kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?ылшын тілі п?нін о?ытуда инновациялы? технологияны ?олдану

Нажмите, чтобы узнать подробности

   Білім  беру ?рдісінде инновациялы? технологияларды ?олдану м?селесі ?зекті м?селелерді? ?атарынан орын алуда. Шетел тілін о?ытуды? ма?саты субьектіні? м?дениетаралы?  ?арым-?атынас  біліктілігін ?алыптастыру  десек, онда  сол шетел  тілін о?ытуда жа?а а?паратты? технологияларды ?олдану шетел тілін о?ытуды? ма?сатынан туындап отыр?ан ?ажеттілік болма?. 

    Шетел  тілін  жа?аща  о?ыту  со??ы  жылдары  жо?ары  ?ар?ын?а  ие болды. ?стаздардарды? саба?ты  жобалауда?ы   жауапкершілігі   студенттерді?  шетел  тілінде  н?тижелі  тілдік  ?арым-?атынас  жасауына  м?мкіншіліктер  ту?ызады.  Олар  аз  уа?ытта  жа?а технология  ж?рдемінде ?лкен  жетістіктерге  жете  алады.О?уды?  д?ст?рлі   ?рдісіне  инновациялы? технологияны  ендіру, о?ытушылар  мен  студенттерге д?ст?рлі  формаларды  ж?не ?дістерді жетілдіруге  м?мкіндік береді, сонымен  ?атар  жа?аларды  да, атап  айт?анда:тренингтер, д??гелек ?стелдер, пресс-конференциялар  ж?не  т б.  О?ытушыларды?  біліктілігі  оларды?  педогогикалы?  ?арым- ?атынаста  жа?даят  жасауда  к?рінеді, онда о?ытушылар  да, студенттер  де та?дау ж?не ба?ылау   м?мкіншілігіне  ие  болады.Инновацияны жете т?сініп,инновациялы? технологияларды колледждегі о?у ?рдісіне сай енгізу-о?ушыны? саналы да сапалы білім алуыны? бірден-бір ма?саты.Ал инновация дегеніміз жа?а жа?дайда жа?алы? болып табылатын,на?ты ма?сатты? н?тижелі ж?зеге асуын ?амтамасыз ететін идеялар б?гінде инновациялы? технологиялар дамып,жетіліп келеді.Инновациялы? технология электронды? есептеуіш техникасымен ж?мыс істеуге,о?у барысында    компьютерді  пайдалану?а, модельдеуге, электронды?, о?улы?тарды,интерактивті та?таны ?олдану?а,интернетте ж?мыс істеуге,компьютерлік о?ыту ба?дарламаларына негізделеді.

    Инновация  дегеніміз тек ?ана жа?алы? енгізу емес, сонымен  ?атар жа?аны д?ст?рлі  о?у- т?рбие  ?рдісіне  ?олдана  білу.

   Білім беру технологиясыны?  ?ш  т?рлі типі  бар.   Олар д?ст?рлік, инновациялы?  ж?не а?паратты?.  Бастысы –  технологияны?  жиынты?ы  емес, оны?  д?режесі.

    Білім беру ?рдісін а?параттандыру – жа?а инновациялы? ?дістер мен о?ыту технологияларын ?олдану ар?ылы, дамыта о?ыту, дара т?л?аны ба?ыттап о?ыту ма?саттарын ж?зеге асыра отырып, о?у- т?рбие ?рдісіні? барлы? де?гейлеріні? тиімділігі мен сапасын жо?арлатуды к?здейді. Б?гінгі к?нні? талабына сай білім саласында жа?а технологиялар ?олдануды? ма?ызы зор.

    Заман талабына сай білім беру о?ушыларды? адамгершілік, интеллектуалды? дамуыны? жо?ары де?гейі мен білімін ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан о?ытуды? ?здіксіз ?рдісі десек, оны? тиімділігі мен сапасын арттыру м??алімнен о?у процесіні? ?ылыми теория?а негізделген ж?не о?ушыны? ?абілеті мен бейіміне негізделген о?ытуды? та?дамалы ?дістеріне к?шуді талап етеді. Онда?ы негізгі ма?сат о?ушы?а сапалы білім беру болып табылады.

  Саба? барысында бір ?ана т?сілмен шектелмей, ?з саба?тарымда ?азіргі та?да?ы инновациялы? технологияларды о?ушыларды? жас ерекшеліктеріне байланысты та?дап ?олданамын. Атап айтса?, модульдік технология, сын т?р?ысынан ойлау, тірек- сызба, дамыта о?ыту, де?гейлеп-саралап о?ыту т.б. Мен ?шін ?рбір саба??а жа?алы?тарды, озы? т?жірибелерді пайдалану ?лкен жетістіктерге жетелейді.       

    ?зімні? ?рбір саба?ымда инновациялы?  технологияларды пайдалану жа?сы н?тижелер бергенін к?рудемін. Кез келген саба?ымды та?ырып бойынша жа?алы?тармен таныстыру ар?ылы бастау д?ст?рге айналды. ?ызы?ушылы?ты арттыру ар?ылы саба?ты бастау сол саба?ты? ая?ына дейін ?ызы? ?туіне себеп.Б?л технология о?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ын арттырады, ойлау белсенділігін, тап?ырлы?ын, ?зіне деген сенімділігін, іскерлік да?дысын ?алыптастырады.

    Осы о?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлау ба?дарламасыны? ж?зге тарта стратегиясы бар екені белгілі, демек сол ?діс – т?сілдерді жа?сылап игеріп, ішінен ?ажеттілерін та?дау ар?ылы ?р саба?ты? ма?сат-міндеттерін тиімді де о?тайлы жолмен ж?зеге асыру?а м?мкіндік мол. Шы?ыс даналы?ы “М?селе нені ?йретуде емес, ?алай ?йретуде” демей ме? Сонды?тан ма?сат пен мазм?н мемлекеттік ба?дарламаларда ай?ын беріліп отыр?ан ?азіргі жа?дайда, б?л стартегияларды? ма?ызы зор.

    Педагогикалы? ?ызметті? басты ма?саты о?ушылармен о?у-т?рбие ісінде инновациялы? технологияларды ?тымды пайдалану. Ол ?шін жа?а технологияларды игеру ж?не оны шы?армашылы?пен дамыту, инновациялы? технологиялармен білім беру. Сонда ?ана ?абілетті мамандар дайындай аламыз.

   Шет тілі саба?тарында инновациялы?  технологияларды ?олдану ар?ылы о?ушыларды? таным белсенділігін арттыру, ?азіргі ?о?ам талабына сай ой-?рісін дамыту, шы?армашылы?ын ке?ейту, дамыту, тере? білімді, б?секеге ?абілетті т?л?аны жасау, заман с?ранысына сай ізденімпаз т?л?аны ?алыптастырамы?. Инновациялы? технологияларды саба?та ?олдану о?ушыларды? білім сапасын арттырып ?ана ?оймайды, оларды? жеке т?л?а ретінде ?алыптасуына ?серін тигізеді. Жа?а ?діс-т?сілдерді м?н-ма?ыналарына, ерекшеліктеріне ?арай та?дап ?олдана білсек, бала?а білім беруде ?тарымыз аны?.Сонды?тан м??алім саба?ты? ж?ргізілу ж?йесін жетілдіріп, о?у – т?рбие ж?мыстарын ж?йелеп, сапасы мен тиімділігін арттырып, ?згерістер енгізуге барлы? к?ш – жігерін ж?мсауы тиіс.

     ?орыта  айт?анда,   инновациялы?  технологияларды саба?та  ?олдану –  б?л оны? н?тижелігіне  ?олайлы  жа?дайды  жасауды? бірден – бір  жолы, ал ол ?з кезегінде  бірлесе  ж?мыс  жасау?а, адами  ?арым – ?атынастар?а  себепкер болады.  О?ыту?а жа?ашыл к?з?арасты  ?олдану, т?жірибеге  ба?ыттал?ан  о?ытуды?  ?лкен  жетістігі болып  табылады, сондай- а?  оны?  сапасы  алын?ан  білімні? на?ты  жа?дайда ма?сат?а жетумен ?атар, ?мірді?  сапасын  к?теруде  ?лкен  с?ранысты  ?ана?аттандыруды  ?амтамасыз етеді.

                                    Пайдалан?ан ?дебиеттер:

1.Садуова Ж.Н. Жа?а педагогикалы? технологиялар ар?ылы болаша? м??алімдерді? к?сіби ба?ыттылы?ын ?алыптастыру

2. ?аламтор а?паратты.

3.Б?зауба?ова К.Ж. «Жа?а педагогикалы? технологиялар» Тараз 2003ж.

4.Орта білім беруді? мазм?ны: Д?ст?рлер мен ?згерістері халы?аралы? ?ылыми-т?жірибелік конференция ма?алаларыны? жина?ы. Астана 2012ж.

5.Ш.Х.??рманалина. Техникалы? ж?не к?сіптік білім беру ж?йесін жа??ырту жолдары. ?аза?стан к?сіпкері №4 2013ж.

6.Т.Мейрман??лова. білім берудегі инновациялы? технологиялар. Алматы.,2010ж.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«А?ылшын тілі п?нін о?ытуда инновациялы? технологияны ?олдану»

Орал гуманитарлық-техникалық

колледжінің ағылшын тілі пәнінің

жоғары санатты оқытушысы

Утебаева Алтынай ХамешқызыАғылшын тілін оқыту үрдісінде инновациялық технологияны қолдану


Білім  беру үрдісінде инновациялық технологияларды қолдану мәселесі өзекті мәселелердің қатарынан орын алуда. Шетел тілін оқытудың мақсаты субьектінің мәдениетаралық  қарым-қатынас  біліктілігін қалыптастыру  десек, онда  сол шетел  тілін оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану шетел тілін оқытудың мақсатынан туындап отырған қажеттілік болмақ. 

Шетел  тілін  жаңаща  оқыту  соңғы  жылдары  жоғары  қарқынға  ие болды. Ұстаздардардың сабақты  жобалаудағы   жауапкершілігі   студенттердің  шетел  тілінде  нәтижелі  тілдік  қарым-қатынас  жасауына  мүмкіншіліктер  туғызады .  Олар  аз  уақытта  жаңа технология  жәрдемінде үлкен  жетістіктерге  жете  алады.Оқудың  дәстүрлі   үрдісіне  инновациялық технологияны  ендіру, оқытушылар  мен  студенттерге дәстүрлі  формаларды  және әдістерді жетілдіруге  мүмкіндік береді, сонымен  қатар  жаңаларды  да, атап  айтқанда:тренингтер, дөңгелек үстелдер, пресс-конференциялар  және  т б .  Оқытушылардың  біліктілігі  олардың  педогогикалық  қарым- қатынаста  жағдаят  жасауда  көрінеді, онда оқытушылар  да, студенттер  де таңдау және бақылау  мүмкіншілігіне  ие  болады.Инновацияны жете түсініп,инновациялық технологияларды колледждегі оқу үрдісіне сай енгізу-оқушының саналы да сапалы білім алуының бірден-бір мақсаты.Ал инновация дегеніміз жаңа жағдайда жаңалық болып табылатын,нақты мақсаттың нәтижелі жүзеге асуын қамтамасыз ететін идеялар бүгінде инновациялық технологиялар дамып,жетіліп келеді.Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге,оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық, оқулықтарды,интерактивті тақтаны қолдануға,интернетте жұмыс істеуге,компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді.

Инновация  дегеніміз тек ғана жаңалық енгізу емес, сонымен  қатар жаңаны дәстүрлі  оқу- тәрбие  үрдісіне  қолдана  білу.

Білім беру технологиясының  үш  түрлі типі  бар.   Олар дәстүрлік, инновациялық  және ақпараттық.  Бастысы –  технологияның  жиынтығы  емес, оның  дәрежесі.

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық әдістер мен оқыту технологияларын қолдану арқылы, дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу- тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. Бүгінгі күннің талабына сай білім саласында жаңа технологиялар қолданудың маңызы зор.

Заман талабына сай білім беру оқушылардың адамгершілік, интеллектуалдық дамуының жоғары деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге бағытталған оқытудың үздіксіз үрдісі десек, оның тиімділігі мен сапасын арттыру мұғалімнен оқу процесінің ғылыми теорияға негізделген және оқушының қабілеті мен бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы әдістеріне көшуді талап етеді. Ондағы негізгі мақсат оқушыға сапалы білім беру болып табылады.

Сабақ барысында бір ғана тәсілмен шектелмей, өз сабақтарымда қазіргі таңдағы инновациялық технологияларды оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты таңдап қолданамын. Атап айтсақ, модульдік технология, сын тұрғысынан ойлау, тірек- сызба, дамыта оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту т.б. Мен үшін әрбір сабаққа жаңалықтарды, озық тәжірибелерді пайдалану үлкен жетістіктерге жетелейді.

Өзімнің әрбір сабағымда инновациялық технологияларды пайдалану жақсы нәтижелер бергенін көрудемін. Кез келген сабағымды тақырып бойынша жаңалықтармен таныстыру арқылы бастау дәстүрге айналды. Қызығушылықты арттыру арқылы сабақты бастау сол сабақтың аяғына дейін қызық өтуіне себеп.Бұл технология оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады, ойлау белсенділігін, тапқырлығын, өзіне деген сенімділігін, іскерлік дағдысын қалыптастырады.

Осы оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының жүзге тарта стратегиясы бар екені белгілі, демек сол әдіс – тәсілдерді жақсылап игеріп, ішінен қажеттілерін таңдау арқылы әр сабақтың мақсат-міндеттерін тиімді де оңтайлы жолмен жүзеге асыруға мүмкіндік мол. Шығыс даналығы “Мәселе нені үйретуде емес, қалай үйретуде” демей ме? Сондықтан мақсат пен мазмұн мемлекеттік бағдарламаларда айқын беріліп отырған қазіргі жағдайда, бұл стартегиялардың маңызы зор.

Педагогикалық қызметтің басты мақсаты оқушылармен оқу-тәрбие ісінде инновациялық технологияларды ұтымды пайдалану. Ол үшін жаңа технологияларды игеру және оны шығармашылықпен дамыту, инновациялық технологиялармен білім беру. Сонда ғана қабілетті мамандар дайындай аламыз.

Шет тілі сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру, қазіргі қоғам талабына сай ой-өрісін дамыту, шығармашылығын кеңейту, дамыту, терең білімді, бәсекеге қабілетті тұлғаны жасау, заман сұранысына сай ізденімпаз тұлғаны қалыптастырамық. Инновациялық технологияларды сабақта қолдану оқушылардың білім сапасын арттырып қана қоймайды, олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді. Жаңа әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына, ерекшеліктеріне қарай таңдап қолдана білсек, балаға білім беруде ұтарымыз анық.Сондықтан мұғалім сабақтың жүргізілу жүйесін жетілдіріп, оқу – тәрбие жұмыстарын жүйелеп, сапасы мен тиімділігін арттырып, өзгерістер енгізуге барлық күш – жігерін жұмсауы тиіс.

Қорыта  айтқанда,   инновациялық  технологияларды сабақта  қолдану –  бұл оның нәтижелігіне  қолайлы  жағдайды  жасаудың бірден – бір  жолы, ал ол өз кезегінде  бірлесе  жұмыс  жасауға, адами  қарым – қатынастарға  себепкер болады.  Оқытуға жаңашыл көзқарасты  қолдану, тәжірибеге  бағытталған  оқытудың  үлкен  жетістігі болып  табылады , сондай- ақ  оның  сапасы  алынған  білімнің нақты  жағдайда мақсатқа жетумен қатар, өмірдің  сапасын  көтеруде  үлкен  сұранысты  қанағаттандыруды  қамтамасыз етеді.Пайдаланған әдебиеттер:

1.Садуова Ж.Н. Жаңа педагогикалық технологиялар арқылы болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру

2. Ғаламтор ақпаратты.

3.Бұзаубақова К.Ж. «Жаңа педагогикалық технологиялар» Тараз 2003ж.

4.Орта білім берудің мазмұны: Дәстүрлер мен өзгерістері халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының жинағы. Астана 2012ж.

5.Ш.Х.Құрманалина. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жолдары. Қазақстан кәсіпкері №4 2013ж.

6.Т.Мейрманқұлова. білім берудегі инновациялық технологиялар. Алматы.,2010ж.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
А?ылшын тілі п?нін о?ытуда инновациялы? технологияны ?олдану

Автор: Рахимова Райса Бекбулатовна

Дата: 04.05.2016

Номер свидетельства: 324136

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства