бакитжанова Альбина Галымжановна

Дата: 19.05.2016

Номер свидетельства: 328595

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства