kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Шет тілін о?ыту ?рдісінде интерактивті о?ыту ?дістерін ?олдануды? тиімділігі.»

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Шет тілін о?ыту ?рдісінде интерактивті о?ыту ?дістерін ?олдануды? тиімділігі.»

?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ында елімізді? білім беру ж?йесіні? басты міндеттері атап к?рсетілген, соны? бірі – білім беру ж?йесін а?параттандыру, о?ытуды? жа?а технологиясын енгізу, б?кіл ?лемдік коммуникация желісіне шы?у.  «Т?л?аны? ынтасын арттыру ?шін о?ытылатын н?рседе бір жа?алы? болуы керек», «Саба? беру – ?йреншікті жай ?ана емес, ол жа?адан жа?аны табатын ?нер» деген екен Ж.Аймауытов. Сонды?тан, ?азіргі та?да?ы педагогикалы? инновация – педагогикалы? ж?йедегі жа?ашылды?ты п?н ерекшеліктеріне ?арай ?олдана білуде ?лкен белестерге жетуді? бірден-бір жолы.

?азіргі білім беру саласында?ы о?ытуды? озы? технологияларын ме?гермейінше, сауатты, жан-жа?ты маман болу м?мкін емес. Жа?а технологияны ме?геру м??алімні? интеллектуалды?, к?сіптік, адамгершілік, рухани, азаматты? ж?не бас?а да к?птеген адами келбетті? ?алыптасуына игі ?серін тигізеді, ?зін-?зі дамытып, о?у-т?рбие ?дерісін тиімді ?йымдастыруына к?мектеседі.

Бiздi? ел дамуды? демократиялы? жолын та?дауына байланысты, б?гiнгi та?да ?о?амды шешiм ?абылдау?а тартуды? ма?ызы арта т?стi. Осы ба?ытта білім алушыларды?  белсендiлiгiн арттыру?а м?мкiндiк беретiн ?дiстемелiк т?сiлдер   и  н  т  е  р - а к т и в т i  деп аталып ж?р. Б?л ?дiстердi ?олдану сырттай ?те же?iл к?рiнгенімен, ?зіндік ерекшеліктері мен ?иынды?тары да бар. Бiз о?ытуды ж?не бiлiм беру барысында м??алiм мен о?ушы арасында ?зара ?рекеттестiктi? жо?ары де?гейiне ?ол жеткiзсе, "интерактивтi” деп атаймыз. Интерактивтi с?зi – а?ылшын тiлiнен аудар?анда, inter – аралы?, бiрнеше, action- ?рекет дегендi бiлдiредi. ?зара ?рекеттестiк ?детте, белгiлi бiр м?селенi шешу, ол шешiмнi? тиiмдiлiгi туралы ??гiмелесу, тал?ылау т?рiнде ?тедi. Е? бастысы, м?нда м?селенi шешу процесi жауап?а ?ара?анда ма?ызды екендiгiн т?сiну ?ажет. Б?л интерактивтi ?дiстi?  м а ? с а т ы – тек а?паратты беру ?ана емес, студенттерге жауаптарды ?з бетiнше табу да?дысын ?алыптастыру.

          О?ытуды ?йымдастыруды? т?рт т?рлі ба?ыты бар екені белгілі: студентке жеке ?здігінен ізденуге м?мкіндік беру, топтасып о?ып-?йренуге жа?дай жасау, ?здерін-?здеріне немесе ?зара ба?алату ж?не іс-?рекет барысында білім игеруге жол ашу. О?ытуды? интерактивті ?дістері студенттерге р?льдік ойындар ар?ылы ?р т?рлі жа?дайда ?серді сезінуге жол ашады, ?р т?рлі білімдерді синтездеу кезінде шы?армашылы?  ?нім жасау?а жа?дай жасайды, дегенмен  т?рлі жа?даяттар мен м?ліметтерді талдап, сараптап, зерттеу барысында жа?алы? ашу?а к?бірек м?мкіндік береді  ж?не к?сіптік ?абілеттерін аша алуымен ерекшеленеді.

О?ыту ?дісті? ?ш ба?ыты:

1) пассивті – ты?дайды,к?реді

2) активті – ?здік ж?мыс, шы?армашылы? тапсырмалар

3) интерактивті– о?ытушы мен о?ушыны? ?зара ?рекет етуі

Интерактивті  о?ытуда  о?ытушыны?  орны  студентті?  іс-?рекетін саба?ты?  ма?сатына  жетуге  ба?ыттау?а  арналады. 

О?ытушы  сонымен  ?атар  саба?ты? жоспарын (?детте, б?л оны орындау барысында студент материалдарды о?ып игеретін интерактивті жатты?улар  мен тапсырмалар)  жасайды.

Интерактивті о?ытуды? бір арты?шылы?ы – о?ыту ?рдісі барысында студенттерге ?мірлік т?жірибесіне негізделген т?л?ааралы? ?арым-?атынас ж?зеге асады.  ?мірлік т?жірибеге ?р студентті? жеке пікірі мен к?з?арасын, ?зіндік ойы мен идеяларын, т?жырымдары мен д?лелдерін жат?ызамыз. О?ыту барысындастуденттер бір-бірімен осындай т?жірибемен б?лісе отырып, ?з беттерінше жа?а білім мен да?дыларды ?йренеді.

Интерактивті о?ыту міндетті т?рде іс-?рекет ар?ылы ж?зеге асырылады, себебі істелген ?рекет ты?дал?ан а?парат пен к?рілген м?ліметтен г?рі есте жа?сы са?талады.

Б?л ретте данышпан Конфуцийді? мына с?здері интерактивті о?ытуды? барлы? м?нін ашатындай:

«Айтып бер – ?мытып ?алмайын, к?рсетіп бер – есімде ?алсын, ?зіме істет – ?йренейін».

Ал Пирамида кестесін алатын болса? есте са?тау ?абілеті : лекция кезінде 5%,о?ы?анда 10%, ты?да?анда 20%, к?ргенде 30%, тал?ыла?анда 50%, практикалы? ?рекеттер жаса?анда 70%, бас?аны о?ыту 90% ??райды екен.

К?сіби білім беруде а?ылшын тілін о?ытуда?ы мені? ал?а ?ой?ан ма?саттарым –о?ытуды? интерактивті ?дістерін ?олдана отырып а?ылшын тіліндегі с?здерді лексикалы?, грамматикалы? т?р?ыдан д?рыс ??ындыру,та?ырып бойынша ?ткен материалды мазм?нды т?сіндіру, болаша? маманды? та?ырыбына байланысты ?нгіме ??ру болып табылады.

Осы ма?сат?а жетуді? жолында о?у ?рдісінде интерактивті ?дістерді ж?не а?паратты? технологияларды ?олданамын.

Интерактивті о?ыту ?дістері:

-Проблемалы? мазм?ндамалар;

-Презентациялар;

-Пікірталастар;

-Топпен ж?мыс;

-Ойт?ркі (ми?а шабуыл);

-Сыни т?р?ыда ойлау;

-Ша?ын лекциялар;

-Іскерлік ойындар;

-Р?лдік ойындар;

-Insert ?дісі;

-Сауалнамалар

-Ауыспалы ?штік;

-"Мозаика»(ажурная пила)

-Ойлануды? алты  ?алпа?ы

-Insert «?дістері,

-Кластер,                                                                                                

-Синквейн.

 Интерактивті ?діс кезінде:  - саба? ?стінде білім алушылар арасында ты?ыз ?арым-?атынас орнап білім алушылар ?лдебір м?селені тал?ылап, соны? шешімін табу?а тырысып жарыса, с?йлемдер жасауы,бір-бірінен білмегені? білуге тырысуы,ал?ан ма?луматтарын жиі ?олданып ?детке айналдыруы біліктілікпен сенімділікті арттырады.

?орыта келгенде ?о?ам дамы?ан сайын ?діс т?сілдер де к?бейіп келеді. Е? д?рысы білім алушыларды? психологиялы? ерекшеліктерін, ?абілет де?гейлерін ескере отырып, тиімдісін та?дай білу.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Шет тілін о?ыту ?рдісінде интерактивті о?ыту ?дістерін ?олдануды? тиімділігі.»»

«Шет тілін оқыту үрдісінде интерактивті оқыту әдістерін қолданудың тиімділігі.»

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында еліміздің білім беру жүйесінің басты міндеттері атап көрсетілген, соның бірі – білім беру жүйесін ақпараттандыру, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, бүкіл әлемдік коммуникация желісіне шығу. «Тұлғаның ынтасын арттыру үшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық болуы керек», «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер» деген екен Ж.Аймауытов. Сондықтан, қазіргі таңдағы педагогикалық инновация – педагогикалық жүйедегі жаңашылдықты пән ерекшеліктеріне қарай қолдана білуде үлкен белестерге жетудің бірден-бір жолы.

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.

Бiздiң ел дамудың демократиялық жолын таңдауына байланысты, бүгiнгi таңда қоғамды шешiм қабылдауға тартудың маңызы арта түстi. Осы бағытта білім алушылардың белсендiлiгiн арттыруға мүмкiндiк беретiн әдiстемелiк тәсiлдер и н т е р - а к т и в т i деп аталып жүр. Бұл әдiстердi қолдану сырттай өте жеңiл көрiнгенімен, өзіндік ерекшеліктері мен қиындықтары да бар. Бiз оқытуды және бiлiм беру барысында мұғалiм мен оқушы арасында өзара әрекеттестiктiң жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, "интерактивтi” деп атаймыз. Интерактивтi сөзi – ағылшын тiлiнен аударғанда, inter – аралық, бiрнеше, action- әрекет дегендi бiлдiредi. Өзара әрекеттестiк әдетте, белгiлi бiр мәселенi шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi туралы әңгiмелесу, талқылау түрiнде өтедi. Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды екендiгiн түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң м а қ с а т ы – тек ақпаратты беру ғана емес, студенттерге жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын қалыптастыру.

Оқытуды ұйымдастырудың төрт түрлі бағыты бар екені белгілі: студентке жеке өздігінен ізденуге мүмкіндік беру, топтасып оқып-үйренуге жағдай жасау, өздерін-өздеріне немесе өзара бағалату және іс-әрекет барысында білім игеруге жол ашу. Оқытудың интерактивті әдістері студенттерге рөльдік ойындар арқылы әр түрлі жағдайда әсерді сезінуге жол ашады, әр түрлі білімдерді синтездеу кезінде шығармашылық  өнім жасауға жағдай жасайды, дегенмен  түрлі жағдаяттар мен мәліметтерді талдап, сараптап, зерттеу барысында жаңалық ашуға көбірек мүмкіндік береді және кәсіптік қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді.

Оқыту әдістің үш бағыты:

1) пассивті – тыңдайды ,көреді

2) активті – өздік жұмыс, шығармашылық тапсырмалар

3) интерактивті– оқытушы мен оқушының өзара әрекет етуі


Интерактивті оқытуда оқытушының орны студенттің іс-әрекетін сабақтың мақсатына жетуге бағыттауға арналады.

Оқытушы сонымен қатар сабақтың жоспарын (әдетте, бұл оны орындау барысында студент материалдарды оқып игеретін интерактивті жаттығулар мен тапсырмалар) жасайды.

Интерактивті оқытудың бір артықшылығы – оқыту үрдісі барысында студенттерге өмірлік тәжірибесіне негізделген тұлғааралық қарым-қатынас жүзеге асады. Өмірлік тәжірибеге әр студенттің жеке пікірі мен көзқарасын, өзіндік ойы мен идеяларын, тұжырымдары мен дәлелдерін жатқызамыз. Оқыту барысындастуденттер бір-бірімен осындай тәжірибемен бөлісе отырып, өз беттерінше жаңа білім мен дағдыларды үйренеді.

Интерактивті оқыту міндетті түрде іс-әрекет арқылы жүзеге асырылады, себебі істелген әрекет тыңдалған ақпарат пен көрілген мәліметтен гөрі есте жақсы сақталады.


Бұл ретте данышпан Конфуцийдің мына сөздері интерактивті оқытудың барлық мәнін ашатындай:

«Айтып бер – ұмытып қалмайын, көрсетіп бер – есімде қалсын, өзіме істет – үйренейін».

Ал Пирамида кестесін алатын болсақ есте сақтау қабілеті : лекция кезінде 5% ,оқығанда 10%, тыңдағанда 20%, көргенде 30%, талғылағанда 50%, практикалық әрекеттер жасағанда 70%, басқаны оқыту 90% құрайды екен.


Кәсіби білім беруде ағылшын тілін оқытудағы менің алға қойған мақсаттарым –оқытудың интерактивті әдістерін қолдана отырып ағылшын тіліндегі сөздерді лексикалық, грамматикалық тұрғыдан дұрыс ұғындыру,тақырып бойынша өткен материалды мазмұнды түсіндіру, болашақ мамандық тақырыбына байланысты әнгіме құру болып табылады.

Осы мақсатқа жетудің жолында оқу үрдісінде интерактивті әдістерді және ақпараттық технологияларды қолданамын.

Интерактивті оқыту әдістері:

-Проблемалық мазмұндамалар;

-Презентациялар;

-Пікірталастар;

-Топпен жұмыс;

-Ойтүркі (миға шабуыл);

-Сыни тұрғыда ойлау;

-Шағын лекциялар;

-Іскерлік ойындар;

-Рөлдік ойындар;

-Insert әдісі;

-Сауалнамалар

-Ауыспалы үштік;

-"Мозаика»(ажурная пила)

-Ойланудың алты қалпағы

-Insert «әдістері,

-Кластер,

-Синквейн.

Интерактивті әдіс кезінде: - сабақ үстінде білім алушылар арасында тығыз қарым-қатынас орнап білім алушылар әлдебір мәселені талқылап, соның шешімін табуға тырысып жарыса, сөйлемдер жасауы,бір-бірінен білмегенің білуге тырысуы,алған мағлуматтарын жиі қолданып әдетке айналдыруы біліктілікпен сенімділікті арттырады.


Қорыта келгенде қоғам дамыған сайын әдіс тәсілдер де көбейіп келеді . Ең дұрысы білім алушылардың психологиялық ерекшеліктерін, қабілет деңгейлерін ескере отырып, тиімдісін таңдай білу.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Шет тілін о?ыту ?рдісінде интерактивті о?ыту ?дістерін ?олдануды? тиімділігі.»

Автор: Рахимова Райса Бекбулатовна

Дата: 04.05.2016

Номер свидетельства: 324138


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства