kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Видеоуроки Олимпиады Подготовка к ЕГЭ

"А?ылшын тілі саба?тарында о?ушыларды? ?зара ба?алауын ?йымдастыру"

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?ылшын тілі саба?тарында о?ушыларды? ?зара ба?алауын ?йымдастыру.

  Сыныпта?ы ба?алау тек ?ана техникалы? т?сіл емес. М??алімдер жазбаша немесе ауызша т?рде ба?а ?ою жолымымен ба?алайды. Олар ?олданатын кез келген нысанны? артында объективті немесе жеткілікті д?режеде объективті емес нормалар мен стандарттар ?ана емес, сондай-а? баланы? дамуы, о?уы ж?не ынтасы туралы т?сінік, сонымен ?атар ?зін-?зі ба?алау, ?абілеттілік ж?не к?ш-жігер сия?ты ??ымдар?а ?атысты ??ндылы?тар жатады (Александер, 2001)

Ба?алау-одан ар?ы о?у туралы шешімді ?абылдау ма?сатымен о?ытуды? н?тижелерін ж?йелі т?рде жиынты?тау?а ба?ыттал?ан ?ызметті белгілеу ?шін ?олданылатын термин.

       Егер ба?алау ма?саты ба?а ?ою,сертификациялау немесе о?ытуды? ал?а жылжуын тіркеу ?шін о?ыту ?орытындысын шы?ару болса,онда ол жиынты? ба?алау немесе (о?уды ба?алау)болып табылады.

         О?ытуды, о?ытуда ?олданатын ?діс-т?сілдерді жа?сарту м?мкіндіктерін ж?не осы м?мкіндіктерді іске асыру т?рлерін аны?тау?а ба?ыттал?ан ба?алау ?алыптастырушы немесе о?ыту ?шін ба?алау (О?Б) деп аталады.

        Формативті ба?алау (?алыптастырушы ба?алау)-о?ушыларды? о?у жетістіктеріні? дамуы мен ?суіне ?сер ететін саба? барысында?ы негізгі ?деріс. Ол к?нделікті саба?та орын алады ж?не о?ушы?а да м??алімгеде ма?ызды; м??алімге сынып о?ушыларыны? білімін ?ада?алау?а,жоспарына т?зетулер енгізуіне,ал о?ушылар?а ?з о?у жетістіктеріне ?зі ба?ылау жасауына м?мкіндік береді. Осылай формативті ба?алау ынталандырушы, ?алыптастырушы ж?не у?ждемелік ?ызмет ат?арады. М?ндай ба?алау т?рінде о?уды? жа?саруын ?амтамасыз ететін м??алім мен о?ушыларды? арасында кері байланысты? болуы шарт. Кез-келген жа?дайда   «?зара ба?алау» жа?сы т?сіл болып табылады(Гиббс).Бір-біріні? ж?мысына ба?а беру ар?ылы о?ушы оны? к?шті ж?не ?лсіз т?старын аны?тайды, о?у материалын бекітеді ж?не ?зіні? ?алай ме?гергені туралы ойланады. ?зін-?зі  ба?алау   о?ушыны? жеке т?л?а болып ?алыптасып, дамуына ?сер етеді. О?ыту ?шін ба?алауды? ма?ыздылы?ы: на?тылы?,?ділдік,ынталандыру, белсенділік болып табылады.

      М??алімдер сыныпта топты? ж?мысты ба?алауды? т?рлі т?сілдерін ?олданады.Топты? ж?мыс барысында оны? н?тижесі ?ана емес, оны? ?алай дайын бол?аны да ма?ызды. О?ушыны? топта ж?мыс істей білу шеберлігі де есепке алынады. Топ  ж?мысы ?зара кері байланысты ж?зеге асыратын ж?мыс т?рі, сонды?тан м?нда формативті ба?алау ?лкен ма?ыз?а ие,б?л тек ?ана ба?а ?ою?а ?атысты емес болуы керек. Осындай ба?алауды? ??ралы ретінде саба?та пайдаланатын топты? ж?мысты ?йымдастыру?а арнал?ан бірнеше ба?алау т?рін ?сынамын:

Топты? ж?мысты ба?алау пара?ы

Топ номері

Топ бірлігі

(міндеттерді б?лу мен орындау)

Т?ртібі (бас?а топтар?а кедергі жасамау,тапсырмадан ауыт?ымау,дауыс к?термеу)

Тапсырма мен та?ырыпты ашу

?зіндік креативті к?з?арасын таныту

Бас?а топтарды? презентацияларын ты?дай алу,с?ра? ?ою толы?тыру

Жалпы ?пай

(max 1)

I

II

III

Топты? ж?мысты ба?алау дескрипторы

1 ?пай

2 ?пай

3 ?пай

Жалпы ?пай

А?паратты т?сінеді, біра? к?з?арасын д?лелдей алмайды;

А?параттарды талдайды, біра? к?з?арастары д?лелді болмады;

А?параттарды т?сініп,талдайды,к?з?арастары д?леледі.

Топта ?з ойын еркін жеткізе алмады,с?з,ой ?айталаулар, ж?йесіз с?йлемдер к?п кездесті;

Топта ?з ойын еркін жеткізе алды,біра? с?з,ой ?айталаулар, ж?йесіз с?йлемдер біраз кездесті.

Топ алдында ойын еркін,с?з, ой ?айталаулар болмады,тілі таза,ойы ж?йелі болды.

С?ра?тары ж?йесіз

С?ра?тары жа?сы ?йлестірілген

?те жа?сы, ж?йелі с?ра?тар

Топты? ж?мысты ба?алау кестесі.

Топ м?шелері

С?здерді? аудармасы,

 д?рыс жазылуы

С?здерден с?йлем ??ру

С?здерді? д?рыс о?ылуы,

дыбысталуы

Жалпы ?пай

1

2

3

4

5

6

Топ бойынша

Топты? ж?мысты ба?алау дескрипторы

0 ?пай

1 ?пай

2 ?пай

3 ?пай

С?здерді? аудармасын білмейді, жаза алмайды.

С?здерді? 2-3 аудармасын біледі, с?здерді? жазылуында 2-3 ?ате болса.

С?здерді? на?ты 4 аудармасын біледі, жазылуында 1-2 ?ате болса.

С?здерді? толы? аудармасын біледі, ?атесіз жаза алады.

С?здерден  с?йлем ??ра алмайды.

С?здерден 1-2 с?йлем ??рып,с?йлемдерді? ??рылу т?ртібінде ?ате болса.

С?здерден 4 с?йлем ??рса, с?йлемдерді? ??рылу т?ртібінде

1-2 ?ате болса.

С?здермен 5 с?йлем ??ра алады.

С?йлемдерді? ??рылу т?ртібінде ?ате болмай

С?здерді? д?рыс о?ылуын білмейді.

С?здерді? дыбысталуы д?рыс болса.

С?здерді? дыбысталуы д?рыс болса.

С?здерді ?атесіз дыбыстай алады.

 9-8 ?пай- «5»

 6-5 ?пай- «4»

 4-3 ?пай- «3»

Топты? ж?мысты ба?алау кестесі.

       Топты? ж?мыстан кейін о?ушыларды? бірін-бірі  ж?не м??алімні? ?рбір топты? ж?мысын осылайша жалпы балл ар?ылы есептеп ба?алауы к?п уа?ытты ?ажет ететіні аны? ж?не о?ушылар бір-біріне ренжіп ?алуы м?мкін. Б?дан алын?ан н?тижені? ?зі формативті ма?сатта ?олданылатын бол?анымен балл ар?ылы есептелген н?тиже о?ушы?а ба?а сия?ты ?сер етеді. Сонды?тан м?ндай ба?алау?а ?те ??ыпты болу керек ж?не саба?та топты? ж?мысты сыныптастарыны? белсенділігі ба?алауды? «Екі ж?лдыз, бір тілек» сия?ты ауызша т?рлерін ?олдан?ан ана??рлым пайдалы болатыны аны?, себебі ауызша кері байланыс ?те тиімді ??рал.

 А?ылшын тілі саба?тарында о?ушыларды? ?зара ба?алауын ?йымдастыру.

  Сыныпта?ы ба?алау тек ?ана техникалы? т?сіл емес. М??алімдер жазбаша немесе ауызша т?рде ба?а ?ою жолымымен ба?алайды. Олар ?олданатын кез келген нысанны? артында объективті немесе жеткілікті д?режеде объективті емес нормалар мен стандарттар ?ана емес, сондай-а? баланы? дамуы, о?уы ж?не ынтасы туралы т?сінік, сонымен ?атар ?зін-?зі ба?алау, ?абілеттілік ж?не к?ш-жігер сия?ты ??ымдар?а ?атысты ??ндылы?тар жатады (Александер, 2001)

Ба?алау-одан ар?ы о?у туралы шешімді ?абылдау ма?сатымен о?ытуды? н?тижелерін ж?йелі т?рде жиынты?тау?а ба?ыттал?ан ?ызметті белгілеу ?шін ?олданылатын термин.

       Егер ба?алау ма?саты ба?а ?ою,сертификациялау немесе о?ытуды? ал?а жылжуын тіркеу ?шін о?ыту ?орытындысын шы?ару болса,онда ол жиынты? ба?алау немесе (о?уды ба?алау)болып табылады.

         О?ытуды, о?ытуда ?олданатын ?діс-т?сілдерді жа?сарту м?мкіндіктерін ж?не осы м?мкіндіктерді іске асыру т?рлерін аны?тау?а ба?ыттал?ан ба?алау ?алыптастырушы немесе о?ыту ?шін ба?алау (О?Б) деп аталады.

        Формативті ба?алау (?алыптастырушы ба?алау)-о?ушыларды? о?у жетістіктеріні? дамуы мен ?суіне ?сер ететін саба? барысында?ы негізгі ?деріс. Ол к?нделікті саба?та орын алады ж?не о?ушы?а да м??алімгеде ма?ызды; м??алімге сынып о?ушыларыны? білімін ?ада?алау?а,жоспарына т?зетулер енгізуіне,ал о?ушылар?а ?з о?у жетістіктеріне ?зі ба?ылау жасауына м?мкіндік береді. Осылай формативті ба?алау ынталандырушы, ?алыптастырушы ж?не у?ждемелік ?ызмет ат?арады. М?ндай ба?алау т?рінде о?уды? жа?саруын ?амтамасыз ететін м??алім мен о?ушыларды? арасында кері байланысты? болуы шарт. Кез-келген жа?дайда   «?зара ба?алау» жа?сы т?сіл болып табылады(Гиббс).Бір-біріні? ж?мысына ба?а беру ар?ылы о?ушы оны? к?шті ж?не ?лсіз т?старын аны?тайды, о?у материалын бекітеді ж?не ?зіні? ?алай ме?гергені туралы ойланады. ?зін-?зі  ба?алау   о?ушыны? жеке т?л?а болып ?алыптасып, дамуына ?сер етеді. О?ыту ?шін ба?алауды? ма?ыздылы?ы: на?тылы?,?ділдік,ынталандыру, белсенділік болып табылады.

      М??алімдер сыныпта топты? ж?мысты ба?алауды? т?рлі т?сілдерін ?олданады.Топты? ж?мыс барысында оны? н?тижесі ?ана емес, оны? ?алай дайын бол?аны да ма?ызды. О?ушыны? топта ж?мыс істей білу шеберлігі де есепке алынады. Топ  ж?мысы ?зара кері байланысты ж?зеге асыратын ж?мыс т?рі, сонды?тан м?нда формативті ба?алау ?лкен ма?ыз?а ие,б?л тек ?ана ба?а ?ою?а ?атысты емес болуы керек. Осындай ба?алауды? ??ралы ретінде саба?та пайдаланатын топты? ж?мысты ?йымдастыру?а арнал?ан бірнеше ба?алау т?рін ?сынамын:

Топты? ж?мысты ба?алау пара?ы

Топ номері

Топ бірлігі

(міндеттерді б?лу мен орындау)

Т?ртібі (бас?а топтар?а кедергі жасамау,тапсырмадан ауыт?ымау,дауыс к?термеу)

Тапсырма мен та?ырыпты ашу

?зіндік креативті к?з?арасын таныту

Бас?а топтарды? презентацияларын ты?дай алу,с?ра? ?ою толы?тыру

Жалпы ?пай

(max 1)

I

II

III

Топты? ж?мысты ба?алау дескрипторы

1 ?пай

2 ?пай

3 ?пай

Жалпы ?пай

А?паратты т?сінеді, біра? к?з?арасын д?лелдей алмайды;

А?параттарды талдайды, біра? к?з?арастары д?лелді болмады;

А?параттарды т?сініп,талдайды,к?з?арастары д?леледі.

Топта ?з ойын еркін жеткізе алмады,с?з,ой ?айталаулар, ж?йесіз с?йлемдер к?п кездесті;

Топта ?з ойын еркін жеткізе алды,біра? с?з,ой ?айталаулар, ж?йесіз с?йлемдер біраз кездесті.

Топ алдында ойын еркін,с?з, ой ?айталаулар болмады,тілі таза,ойы ж?йелі болды.

С?ра?тары ж?йесіз

С?ра?тары жа?сы ?йлестірілген

?те жа?сы, ж?йелі с?ра?тар

Топты? ж?мысты ба?алау кестесі.

Топ м?шелері

С?здерді? аудармасы,

 д?рыс жазылуы

С?здерден с?йлем ??ру

С?здерді? д?рыс о?ылуы,

дыбысталуы

Жалпы ?пай

1

2

3

4

5

6

Топ бойынша

Топты? ж?мысты ба?алау дескрипторы

0 ?пай

1 ?пай

2 ?пай

3 ?пай

С?здерді? аудармасын білмейді, жаза алмайды.

С?здерді? 2-3 аудармасын біледі, с?здерді? жазылуында 2-3 ?ате болса.

С?здерді? на?ты 4 аудармасын біледі, жазылуында 1-2 ?ате болса.

С?здерді? толы? аудармасын біледі, ?атесіз жаза алады.

С?здерден  с?йлем ??ра алмайды.

С?здерден 1-2 с?йлем ??рып,с?йлемдерді? ??рылу т?ртібінде ?ате болса.

С?здерден 4 с?йлем ??рса, с?йлемдерді? ??рылу т?ртібінде

1-2 ?ате болса.

С?здермен 5 с?йлем ??ра алады.

С?йлемдерді? ??рылу т?ртібінде ?ате болмай

С?здерді? д?рыс о?ылуын білмейді.

С?здерді? дыбысталуы д?рыс болса.

С?здерді? дыбысталуы д?рыс болса.

С?здерді ?атесіз дыбыстай алады.

 9-8 ?пай- «5»

 6-5 ?пай- «4»

 4-3 ?пай- «3»

Топты? ж?мысты ба?алау кестесі.

       Топты? ж?мыстан кейін о?ушыларды? бірін-бірі  ж?не м??алімні? ?рбір топты? ж?мысын осылайша жалпы балл ар?ылы есептеп ба?алауы к?п уа?ытты ?ажет ететіні аны? ж?не о?ушылар бір-біріне ренжіп ?алуы м?мкін. Б?дан алын?ан н?тижені? ?зі формативті ма?сатта ?олданылатын бол?анымен балл ар?ылы есептелген н?тиже о?ушы?а ба?а сия?ты ?сер етеді. Сонды?тан м?ндай ба?алау?а ?те ??ыпты болу керек ж?не саба?та топты? ж?мысты сыныптастарыны? белсенділігі ба?алауды? «Екі ж?лдыз, бір тілек» сия?ты ауызша т?рлерін ?олдан?ан ана??рлым пайдалы болатыны аны?, себебі ауызша кері байланыс ?те тиімді ??рал.

Просмотр содержимого документа
«"А?ылшын тілі саба?тарында о?ушыларды? ?зара ба?алауын ?йымдастыру"»

Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың өзара бағалауын ұйымдастыру.

Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде баға қою жолымымен бағалайды. Олар қолданатын кез келген нысанның артында объективті немесе жеткілікті дәрежеде объективті емес нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай-ақ баланың дамуы, оқуы және ынтасы туралы түсінік, сонымен қатар өзін-өзі бағалау, қабілеттілік және күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатады (Александер, 2001)

Бағалау-одан арғы оқу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин.

Егер бағалау мақсаты баға қою,сертификациялау немесе оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару болса,онда ол жиынтық бағалау немесе (оқуды бағалау)болып табылады.

Оқытуды, оқытуда қолданатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау қалыптастырушы немесе оқыту үшін бағалау (ОүБ) деп аталады.

Формативті бағалау (қалыптастырушы бағалау)-оқушылардың оқу жетістіктерінің дамуы мен өсуіне әсер ететін сабақ барысындағы негізгі үдеріс. Ол күнделікті сабақта орын алады және оқушыға да мұғалімгеде маңызды; мұғалімге сынып оқушыларының білімін қадағалауға,жоспарына түзетулер енгізуіне,ал оқушыларға өз оқу жетістіктеріне өзі бақылау жасауына мүмкіндік береді. Осылай формативті бағалау ынталандырушы, қалыптастырушы және уәждемелік қызмет атқарады. Мұндай бағалау түрінде оқудың жақсаруын қамтамасыз ететін мұғалім мен оқушылардың арасында кері байланыстың болуы шарт. Кез-келген жағдайда «өзара бағалау» жақсы тәсіл болып табылады(Гиббс).Бір-бірінің жұмысына баға беру арқылы оқушы оның күшті және әлсіз тұстарын анықтайды, оқу материалын бекітеді және өзінің қалай меңгергені туралы ойланады. Өзін-өзі бағалау оқушының жеке тұлға болып қалыптасып, дамуына әсер етеді. Оқыту үшін бағалаудың маңыздылығы: нақтылық,әділдік,ынталандыру, белсенділік болып табылады.

Мұғалімдер сыныпта топтық жұмысты бағалаудың түрлі тәсілдерін қолданады.Топтық жұмыс барысында оның нәтижесі ғана емес, оның қалай дайын болғаны да маңызды. Оқушының топта жұмыс істей білу шеберлігі де есепке алынады. Топ жұмысы өзара кері байланысты жүзеге асыратын жұмыс түрі, сондықтан мұнда формативті бағалау үлкен маңызға ие,бұл тек қана баға қоюға қатысты емес болуы керек. Осындай бағалаудың құралы ретінде сабақта пайдаланатын топтық жұмысты ұйымдастыруға арналған бірнеше бағалау түрін ұсынамын:

Топтық жұмысты бағалау парағы

Топ номері

Топ бірлігі

(міндеттерді бөлу мен орындау)

Тәртібі (басқа топтарға кедергі жасамау,тапсырмадан ауытқымау,дауыс көтермеу)

Тапсырма мен тақырыпты ашу

Өзіндік креативті көзқарасын таныту

Басқа топтардың презентацияларын тыңдай алу,сұрақ қою толықтыру

Жалпы ұпай

(max 1)

I

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 Топтық жұмысты бағалау дескрипторы1 ұпай

2 ұпай

3 ұпай

Жалпы ұпай

Ақпаратты түсінеді, бірақ көзқарасын дәлелдей алмайды;

Ақпараттарды талдайды, бірақ көзқарастары дәлелді болмады;

Ақпараттарды түсініп,талдайды,көзқарастары дәлеледі.

 

Топта өз ойын еркін жеткізе алмады,сөз,ой қайталаулар, жүйесіз сөйлемдер көп кездесті;

Топта өз ойын еркін жеткізе алды,бірақ сөз,ой қайталаулар, жүйесіз сөйлемдер біраз кездесті.

Топ алдында ойын еркін,сөз, ой қайталаулар болмады,тілі таза,ойы жүйелі болды.

 

Сұрақтары жүйесіз

Сұрақтары жақсы үйлестірілген

Өте жақсы, жүйелі сұрақтар

 

Топтық жұмысты бағалау кестесі.

Топ мүшелері

Сөздердің аудармасы,

дұрыс жазылуы

Сөздерден сөйлем құру

Сөздердің дұрыс оқылуы,

дыбысталуы

Жалпы ұпай

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Топ бойынша

 

 

 

 Топтық жұмысты бағалау дескрипторы

0 ұпай

1 ұпай

2 ұпай

3 ұпай

Сөздердің аудармасын білмейді, жаза алмайды.

Сөздердің 2-3 аудармасын біледі, сөздердің жазылуында 2-3 қате болса.

Сөздердің нақты 4 аудармасын біледі, жазылуында 1-2 қате болса.

Сөздердің толық аудармасын біледі, қатесіз жаза алады.

Сөздерден сөйлем құра алмайды.

Сөздерден 1-2 сөйлем құрып,сөйлемдердің құрылу тәртібінде қате болса.

Сөздерден 4 сөйлем құрса, сөйлемдердің құрылу тәртібінде

1-2 қате болса.

Сөздермен 5 сөйлем құра алады.

Сөйлемдердің құрылу тәртібінде қате болмай

Сөздердің дұрыс оқылуын білмейді.

Сөздердің дыбысталуы дұрыс болса.

Сөздердің дыбысталуы дұрыс болса.

Сөздерді қатесіз дыбыстай алады.9-8 ұпай- «5»

6-5 ұпай- «4»

4-3 ұпай- «3»Топтық жұмысты бағалау кестесі.

Топтық жұмыстан кейін оқушылардың бірін-бірі және мұғалімнің әрбір топтың жұмысын осылайша жалпы балл арқылы есептеп бағалауы көп уақытты қажет ететіні анық және оқушылар бір-біріне ренжіп қалуы мүмкін. Бұдан алынған нәтиженің өзі формативті мақсатта қолданылатын болғанымен балл арқылы есептелген нәтиже оқушыға баға сияқты әсер етеді. Сондықтан мұндай бағалауға өте ұқыпты болу керек және сабақта топтық жұмысты сыныптастарының белсенділігі бағалаудың «Екі жұлдыз, бір тілек» сияқты ауызша түрлерін қолданған анағұрлым пайдалы болатыны анық, себебі ауызша кері байланыс өте тиімді құрал.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"А?ылшын тілі саба?тарында о?ушыларды? ?зара ба?алауын ?йымдастыру"

Автор: Карымсакова Акмарал Айдархановна

Дата: 21.04.2016

Номер свидетельства: 321013

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства